หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 222 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 223 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 222 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ปากก ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 225 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 224 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 227 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 226 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 232 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 234 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 232 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 235 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 236 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 235 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 237 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 237 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
17 788 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อาคาร 2 ห้อง 226 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน. โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์โทรศัพท?มือถือ 0816038531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]