สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 12 9 6 27 42 18 5 2 65
2 ชุมชนบ้านสันจำปา 11 6 7 24 28 5 4 0 37
3 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 11 6 5 22 30 11 3 1 44
4 พานพสกสวัสดิ์ 10 7 7 24 26 10 3 4 39
5 ชุมชนบ้านโป่ง 8 5 1 14 21 2 2 2 25
6 บ้านวาวี 8 3 1 12 16 7 2 0 25
7 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 5 5 3 13 21 9 3 0 33
8 ร่องธารวิทยา 5 5 2 12 17 14 3 0 34
9 บ้านห้วยน้ำเย็น 5 5 0 10 13 3 1 1 17
10 โป่งแพร่วิทยา 5 4 2 11 15 4 2 1 21
11 อนุบาลเวียงป่าเป้า 5 3 3 11 17 8 4 0 29
12 ป่างิ้ววิทยา 5 2 2 9 19 3 2 2 24
13 บ้านดอยช้าง 4 4 4 12 20 12 3 4 35
14 เจดีย์หลวงพิทยา 4 3 6 13 15 3 3 1 21
15 บ้านโป่งเหนือ 4 2 2 8 13 5 2 0 20
16 บ้านห้วยโป่ง 4 1 1 6 7 0 0 0 7
17 โป่งน้ำร้อนวิทยา 3 5 3 11 10 9 1 0 20
18 บ้านแม่ต๋ำ 3 2 1 6 8 1 1 0 10
19 บ้านวังวิทยา 3 1 3 7 12 7 1 1 20
20 บ้านแม่ตะละ 3 1 3 7 7 1 0 0 8
21 วัฒนศึกษา 3 1 1 5 6 2 2 0 10
22 บ้านเด่นศาลา 3 1 0 4 8 8 0 0 16
23 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 2 3 2 7 13 10 5 1 28
24 ห้วยส้านยาววิทยา 2 3 1 6 11 8 5 0 24
25 บ้านโป่งเทวี 2 3 0 5 12 6 2 0 20
26 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 3 0 5 8 4 1 4 13
27 บ้านโป่ง 2 3 0 5 6 2 0 2 8
28 สันกลางวิทยา 2 2 2 6 11 3 1 0 15
29 บ้านป่าบง 2 2 2 6 9 5 4 3 18
30 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 1 5 9 11 7 2 27
31 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 2 2 0 4 7 4 1 1 12
32 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 2 1 4 7 8 1 1 1 10
33 บ้านห้วยมะแกง 2 1 2 5 4 1 0 0 5
34 บ้านดอนสลี 2 1 1 4 8 3 2 0 13
35 บ้านแม่ผักแหละ 2 1 1 4 8 2 1 1 11
36 บ้านโป่งนก 2 1 1 4 5 7 1 1 13
37 บ้านห้วยเฮี้ย 2 1 0 3 6 0 1 0 7
38 บ้านฝั่งตื้น 2 1 0 3 2 5 5 3 12
39 บ้านลังกา 2 1 0 3 2 1 0 0 3
40 ปางมะกาดวิทยา 2 0 3 5 9 2 1 0 12
41 สันหนองควาย 2 0 1 3 7 4 2 1 13
42 บ้านป่าจั่น 2 0 1 3 4 3 1 2 8
43 บ้านแม่พุง 2 0 1 3 4 1 0 1 5
44 บ้านแม่พริก 2 0 1 3 3 2 0 0 5
45 บ้านห้วยสะลักวิทยา 2 0 1 3 3 0 1 0 4
46 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 2 0 0 2 9 3 7 1 19
47 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1 4 1 6 13 11 1 0 25
49 บ้านหนองยาว 1 3 1 5 7 2 0 1 9
50 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1 3 0 4 6 3 2 0 11
51 ดอยเวียงผาพิทยา 1 2 6 9 11 3 1 1 15
52 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1 2 4 7 10 4 3 1 17
53 บ้านเลาลี 1 2 2 5 5 3 1 2 9
54 บ้านห้วยไคร้ 1 2 0 3 11 0 0 1 11
55 บ้านป่าต้าก 1 2 0 3 5 3 0 1 8
56 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1 2 0 3 3 1 1 0 5
57 บ้านฮ่างต่ำ 1 1 2 4 7 3 2 2 12
58 บ้านห้วยม่วง 1 1 2 4 7 0 1 0 8
59 บ้านขุนสรวย 1 1 1 3 5 0 1 0 6
60 บ้านโฮ่ง 1 1 0 2 4 3 2 0 9
61 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2 4 2 1 0 7
62 เซนต์มารีอา แม่สรวย 1 1 0 2 2 0 0 1 2
63 บ้านมังกาล่า 1 0 4 5 5 0 1 0 6
64 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1 0 2 3 6 6 1 0 13
65 บัวสลีวิทยา 1 0 2 3 3 4 3 0 10
66 บ้านห้วยหมอเฒ่า 1 0 1 2 4 0 0 0 4
67 ชุมชนบ้านสันมะค่า 1 0 1 2 3 1 1 0 5
68 บ้านแม่แก้วเหนือ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
69 บ้านสัน 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านร้องบง 1 0 1 2 2 3 0 1 5
71 บ้านแม่อ้อ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
72 ป่าแดงวิทยา 1 0 0 1 6 1 3 2 10
73 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 1 0 0 1 3 4 0 1 7
74 บ้านโป่งแดง 1 0 0 1 3 3 3 6 9
75 บ้านเจริญเมือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านต้นยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 0 6 1 7 10 11 4 0 25
81 ศิริมาตย์เทวี 0 3 2 5 8 6 2 2 16
82 บ้านผาแดงหลวง 0 2 2 4 4 0 0 0 4
83 ดอยเวียงวิทยา 0 2 1 3 6 1 0 0 7
84 บ้านป่าส้าน 0 2 1 3 5 5 1 1 11
85 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 2 1 3 4 2 1 0 7
86 บ้านป่าแดงงาม 0 2 1 3 3 6 1 0 10
87 บ้านใหม่ใต้ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
88 บ้านขุนลาว 0 2 0 2 3 0 1 0 4
89 บ้านทุ่งม่าน 0 2 0 2 2 0 0 1 2
90 ลูกรักป่าแดด 0 2 0 2 2 0 0 0 2
91 โรงช้างวิทยา 0 1 2 3 6 10 2 2 18
92 อนุบาลแม่ลาว 0 1 2 3 6 2 0 0 8
93 อบต.เมืองพาน 0 1 2 3 3 0 0 0 3
94 อนุบาลแม่ขะจาน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
95 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 1 1 2 3 1 1 0 5
96 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 1 1 2 2 3 1 0 6
97 เวียงห้าววิทยา 0 1 1 2 2 3 0 0 5
98 บ้านแม่ยางมิ้น 0 1 1 2 2 2 0 0 4
99 บ้านดงมะดะ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
100 บ้านสันก้างปลา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
101 เวียงกาหลงวิทยา 0 1 0 1 5 6 2 1 13
102 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
103 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 2 2 2 1 6
104 อนุบาลแม่สรวย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
105 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 0 1 0 1 2 0 1 2 3
106 บ้านปางมะขามป้อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านสักพัฒนา 0 1 0 1 1 1 1 0 3
109 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 เทศบาล 1 (สันติสุข) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 0 0 3 3 7 2 0 0 9
113 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 0 0 1 1 8 7 0 2 15
114 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 1 1 4 5 1 0 10
115 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 0 0 1 1 4 4 1 1 9
116 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 0 0 1 1 4 2 0 1 6
117 บ้านแม่ตาช้าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
118 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 3 0 0 5
119 ริมวัง ๒ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
120 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
121 บ้านต้นง้าว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 บ้านศาลา 0 0 1 1 0 2 1 0 3
123 บ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
124 นุชนาถอนุสรณ์ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
125 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 1 1 0 0 0 1 0
126 บ้านกล้วย 0 0 0 0 4 5 0 0 9
127 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
128 บ้านสันสลี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
129 บ้านโป่งมอญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 บ้านป่าแงะ 0 0 0 0 1 3 8 2 12
131 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
132 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
133 บ้านสันต้นผึ้ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
134 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านแม่แก้วใต้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
137 บ้านสิบสอง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
138 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านแม่เจดีย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 เทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านปางเกาะทราย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านสันติวัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านป่าเส้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านเหมืองง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 อนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 เทศบาล 1(ป่าแดด) 0 0 0 0 0 3 0 1 3
156 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
157 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
158 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
159 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 บ้านห้วยกล้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
162 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านสันผักแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านแม่ตาแมว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 อนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 อบต.ดอยงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 206 188 159 553 867 441 176 92 1,484