หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2559   25 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 222 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 223 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 225 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 227 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 232 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 234 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 235 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 236 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 237 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
11 788 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 226 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 1 และ ห้อง 2 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 3 และ ห้อง 4 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง แม่ฟ้าหลวง 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 3 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 1 ห้องวิทย์ ห้อง 135 และ 136 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 1 ห้อง 125 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดมหน้าโรงครัว 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อมคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อมคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ห้อง MEP ป.1/5 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ห้อง MEP ป.3/5 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน ห้อง วิชาการ 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 12 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 5 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 6 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 7 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 8 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 3 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
13 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
14 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
15 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
16 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
18 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) หอประชุม 24 ก.ย. 2559 08.00-16.30
19 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) หอประชุม 24 ก.ย. 2559 08.30-16.30
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30
22 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00
23 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30
24 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00
25 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30
26 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00
27 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30
28 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ สนามบาสเกตบอล 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมหิรัญนคร 24 ก.ย. 2559 09.00-15.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมหิรัญนคร 24 ก.ย. 2559 09.00-15.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมหิรัญนคร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง ตันปัน 24 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00 น.
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง แม่ฟ้าหลวง 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง ตันปัน 24 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 น.
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง SP2 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง Smart Classroom 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ระเบียงหน้าอาคารอนุบาล 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารประถม ชั้น 1 ระเบียงหน้าห้องเรียน 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารวิชาชีพ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคามัธยม ชั้น 2 ระเบียงหน้าห้องเรียน 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารอนุบาล ห้อง 1 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารอนุบาล ห้อง 2 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 789 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารอนุบาล ห้อง 3 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 790 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารอนุบาล ห้อง 4 24 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง SP2 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง SP2 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ห้อง SP2 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]