หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
ณ ..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2...
ระหว่าง วันที่ ..24-25.... เดือน ...กันยายน....... พ.ศ. 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประธาน
2 นายจรัญ แจ้งมณี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองประธาน
3 นายจรัส รินเที่ยง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองประธาน
4 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองประธาน
5 นายจำเนียร ประมวล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองประธาน
6 นายวิญญู ธนะชัยขันธ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองประธาน
7 นายสุรัตน์ สรวงสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ กรรมการ
8 นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
9 นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
10 นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
11 นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12 นางเปรมจิต ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
13 นางณภัทร จันทรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
14 นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
15 นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
16 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
17 นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
18 นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
19 นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
20 นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
21 นางสาวรัษฎา อภิวงศ์งาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
22 น.ส.พรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
23 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
24 นางสาวพิมใจ แวงภูลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
25 นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-739133

อนุรักษ์ พรมเลข โทร 0995624494

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]