หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุทิน กองสิงห์โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางโสภา อุปละโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางสาวเกศรา วังแง่โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็กกรรมการ
4. นางนุชรินทร์ มุงคุณโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
5. นางสายรุ้ง แม่นหมายโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุทิน กองสิงห์โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางกาญจนา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางสาวธัญญาพัทธ์ ปิจดีโรงเรียนเทศบาล1ป่าแดดกรรมการ
4. นางนุชรินทร์ มุงคุณโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
5. นางสายรุ้ง แม่นหมายโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ร่องอ้อโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวสายอรุณ มูลสถานโรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
3. นางละอองดาว พระพรเพ็ญโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
4. นางรวิธร บุญทาโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสงโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คนชมโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางบัวเรียว กองเมืองโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ วันรสโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
5. นางลัดดา สิทธิสมโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสงโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายไชยกันตร์ ปันสุวรรณ์โรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
3. นางอรทัย สมนามโรงเรียนบ้านใหม่ใต้กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ วันรสโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
5. นางลัดดา สิทธิสมโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางฐิติกมล เชื้อเมืองพานโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
2. นายวราเมธ อุ่นใจโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าวกรรมการ
3. นางสุทธิดา แสนช่างไม้โรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางธัญวรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
2. นางบัวนำ วันใจโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
3. นางผ่องศรี พุทธจันทร์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวเอื้องคำ หาญแก้วโรงเรียนบ้านแสนเจริญกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวิรัชดา เตชะเอื้อยโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
2. นางกุลนิษฐ์ เงินแท้โรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ปันยศโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ ธรรมสอนโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ยศวงใจโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางปินบาน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นางจิตรา สมปานโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์วรรณ ใจลำปางโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้กรรมการ
4. นางกุลนิษฐ์ เงินแท้โรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
5. นางสังวาล ใจปินโรงเรียนบ้านร้องบงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายปินบาน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นางสามินี ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางจำเรียง มีมานะโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางกุลนิษฐ์ เงินแท้โรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
5. นางสังวาล ใจปินโรงเรียนบ้านร้องบงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอนันต์ โค้วจิริยะพันธุ์โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
2. นางสาววลัยพรรณ นวลจันทร์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางศรีเพ็ญ ใจธรรมโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
4. นายบุญทิตย์ อ้ายเหมยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางปริศนา ก๋าคำโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นายธาตรี ชัยวงค์แก้วโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี หาญภักดีสกุลโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางมาลี จารุศักดิ์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
5. นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางปริศนา ก๋าคำโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางกานต์ชนิต เกษมสุขโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นางพิมพาภรณ์ บุญมาโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
4. นางมาลี จารุศักดิ์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
5. นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางทรายคำ ด้วงนิลโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
2. นางวิชิตา หัตถกองโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นางสาวกันต์สินี ปาปุ๊ดปลูกโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
4. นางสาวศิริลดา เลาหกุลโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางขวัญดาว อุดสุขโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางนันทนิตย์ กล้าณรงค์โรงเรียนธารทองวิทยากรรมการ
3. นางจินดา ทาทองโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านมังกาล่ากรรมการ
5. นางสาวเบญญาทิพ สุวรรณใจโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางธมลพรรณ ตาสายโรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
2. นางณิชลกานต์ นิทะโนโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ประสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายทรงวุฒิ ทาอุปรงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เรือนมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็กกรรมการ
3. นางมัลลิดา มั่งมูลโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
4. นางจันทร์ทา สีสันโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ กองบุญเรืองโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ ทาอุปรงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
3. นางมัลลิดา มั่งมูลโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
4. นายทวีเดช ด่านตระกูลโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ กองบุญเรืองโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสยามรัฐ สุขสำราญโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์โรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร ดอนไชยโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
5. นายสนธยา มูลวังโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุชีลา ขาวอื่นโรงเรียนบ้านป่าจั่นกรรมการ
2. นายเจริญพร พุ่มกุมารโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
3. นายมงคล ขอบรูปโรงเรียนบ้านสันมะแฟนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ทะกันโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายประหยัด สันวงศ์โรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
3. นางพิชญากร อะโนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทด๊อก)กรรมการ
4. นางวันวิสา ปัญญาแหลมโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา บุญมาวรรณโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
2. นายยุทธ ฟักแก้วโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีย์ ศิริล้วนโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
4. นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางทับทิม ปาเงินโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
2. นางสาวขวัญมนัส แซ่ฉินโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติกา คงชมโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมพล จำปาโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางรัฐฎากรณ์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางปราณปริยา อุดสมโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นางอรุณศรี ชัยมงคลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวทองเพียร อ้ายเป็งโรงเรียนป่าต้ากกรรมการ
5. นายโย ใจวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ฐานะธนนิตย์โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ โปทาวีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางสาววรกัญญา จันแก้วโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่โรงเรียนป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายมงคล กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
2. นางสาวสุพิน ปณะการโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางมาลัย โพธิญาณโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางสุชิรา สิงหธนากรโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
5. นางสาวนวนันท์ ฐิติโชติโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายมงคล กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
2. นายโกเวทย์ มนปัญญาโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
3. นางมาลัย โพธิญาณโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางอาทิตย์ศรี กันทะเดชโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวนวนันท์ ฐิติโชติโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวรนุช บุญเรืองโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายพิชิต แก้วก๋องโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นางชุลีกร เอื้องคำโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
4. นางเบญญาภา ขวัญอยู่โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพรสวรรค์ แก้วเทพโรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ จะเฮิงโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร รักขันแสงโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นางธนพร จันทราโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาววศินา บุตรหล่อโรงเรียนบ้านเลาลีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ยามีโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร รักขันแสงโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นางอำไพ อิ่มอกโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นางมัทฐนาพร ธรรมยาโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
5. นางรัฐฑรณ์ ชอบจิตโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ บุญมาโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ เวียงลอโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวพิสมัย อานุนามังโรงเรียนบ้านป่าส้านกรรมการ
4. นางสาวรุ้งแสงทอง จวงสันเที๊ยะโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมรุต ยารังษีโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสมศรี ทุ่งสงค์โรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
3. นายวสันต์ อุปไพรโรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
4. นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาลโรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวลีลานนท์ ศิริพฤกษ์โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา รู้งานโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางปิยลักษณ์ ริมทองโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางจินตนา เพชรกาญจนกุลโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นางมนัสนันท์ รัตนะโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปิยลักษณ์ ริมทองโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นางบุญญาดา บุตรพรหมโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกาโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางสาวสมพร ศรีนวลโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นางสุธีพร เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
3. นางศรีวรรณ ณ อุโมงค์โรงเรียนเจริญเมืองวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตน์ ดวงวังโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรติพร กีพงษ์โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ตั๋นคำโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นางประคอง กลิ่นจันทร์โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
4. นางสาววัชรีภรณ์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางอัญชลี วงศ์นวลโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภาพร สัญญวงค์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
2. นายถวิล ตาสายโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
3. นางรดา สุทธเสียงโรงเรียนบ้านสิบสองกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เพลินสุขโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัสทิวา ออมสินโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายบรรพต อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นายสุรชัย มโนใจโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นายนายสุรินทร์ สุวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
5. นายยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสัญญา ปันทะวงค์โรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นายธนณัฐ มาทะโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวปิติพร สุวรรณพิศุทธิ์โรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ สีลาโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชูรพล กำทองโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายวศิน จงไพศาลศิลป์โรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
3. นายยงยุทธ์ สิงตะนะโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
4. นายนายบัณฑิต กันชนะโรงเรียนป่าแดงงามกรรมการ
5. นายสนธิชัย วิลัยโรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยรรยง จักร์แก้วโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
2. นายสุรชาติ โพธฺิ์ยอดโรงเรียนเทศบาล1บ้านเก่ากรรมการ
3. นายจำนันท์ วงค์ลังกาโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ จำรัสโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
5. นายเจริญชัย วงศ์สิริธาราโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางสาวพิมพร พีระไชยสมบูรณ์โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายพิสัณฑ์ อินลีโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
4. นายนายสัญญา ปันทะวงค์โรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ์ สิงตะนะโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จังขันธ์โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
3. นางสาวระพี เลิศคำฟูโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
4. นายวิชัย ติม้าโรงเรียนทุ่งห้าสามัคคีวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุทัน นาคาธรโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ บุญธรรมโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
3. นางสมพร วงค์เทพโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางบานเย็น เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางพุทธชาติ ยะใจมั่นโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอุทัน นาคาธรโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ สีเมืองแก้วโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
3. นางสมพร วงค์เทพโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวปรานี กลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
5. นางพุทธชาติ ยงใจมั่นโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปราณี ประยูรคำโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายบุญธรรม ขันโทโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี ภีระวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
4. นายสยาม ยุงรัมย์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจีระพรรณ หอมนิยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
2. นางควรคนึง ณ พิกุลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นางทวีพร ฉลองแดนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นางปทุม ก๋าละโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจีระพรรณ หอมนิยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
2. นางควรคนึง ณ พิกุลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นางนงคราญ เกษมสุขโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
4. นางปทุม ก๋าละโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นายธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ์โรงเรียนป่าแดงงามกรรมการ
3. นางสาวพิมลมาศ ยะอนันต์โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ มาเฟืองโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ ทับอิ่มโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นายกรกช ณัฐฐินันท์โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางสุมาลี อินถาก้อนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้กรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะนิลโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ๊คกี้ฮิทด๊อก)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกรกต ณัฐฐินันท์โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ธเนศ ชมเชยโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
3. นางสาวปวีณวิชญ์ ศิวะปรัชญ์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางชุลีกร ชะพลพรรคโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
2. นางนันทรัตน์ ไชยคำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ประภา นากรโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ
4. นายทรงธรรม ขันตีโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกุลณภัสสร์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางสายพิณ ธรรมลังกาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
3. นางกาญจณา มูลสถานโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
4. นางสาวเกลียวรินทร์ ปราบจันทร์ดีโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไชยแก้วโรงเรียนบ้านม่ยางมิ้นกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกุลณภัสสร์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางทองสาย ยามีโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
3. นางกาญจณา มูลสถานโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
4. นางสาวปราณี กลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไชยแก้วโรงเรียนแม่ยางมิ้นกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล เสียงเย็นโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ เชยบานโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นายสุนทร บัวทองโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
4. นางสาวบัวรม มะโนเวียงโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
5. นางสายพิณ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางมยุรี สูุนันโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางสาวนันท์มนัส วรรณสอนโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
3. นางณัฐกานต์ เชยบานโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
4. นางบัวนาค อุดมสร้างสรรค์โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมสวย พุทธิมาโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมยุรี สูุนันโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางสาวสุภีร์ ศรีภูมิโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ เชยบานโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
4. นางกรันย์ธนภรณ์ ธรรมขันธ์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสมสวย พุทธิมาโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแสงเพียร กันทาโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
2. นางกาญจนีย์ อินทานทุมโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางฐิติกาญจน์ ลอตะกูลโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
4. นางศุภาภรณ์ ศรีสมิตโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
5. นางสมแก้ว ปงกองแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา โด่งดังโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
3. นางสุพรรณ เทียนทองโรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขมกรรมการ
4. นายระงับ กำทอนโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
5. นายบุญคุ้ม แสงสุวรรณโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวรจิตรแก้ว คำแก่นโรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เชื้อเมืองพานโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวมยุรี พวงอภัยโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
4. นายธนกฤต ใจดีโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวชิรา อินลีโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ลิอุโมงค์โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยงโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
4. นางสุพรรณ ปัญญาเหมืองโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวชิรา อินลีโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
2. นายวริทธิพล ลือยศโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
3. นายวัฒเวศน์ เนื่องเดชโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
4. นายคมสันต์ คำจ้อยโรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายจักรพงศ์ สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ยะมาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายปิยะ ยามีโรงเรียนเทศบาล1ป่าแดดกรรมการ
3. นายบรรจบ ห้อธิวงค์โรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
4. นางสมพร สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชัยพิสุทธิ์เมธาโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอรรถพงษ์ คำวิไลโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ปันต๊ะรังษีโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เตชะแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นายณรงค์ นุภาพโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมคิด เชื้อดวงขาวโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางสาวชลีกร เงินแก้วโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
3. นายพิสัณฑ์ อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
4. นายสาธิต น้อยท่าช้างโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
5. นางปรานอม อรินต๊ะทรายโรงเรียนบ้านร้องบงกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เชื้อดวงขาวโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางสาวสุพัทรา ลาเอ็ดโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
3. นางบุญเพียร อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
4. นายกำธร สีฟ้าโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นายวิทวัส กันทะเนตรโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายทอง อินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
2. นางวัชรี ยากองโคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภู่ทัยกุลโรงเรียนป่าแดงงามกรรมการ
4. นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์โรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เจริญธงโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศรีประภา เหลืองจรุงรัตน์โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางสาวลลิดา กาวีโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ กุลปริยาวุฒิโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนงนุช ไฝคำโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศรีประภา เหลืองจรุงรัตน์โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นายนพดล ปูธิปินโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี กระถิ่นทองโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ คำทาโรงเรียนริมวัง2กรรมการ
5. นางนงนุช ไฝคำโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองภาพโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายพิสัณฑ์ อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นายเกษตรศักดิ์ คำภีระโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี กาจะลากีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ มั่นใจโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระ ภูมิพื้นโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
2. นางศศิกานต์ กาวิโลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นางศรัญญา หล้าเถิงโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ ต้องใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ปูธิปินโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
2. นายอำนวย ยศหนักโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภู่ทัยกุลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านเลาลีกรรมการ
5. นายจีรวิทย์ มณีวรรณ์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
2. นางเนตรมณี กันแสงแก้วโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางวารุณี หันตาโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ จอมสว่างโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ๊คกี้ฮิทด๊อก)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
2. นางอังคณา สงวนใจโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
3. นางเนตรมณี กันแสงแก้วโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ จอมสว่างโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ๊คกี้ฮิทด๊อก)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี จันทร์เขียวโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางสุนีย์ ตั๋นคำโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเอกพันธ์ สุวรรณโนโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
4. นางสาววรีธร คิดอ่านโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอำภา หมื่นองค์โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
2. นายสุนทร พูลชุมโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
3. นางพรพนา ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากร ไชยทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมนัสพงษ์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นางสาวอิงอร ตำหนักที่โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางวรรณพร นรรัตน์โรงเรียนบ้านสันต้นแหนกรรมการ
4. นางสาวไพทยา อุปติมาโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายมนัสพงษ์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นางภัณฑิรา ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางแคทลียา ใจมูลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต เชิญชูโรงเรียนแม่คาวหลวงกรรมการ
5. นางสาวไพทยา อุปติมาโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
6. นางพรภิมล ทองดีโลกโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ เป็งสถานโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีคำปันโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
3. นายบรรหาร เพ็ญจันทร์โรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
4. นายวิภพ แก้วรากมุกโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
3. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
3. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นางอนัญญา อุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นางอนัญญา อุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นางอนัญญา อุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นางอนัญญา อุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ มูลละโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ มูลละโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายถวิล มาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ โปทาวีโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นายวรวิทยา ลาวตุมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ทับอิ่มโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชนก วรรณสอนโรงเรียนบ้านห้วยกล้ากรรมการ
2. นายวุฒินันท์ โปทาวีโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ทับอิ่มโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร พลภูสาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายจีรภัท ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
4. นายสมเพ็ชร กาบคำโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
5. นายณรงค์ โพธิโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีรณพ เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางพรรณี วิกรมชาตรีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อินธิมาโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
4. นายประยูร สุจริงโรงเรียนป่าแงะ เวียงป่าเป้ากรรมการ
5. นายณรงค์ โพธิโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร พลภูสาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายอภิชาติ ลาเอ็ดโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
4. นายสมเพ็ชร กาบคำโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
5. นางอุดมพรรณ เอกจิตรโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คุมดีโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางพรรณี วิกรมชาตรีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อินธิมาโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
4. นายประยูร สุจริงโรงเรียนป่าแงะ เวียงป่าเป้ากรรมการ
5. นางอุดมพรรณ เอกจิตรโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นางรักชนก โยสิทธิ์โรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นางอารมย์ มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
4. นางมยุรี เชียงแรงโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
5. นางโสภิต เศรษฐยะโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมาลี จารุศักดิ์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นางพวงพยอม ยานะจิตรโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
3. นายนายสืบศักดิ์ วิวรรณโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
4. นางโสภิต เศรษฐยะโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา มโนวงศ์โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
3. นางอารมย์ มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
4. นางมยุรี เชียงแรงโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
5. นางโสภิต เศรษฐยะโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมาลี จารุศักดิ์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นางพวงพยอม ยานะจิตรโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ วิวรรณโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
4. นางโสภิต เศรษฐยะโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเกพงษ์ คณะวงค์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายศุภชัย ปัญโญโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นางอภิญญา แก้วโสมโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
4. นางกังสดาล แจ้งมณีโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
5. นางพิมปวีร์ ใคร์เกียร์โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนีรนุช โคมารัมย์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางอรอนงค์ กลิ่นนุชโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ ประสาทโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางพิมปวีร์ ใคร์เกียร์โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเกพงษ์ คณะวงค์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายณัฐกานต์ หวังดีโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอภิญญา แก้วโสมโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
4. นางกังสดาล แจ้งมณีโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
5. นางสาวนิดาพร เครือวงศ์โรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนีรนุช โคมารัมย์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางอรอนงค์ กลิ่นนุชโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ ประสาทโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิดาพร เครือวงค์โรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ศรีมูลโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นางเกศนี สุริยะโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางปิยธิดา บุนนาคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ใจดีโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ชุ่มจิตต์โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา บุนนาคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางสาวแสงสุรีย์ ยะคำนะโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชุ่มจิตต์โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ศรีมูลโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นางอำไพวรรณ ธรรมขุนทดโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
3. นางปิยธิดา บุนนาคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ใจดีโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
5. นางจันทรา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา บุนนาคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางสาวแสงสุรีย์ ยะคำนะโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลีหัวสระโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(แพ็คกี้ฮิทด๊อก)กรรมการ
3. นางผกามาศ เตปินโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จะลอโรงเรียนโป่งเทวีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสิงห์คำ จักรดำมาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
2. นางทัศนัย บุญรอดโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นายขจรจิตต์ ชะเอโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
4. นางผกายมาศ เตปินโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา เสมอมิตรโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
2. นายบัญญัติ มีสาโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเสน่ห์ กล้าณรงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา เสมอมิตรโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
2. นายบัญญัติ มีสาโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเสน่ห์ กล้าณรงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุอินต๊ะโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นางสาวชาลิดา รายรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางภิรานันท์ กันทาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางโสภา โลหะภากรโรงเรียนบ้านหนองผักจิกกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคำโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัศนัย บุญรอดโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางโสภา โลหะภากรโรงเรียนหนองผักจิกกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคำโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอนงค์ ยศบัวพิศโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
2. นางอุราวรรณ สินธุชัยโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นางขวัญธิดา อรุณรัตน์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นางศศิรักษ์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอุราวรรณ สินธุชัยโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
2. นางศศิรักษ์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นางขวัญธิดา อรุณรัตน์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ยศบัวพิศโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ มั่นใจโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางไข่มุก คำเงินโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ สุทธปรีดาโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภากร สุนารัตน์โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสติมา สุกรินทร์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายณัฐชัย ปอยูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ มั่นใจโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คำน้อยโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
2. นายสยมภู ขำทองโรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ มั่นใจโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมาลี ชนะวงษ์โรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
2. Ms.Guo Jingnanโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นายสุริยงค์ การขยันโรงเรียนแม่แก้วเด่นชัยกรรมการ
4. นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์โรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวลัลน์สิตา รุจนานนท์โรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
2. นางสาวกรองกานต์ ชูทิตย์โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายจตุพล ใจมอยโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิยู้ โบเบะโรงเรียนห้วยบ้านน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นายบุรจิตต์ คิดว่องโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. Ms.Guo Jingnanโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายโยธิน แก้วก๋าโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมงคล กันติ๊บโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย กาวีโรงเรียนริมวัง2กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ผาตาโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
5. นายประกอบ สนมฉ่ำโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เมฆวงค์โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
3. นายวิทาน ฉายาโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
4. นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโยธิน แก้วก๋าโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ศรีมงกุฎโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ ตาสายโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางนิตยา วงค์ต๊ะโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นายทรงยุทธ แซ่ฟ้าโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นายถวัลย์ พันต๊ะโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
4. นายพิติพงษ์ กันทะไชยโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางนิตยา วงค์ต๊ะโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นายเมธี นามสารโรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
3. นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางวิธิดา ตาวงค์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางสาวสรัณย์พร ปวนสุรินทร์โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ดกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสินีนาฎ เตจ๊ะโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ สุรวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา แว่นระเวโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
4. นางขจีรัตน์ บั้งเงินโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล แสนทนันชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
2. นางนันท์ภัส ภาชนะโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจันทนา ร่องอ้อโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ แสงม่วงโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางปวีณา อุปไพรโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วิภา การบุญโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางพรรณละเอียด พรมตันโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ธรรมชัยโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภาคย์ สุรวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรมโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
3. นางอังคณา ชมภูไหลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นางพัฒนา ไชยแดงโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายณัฐฏชัย ชุ่มเรือนโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
3. นางศิริลักษ์ กาศมณีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
4. นายบุญลือ อินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
5. นายกฤษศราวุฒิ เหลี่ยมดีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไกรชาติ อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
2. นายจักรพล เด่นรัศมีโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายสุรคร ต๊ะยศโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
4. นายชยกร กิจรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเมธี นันต๊ะรัตน์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นายกฤษณะ อะโนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อกกรรมการ
3. นางสาวสุทิน ทาวงค์โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วรรณดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมฤทธฺิ์ ชูศรีโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นายประทีป อินทะนันชัยโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร ดีปาละโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาฏ บัวแดงโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
5. นายอัมรินทร์ สารพันธ์โรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร ดีปาละโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
3. นางสาวปาณิศา ก้อนละตาโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทาอุปรงค์โรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐกฤตา นรชาญโรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯกรรมการ
2. นางวาสนา ก๋าเร็วโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
3. นายไกรชาติ อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
4. นางสาวกุลฑลี เทพศิริโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นายศราวุธ ใจจะดีโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางมาลี อินต๊ะใสย์โรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางสาววรรธนันท์ วันดีโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. สิบเอกศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัยโรงเรียนบ้านปางกิ่วกรรมการ
4. นางวาสินี เลี่ยมสุวรรณโรงเรียนป่าแดงงามกรรมการ
5. นายเฉลิมฤทธฺิ์ ชูศรีโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิชิตชัย ตาคำโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มโนใจโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นายเรวัตร กันคำโรงเรียนบ้านป่าส้านกรรมการ
4. นายจตุพล อุปละโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
5. นายจรัญ อินต๊ะไชยวงค์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางบุญนิศา ชมภูใหลโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
2. นายหัสดิน เชื้อเมืองพานโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ พรมเทพโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนรพนธ์ ลาเถินโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
2. นางวรรธนันท์ วันดีโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางดวงพร นันติโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
5. นางศรีไพร เทพท้าวโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลภัส มาฟูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มโนใจโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นายเดชพงษ์ อุ่นชาติโรงเรียนเวียงผาพิทยากรรมการ
4. นางวลัยทิพย์ แสนซาวโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
5. นายรธาราธิป ยอดวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธินันท์ คำมาโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายสรวุฒิ แก้วปุ๋ยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางการะเกต เตชะพงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ถุงแก้วโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
5. นายภัคพงษ์ เต็มเสาร์โรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาววริญพัชร์ ฟูวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
2. นายวิทยา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ อุปรงค์โรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ยาปันโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
2. นายอาทิตย์ อุปรงค์โรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
3. นายสิทธิโชค แซ่พร่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ อุปรงค์โรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค แซ่พร่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
2. นางสาววริญพัชร์ ฟูวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ยาปันโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอัญเทพ สอนสะอาดโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ยาปันโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต อุปถัมโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นายอัญเทพ สอนสะอาดโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิวา ใจอินต๊ะโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ มูลสถานโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ กันทาโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
4. นายสำราญ กับปุละวันโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิภพ อุปการะโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นายทองสุข โพธิษาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ยานีโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุภักดิ์ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ แก้วเทพโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
3. นายถนอม ชัยลังกาโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
4. นายไพศาล งอกขึ้นโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
5. นายเสาร์ทอง วาวีขจรโรงเรียนบ้านมังกาล่ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ รัตน์ชัยศิลป์โรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
2. นางศรีวรรณ โพธิษาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นายนภา ทิพย์สอนโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ชัยลังกาโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
3. นางวัชรี ปูธิปินโรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
4. นางยุพิน ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอัมพันธ์ มูลวังโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
2. นายวรภัทร รัตนธิการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางภาริวรรณ ครินชัยโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประนอม คำศิลาโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชุติรัญ คำแก้วโรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นายศุภเดช ไปรเวทย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายสุรชัย มโนใจโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางภูริชญา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
5. นางกาบแก้ว พาจรทิศโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา งานดีโรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
2. นางอภิญญา แก้วโสมโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
4. นายเมธี บุญเตี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบัญชา จันทร์น้อยโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางจิราพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
3. นายจิตจะนะ จั่นศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายนิมิตร มาก๋าโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประพิศ พลเกษมโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุวรรณดารักษ์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ อุ่นวงค์โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุภักดิ์ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศิลาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนลาวกรรมการ
2. นางสมทรง ไชยยะโรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
3. นางศรัญญา พัชรศักดาธรโรงเรียนแม่แก้วเหนือกรรมการ
4. นางอังคณา เต็งตระกูลโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ ใจรัตน์โรงเรียนบ้านปางกิ่วกรรมการ
2. นางสมใจ จอมใจโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์ ชินวะโรโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลีพร ตอนจักรโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
5. นางชญาน์นัทช์ ศาตพงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ดวงเทียนโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางเจียมจิตต์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
3. นางศิกัญญา สุภามณีโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
4. นางอารีย์ ไชยแก้วโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อย ทิพเนตรโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
2. นางเรณู เครือวงค์โรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ รีรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางชญาน์นัทช์ ศาตพงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางมณเฑียร ปันเป็งโรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
3. นางสุมาลี ศรีมหาพรมโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
4. นางสายฝน เป็งคำโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนลินีภรณ์ พิณสารโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
2. นางเจียมจิตต์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จักรมูลโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นางรุ่งการณ์ วงษาโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจันประภา วิริยะโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ธนะโรจน์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายสมยศ แซ่เล้าโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ มุดนันชัยโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
2. นางปฏิญญา ภู่ทัยกุลโรงเรียนป่าแดงงามกรรมการ
3. นายสมยศ แซ่เล้าโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมณี กันธิยะโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพูกรรมการ
2. นางสาวเทียมจิต พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางอัจฉรา ไขแสงโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางอรุณี ยารวงโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
5. นางวาสนา ปัญญาคมโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนันทิกา ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางสาวเอมอร คำแก้วโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางนางปทุมพร ประมวลโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
4. นางสาวใบเทียน การงามโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
5. นางณัฐธยาน์ กาติ๊บโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์วรรณ สายปัญญาโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล วงค์บุญโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางวัจนา กับปุละวันโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทนานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์วรรณ สายปัญญาโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล วงค์บุญโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางวัจนา กับปุละวันโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเรียว ริมทองโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล วงค์บุญโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางวัจนา กับปุละวันโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายสุริยัน สุภาคำโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นางจิรวรรณ์ สานุมิตรโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายสุริยัน สุภาคำโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางจิรวรรณ์ สานุมิตรโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายสุริยัน สุภาคำโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางจิรวรรณ์ สานุมิตรโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายสุริยัน สุภาคำโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางจิรวรรณ์ สานุมิตรโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเทพพร สุนทรฐิติโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ทะลาโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวพิชรินทร์ อุ่นนิ่มโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ประยูรคำโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวรัชนู เยายานังโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ประยูรคำโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวรัชนู เยายานังโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปริตา แสนเมืองใจโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางวิมลมาศ บัวธนะโรงเรียนบ้านดงเวียงกรรมการ
4. นางกิตตินันท์ ชัยพิสุทธเมธาโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญจนา ยอดกระโทกโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางสุพิชญา เพลัยโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปริตา แสนเมืองใจโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางวิมลมาศ บัวธนะโรงเรียนบ้านดงเวียงกรรมการ
4. นางกิตตินันท์ ชัยพิสุทธเมธาโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญจนา ยอดกระโทกโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางวิมลมาศ บัวธนะโรงเรียนบ้านดงเวียงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปริตา แสนเมืองใจโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางวิมลมาศ บัวธนะโรงเรียนบ้านดงเวียงกรรมการ
4. นางกิตตินันท์ ชัยพิสุทธเมธาโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปริตา แสนเมืองใจโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางวิมลมาศ บัวธนะโรงเรียนบ้านดงเวียงกรรมการ
4. นางกิตตินันท์ ชัยพิสุทธเมธาโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญจนา ยอดกระโทกโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางนงเยาว์ พรมตันโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปริตา แสนเมืองใจโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางนงเยาว์ พรมตันโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นางกิตตินันท์ ชัยพิสุทธเมธาโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ พรหมสินชัยโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางทองเรียบ ปริมิตรโรงเรียนชุมชนบ้านกู่กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ศิริกุลโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ดอนชัยโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางสาวอัมพร ศิริกุลโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
3. นางทองเรียบ ปริมิตรโรงเรียนชุมชนบ้านกู่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ พรหมสินชัยโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางทองเรียบ ปริมิตรโรงเรียนชุมชนบ้านกู่กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ศิริกุลโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ พรหมสินชัยโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางทองเรียบ ปริมิตรโรงเรียนชุมชนบ้านกู่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เอื้อรักสกุลโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ดอนชัยโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางแสงจันทร์ เอื้อรักสกุลโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางทองเรียบ ปริมิตรโรงเรียนชุมชนบ้านกู่กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทรา ชัยวรรณาโรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นางนันที อุประโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
3. นางดรุณี ดอนชัยโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรภัทร รัตนธิการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางสาวเกศนี กันธิยะโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สุขพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ตาช้างกรรมการ
4. นางศรัญญา แสนมูลโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ พิศนาวงษ์โรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
3. นางอรุณี บุญเกิดโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ จริยาโรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ พิศนาวงษ์โรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
3. นางอรุณี บุญเกิดโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ จริยาโรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัลลภา แปงศิริโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นายนายรุ่งทรัพย์ กัมปะหะโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
3. นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
4. นายกฤษฏา ชินะใจโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัลลภา แปงศิริโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นายรุ่งทรัพย์ กัมปะหะโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
3. นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
4. นายกฤษฏา ชินะใจโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีวรรณ โพธิษาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางสาวพรสินี นพวงค์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ คำปัญญาโรงเรียนแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางอารี ภาคำโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีวรรณ โพธิษาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางสาวพรสินี นพวงค์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ คำปัญญาโรงเรียนแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางอารี ภาคำโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา บุญยังกองแก้วโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นายเสรี งามดีโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นางสาวอริสา ปัญจมาโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
4. นางสาวศศิธร ชัยสมบัติโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณศิริ ทวีปวรชัยโรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
2. นางสาวอริสา ปัญจมาโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ชัยสมบัติโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา บุญยังกองแก้วโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นายเสรี งามดีโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นางสาวอริสา ปัญจมาโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา บุญยังกองแก้วโรงเรียนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นายเสรี งามดีโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นางสาวอริสา ปัญจมาโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ แสงสีโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณศิริ ทวีปวรชัยโรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
2. นางสาวอริสา ปัญจมาโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
3. นายเมธี นามสารโรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญภรณ์ อะโนโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
2. นายดุสิต คฤหานนท์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายสมเดช พิศาลไพโรจน์โรงเรียนบ้านมังกาล่ากรรมการ
4. นายจำลอง ยะทาโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญภรณ์ อะโนโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
2. นายดุสิต คฤหานนท์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายสมเดช พิศาลไพโรจน์โรงเรียนบ้านมังกาล่ากรรมการ
4. นายจำลอง ยะทาโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-739133

อนุรักษ์ พรมเลข โทร 0995624494

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]