สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 42 18 5 2 65
2 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 30 11 3 1 44
3 ชุมชนบ้านสันจำปา 28 5 4 0 37
4 พานพสกสวัสดิ์ 26 10 3 4 39
5 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 21 9 3 0 33
6 ชุมชนบ้านโป่ง 21 2 2 2 25
7 บ้านดอยช้าง 20 12 3 4 35
8 ป่างิ้ววิทยา 19 3 2 2 24
9 ร่องธารวิทยา 17 14 3 0 34
10 อนุบาลเวียงป่าเป้า 17 8 4 0 29
11 บ้านวาวี 16 7 2 0 25
12 โป่งแพร่วิทยา 15 4 2 1 21
13 เจดีย์หลวงพิทยา 15 3 3 1 21
14 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 13 11 1 0 25
15 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 13 10 5 1 28
16 บ้านโป่งเหนือ 13 5 2 0 20
17 บ้านห้วยน้ำเย็น 13 3 1 1 17
18 บ้านวังวิทยา 12 7 1 1 20
19 บ้านโป่งเทวี 12 6 2 0 20
20 ห้วยส้านยาววิทยา 11 8 5 0 24
21 ดอยเวียงผาพิทยา 11 3 1 1 15
22 สันกลางวิทยา 11 3 1 0 15
23 บ้านห้วยไคร้ 11 0 0 1 11
24 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 10 11 4 0 25
25 โป่งน้ำร้อนวิทยา 10 9 1 0 20
26 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 10 4 3 1 17
27 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 9 11 7 2 27
28 บ้านป่าบง 9 5 4 3 18
29 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 9 3 7 1 19
30 ปางมะกาดวิทยา 9 2 1 0 12
31 บ้านเด่นศาลา 8 8 0 0 16
32 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 8 7 0 2 15
33 ศิริมาตย์เทวี 8 6 2 2 16
34 บ้านห้วยหญ้าไซ 8 4 1 4 13
35 บ้านดอนสลี 8 3 2 0 13
36 บ้านแม่ผักแหละ 8 2 1 1 11
37 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 8 1 1 1 10
38 บ้านแม่ต๋ำ 8 1 1 0 10
39 สันหนองควาย 7 4 2 1 13
40 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 7 4 1 1 12
41 บ้านฮ่างต่ำ 7 3 2 2 12
42 บ้านหนองยาว 7 2 0 1 9
43 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 7 2 0 0 9
44 บ้านแม่ตะละ 7 1 0 0 8
45 บ้านห้วยม่วง 7 0 1 0 8
46 บ้านห้วยโป่ง 7 0 0 0 7
47 โรงช้างวิทยา 6 10 2 2 18
48 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 6 6 1 0 13
49 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 6 3 2 0 11
50 วัฒนศึกษา 6 2 2 0 10
51 บ้านโป่ง 6 2 0 2 8
52 อนุบาลแม่ลาว 6 2 0 0 8
53 ป่าแดงวิทยา 6 1 3 2 10
54 ดอยเวียงวิทยา 6 1 0 0 7
55 บ้านห้วยเฮี้ย 6 0 1 0 7
56 บ้านโป่งนก 5 7 1 1 13
57 เวียงกาหลงวิทยา 5 6 2 1 13
58 บ้านป่าส้าน 5 5 1 1 11
59 บ้านเลาลี 5 3 1 2 9
60 บ้านป่าต้าก 5 3 0 1 8
61 บ้านขุนสรวย 5 0 1 0 6
62 บ้านมังกาล่า 5 0 1 0 6
63 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 4 5 1 0 10
64 บ้านกล้วย 4 5 0 0 9
65 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 4 4 1 1 9
66 บ้านโฮ่ง 4 3 2 0 9
67 บ้านป่าจั่น 4 3 1 2 8
68 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 2 1 0 7
69 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 4 2 1 0 7
70 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 4 2 0 1 6
71 บ้านแม่พุง 4 1 0 1 5
72 บ้านห้วยมะแกง 4 1 0 0 5
73 อนุบาลแม่ขะจาน 4 1 0 0 5
74 บ้านห้วยหมอเฒ่า 4 0 0 0 4
75 บ้านผาแดงหลวง 4 0 0 0 4
76 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 4 0 0 0 4
77 บ้านป่าแดงงาม 3 6 1 0 10
78 บัวสลีวิทยา 3 4 3 0 10
79 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 3 4 0 1 7
80 บ้านโป่งแดง 3 3 3 6 9
81 บ้านแม่พริก 3 2 0 0 5
82 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 3 1 1 0 5
83 ชุมชนบ้านสันมะค่า 3 1 1 0 5
84 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 3 1 1 0 5
85 บ้านแม่แก้วเหนือ 3 1 0 0 4
86 บ้านใหม่ใต้ 3 1 0 0 4
87 บ้านแม่ผง 3 1 0 0 4
88 บ้านห้วยสะลักวิทยา 3 0 1 0 4
89 บ้านขุนลาว 3 0 1 0 4
90 บ้านสัน 3 0 0 0 3
91 อบต.เมืองพาน 3 0 0 0 3
92 บ้านแม่ตาช้าง 3 0 0 0 3
93 บ้านฝั่งตื้น 2 5 5 3 12
94 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 2 3 1 0 6
95 บ้านร้องบง 2 3 0 1 5
96 เวียงห้าววิทยา 2 3 0 0 5
97 บ้านใหม่พัฒนา 2 3 0 0 5
98 บ้านป่าตึงงาม 2 2 2 1 6
99 บ้านแม่ยางมิ้น 2 2 0 0 4
100 บ้านสันสลี 2 2 0 0 4
101 บ้านโป่งมอญ 2 2 0 0 4
102 อนุบาลแม่สรวย 2 1 1 0 4
103 บ้านลังกา 2 1 0 0 3
104 บ้านเจริญเมือง 2 1 0 0 3
105 บ้านดงมะดะ 2 1 0 0 3
106 บ้านสันก้างปลา 2 1 0 0 3
107 ริมวัง ๒ 2 1 0 0 3
108 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 2 0 1 2 3
109 บ้านแม่อ้อ 2 0 1 0 3
110 เซนต์มารีอา แม่สรวย 2 0 0 1 2
111 บ้านทุ่งม่าน 2 0 0 1 2
112 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 0 2
113 ลูกรักป่าแดด 2 0 0 0 2
114 บ้านปางมะขามป้อม 2 0 0 0 2
115 บ้านแม่ปูนหลวง 2 0 0 0 2
116 บ้านป่าแงะ 1 3 8 2 12
117 เจริญเมืองวิทยา 1 3 1 0 5
118 บ้านถ้ำ 1 2 1 1 4
119 บ้านสันต้นผึ้ง 1 1 1 1 3
120 บ้านสักพัฒนา 1 1 1 0 3
121 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1 1 1 0 3
122 บ้านแม่แก้วใต้ 1 1 1 0 3
123 บ้านป่าตึง 1 1 0 2 2
124 บ้านสิบสอง 1 1 0 2 2
125 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 1 0 0 2
126 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1 1 0 0 2
127 บ้านโป่งปูเฟือง 1 1 0 0 2
128 บ้านปางอ้อย 1 1 0 0 2
129 บ้านป่าตึง 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
131 บ้านห้วยมะซาง 1 1 0 0 2
132 บ้านแม่เจดีย์ 1 1 0 0 2
133 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 1 1 0 0 2
134 เทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 1 1 0 0 2
135 บ้านป่าแงะ 1 0 1 0 2
136 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 0 1 0 2
137 บ้านปางเกาะทราย 1 0 1 0 2
138 บ้านสันติวัน 1 0 1 0 2
139 บ้านต้นยาง 1 0 0 0 1
140 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 0 1
141 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 0 0 0 1
142 เทศบาล 1 (สันติสุข) 1 0 0 0 1
143 บ้านต้นง้าว 1 0 0 0 1
144 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 0 1
145 บ้านดง 1 0 0 0 1
146 บ้านดินดำ 1 0 0 0 1
147 บ้านป่าเส้า 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยหินลาดใน 1 0 0 0 1
149 บ้านเหมืองง่า 1 0 0 0 1
150 อนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0 0 0 1
151 เทศบาล 1(ป่าแดด) 0 3 0 1 3
152 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 2 2 1 4
153 บ้านหัวฝาย 0 2 2 0 4
154 บ้านศาลา 0 2 1 0 3
155 บ้านสันต้นดู่ 0 2 1 0 3
156 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 2 1 0 3
157 นุชนาถอนุสรณ์ 0 2 0 0 2
158 บ้านป่าสัก 0 2 0 0 2
159 บ้านห้วยกล้า 0 2 0 0 2
160 บ้านม่วงคำ 0 1 0 2 1
161 บ้านสันต้นแหน 0 1 0 1 1
162 บ้านสันผักแค 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองเก้าห้อง 0 1 0 0 1
164 บ้านแม่ตาแมว 0 1 0 0 1
165 อนุบาลศิริวัฒนา 0 1 0 0 1
166 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 1 0 0 1
167 บ้านแสนเจริญ 0 0 1 0 1
168 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 1 0 1
169 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 1 0 1
170 อบต.ดอยงาม 0 0 1 0 1
171 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 1 0
172 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 1 0
รวม 867 441 176 92 1,484