หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 3 6 4
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 33 74 37
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 27 43 27
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 12 20 18
5 006 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 9 14 13
6 009 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 28 120 50
7 011 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 7 21 14
8 012 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 2 5 2
9 010 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 9 29 10
10 178 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 1 2 1
11 021 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 5 7 6
12 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 33 70 45
13 023 โรงเรียนบ้านกลาง 23 35 30
14 024 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 9 17 13
15 025 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 14 27 16
16 026 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 2 6 4
17 027 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 15 43 25
18 029 โรงเรียนบ้านจะตี 12 34 22
19 028 โรงเรียนบ้านจ้อง 8 12 10
20 030 โรงเรียนบ้านดอนงาม 8 17 12
21 033 โรงเรียนบ้านดอย 7 14 7
22 031 โรงเรียนบ้านดอยจัน 3 5 3
23 032 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 9 17 10
24 034 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 21 54 29
25 037 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 13 6
26 035 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 7 27 15
27 036 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 8 17 12
28 038 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 5 7 6
29 040 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 5 11 7
30 042 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 3 2
31 041 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 7 12 7
32 039 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 8 17 13
33 045 โรงเรียนบ้านธารทอง 22 50 29
34 046 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 7 14 11
35 047 โรงเรียนบ้านปงของ 9 23 10
36 050 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 1 3 1
37 051 โรงเรียนบ้านปางสา 6 13 7
38 052 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 7 22 8
39 053 โรงเรียนบ้านปางห้า 19 46 32
40 048 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 6 12 9
41 049 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 1 1 1
42 054 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 14 35 18
43 055 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 5 16 6
44 056 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 12 24 13
45 058 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 9 21 10
46 059 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 7 14 10
47 060 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 15 62 21
48 063 โรงเรียนบ้านป่ายาง 41 118 63
49 065 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 4 2
50 061 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 4 9 4
51 066 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 12 86 30
52 057 โรงเรียนบ้านป่าแดง 42 85 62
53 062 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 7 17 10
54 064 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 10 23 15
55 069 โรงเรียนบ้านผาจี 5 16 4
56 071 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 2 4 2
57 070 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1 1 1
58 072 โรงเรียนบ้านพญาไพร 44 103 66
59 073 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 10 26 15
60 074 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 19 33 26
61 075 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 1 1
62 090 โรงเรียนบ้านรวมใจ 10 19 17
63 091 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 15 29 22
64 093 โรงเรียนบ้านวังลาว 1 3 1
65 096 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 7 11 10
66 097 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 14 21 14
67 098 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 5 11 7
68 099 โรงเรียนบ้านสบคำ 11 27 12
69 100 โรงเรียนบ้านสบรวก 24 59 34
70 101 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 1 1 1
71 102 โรงเรียนบ้านสันกอง 13 20 13
72 107 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 33 87 52
73 108 โรงเรียนบ้านสันติสุข 38 81 49
74 105 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 3 4 3
75 106 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 2 2 2
76 109 โรงเรียนบ้านสันถนน 30 44 30
77 111 โรงเรียนบ้านสันทราย 23 68 36
78 110 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 17 39 23
79 112 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 3 5 3
80 113 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่จัน) 0 0 0
81 114 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย) 1 1 1
82 115 โรงเรียนบ้านสันนา 7 12 10
83 116 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 11 28 13
84 118 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 2 5 3
85 117 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 1 3 1
86 119 โรงเรียนบ้านสันยาว – สันลิดไม้ 0 0 0
87 120 โรงเรียนบ้านสันหลวง 9 18 15
88 103 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 6 20 5
89 104 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 14 37 21
90 121 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 1 2 1
91 122 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 5 8 8
92 123 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 5 7 5
93 124 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 10 19 17
94 125 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 3 7 4
95 128 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 37 64 46
96 129 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 26 80 47
97 130 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 22 60 34
98 133 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 5 4
99 134 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 3 4 3
100 135 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 18 65 26
101 126 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 21 54 33
102 127 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 37 83 53
103 132 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 16 46 25
104 131 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 14 17 17
105 142 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 2 4 3
106 043 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 38 125 61
107 095 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 32 109 56
108 094 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 17 40 24
109 137 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 8 18 12
110 136 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 0
111 079 โรงเรียนบ้านแม่คำ 7 15 8
112 076 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 8 15 8
113 077 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 44 95 64
114 078 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 9 29 17
115 080 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 3 5 4
116 081 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 66 172 103
117 084 โรงเรียนบ้านแม่มะ 6 16 11
118 085 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
119 086 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 28 54 39
120 087 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 3 11 4
121 088 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 13 57 19
122 089 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 10 17 10
123 082 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 0 0 0
124 083 โรงเรียนบ้านแม่แพง 21 36 29
125 138 โรงเรียนบ้านแหลว 7 15 7
126 067 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 11 4
127 068 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 21 45 24
128 139 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 21 33 21
129 140 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 4 8 3
130 141 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 22 19
131 044 โรงเรียนบ้านไทรทอง 3 7 3
132 092 โรงเรียนบ้านไร่ 10 19 10
133 144 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 0 0 0
134 145 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 17 26 18
135 146 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 3 5 3
136 147 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 28 81 42
137 148 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 13 29 17
138 154 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 38 98 52
139 155 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 37 92 54
140 156 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 11 25 10
141 159 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 14 28 13
142 160 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 15 28 16
143 161 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 18 41 28
144 163 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 7 5
145 165 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 15 24 14
146 171 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 6 9 8
147 168 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 34 68 47
148 169 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 30 100 51
149 164 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 14 27 20
150 002 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 10 21 13
151 152 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 32 68 39
152 153 โรงเรียนโยนกวิทยา 3 5 4
153 020 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 13 19 13
154 008 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 15 4
155 143 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 7 26 9
156 149 โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา 13 24 19
157 151 โรงเรียนมานิตวิทยา 1 5 1
158 157 โรงเรียนศิวิไลพิทยา 0 0 0
159 167 โรงเรียนศุภปัญญา 1 1 1
160 166 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ 0 0 0
161 170 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 5 1
162 172 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 0 0 0
163 173 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ 0 0 0
164 175 โรงเรียนอนุบาลอำพร 0 0 0
165 007 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 31 102 55
166 150 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 4 10 7
167 177 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 10 14 13
168 162 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0
169 174 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 0 0 0
170 176 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 6 20 12
171 013 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 2 2
172 014 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 17 47 23
173 015 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 8 14 11
174 016 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0
175 017 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 7 18 13
176 018 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 1 1 1
177 019 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 10 19 14
178 158 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 14 59 23
รวม 2091 5018 2923
7941

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]