หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวาสนา เป็นมูลโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวจริยา จิตวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางฉลวย แสนคำหล่อโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปะศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ปาระมีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางหทัยธร ปินะเจริญโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ เขียวไวย์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ่งนภา กันทะวังโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
2. นายวัฒนา พิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวสาริศา ชุ่มมงคลโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง ยี่เป็งโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
3. นางสุพิน กนกทิพย์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุทธิพร สุภาษษโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณี)กรรมการ
2. นายสุรพล วงศ์สรรคกรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางพรพิมล ไชยนันท์โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางราตรี สุตะวงค์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางกฤติยา คำฟูโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
3. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาพร แสนใหญ่โรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
2. นางจารุวรรณ จับอันชอบโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
3. นางสาวญาณวรรณ ปิ่นคำโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวทิพวรรณ ปัญญางามโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลปกรรมการ
2. นางสุภัสสร กาติ๊บโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
3. นางเมทินี อินตะปาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล อายะนันท์โรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ไชยลังกาโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
3. นางจรินทร์ ศรีธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต ต้นเมฆโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางภัชรา ชัยชนะโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสมพร พันธ์วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ่งทิวา มหาบัณโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
2. นางสาวศรีวรรณ บุญเรืองโรงเรียนรัฐรษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีสุทธาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางรวิภัทร วงศ์สรรคกรโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางพันณิตา ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพานิต สันฝั้นโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสุภัสสร กาติ๊บโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กิติคำโรงเรียนรัฐรษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเพลินจิต ศิริชัยโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. นางสาววาสนา ก่าดูโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายสมจิตร หาญกายโรงเรียนพรพิกุล พรพิกุลพิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] ป.1-ป.3
1. นางรัชนก รินศิริกุลโรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.กรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นามเผ้าโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กรกฎกำจรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลินดา พลรัฐโรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคีกรรมการ
2. นางเนตรนภา สุทธกุลโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
3. นางนิศาชล ละอองศรีโรงเรียนบ้านป่าซางงามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปาริชาติ มงคลดีโรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
2. นางสายรุ้ง แสนสดใสโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
3. นางสาวประชารัฐ เรือนคำโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ทรายปัญโญโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นายวิทูลย์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา ธิปวงโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านดอนงามกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
3. นางณิชกานต์ สุมัชญาโรงเรียนสันทราย (พรหมณี)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิพันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นายวสุรัตน์ เขื่อนแสงโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ปงลังกาโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
3. นางธัญพร อรรถเดชโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอัครพล กันทะดงโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
2. นายสมบัติ ราชคมโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นายศุภชัย เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
2. นายนรินทร์ ยกยอนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายวิทูลย์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
2. นายอมรชัย ปงลังกาโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ กันทะดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ใจภิภักดิ์โรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นายทัศนีย์ โสภณอำนวยกิจโรงเรียนบ้านศรีกองงามกรรมการ
3. นายขวัญหทัย จินะราชโรงเรียนบ้านสันทราย (ราฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวกันต์ฤทัย ใจภิภักดิ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ มะลิวงค์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวธนีพันธุ์ บุญเล่อโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวมาลัย พรหมเมืองโรงเรียนบ้านธารทองกรรมการ
4. นายธัญธร ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย วิลาวัลย์โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำกรรมการ
2. นายบุญเยี่ยม ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
3. นางสาวธนีพันธุ์ บุญเล่อร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนวพร ปู้หล้าโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
2. นางสาวมนต์วลี ปานพรมโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
3. นางสาวบานเย็น ศรีคำโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงเยาว์ กาบขิงโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. นายสาคร แว่นนันท์โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นายขวัญชัย แก้วลังกาโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ นิธิธนานันท์โรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวแก่งคอย แปงคำโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ปัยโญใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
2. นายนิกร จตุนามโรงเรียนบ้านโยนกกรรมการ
3. นางสาวชวีพร คชสินธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งฤทัย ตาไฝโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสมใจ คำอ้ายโรงเรียนบ้านสันโค้ง (แม่จัน)กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ กฤษณาโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอภิสรา พรหมเผ่าคนซื่อโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางยุวันดา พานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
3. นางสาวโชติกา จันธิมาโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ยะใจมั่นโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวสายใจ พวงสายใจโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นางสาววัชรี มาลัยหวลโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางธันวธู สีพรมติ่งโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ จิตอารีโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นางดวงพร ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ถาหมีโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางมลทิรา วงค์ตันกาศโรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาวกรรมการ
3. นางจริณทร์พร ปินตาโรงเรียนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางอภิรดา แก้วบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสตร์)กรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ตาแก้วโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายก้องเกียรติ หมื่นสมบัติโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี อินต๊ะแสนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นายธนวัฒน์ จวรรณตูมโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ สุงขกุลโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางภาระวี อินนวลโรงเรียนบ้านขาแหย่งกรรมการ
2. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
3. นางสาวภาวิกา พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แม่สาย)กรรมการ
2. นางสาวภาวิกา พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ สงขกุลโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
4. นายภาระวี อินนวลโรงเรียนบ้านขาแหย่งกรรมการ
5. นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ ตาแก้วโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
2. นายก้องเกียรติ หมื่นสมบัติโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางอภิรดี แก้วบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี อินต๊ะแสนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ จวรรณตูมโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายยงควิโรจน์ เศษวงค์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรณ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายยงควิโรจน์ เศษวงค์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรณ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายยงควิโรจน์ เศษวงค์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรณ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวแก้วกาญน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางจิระภา ก้างออนตาโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณี)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ วิญญาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวแก้วกาญน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางจิระภา ก้างออนตาโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณี)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ วิญญาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางจิระภา ก้างออนตาโรงเรียนสันทราย (พรหมณี)กรรมการ
3. นางธนพร เขียวสาคูโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางจิระภา ก้างออนตา โรงเรียนสันทราย (พรหมณี)กรรมการ
3. นางธนพร เขียวสาคูโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสายรุ้ง ยามีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ขันอุระโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายสายันห์ พงศ์พัฒนานุกูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิภา โกศินานนท์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นายยงควิโรจน์ เศษวงค์โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยากรรมการ
3. นางณัชริน สิทธิตันโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิญญู พื้นงามโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางอัมพัน ดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางสุพรรณ์ ทาแกงโรงเรียนบ้านสันโค้ง (แม่สาย)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ รัตน์พันธ์โรงเรียนจอมสวรรค์กรรมการ
2. นางณัฎฐ์พร หงษ์คำโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางน้ำฝน อำขำโรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนทลักษณ์ นราวิทยานุรักษ์ข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล กองสอนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสายหยุด โพธิ์แก้วโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกชพร จับใจนายโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)กรรมการ
2. นางขันคำ สาจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางพลอย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่นกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระธาร พูริจิตโตเจ้าคณะตำบลจันจว้ากรรมการ
2. พระชื่น -วัดศรีบุญเรืองกรรมการ
3. พระพุทธินัน -โรงเรียนวัดแม่คำวิทยากรรมการ
4. นายทนงค์ สุทธชัยสพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระปุณนัทธ์ ภูริญาโณวัดแม่คำกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางสาวสายสวัสดิ์ ปงกันมูลโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
4. พระอธิการบุญชื่น กลฺยาณฺรมฺโมวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
5. พระมหาปณต -โรงเรียนวัดแม่คำวิทยากรรมการ
6. พระมหาจำลอง โชติวญฺโญเจ้าคณะตำบลจันจว้ากรรมการ
7. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
8. นายวิโรจน์ จี้ระมาตย์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดท่องค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสงกรานต์ วัฒโนกุลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสงกรานต์ วัฒโนกุลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ คำไฝโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายสุนทร รู้แข็งแรงโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ พื้นงามโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายธนดล กันทาเหล็กโรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ฤทธิรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคีกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายนายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายมาโนช ขื่อนแก้วโรงเรียนเทสบาลตำบลแม่คำกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายนิกร ปงลังกาโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ชัยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ เทียนเล้กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายนิกรณ์ ปงลังกาโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศุภกิจ ชัยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา สายปาทาโรงเรียนปิยะพร พรพิกุลกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ศรีวัฒนายนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปางปัจฉมาพร พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นายมาโนช เขื่อนเพชรโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำกรรมการ
3. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ อารีย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายธงชัย ปันสกุลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
3. นายนิกร ปงลังกาโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ อารีย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายนิกร ปงลังกาโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายมาโนช เขื่อนเพชรโรงเรียนเทสบาลตำบลแม่คำกรรมการ
4. นายธงชัย ปันสกุลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
4. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
4. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
4. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
4. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
4. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายสรรธาร สันตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
4. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายธงชัย ปันสกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
4. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายทนงค์ศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายจักรวาล ราชศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
4. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
4. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นายสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
3. นายสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
4. นายสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
3. Mrs.Kirstie Odendaalโรงเรียนศุภปัญญากรรมการ
4. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. Mrs.Kirstie Odendaalโรงเรียนศุภปัญญากรรมการ
5. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
3. Mrs.Kirstie Odendaalโรงเรียนศุภปัญญากรรมการ
4. MissEmiiy Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ แสงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. Mrs.Kirstie Odendaalโรงเรียนศุภปัญญากรรมการ
5. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
2. นายปติณญา วิภูศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
3. นายจักธกานต์ แดงสนั่นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธัญชนิต สิงหราชโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
2. นายปติณญา วิภูศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
3. นายจักธกานต์ แดงสนั่นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภาภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ กันทาเดชโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนฯกรรมการ
3. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นายจักรกานต์ แดงสนั่นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นายจักรกานต์ แดงสนั่นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ฯกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ ชูนราทิพย์ศิลปินอิสระกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางศิภัฒตรา แสงแก่้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ ชูนราทิพย์ศิลปินอิสระกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนุชรี กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายกิตติคุณ แซ่หยางโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
3. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนุชรี กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายกิตติคุณ แซ่หยางโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
3. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนุชรี กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายกิตติคุณ แซ่หยางโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
3. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ปานกลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ออมสินโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิชัย ปัจจัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ กันขันคำโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
3. นางสาวสำเนียง จุลฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. นายเกียรติยศ ยะมาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นายสมบัติ พุ่งพรวนโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
6. นายสงกรานต์ อินทะรังษีโรงเรียนผ่านศึกษาสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
8. นายขวัญชัย ปุญยะสารโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสาร์แก้ว ปวงศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
3. นายดำรงค์ ปิกจุมปูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ไชยปัน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางพวงผกา ทิพย์บุตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
3. นางปรีดี ตู่มาละโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นางศรีวรรณ มหาเทพโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางศุจินันท์ ปาระมีโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ มหาเทพโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางศุจินันท์ ปาระมีโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางปรีดี ตู่มาละโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นางพวงผกา ทิพย์บุตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
5. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวมัฒธณิตา ดอนดงโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
2. นางสาวกัลยา นันติโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ บุญยรัตนโชติโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวมัฒธณิตา ดอนดงโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
2. นางสาวกัลยา นันติโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ บุญยรัตนโชติโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางพิมะ์วัญช์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวญัฐวดี กัปปะหะโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปางมะหันกรรมการ
2. นายสราวุธ ข่ายแก้วโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสาวนภัทร จันทิมาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดนัย ไกรสรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ เชียงแรงโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสิงหรา พงษ์สนั่นโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นายอานนท์ ปันทะเสนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร ดวงจันทร์โรงเรียนสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นางบุญชนิต ธรรมสารโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพย์ เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายคมกฤช บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางสาวธัญภรณ์ จันทร์เทพโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายฤทธิพงษ์ มหายศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายชำนิ ชำนาญยาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางพชรภรณ์ ชนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ บุญยรัตนโชติโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศรัณยู ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ วิญญาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชานนท์ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ยาณะโคโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางยุวธิดา กันแก้วโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ แสงคำโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธีราวุธ คำสัจโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นายมงคล สารใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายนพดล ไข่กาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5กรรมการ
4. นายโกวิท โกเสนตตอโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลปกรรมการ
5. นางสาวแก่งคอย แปงคำโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิระศักดิ์ ดีโนนอดโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
2. นายสินธพ ศรีลารักษ์โรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
3. นางจันจิรา ชัยภูวนารถโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี กัปปะหะโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นายเกรียงไร โนชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
4. นายปรีชา ชูฤกธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิพร สุพงษ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บุญไชย โรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
3. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
6. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
6. นายทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
6. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
6. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
6. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
6. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
6. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านนาโต่กรรมการ
6. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จันกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางลดาวัลย์ จันตาสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86(บ้านป่าสักหลวง)กรรมการ
2. นางนิสารัตน์ เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณี)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จับอันชอบโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชาลินี แพ็ทเทอร์สัน โรงเรียนธรรมจาริกอุปปถัมภ์กรรมการ
2. นางสุภาพร ทองบำเรอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
3. นายคงเดช แก้วรากมุขโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี โคตรนรินทร์โรงเรียนบ้านแม่มะกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปัญโญใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
3. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณี)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสายพิณ แก้วนาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา วงค์ไชยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นางอนงค์ พิลาลียโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ ทองภู่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำรัอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู จีระยาโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทองบำเรอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวนโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิธินี อารมณ์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายสนอง ชัยมณีโรงเรียนศรีป่าแดงกรรมการ
3. นางสุกิจ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านโยนกวิทยากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ คำไฝโรงเรียนตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเชาวรัช ศิริอำมาตโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
2. นางกรองแก้ว พรมรักษ์โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำกรรมการ
3. นายนายคงเดช แก้วรากมุขโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนิตยาพร อิปากดีโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นายวสวิ๊ก เสือใจโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ปันสกุลโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางนิตยา ชัยมณีโรงเรียนศรีป่าแดงกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ เทพวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา พิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวงฯกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ ไชยสถานโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
3. นายกาญจนา รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมันทนา ภาณุวัฒน์สกุลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทรายโรงเรียนสันทราย (พรหมณี)กรรมการ
3. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
3. นางสันต์ฤทัย โทอรัญโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมันทนา ภาณุวัฒน์สกุลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทรายโรงเรียนสันทราย (พรหมณี)กรรมการ
3. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
3. นางสันต์ฤทัย โทอรัญโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรนัชชา ราชคมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางสายรุ้ง โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวรินทร กาบสนิทโรงเรียนบ้าห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรินทร กาบสนิทโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสายรุ้ง โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนากรรมการ
3. นางพรนัชชา ราชคมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเทียนทอง ใสสมโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เทพาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวอรทัย เวงศืเขียวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปิ่นเพชร สมบุญเรืองโรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
2. นางสาวทศพร เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พรมมินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ปฐมวัย
1. นางทัณฑิกา คำเงินโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวดวงพิกุล ชัยวรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางเข็มทอง จับใจนายโรงเรียนบ้านปางหมอปวงกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ปฐมวัย
1. นางสาวสายสุรีย์ ปงกันมูลโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นางนุชนาท กันทาโรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อกรรมการ
3. นางอันธิกา สุภาอินโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯกรรมการ
2. นายกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นายโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจรินทร์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายไกรสร จินะแก้วโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาวิศรีวงศ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ วรรณเลิศโรงเรียนสบคำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนายไกรสร จินะแก้วโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาวิศรีวงศ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางนงเยาวว์ วรรณเลิศโรงเรียนสบคำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไกรสร จินะแก้วโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาวิศรีวงศ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ วรรณเลิศโรงเรียนสบคำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ วรรณเลิศโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาวิศรีวงศ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไกรสร จินะแก้วโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาวิศรีวงศ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ กรรมการ
3. นางกานดา สิทธิแก้วโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ กรรมการ
2. นางอาภรณ์ ร ชาญประเสริฐพโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ กรรมการ
3. นางกานดา สิทธิแก้วโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอย กรรมการ
2. นางสาวภัตราวดี ใยดวงโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
2. นางสาวภัตราวดี ใยดวงโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
2. นางพณารัตน์ สุตันคำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางสาวภัตราวดี ใยดวงโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
3. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลี่ยว ใจหนักโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางศิภัฒตรา แสงแก่้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจอมจิตร ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจอมจิตร ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ กรรมการ
2. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. Mr.จอมจิตร ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นางจอมจิตร ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสาวศศิธร ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
3. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
3. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ กรรมการ
2. นางสายฝน อกแผ่โรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ระลึกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสาวศศิธร ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
3. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ กรรมการ
2. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นางจอมจิตร ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ กรรมการ
2. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นางจอมจิตร ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพรินทร์ โกเสนตอโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายสราวุธ ข่ายแก้วโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วังวานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤกธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤกธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤกธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤกธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤกธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย พิงคะสันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายเศรษฐพงศ์ ยงเพชรโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายประเชิญ ต๊ะวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย พิงคะสันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นายเศรษฐพงศ์ ยงเพชรโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายประเชิญ ต๊ะวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]