หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 1 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 1 และ ห้อง 2 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 3 และ ห้อง 4 24 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง แม่ฟ้าหลวง 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 07.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง แม่ฟ้าหลวง 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 07.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 3 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ อาคารทองกวาว ห้อง 3 25 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]