สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 40 18 5 2 63
2 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 28 11 2 1 41
3 ชุมชนบ้านสันจำปา 27 5 3 0 35
4 พานพสกสวัสดิ์ 21 10 3 4 34
5 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 21 8 3 0 32
6 ชุมชนบ้านโป่ง 21 1 2 2 24
7 บ้านดอยช้าง 20 12 3 4 35
8 ป่างิ้ววิทยา 18 2 2 2 22
9 เจดีย์หลวงพิทยา 15 3 1 1 19
10 อนุบาลเวียงป่าเป้า 14 8 3 0 25
11 บ้านวาวี 14 7 2 0 23
12 โป่งแพร่วิทยา 14 4 2 1 20
13 บ้านโป่งเหนือ 13 5 2 0 20
14 บ้านห้วยน้ำเย็น 13 2 1 1 16
15 ร่องธารวิทยา 12 12 3 0 27
16 บ้านวังวิทยา 12 7 1 1 20
17 บ้านโป่งเทวี 12 6 2 0 20
18 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 11 9 4 1 24
19 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 11 9 1 0 21
20 บ้านห้วยไคร้ 11 0 0 1 11
21 สันกลางวิทยา 10 3 0 0 13
22 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 9 11 7 2 27
23 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 9 3 7 1 19
24 ดอยเวียงผาพิทยา 9 3 1 1 13
25 ปางมะกาดวิทยา 9 2 1 0 12
26 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 8 9 4 0 21
27 โป่งน้ำร้อนวิทยา 8 7 1 0 16
28 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 8 7 0 2 15
29 ศิริมาตย์เทวี 8 6 2 2 16
30 บ้านห้วยหญ้าไซ 8 4 1 4 13
31 บ้านดอนสลี 8 2 2 0 12
32 บ้านแม่ผักแหละ 8 2 1 1 11
33 ห้วยส้านยาววิทยา 7 8 5 0 20
34 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 7 4 3 0 14
35 สันหนองควาย 7 4 2 1 13
36 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 7 1 1 1 9
37 บ้านแม่ต๋ำ 7 1 1 0 9
38 บ้านเด่นศาลา 6 7 0 0 13
39 บ้านป่าบง 6 5 4 3 15
40 บ้านฮ่างต่ำ 6 3 2 2 11
41 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 6 3 2 0 11
42 วัฒนศึกษา 6 2 2 0 10
43 ป่าแดงวิทยา 6 1 3 2 10
44 บ้านโป่ง 6 1 0 2 7
45 บ้านแม่ตะละ 6 1 0 0 7
46 ดอยเวียงวิทยา 6 1 0 0 7
47 บ้านห้วยเฮี้ย 6 0 1 0 7
48 โรงช้างวิทยา 5 9 1 2 15
49 บ้านโป่งนก 5 7 1 1 13
50 เวียงกาหลงวิทยา 5 6 2 1 13
51 บ้านป่าส้าน 5 5 1 1 11
52 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 5 4 1 1 10
53 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 5 4 0 0 9
54 บ้านเลาลี 5 3 1 2 9
55 บ้านป่าต้าก 5 3 0 1 8
56 บ้านหนองยาว 5 2 0 1 7
57 บ้านขุนสรวย 5 0 1 0 6
58 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 4 5 1 0 10
59 บ้านกล้วย 4 5 0 0 9
60 บ้านป่าจั่น 4 3 1 2 8
61 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 2 1 0 7
62 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 4 2 0 1 6
63 อนุบาลแม่ลาว 4 2 0 0 6
64 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 4 1 1 0 6
65 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 4 1 0 0 5
66 บ้านห้วยหมอเฒ่า 4 0 0 0 4
67 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 4 0 0 0 4
68 บ้านป่าแดงงาม 3 6 1 0 10
69 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 3 4 1 1 8
70 บ้านโป่งแดง 3 2 2 6 7
71 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 3 2 0 1 5
72 ชุมชนบ้านสันมะค่า 3 1 1 0 5
73 บ้านแม่แก้วเหนือ 3 1 0 0 4
74 บ้านห้วยสะลักวิทยา 3 0 1 0 4
75 บ้านห้วยมะแกง 3 0 0 0 3
76 บ้านผาแดงหลวง 3 0 0 0 3
77 อบต.เมืองพาน 3 0 0 0 3
78 บ้านแม่ตาช้าง 3 0 0 0 3
79 บัวสลีวิทยา 2 4 3 0 9
80 บ้านโฮ่ง 2 3 2 0 7
81 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 2 3 1 0 6
82 บ้านร้องบง 2 3 0 1 5
83 บ้านใหม่พัฒนา 2 3 0 0 5
84 บ้านป่าตึงงาม 2 2 2 1 6
85 บ้านแม่ยางมิ้น 2 2 0 0 4
86 บ้านสันสลี 2 2 0 0 4
87 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 2 1 1 0 4
88 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 2 1 1 0 4
89 บ้านแม่พุง 2 1 0 1 3
90 บ้านแม่พริก 2 1 0 0 3
91 บ้านดงมะดะ 2 1 0 0 3
92 บ้านสันก้างปลา 2 1 0 0 3
93 บ้านใหม่ใต้ 2 1 0 0 3
94 อนุบาลแม่ขะจาน 2 1 0 0 3
95 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 2 0 1 2 3
96 บ้านมังกาล่า 2 0 1 0 3
97 บ้านแม่อ้อ 2 0 1 0 3
98 เซนต์มารีอา แม่สรวย 2 0 0 1 2
99 บ้านทุ่งม่าน 2 0 0 1 2
100 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 0 2
101 บ้านเจริญเมือง 2 0 0 0 2
102 บ้านขุนลาว 2 0 0 0 2
103 ลูกรักป่าแดด 2 0 0 0 2
104 บ้านปางมะขามป้อม 2 0 0 0 2
105 บ้านแม่ปูนหลวง 2 0 0 0 2
106 บ้านแม่ผง 2 0 0 0 2
107 บ้านฝั่งตื้น 1 4 5 3 10
108 บ้านป่าแงะ 1 3 8 2 12
109 เจริญเมืองวิทยา 1 3 0 0 4
110 บ้านถ้ำ 1 2 1 1 4
111 เวียงห้าววิทยา 1 2 0 0 3
112 บ้านโป่งมอญ 1 2 0 0 3
113 บ้านสันต้นผึ้ง 1 1 1 1 3
114 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1 1 1 0 3
115 บ้านแม่แก้วใต้ 1 1 1 0 3
116 อนุบาลแม่สรวย 1 1 1 0 3
117 บ้านป่าตึง 1 1 0 2 2
118 บ้านสิบสอง 1 1 0 2 2
119 บ้านลังกา 1 1 0 0 2
120 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 1 0 0 2
121 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1 1 0 0 2
122 บ้านปางอ้อย 1 1 0 0 2
123 บ้านป่าตึง 1 1 0 0 2
124 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
125 บ้านห้วยมะซาง 1 1 0 0 2
126 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 1 1 0 0 2
127 เทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 1 1 0 0 2
128 บ้านป่าแงะ 1 0 1 0 2
129 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 0 1 0 2
130 บ้านปางเกาะทราย 1 0 1 0 2
131 บ้านสันติวัน 1 0 1 0 2
132 บ้านต้นยาง 1 0 0 0 1
133 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 0 1
134 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 0 0 0 1
135 เทศบาล 1 (สันติสุข) 1 0 0 0 1
136 บ้านต้นง้าว 1 0 0 0 1
137 บ้านสัน 1 0 0 0 1
138 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 0 1
139 บ้านดง 1 0 0 0 1
140 บ้านป่าเส้า 1 0 0 0 1
141 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 0 1
142 บ้านห้วยหินลาดใน 1 0 0 0 1
143 บ้านเหมืองง่า 1 0 0 0 1
144 บ้านโป่งปูเฟือง 1 0 0 0 1
145 ริมวัง ๒ 1 0 0 0 1
146 อนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0 0 0 1
147 เทศบาล 1(ป่าแดด) 0 3 0 1 3
148 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 2 2 1 4
149 บ้านสันต้นดู่ 0 2 1 0 3
150 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 2 1 0 3
151 นุชนาถอนุสรณ์ 0 2 0 0 2
152 บ้านศาลา 0 2 0 0 2
153 บ้านป่าสัก 0 2 0 0 2
154 บ้านห้วยกล้า 0 2 0 0 2
155 บ้านหัวฝาย 0 1 2 0 3
156 บ้านสักพัฒนา 0 1 1 0 2
157 บ้านม่วงคำ 0 1 0 2 1
158 บ้านสันต้นแหน 0 1 0 1 1
159 บ้านสันผักแค 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองเก้าห้อง 0 1 0 0 1
161 บ้านแม่ตาแมว 0 1 0 0 1
162 บ้านแม่เจดีย์ 0 1 0 0 1
163 อนุบาลศิริวัฒนา 0 1 0 0 1
164 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 1 0 0 1
165 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 1 0 1
166 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 1 0 1
167 อบต.ดอยงาม 0 0 1 0 1
168 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 1 0
169 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 1 0
รวม 764 408 161 91 1,424