รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
ณ ..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2...
ระหว่าง วันที่ ..24-25.... เดือน ...กันยายน....... พ.ศ. 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงญาดา   วิยาพร
 
1. นางสุพรรณี  สุวรรณใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 1. เด็กหญิงนพเก้า  รักษาศีล
 
1. นายไพศักดิ์  หาญภักดีสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ธัญลักษณ์พนา
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสงม่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพัชรา  แดงสี
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดออน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงปรีดีญาภรณ์  แย้มฟัก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำยานะ
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงนาคือ  ลาหู่นะ
 
1. นายสำราญ  กับปุละวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงวริศรา  จรัสวรีกุล
 
1. นางอุษณีย์  ลือดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายอนพัทย์  สาราจันทร์
 
1. นางผ่องศรี  เรืองฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงนุชรีย์   ปินใจนำ
 
1. นางณัฏฐ์ชุดา   จอมแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงมัสลิน  เวียงนนท์
 
1. นางอุษณีย์  ลือดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฟูเฟือง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมะณี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
2. นางสาวณัฐชยา  ยอดออน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงประกายพร  ฐานดี
3. เด็กชายศตนันท์  บัวระพันธ์
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  ท้าวเทพ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อุษา
3. เด็กหญิงเขมอักษร   วงศ์ต่อม
 
1. นางทรายคำ   ด้วงนิล
2. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงศุภจิรา  สินมูล
 
1. นางอุทัน  นาคาธร
2. นางธัญญารัตน์  ยาวุฒิ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  ทานิน
2. เด็กหญิงวรรณิชา  มะโนวรรณ์
 
1. นางฐิติกมล  เชื้อเมืองพาน
2. นางบุญญาดา  บุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายกฤตนน  เมืองแก้ว
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงภูษิตา  สัปรุณรังษี
 
1. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายวสุพล  มูลมะณี
 
1. นายโย  ใจวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงกัณญาณัฐ  สัมมาสะโก
2. เด็กหญิงธัญธิตา  นามมา
3. เด็กหญิงศุภสุตา  จริยามา
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
2. นางสาวสุจิตรา  พลฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ปิตตาสังข์
2. เด็กหญิงมานิตา  ศรีคำ
3. เด็กชายวิวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสมคิด  ทะกัน
2. นางสุทธินันท์  คำมา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงวณิดา  ยานะจิตต์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน
3. เด็กชายไชยภพ  ฟองสุภา
 
1. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
2. นายกฤษณ์ศราวุฒิ  เหลี่ยมดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงภูมารินทร์   ทาแก้ว
2. เด็กหญิงหมี่ซา   มาเยอะ
3. เด็กหญิงหมี่นอ   เยเปีย
 
1. นายพรสวรรค์    แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อุชัย
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  อุชัย
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายฤทธิ์ไกร  ใจโหม้
2. เด็กชายอารุณ  เมธากุลพิพัฒน์
 
1. นางอารี  ชัยศรี
2. นางสาวขวัญพร  พรหมวิชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายออมสิน  แสงดี
 
1. นายสมบูรณ์   ชมภูเทพ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายธีรวิชญ์  โสดามรรค
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิชิตชัย  มาเยอะ
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายกมลวิช  ม่วงแก้ว
2. เด็กชายกฤตยชญ์  เทพวงค์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ
 
1. นางธนพร  จันทรา
2. นางสาวเจนจิรา  ไข่แก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นางสาวกัญญานาถ  เขื่อนห้าว
2. เด็กชายธนัสดล  ยอดบุญลือ
3. เด็กชายธวัชชัย  ไชยวรรณ์
 
1. นางอำไพ  อิ่มอก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทาติ๊บ
2. เด็กหญิงณภัทร  มหาคำ
3. เด็กหญิงณัฐทริกา  ปัถวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
2. นางฐิตาพร  วงค์ไชย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงมีนา  ผ่าวอ
2. เด็กหญิงหมี่ชู  เชอมือ
3. นางสาวอาหมี่  เชกอกู่
 
1. นายรชฏ  อิ่นคำ
2. นายสยาม  ตาวงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  หมีขัน
2. เด็กชายอชิตพล  มัฆวาฬ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  โคตุราช
 
1. นายเสรี  ก๋าพรม
2. นางวิมาลา  เนื่องเดช
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายลุกะ  เหม่อโป๊ะ
2. นายอาทิพย์  ยี่ยู
3. นายเซลามี  เหม่อโป๊ะ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
2. นางสาววรรณิกา  ยานะธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกัญดา  เจนจัด
2. เด็กชายภพนิพิฐ  ขุนงาม
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญรินทร์
 
1. นางฐิตารีย์  ดวงเทพ
2. นางดวงฤทัย  เทพสุริยะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงคุนัญญา  คำเงิน
2. เด็กชายยิ่งพันธ์  สายอุปราช
3. เด็กหญิงศิรินันท์  วงค์ใจ
 
1. นางรติพร  กีพงษ์
2. นางรัสรินทร์  มังคละ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ทัสก๋า
2. เด็กหญิงศิรินาม  นามโชติ
 
1. นายเสรี  ก๋าพรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายธีรเดช  จะสอ
2. เด็กชายพงศ์พลิน  มาศภมร
 
1. นายสุรินรทร์  สุวิชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสมศักดิ์    จะแต๋
2. เด็กชายอัครพงษ์    มาเยอะ
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล   มูลชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายสุพนธ์  แอนนา
 
1. นายจักรพงศ์  อิ่นคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หุ่นดี
2. เด็กชายภานุ  นามธรรม
 
1. นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายจะหย่อ   เลาะปู
2. นายมาธิ  เลาะปู
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายธงชัย  จะหย่อ
2. นายสมเกียรติ  จะหย่อ
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนพนาพร
2. เด็กหญิงชยานันท์  จารุทยากรกุล
3. เด็กหญิงพรไพลิน  นิพัทธ์พงศ์สิริ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรัทธา
5. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรัทธา
 
1. นางสาวเกวลิน  อุปธิ
2. นางสาวประไพพักตร์  สุวรรณโน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานดา   อาบือ
2. เด็กหญิงญาดา   เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์   แยเบียง
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์   อุปละ
5. เด็กหญิงเบญญาภา   สิงห์ทะนะ
 
1. นางกาบแก้ว   พาจรทิศ
2. นางศรีเพ็ญ   ใจธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นางสาวจริยา   ศรีเสม
2. นางสาวฐิดาภรณ์   สุจริต
3. นางสาวบูตี   เลเชอ
4. เด็กหญิงสุภาพร   อาเซอ
5. นางสาวอาทิตยา   แนวราษฏร
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ธนภัทร์กิจเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ราชคม
3. เด็กชายธีรจักร  ใจปินตา
4. เด็กหญิงนริศรา  บัวทะนะ
5. เด็กหญิงปรวิศา  คำปัน
 
1. นางทวีพร  ฉลองแดน
2. นายอนุพงษ์  ต๊ะป้อ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกิตติกา  ศตพรพานิช
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิธิชีรกัณฑ์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  แซ่เจอว
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรีชามิตรกุล
5. เด็กชายศุภวิชญ์  มูลสาคำ
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นางสาวภัชโรบล  นนทะการ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงวิไลพร  มอยมา
3. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์ภูมิ
4. เด็กหญิงสิริรักษ์  กองเขียว
5. เด็กหญิงเกศนี  แสนใจ
 
1. นางอัญชลี  ไก่งาม
2. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยา  ยาวิราช
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  สุริยา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สุระกำแหง
4. เด็กหญิงศรีทอง  สามนวล
5. เด็กหญิงโยษิตา  อารีย์
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
2. นายกรกต  ณัฐฐินันท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เต๋จ๊ะ
2. เด็กชายดนัย  เยเปียงกู่
3. เด็กชายธนวัฒน์  ท้าวปู่ปัน
4. เด็กชายธีรเดช  วณิตเจริญดี
5. เด็กหญิงภัสสร  แสนคะเจือ
 
1. นายดณุพล  จิตประสงค์
2. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  เชื้อแสนดี
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา
 
1. นางณิชาภัทร  กิติมา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายนฤดล  เจริญชน
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายกฤตติกุล  ศรีวิกูล
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน
 
1. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
2. นางสุพรรณี  สุวรรณใจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายณฐนนท  กาวิละมูล
2. เด็กหญิงวรัญญา  ร้อยเงิน
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นางสาวเจนจิรา  ไข่แก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชริญา   ปาต๊ะ
2. เด็กชายวิทยา  พวกอินทร์แสง
 
1. นางสาวอรยา  เทโวขัติ
2. นายจตุพล  อุปละ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กิติมา
2. เด็กหญิงจีรนันท์   ใจดก
3. เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรมเทศ
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ต๊ะศรีเรือน
5. เด็กชายธนันชัย   สุริยะวงค์
6. เด็กหญิงนภิสา   พนมการณ์
7. เด็กหญิงนันทัชพร   กันคำ
8. เด็กหญิงนิชานันท์  แซ่เตีย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา   กุลแก้ว
10. เด็กหญิงโสพิศนภา  คำมากิตติพัศ
 
1. นายชวนชิด  จันทาพูน
2. นายชัชวาล  ธีรชัยสกุล
3. นางอรจิรา  กาวี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา   ร้องแก้ว
2. เด็กหญิงชวิศา   ชัยนันท์
3. เด็กหญิงซันนี่   รัศมี
4. เด็กหญิงธมลวรรณ   กิตติวาณิชวงค์
5. เด็กหญิงนาฏนารี   สมนา
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ลาพิตร
7. เด็กหญิงภูริตา   มาดี
8. เด็กหญิงรวินันท์    จันต๊ะวงค์
9. เด็กหญิงรัตนาวดี    มือลี
10. เด็กหญิงศิริงามตา   บัวแก้ว
 
1. นางสาวนันทวรรณ์   สัญญะวงค์
2. นางสาวสร้อย   ทิพเนตร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จะจู
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อภิเจริญกุล
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จะอื่อ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  วงศ์วารีวรรณ
5. เด็กหญิงนภา  เบียเช
6. เด็กหญิงนิพาดา  จะแหล่
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  จะงะ
8. เด็กหญิงมาลาศรี  สีจะ
9. เด็กหญิงยุพาพร  จะเต๊าะ
10. เด็กหญิงสมศรี  แยเบียง
11. เด็กหญิงสมิตา  เกษตรสถาพร
12. เด็กหญิงสายพิณ  จะลา
13. เด็กหญิงสุภาพร  หมื่อแล
14. เด็กหญิงสุภาพร  แยเบียง
15. เด็กหญิงอรัญญา  จะทอ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
2. นายวสันต์  กุนา
3. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
4. นายวสันต์  ปัญญาดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงกรวิกา  อะซัน
2. เด็กหญิงจิตรลดา  วงค์มณีวรรณ
3. เด็กหญิงชนกานต์  ลุงติ
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  นาโป้
5. เด็กหญิงณิชา  เตียวตระกูล
6. เด็กหญิงธิดา  นาโป้
7. เด็กหญิงปวีณา  มอโป๊ะกู่
8. เด็กหญิงมะลิ  มาโม๊ะ
9. เด็กหญิงรติมา  เบียงก่า
10. เด็กหญิงวราภรณ์  กันภาสุ
11. เด็กหญิงสมพร  พันติ
12. เด็กหญิงหมีลือ  นาโป้
13. เด็กหญิงอาเมย์  นาโป้
14. เด็กหญิงเยาวพา  นาโป้
15. เด็กหญิงเรจิน่า  หมื่นแล
 
1. นายบุญเพ็ง  แปงการิยา
2. นางปาริชาติ  มาลาโรจน์
3. นายผดุงศักดิ์   แผ่นคำ
4. นางสาวจิราภา  พรหมทะนันท์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายธนบดี  อารีรัตน์
2. เด็กหญิงปริญญาพร  ธนกาญจน์
 
1. นางธัญญาภรณ์  อินทรรุจิกุล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขันเต๋
2. เด็กหญิงศิริยากร  กุญชร
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
2. นายณรงค์  นุภาพ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงเหมยแสง  ลุงอ่อน
 
1. นางสาวปวีณา  เวียงบรรพต
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงหมี่ยี้  วุยแม
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  เจรจา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงเย็นจิต   อางี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นยาง 1. เด็กชายอาหมื่อ  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวสายอรุณ  มูลสถาน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ลีโป
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   ยมดี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงนลพรรณ  แซ่ลี
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นายอาตี   เมอแล
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนาตอง  มงคล
2. เด็กหญิงวราพร  ใอสอ
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงรัตนา  ไอ้สูน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  จะอือ
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายณัฐพล  ลิสือ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แลเชอร์
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาววราภรณ์  ถิ่นสอน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงภูมิระพี  โกติรัมย์
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปรียา  สุรินต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  กันธะชัย
3. เด็กชายอนันต์กร  สาแก้ว
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางพัชรินทร์  วรรณชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  คล้ายจิตรมย์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางสาวมยุรา  ปิยารักษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายธวัชชัย   สิทธิ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  วงค์แดง
3. เด็กชายอนุชา  เล่าส่าย
 
1. นายสยาม   ยุงรัมย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกัลยรัตน์  หล้าแก้ว
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงอธิชาพร  สิทธิ
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายศุทธิกร  ส้มเขียวหวาน
 
1. นายวชิระ  นิสัยคาน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พิสัยเลิศ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวธัญจิรา  นาโป้
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายวรวุุฒิ  ตันวิลาศ
 
1. นายวิทยา  ณ เชียงใหม่
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นางสาวอาหมี่   หมื่อแล
 
1. นายภาณุพงศ์   รุ่งเรือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงอารดา  จะมู
 
1. นางสาวจารุพรรณ  จักรแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงธวรรณรัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   ชัยนันท์
2. เด็กชายนาตา   ไอโล
3. เด็กชายพิสิษฐ์   แซ่เจ๋า
4. เด็กชายวัชรินทร์   เขียวปัน
5. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์เต็ม
6. เด็กชายอาซอง   เยเปีย
 
1. นายณัฐชัย   ปอยู
2. นายเทอดศักดิ์  ธนสิทธิ์
3. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงค์สมุทร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  กาวิชัย
4. เด็กชายชินดนัย  คำปา
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชมพูนุช
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  ไผ่ย้อย
7. เด็กชายนฤบดินทร์  กากแก้ว
8. เด็กหญิงนันทิชา  กันทะเสน
9. เด็กชายพงศธร  แก้วมูล
10. เด็กหญิงพรวิไล  เสียงดัง
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิสุยะ
12. เด็กหญิงมาลี  นุพอ
13. เด็กชายรัตนพล  อินใจ
14. เด็กหญิงรินรดา  เทพปินตา
15. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อินใจ
16. เด็กหญิงวราลักษณ์  จิตแหลม
17. เด็กชายศุภกิจ  กันทาเป็ง
18. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์รักษาศิลป์
19. เด็กหญิงอมรรัตน์  พงษ์โชคธนา
20. เด็กหญิงอัมพร  ธิโย
21. เด็กชายอัศเดช  จันขอด
22. เด็กหญิงเบญจพร  มาดาเมน
23. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุใจเลิศ
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายพงค์สวัสดิ์   วงศ์สาย
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีคำปัน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายกิตติชัย  ชัยมูล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงกาญจนันท์  ฟูแสง
 
1. นายเอกชัย  ยาวิลาศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1. เด็กชายนันทวัฒน์   วังวน
 
1. นางนันทกาญจน์  ป้านตุ่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายสมบัติ  ห่วยยือ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  เครือวงค์
 
1. นางสาวนีรนุช  โคมารัมย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ปวดอุด
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายธนภัทร  อิ่นเมืองแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์   สุขใจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พูบิ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธัญมน  กาวิลาวรรณ์
 
1. นางสาวสุภีร์  ศรีภูมิ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์วรรณ
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 1. เด็กชายกฤษฎา  กันจินะ
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายภัทรพล  กันทะชัย
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 1. เด็กหญิงอลิชา  เรือนวัน
 
1. นางนิติยา  ขาวฟอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. นางสาวอาภาพร  แซ่ท้อ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปาเจียม
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  โพธาชัย
3. เด็กชายธนภัทร  จันวันใจ
4. เด็กชายธัญวุฒิ  ตาคำ
5. เด็กหญิงนภัสร  ธรรมจักร
6. เด็กชายวีรากร   ฟองเขียว
7. เด็กชายสิทธิชัย  จิรอัศวแก้ว
8. เด็กชายหาญณรงค์  วงค์ชัย
9. เด็กชายอลงกรณ์  ตันเขียว
10. เด็กชายเจษฎา  ดิสา
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางสาวอรวรรยา  ชุมพลกุล
3. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายจะสี  วันนา
2. เด็กชายจะหวะ  ลอสือ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  มาเยอะ
4. เด็กชายณเดช  มาเยอกู่
5. เด็กหญิงติตี้  มาเยอะ
6. เด็กหญิงธิดา  วันนา
7. เด็กหญิงนฤมล  ลอสือ
8. เด็กหญิงนาดราย  ลอมือ
9. เด็กหญิงนามีที  ปะบือ
10. เด็กหญิงนิชมล  เชอหมื่อ
11. เด็กหญิงบูก๋า  มาเยอะ
12. เด็กหญิงบูก๋า  อามอ
13. เด็กหญิงบูออ  มาเยอะ
14. เด็กหญิงบูเดอ  อายี
15. เด็กหญิงปานดวงใจ  เชอหมื่อ
16. เด็กหญิงปาริตา  พู่เบกู่
17. เด็กหญิงพฤกษา  เหม่อแล
18. เด็กหญิงมาธะ  วันนา
19. เด็กชายวิทูรย์  เบเชกู่
20. เด็กหญิงศิริพร  มาเยอะ
21. เด็กชายศุภากร  มาเยอะ
22. เด็กหญิงสายรุ้ง  อาซอง
23. เด็กหญิงสุวิมล  เชอมือ
24. เด็กหญิงหมี่ฉู้  มาเยอะ
25. เด็กหญิงหมี่ชุ  อายี
26. เด็กหญิงหมี่ตุ  อายี
27. เด็กหญิงหมี๋ก่า  โวยแม
28. เด็กชายอัครพงษ์  มาเยอะ
29. เด็กหญิงอัมพร  มาเยอะ
30. เด็กชายอาฉ่า  มาเยอะ
31. เด็กชายอาต๊ะ  มาเยอะ
32. เด็กชายอาทู  มาเยอะ
33. เด็กชายอาผ่า  เบียเช
34. เด็กชายอาริยะ  มาเยอะ
35. เด็กชายอาแยะ  เชอหมื่อ
36. เด็กชายแก้ว  วันนา
37. เด็กหญิงแอนดี้  เบเช
38. เด็กหญิงโสภิตนภา  มาเยอะ
39. เด็กหญิงไพริน  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
3. นายพิชัย  รุณคำจาย
4. นางสาวแสงสุรีย์  ยะคำนะ
5. นางสาวโยธกา  ลังกากาศ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กชายทักษิณ  ใหม่คำน้อย
2. เด็กหญิงนามีสอ  คำแสง
3. เด็กหญิงพิยดา  จะเตาะ
4. เด็กหญิงรูดี  จะเซอ
5. เด็กชายวอยเล  ไอโล
6. เด็กชายวัชรพงษ์  ซึหมื่น
7. เด็กหญิงสกุณา  อยู่ลือ
8. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
9. เด็กชายอนันต์  เชอมือ
10. เด็กชายอาเม  มาเยอะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาววราวรรณ  สุกันธา
3. นางสาวฤดีจิตร   มั่นกุง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูชู่  อาเช่อ
2. เด็กหญิงบูยี  มาเยอะ
3. เด็กชายสตานี  มาเยอะ
4. เด็กชายหล่อตี้  เชก้อง
5. เด็กหญิงอาบา  เบเชกู่
6. เด็กหญิงอาหน่า  เหม่อแล
7. เด็กชายอาโหว่ย  แยมอ
8. เด็กชายอิทธิพล  มาเยอะ
9. เด็กหญิงอ้ามู  อาซอง
10. เด็กชายใจพล  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ศรีทุ่งลือ
2. นางสาวปฏิญญา  ศรีมุกดา
3. นางสาวสุรีพร  ศรีกอก
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  บุญเสงี่ยม
2. เด็กหญิงชนิสรา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงณภัทร  ก๋าละปุ๊ก
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สารหน้อย
5. เด็กหญิงพิมพิกา  เรือนออน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีแก้ว
 
1. นางขวัญธิดา  อรุณรัตน์
2. นางจุฑามาส  ปีอาทิตย์
3. นางดวงพร  ธรรมสิทธิ์
4. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ยาแปกู่
2. เด็กหญิงบูทุม  เยเปีย
3. เด็กหญิงสุดา  เบเช
4. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
5. เด็กหญิงหมี่ซิ  มาเยอะ
6. เด็กหญิงหมี่ซือ  มาเยอะ
 
1. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวสุรีพร  ศรีกอก
3. นางสาวนภาพร  ยืนยงกนกกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กชายกรฤทธิ์  กันทา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจแสง
3. เด็กชายก๋องคำ  บุญยอด
4. เด็กชายฉัตรชัย  แลเมอ
5. เด็กชายชาลี  อาซอง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสุข
7. เด็กหญิงณัทธิดา  บุญยิ่ง
8. เด็กชายธีรพงศ์   วงศ์ศรี
9. เด็กชายนเรนทร  เตชะ
10. เด็กชายปิยพงษ์  เบเชกู่
11. เด็กหญิงปิยาพร  ปัญญาวิชา
12. เด็กหญิงมาริษา  ป่าลื่อ
13. เด็กหญิงมีนทร์  อิ่นคำ
14. เด็กหญิงวนิดา  เจเปาะ
15. เด็กชายสุทธิลักษณ์  มูลไชยะ
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อายิ
 
1. นางอุราวรรณ  สินธุชัย
2. นางไข่มุก  คำเงิน
3. นางชุลีกร  ชะพลพรรค
4. นายคงฤทธิ์  กำแพงคำ
5. นางกชกร  เอื้องคำ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ   อุปเลิศ
2. เด็กชายธีรเดช   ปาสา
3. เด็กชายพงค์เพชร   วงค์อินป้อ
4. เด็กชายวีรวิชญ์   คำมูล
5. เด็กชายอนุชา  ตาไชยยศ
 
1. นายพรสวรรค์   แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อภัยไธสง
2. เด็กหญิงรินรดา  เทพปินตา
 
1. นายสุทธิพงศ์  มั่นใจ
2. นางทรงศรี  กันทะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตขาว
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชนิภา  กะป๋า
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เชอ
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกิตติคุณ  มาเยอะ
2. เด็กชายจรัสพงศ์  คะติ
3. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
4. เด็กชายสมศักด  ปอแส
5. เด็กชายสุพจน์  มาเยอะ
6. เด็กชายสุรพงษ์  แบทู
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มุดนันชัย
2. นางสาวประภาศรี  กุศล
3. นางสาวปวีณ์วิชญ์  ศิวะปรัชญ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  จันทร์ต๊ะนะ
2. เด็กชายธนารักษ์  เข็มราช
3. เด็กชายนนทิวา  พวกอินแสง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  พุฒซ้อน
5. เด็กชายมณฑล  ขุนแท่น
6. เด็กชายเกียรติณรงค์  น้อยกรุต
 
1. นายสุรเดช  กุลวัฒนา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายชูเดช  เชอหมื่อ
2. เด็กชายธนากร  นิธิชากร
3. เด็กชายธวัช  หวุ่ยยื้อ
4. เด็กชายวรฤทธิ์  มาเยอะ
5. เด็กชายวีรชัย  มาเยอะ
6. เด็กชายสุชาติ  แลเชอะ
7. เด็กชายอนุวัฒน์  เบก่า
8. เด็กชายเอกพล  เจอเบีย
 
1. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
2. นายชำนาญ  นาปรัง
3. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกันติยา  แช่ลิ่ว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรวาเมธากุล
3. เด็กหญิงกานต์มณี  ตีมู
4. เด็กหญิงจิตสุภา  แช่ลิ่ว
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนเหลียว
6. เด็กหญิงชาลิสา  เหอะตระกูล
7. เด็กหญิงธัญธิตา  จองแหล่ง
8. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เล่าป่า
9. เด็กชายสืบสกุล  พรหมขัติแก้ว
10. เด็กหญิงเบญญาภา  นาเย
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นายสุธี  สอนน้อย
3. นายสมศักดิ์  ศรีวรรณะ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญา  จะทอ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  กองสงค์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  อนันต์บุญเขต
4. เด็กหญิงปราณี  วุยแม
5. เด็กหญิงมารี  แซ่ฟู้
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  จะบู
7. เด็กชายสมชัย  อาหยี
8. เด็กหญิงสายใจ  สมเม็ด
9. เด็กหญิงอชิรญา  เชอกอ
10. เด็กหญิงเมธินี  ตามาอ้าย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
2. นางสาววันวิสา  ทิแก้ว
3. นางนัทธีรยา  ศรีวิชัย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูเหมอะ  มาเยอะ
2. เด็กชายภัทรดนัย  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เบเทกู่
4. เด็กหญิงหมี๋ก่า  มาเยอะ
5. เด็กชายเธียรชัย  คะติ
 
1. นางสาวบัวรม  มะโนเวียง
2. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  จะชี
2. เด็กหญิงศุภานันท์  อาเซ
3. เด็กหญิงหมีเชอะ  หวุ่ยแม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ก้อนดง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญน์   นันท์ชัย
2. เด็กชายธีระศักดิ์   ผุสดี
3. เด็กหญิงสมัชญา  คำก้อแก้ว
 
1. นางทรายคำ   ด้วงนิล
2. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชวัลนุช  กิจจาพัฒนากุล
2. เด็กหญิงพิชชาพร  แสนมี
3. เด็กหญิงมาริสา  ใจสมบัติ
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีพรม
2. นางสาวศศิภรณ์   สามารถ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงนลินี  ท้าวปู่ปัน
2. เด็กหญิงหมี่โอ  ผ่าโว
3. เด็กหญิงอรพิน  ยอแจะ
 
1. นางสาวธิดากานต์  ตะเวที
2. นางสาวรุจิรา  อุ่นเรือน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  มะโนคำ
2. เด็กหญิงฑิฐติมา  บำเพ็ญ
 
1. นางสาววรรธนันท์  วันดี
2. นางสุพัตรา  บุญยังกองแก้ว
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภางค์ตระกูล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตตยะโสธร
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายสรายุทธ์  แตกา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จิ่งมาดา
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ขัดบุญเรือง
2. เด็กชายณภัทร  หนองเหล็ก
 
1. นายณรงค์กร  พลพิมพ์
2. นางสาวกุลฑลี  เทพศิริ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นายชยางกูร   นิสสัย
2. นายศักดิ์สิทธิ์   แสนชัย
 
1. นางบุญนิศา   ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา   วิจิตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กชายชินวัตร  มาโม๊ะ
2. เด็กหญิงสุธินี  จะเน่
 
1. นางรุจิรา  ฟักงาม
2. นายผดุงศักดิ์   แผ่นคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายพรชัย  เจริญวัย
2. นางสาวพรเพชร  ปัญญาแก้ว
 
1. นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลี
2. เด็กชายวุฒิไกร  ร่มพนาธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช  ผ่องใส
2. นางสาวสุจิตรา  บุตรดี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา   บุญเลิศ
2. เด็กชายสุรพล   เปรมปรีดา
 
1. นางบุญนิศา   ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา   วิจิตร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงจันศรี  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงทฤษฎี  วงษ์ศรี
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงจินดาพร  อินทจักร
2. เด็กหญิงธันยานุช  คำหลอม
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
2. นายสุรคร  ต๊ะยศ
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  พลยามา
2. เด็กชายสุรเดช  คงไมตรี
3. เด็กชายอนุชา  พาไธสงค์
 
1. นางสุทธินันท์  คำมา
2. นางสมคิด  ทะกัน
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายภานุ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายสมชัย   เยอเฉอะ
3. เด็กชายอภิวัฒน์   แมแหล่
 
1. นายโยธิน   ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  จะนะ
2. เด็กหญิงบูยึ  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงรัตนา  จะสอ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นางสาวประภาศรี  กุศล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายวสันต์  คะล่า
2. เด็กชายอุดม  เชอหมือ
 
1. นายดณุพล  จิตประสงค์
2. นางสาววิสุทธิื์โฉม  อบเชย
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายนิรุต  ดีทู
2. นายอาโย  เมกากู่
3. นายเอกชัย  อาส่า
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายศรีมล  ปะโอ
2. เด็กชายสมชาย  จิรนิมิตนันท์
3. เด็กชายสิทธิโชค  อาซอง
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นายชาติชาย  ไชยชมภู
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายวรยุทธ   แซ่พร่าน
2. นายสมชาย   อาโย
3. เด็กชายสมพงษ์    หมื่อโป
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายจอหะรุ  พาเอะ
2. เด็กชายอาทิตย์  สาธิตบุญ
3. เด็กชายเจณภพ  วิเศษ
 
1. นางรุ่งทิวา  ใจอินต๊ะ
2. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายวินัย  เบเทกู่
2. เด็กชายอาเฉาะ  โวยยือ
3. เด็กชายอาโซ  เหม่อโป๊ะกู่
 
1. นายพงศ์พันธ์  นันชัย
2. นายพิติพงษ์  กันทะไชย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1. เด็กหญิงพัชริดา  โท่นสี
2. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
3. เด็กชายวิภพ  มาเยอะ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงจริยา    อายิ
2. เด็กชายอาเซ   ตองเส
3. เด็กชายเอกชาติ   มาเยอะ
 
1. นายเอกพันธ์   สุวรรณโน
2. นายเมธี  อภิวงค์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณศรี
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจปิน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ยานะ
4. เด็กหญิงสิริภาพร  ตันหลง
5. เด็กหญิงอุษา  สดใส
6. เด็กหญิงเกวลิน  สุดาจันทร์
 
1. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
2. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
3. นางสายพิน  นิสัยคาน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวทะนะ
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำอุ่น
3. เด็กหญิงบุตรน้ำพลอย  จงศรีสวาท
4. นางสาวหมี่ซุง  แลเซอ
5. เด็กหญิงเมทินี  สุธรรมมา
6. เด็กชายไกรสร  เชอหมื่อ
 
1. นางภาริวรรณ์  ครินชัย
2. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
3. นายวัชรากร  อ่อนคำ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงญาณาธร   ศิริวงศ์มลคล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   รักมนุษย์
3. เด็กชายปวรุตม์   วงค์บุญมา
 
1. นายศุภเดช  ไปรเวทย์
2. นางนันทวัน  กิติมา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์  แซ่มั่ว
2. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวกฤษณา  เกี๋ยงมะนา
2. นายทวีศักดิ์  ธิมา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายจะโบ  มูเซอ
2. เด็กชายจิรเมธ  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายเฉลิม  คำอุ่น
 
1. นายศราวุธ  ใจจะดี
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายพีรดล   เชอมือ
2. นายสุวิจักขณ์  เชอหมื่อ
3. นายอายึ  แยซอกู่
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
2. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงณัชชา  เช่ือมชิต
2. เด็กหญิงธนพร  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงนนทพร  ชัยราชา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
2. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นางสาวนันทินี  เชอมือ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชอหมื่อ
3. นายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
2. นางเพาพงา  มุกดา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแงะ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  พรหมแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรฐิรา  คำเมืองมูล
3. เด็กหญิงยิ้มเย็น  ใบทอง
 
1. นางวาสนา  ดวงเทียน
2. นางศิวาพร  หอมนิยม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวธมนวรรณ  จาสมุด
2. นางสาวมิ่งฤทัย  พิสมัย
3. นางสาวเกษวรินทร์  เลิศคำฟู
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
2. นางสาวพัฒน์นรี  บุญธนลาภ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกชนันทฺ์  แซ่เลาย้า
2. เด็กหญิงมนัด  บุญนำ
3. เด็กหญิงศิริพร  คำแดง
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
2. นางภัทรภร  ทาอุปรงค์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  สามแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  อิ่มอยู่
3. เด็กหญิงอรนุช  วรรณแก้ว
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นางทับทิม  ปาเงิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำอ้าย
2. เด็กหญิงอัฉรา   สุรินต๊ะ
3. เด็กหญิงโสภิตา  รุ่งแสง
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
2. นางอรทัย  ชุมพลกุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงหมี่ค่ะ  เชอหมือ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ยอแจะ
3. เด็กชายอาดอ  เชอหมือ
 
1. นางสาวบุษบา  กูเชอ
2. นายอนุชา  ปันยศ
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงนาโม  แอกู่
2. เด็กหญิงพรชนันท์  ชามวู่
3. เด็กชายภูวดล   อายี่
 
1. นางสาวรจนา  คำเย็น
2. นางสาวจุไรรัตน์  นิเวศน์
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เมอแร่
2. เด็กชายรักษ์ชัย  จะทอ
3. เด็กหญิงสิริโฉม  โคตรพัฒน์
 
1. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
2. นางณัฐธยาน์  กาติ๊บ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายวัชรพล   วงค์ใต้
 
1. นางรุ่งทิพย์  เครือพาน
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงนิจรี  บุญตั้ง
 
1. นางสาวรัชนู  เยายานัง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สืบมาศ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ว่าง่าย
 
1. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายจิรายุ  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวรัชนู  เยายานัง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทายะบุตร
 
1. นางสาวกรานต์ชนก  วงศ์ปัญญา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนนารี
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปกแก้ว
3. เด็กหญิงสิริธร  จะคา
 
1. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
2. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงคำดี  คำเร็ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแฮด
 
1. นางสาวปิยรัตน์  มณีรัตน์
2. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หินสิน
2. เด็กชายเกรียงไกร  กันทวงค์
 
1. นางสุภัสสร  ชินะใจ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงฟู
 
1. นางรุ่งทิพย์  เครือพาน
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนียา  ราชคมน์
 
1. นายวริทธิพล  ลือยศ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กชายนาสี  จะลา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สายใจ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำก้อแก้ว
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  มาเยอะ
 
1. นายเจริญศักดิ์  ธาตุอินจันทร์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงจินตหรา  อายี
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีเลาว์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายอธิราช  ราชคม
 
1. นายธนัสชา  สาระไชย
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร  คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงชนิดา    จะหวะ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  แสนใจงาม
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อิ่นคำ
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายธีรเมธ  จานเก่า
 
1. นางสาวสร้อยดาว  ศรีปัญญา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  ปัญญาไหว
 
1. นายปฏิวัติ  เชื้อเมืองพาน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงมธุรส  เยเบียง
 
1. นางดรุณี  ดอนชัย
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหนมเชย
2. เด็กชายจักริน  มะโนวงค์
3. เด็กชายชาญวิทย์  ต๋าคำมา
4. เด็กชายพงศกร  กันประเวท
5. เด็กหญิงสิริกร  ยาวุฒิ
 
1. นางจันทรา  ชัยวรรณา
2. นางสาวภัทรธราภรณ์  ชาญช่าง
3. นางสาวสุพรรณี  ป่าคุณธรรม
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วงคะเสน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำมูลชัย
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  หมูคำ
 
1. นางศรัญญา  แสนมูล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จะงะ
2. เด็กชายธนพล  ลัคนาวิจิตร
3. เด็กหญิงศศิธร  จะแส
 
1. นางสาวชาริณี  บุญปั๋น
2. นางสาวพิมพร  แก้ววงค์เขียว
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายสมคิด  เดือนคำ
2. เด็กชายสามหลู่  ลุงเริญ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สายะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
2. นางภัทรภร  ทาอุปรงค์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายก้องภพ   จะบู่
2. เด็กหญิงพนิดา   จะนิ
3. เด็กหญิงอรนา   แรงสิงห์
 
1. นางสาวณัฐธิดา   บุญศรี
2. นายกฤษฎา   ชินะใจ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรสินี   จะงะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จะทอ
3. เด็กหญิงอรวรรณ   จะปา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ    ลางแขก
2. นางสาวรสา  กาวิทู
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มะตะโก
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไมตรีญาติ
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  นันตา
 
1. นางนิตยา  กันทะเสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงทิพานัน  จะอื่อ
2. เด็กชายสงกรานต์  นายดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ลีปอ
 
1. นางวัจนา  กับปุละวัน
2. นางสาวพรธิวา  ปันนะสาร
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายกฤษดากร   กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพงศภัค  วรรณศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  งามดี
2. นายสุริยัน  สุภาคำ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กชายชัชชัย  แซ่มั่ว
2. เด็กหญิงเภารวี  วรโชติวนาไพร
 
1. นายทวีศักดิ์  ธิมา
2. นางสาวกฤษณา  เกี๋ยงมะนา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อาก่อ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นายพงศ์พันธ์  นันชัย
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายจิตรเทพ  กันทะเสน
2. เด็กชายพรพินิต  ศรีพู
 
1. นางวันวิสา  ศรีสองเมือง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. นายปริเยศ  ตั๋นคำ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทะจักร์
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นายทองสุก  ขอบรูป
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายธนกร   จะหา
2. เด็กชายอภิวัฒน์   จะอื่อ
3. เด็กชายอาทิตย์    จะย่อ
 
1. นายจักรพล  ธิหมื่น
2. นางวรีย์พร  ธิหมื่น
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธนากร  แสงลี่
2. เด็กชายภูริณัฐ  เครือวาระ
3. เด็กชายศักดา  จะสอ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวรุ่งรวี  เป็งมา