หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รานงานตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 25 ก.ย. 2559 14.00-15.00 รายงานตัว เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
09.00 น. เริ่มแข่งขันหลังจากพิธีเปิดเสร็จ เวทีขนาด 7.20x24 เมตร
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) หอประชุม 24 ก.ย. 2559 08.00-16.30 รายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) หอประชุม 25 ก.ย. 2559 08.00-16.30 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) หอประชุม 24 ก.ย. 2559 08.30-16.30 รายงานตัว เวลา 07.30 ณ ห้องแข่งขัน
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) หอประชุม 25 ก.ย. 2559 08.30-16.30 รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 25 ก.ย. 2559 08.00-12.00 รายงานตัว 07.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 25 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 25 ก.ย. 2559 08.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 25 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00 รายงานตัว 07.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ห้องประชุมเกดถวา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 08.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุมคุรุ-ประชา 24 ก.ย. 2559 13.00-16.30 รายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หอประชุม 25 ก.ย. 2559 13.00-14.00
-
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้องประชุมสายน้ำจัน 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
50 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]