หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 1 ห้องวิทย์ ห้อง 135 และ 136 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 1 ห้องวิทย์ ห้อง 135 และ 136 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 1 ห้อง 125 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 1 ห้อง 125 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดมหน้าโรงครัว 24 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดมหน้าโรงครัว 25 ก.ย. 2559 09.00-16.30 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หอประชุม 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายตัว 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]