รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงเอื้อยทิพย์  น้อยยอ
 
1. นางณัฐสิริ  นภาลัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนินาถ  อินต๊ะไชยวงค์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงศุภกานต์  เชียงเจริญกิจ
 
1. นางสาวสุนารี  วงศ์ษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน
 
1. นางกัญญาพัชร์  อินทร์เลื่อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ
 
1. นางสาวเกตุผกา  มานะกิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงวารี  มาเยอะ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวบัวรอง   แก้วเป็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงอาเตอหม่อ  แยส่อ
 
1. นางสาวอัญชลี  สุติราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงปวริศา  วิริยะ
 
1. นางประอรศรี  กุลนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงสุณิชา  สุตะวงศ์
 
1. นางสาววิภานันท์  เพชรดง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัญบือ
 
1. นางเทียนรัตน์  ธนาคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  กันติ๊บ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจวงศ์
3. เด็กหญิงพิชชากร  กรกุมสิน
 
1. นางกัญญาพัชร์  อินทร์เลื่อม
2. นางสาวจีราพร  ติ๊บมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงธิติกานต์  แสงดี
2. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
2. นางสาวธนภรณ์  แสนแปง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายบูรพา  มณีเชษฐา
2. นางสาวพรนภา   ศรีจันทร์
3. นางสาวสุรีรัตน์  อิ่นคำ
 
1. นายเจริญ  สุตะวงค์
2. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนัทธิดา  จรรยา
 
1. นางอรสา  สุภาวงศ์
2. นางณฐมน  ศรีเลสินธุ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงสุชัญษา  พุทธจันทร์
2. เด็กหญิงสุภัทรา    ชมภู
 
1. นางจุฑาณี   บั้งเงิน
2. นางสาวรุ่งนภา   นำหาร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม
 
1. นางมาลัย  ม้าเมือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวกรทิณา  แก้วสอน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายปิยวัช  อภิรติปัญญา
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล
2. เด็กหญิงศศิพร  ขะขอม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  วาตา
 
1. นางปิยาพัชร  สิมะพรม
2. นางสาวชณุตพร  ศรีศิลป์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายวุฒิชัย   ทักษิณ
2. เด็กชายเทวาภูมิ  เดชอุปการ
3. เด็กหญิงแสงคำ  แสนใหม่
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงคำ
2. นางสาวภัคจิรา  มูลเมือง
3. นางสาวเสาวณีย์  มารี
 
1. นายสุวรรณ์  พินิจ
2. นางรัชดา  ภิระบัน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายกิตติชัย  ธะปาน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ต๊ะใส
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
2. นางลาวัลย์  สุขเกษม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา   พรมที
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรบุญ
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
2. นางสาววันทนีย์  มหาวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณฐกร  ขัติยะ
 
1. นางมาลัย  ม้าเมือง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ตนะกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุปนันท์ชัย
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร
3. เด็กหญิงอรชพร  แก้วประสม
 
1. นางจันทร์แก้ว  อุทุมภา
2. นางอรุณี  บุณยะพรรค
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาวนัทติพร  ภารสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัฑรา  จ๋าจุ๋มป๋า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เคนทรภักดิ์
 
1. นางยุวดี  ไชยลังกา
2. นายพศวีร์  กองคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงฤดีวัลย์    รื่นนุสาร
2. เด็กหญิงอรญา   เหมืองสอง
3. เด็กหญิงไอสรสวรรค์   อินแจ้
 
1. นางอนัญลักษณ์   อินทะนู
2. นายพรกิตติ   สมบุตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงธัญชนก  จินดา
2. เด็กหญิงศุจิกา  เสธา
3. เด็กหญิงสิริยากร  ยิ่งยน
 
1. นายชัยยงค์  นาสมทรง
2. นางอัญชลี  ทองสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เพียรลุประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง
 
1. นางวิลาวรรณ  เชยบาล
2. นายเสกสรร  รุณรักษา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  ผาบวงค์สาย
2. นางสาวพิมพิศา  ธรรมสอน
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  อินต๊ะวงค์
 
1. นางอินทิรา  รอดสุวรรณ
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิชญ์กุล
 
1. นายเอนก  ติ๊บนำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายอาชา  อาหงิ
2. เด็กชายอาช่อ  ภูเชกู่
 
1. นางเกษรา  ปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายพัฒนาศักดิ์  ดูดิษฐาเลิศ
 
1. นางเจตน์สุดา  ทศานนท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายณัฐกร  เงินฉลาด
2. เด็กชายปรเมษฐ์  สุริคำ
 
1. นางพิกุล  โสภา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภิระบรรณ
2. เด็กชายพณทรรศน์  ชัยประการ
 
1. นายพัชรพล  ขัดแป้น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายธีรภัทร์  หมี่เชกู่
2. เด็กชายภัคพงศ์  เยส่อกู่
 
1. นายวีรยุทธ  กาพรัด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายธนากร  แซ่ซิน
2. เด็กชายนภดล  แสนเหลียว
 
1. นายโยธิน  ขัดศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงปพิชญา   เครือวงค์
2. เด็กหญิงพรนับพัน  หอมนาน
3. เด็กหญิงมัญชุภา  กลีบเมฆ
4. เด็กหญิงลภัสรดา  คุณาเลิศมงคล
5. เด็กหญิงสิริยากร   พรหมเสน
 
1. นางแน่งน้อย  จันทรานันท์
2. นางสาวสายรุ้ง  วงศ์ภักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงปริม  เปรมสุข
2. เด็กหญิงพนัชกร  กันหา
3. เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ
4. เด็กหญิงวรินยุพา  สุริยนต์
5. เด็กหญิงศิรดา  รักเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ   ช่างสอน
2. นางวินัย  ทันเรือน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงญาโนทัย  อินทร์ลี
2. เด็กชายรักชาติ  เฟื่องฟุ้งสกุณา
3. เด็กหญิงลลิตา  ก้องไกรลาศ
4. เด็กหญิงวรรณศรี  สุดพิรส
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่บื้อ
 
1. นางอัญไอริณทร์  ราชา
2. นางอุทุมพร  สนืทผล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณิชาดา  ภารสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แดงอาจ
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมบุตร
5. เด็กหญิงอังสุมา  เขียวขาว
 
1. นางพรทิพย์  ชัชวรัตน์
2. นางรอยพิมพ์  ยอดสุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กิติปิง
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  จันต๊ะนาเขต
3. เด็กหญิงวรัญญา  เทพอุดม
4. เด็กหญิงวิลาสิณี  อุดม
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  จันต๊ะนาเขต
 
1. นายโอภาส  อินธรรม
2. นางสาวประภัสสร  ใจยะบาล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซพากู่
2. เด็กหญิงภารดี  แยลูกู่
3. เด็กหญิงหมี่ยะ  หมื่อแล
4. เด็กหญิงอภิชญา  แซพากู่
5. เด็กหญิงอาซามิ  ตาหมี่
 
1. นายประสงค์   แซ่ว้าง
2. นายมนตรี  ยะวัง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงฑิพาลักษณ์  ปันแดง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ไชยพูน
4. เด็กชายมรุพงศ์  สมณา
5. เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยบ้าน
 
1. นายเนติวิทย์  วิชา
2. นางเทียรมณี  เทพนิล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงจินตนา  จอมพูล
2. เด็กหญิงฐิติญาพร  ณะดวงดี
3. เด็กหญิงมทินา  วิไลวรรณ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  มะณีวรรณ์
5. เด็กหญิงวาสนา  ศิริปี
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ไวยะกา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงศุภพร  โปวพัน
 
1. นางสาวกรทอง  เดชกล้า
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ธุระวร
 
1. นายนิคม  แก้วกุลดิลก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงอัญชลี   จูเปาะ
 
1. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายนฤดม  สลีสองสม
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด
 
1. นางบุษกร  กาวี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัชชา  ซือมือ
2. เด็กชายเด็กชายธัชพล  ซือมือ
 
1. นางสาวกัญยาณี  อินต๊ะอ้าย
2. นางขวัญจิตร  ศรีวิชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายธัญพิสิฐ  พัชรมโน
2. เด็กหญิงสุภา  เว่ยยือกู่
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เร่งเร็ว
2. นายชุติเดช  เร่งเร็ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชญาดา  ขจรจิตตินนที
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   อินต๊ะ
3. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีปัญญา
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  นนทะคำจันทร์
5. เด็กหญิงปฑิตา  คำลูน
6. เด็กหญิงพชรพร  บุญมา
7. เด็กหญิงพรรณผกา  ไทยใหญ่
8. เด็กหญิงรัชฎาภร  ดอนชัย
9. เด็กหญิงศรัญญา  วงค์บุญมา
10. เด็กหญิงศิริยากร  บาลเย็น
 
1. นายวิรุณ  ดวงสนิท
2. นางดนตรี  ดวงสม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงบัว  สายเมือง
2. เด็กชายสุทธิพงค์  นามผัด
 
1. นายคามิน  คีรีอยู่ลือ
2. นางจันทร์เพ็ญ  โนราช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิริยะ
2. เด็กชายพัชรพล  สุวรรณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
2. นางสาวสุภาภรณ์  กิ่งสกุล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงวณิชชา  เชอหมือ
 
1. นางสาลินี  วงศ์มา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สัมพันธรัตน์
 
1. นางพนอ  อินถา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จาก่อ
 
1. นางคมคาย  บุญรักษา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายวิทยา  มาเยอะ
 
1. นางหทัยรัตน์  ศรีสังวรณ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงปาลิตา  ท่อนคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  คำน้อย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  สิทธิขันแก้ว
 
1. นายศรีธร  ปัญญาบุญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. นายธวัตรชัย  ขันวัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ดีเงิน
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ปวงรังษี
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  เสาร์แก้ว
 
1. นางน้ำวุ้น  แก้วเทพ
2. นางจรรยา  สวามิวัสดุ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา
2. เด็กหญิงดาวประกาย  แซ่ท่อ
 
1. นางจินตนา  พยอม
2. นางสาวกรทิพย์  ทองอ่อน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงสายพิณ  เบเซ
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาววราภรณ์  เขื่อนใชยวงค์
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงญาณิกา   แสงสี
2. เด็กหญิงพราวเดือน   พรมตัน
3. เด็กชายไชยวุฒิ   จองเมา
 
1. นายอาทิตย์   จันต๊ะนา
2. นายศรายุทธ   วิภาวัฒนกิจ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายชิตู   ฉาวยแน
2. เด็กชายสมชาย    เยอเส่อ
3. เด็กหญิงอาหมี่   วู่แม
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำจ้อย
2. นางสาวทรงสวาท   ใจมูล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นายธัญวุฒิ  สุทธิอาคาร
2. นายปองพล  กอแก้ว
3. นายพิเชษฐ์  เตติตัง
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
2. นางสาวเดือนฉาย  ดวงใจ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร
 
1. นางสาวจิราพร  แซ่ฟ้า
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงมลธิพร  แซพะกู่
 
1. นางศิรดา  ชาวส้าน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายณัฐพล  เบกากู่
2. เด็กชายประเสริฐ  เชอกอง
3. เด็กชายพงษ์ชัย  หมื่อแล
4. เด็กชายภูผา  โวยแม
5. เด็กชายวันชัย  เบียงแล
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เชอหมื่อ
 
1. นายภาสกร  ต๊ะปัญญา
2. นางสุนทรี  ปาลี
3. นางจิรภิญญา  พฤฒิพงศ์พิสุทธ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  กุมยาน้อย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุพะบุญ
3. เด็กชายภูชิต  แซ่หยี่
4. เด็กชายวัฒนา  แสนลี่
5. เด็กชายศราวุฒิ  ยานะฝั่น
6. เด็กชายเฉลิมชัย  สุภาพ
 
1. นายทนง  ไขทา
2. นายอนิรุธ  วิชัยศิริ
3. นายชาญชัย  พรมชัย
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วบัง
2. เด็กชายคมชาญ  บาฤาษี
3. เด็กชายนพชัย  เดชธนากร
4. เด็กชายพูลระพี  ศรีเฉลิม
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  อุดรแดน
6. เด็กชายอมร  แก้วบัง
7. เด็กชายอาทิตย์  แก้วบัง
8. เด็กชายเปรมศักดิ์  กล้าหาญ
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
2. นายอัฐวิทย์  โทนะใจ
3. นายขจร  แก้วตา
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เรือนแก้ว
2. เด็กหญิงชนากานต์  อายุยืน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมพู่
4. เด็กหญิงปวริศา  คมวิศวศาสตร์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ
6. เด็กชายภัทรดนัย  หงษ์คำ
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ
8. เด็กหญิงศดานันท์  เพ็ญกุล
9. เด็กหญิงแพรวา  จรุงจิตต์
 
1. นางณัฐรุจา  ศรีคำ
2. นางชาติหญิง  ชูศรีโฉม
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายจิรายุทธ  วงศ์เรียน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเสริฐ
3. เด็กหญิงพรชนิตว์  ทวีพันธ์
4. เด็กหญิงพัดสุดา  บัวพรรณ
5. เด็กชายวรวิช  ชักชวน
6. เด็กชายอมรเทพ  อบเชย
7. เด็กหญิงโพยมแก้ว  ยอดมณีบรรพต
 
1. นางปวีณา  ปาระมี
2. นายสุขเกษม  สุวรรณไตรย์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ลิ้ว
2. เด็กหญิงนิลรฎา   สุภาวะ
3. เด็กหญิงอภิชญา  นรรัตน์
 
1. นางศรีสมร  ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์  ศรีสังวรณ์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงกานดา  อาหยิ
2. เด็กหญิงจิราพร  แซ่วื้อ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วิจิตรพงษ์ไพร
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
2. นายธนัตอัฑฒ์  วิทิยถ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เตียมทะนะ
3. เด็กหญิงแสงคำ  แสนใหม่
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางสาววาสนา  คำห้วยหาญ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีกูลพระ
2. เด็กหญิงพลอย  สามคำ
3. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญญาดี
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกพร  มงคลกำธร
2. เด็กหญิงพรนภัส  ชีรอน
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ป้อมสมุทร
2. นางณรัชยา  ใจหล้า
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายลิขิต  ไกรลาศ
2. นางสาวไอริน  พึ่งตำบล
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายกิตติกร  พรมมิน
2. เด็กชายสราวุธ  ศรีปุริ
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายกิตติกร  ใจอินถา
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีโยธา
 
1. นายชาญชัย  พรมชัย
2. นางสาวนงค์เยาว์  ประมวลการ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายกษม  ศรีบุรี
2. เด็กชายศักดิ์ณริน  ประอุด
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายจอมภพ  ชัยมงคล
2. เด็กชายศราวุธ  แปงชมภู
 
1. นายดำรงค์  ดีแก้ว
2. นางสุพิศ  ดีแก้ว
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แซ่ลิ้ว
2. เด็กหญิงดลพร  โชคทรัพย์
 
1. นางกมลรัตน์  อัศวาภรณ์
2. นายชิติพัทธ์  เที่ยงมงคลชัย
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงกรรภิรมณ์  สักลอ
2. เด็กหญิงบุษบากร  ใจเที่ยง
 
1. นายโอภาส  อินธรรม
2. นางสาวนรมน  วงค์หนัก
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายญัฐพงษ์  ยงสุวรรณ์
2. เด็กชายธนดล  จิระ
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายศึกษิต  สุวรรณเนตร
2. เด็กชายสรรภวัศย์  วงค์สมศักดิ์
 
1. นางปฐมาพร  มณีรัตน์
2. นางสาวรุ่งนภา  สายบัว
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยนนท์
2. นางสาวสุทธิดา  จะอื่อ
 
1. นายมานิตย์  เตชะตน
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายสุภัทรชัย   ใจจุมปา
2. เด็กชายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์
3. เด็กชายเนติธร  จิระมหาวิทยากุล
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นายดำรงค์  ดีแก้ว
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีน้ำเงิน
2. เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์
3. เด็กชายมังกร  บุญสอาด
 
1. Mr.Harry  Soemyint
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายชินกฤต  เดชมนต์
2. เด็กชายชุติเดช  โกฏยี่
3. เด็กชายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ป้อมสมุทร
2. นายเศกสรรค์  วงค์สม
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนูลา  สาหม่อ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ไส่ซอ
3. เด็กชายเอกภาพ  มาเยอะ
 
1. นายภูวเรศ  สิทธิโค่ง
2. นางจินตนา  บุญแรง
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  แตมสำราญ
2. เด็กหญิงพรนับพัน  กุลพงษ์
3. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  ดำอ่อน
 
1. นายกานต์  มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย  แก้วมูล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายพลวัต  แยลูกู่
2. เด็กชายสมชาย  ดอยกองข้าว
3. เด็กชายอภิรักษ์  แซพากู่
 
1. นางปรียธิดา  ม่วงโกสัย
2. นายสุทธิพงค์  ชัยวงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายบุญ  วงค์อิน
2. นายฤทธิไกร  อินไชย
3. นายสมศักดิ์  นามดี
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปูเหล็ก
2. เด็กหญิงนัชชา  จะคาปี
3. เด็กหญิงศิริพร  จะแหละ
 
1. นายอุทัย  นันตรัตน์
2. นางสาวศุภรดา  ล้านกันทา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนาคือ  ลาหู่
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยาบ่ากุ
3. เด็กหญิงสายสุดา  ปูเหล็ก
 
1. นายอุทัย  นันตรัตน์
2. นายศิวณัฐ  อินถา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธนพร  อุดม
2. เด็กหญิงนันทนา  ท่อนคำ
3. เด็กหญิงวนัชพร  ไชยชมวงค์
4. เด็กหญิงสุธีมนต์  ฝั้นสาย
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ขัดกันทะ
6. เด็กหญิงอัญชลี  มณีสาร
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางอรุณี  หงษ์นวล
3. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาผ่องใส่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล้าปงสาย
3. เด็กหญิงนวพร  พินิจมนตรี
4. เด็กหญิงพวงผกา  ชัยวงค์เหล็ก
5. เด็กหญิงอธิชา  ปินตา
6. เด็กหญิงอารียา  ลือศิริ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
3. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เยส่อกู่
2. เด็กหญิงวธัญนุตา  เยส่อกู่
3. เด็กหญิงสราริตตา  วงศ์คำ
 
1. นางสาววรรณศิริ  ขันคำ
2. นายนที  สันติภูมิสวรรณ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ดำคำ
2. เด็กหญิงวรพรรณ  บุญเรือง
3. เด็กชายโยธิน  หยวกขาวดี
 
1. นางจีรานุช  สกุลเวช
2. นายสินทรัพย์  สืงทะบุตร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงตุลยา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วปุก
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ไชยกุล
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายกฤษฎา  เยรัมย์
2. เด็กชายธรรมนูญ  ใจน้อย
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วนรินทร์
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นายปิติภัทร  พญาใจ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงหอมจันทร์   พม่า
2. เด็กหญิงเนตรนภา   กันใจมา
3. เด็กหญิงเสาร์คำ   แสงจันทร์
 
1. นางสมจินต์  อุปละ
2. นางพรรณี   ภิญโญ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินไชย
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กาวีวัง
3. เด็กหญิงเปรมจิต  เจริญทรัพย์
 
1. นางสร้อยวลา  ศรีรัตน์
2. นายชัยวัฒน์  สกุลวิไล
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงชนกร  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงปวีณา  มณีจันทร์สุข
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีฤทธิ์
 
1. นายไชยยงค์  อัศพันธุ์
2. นางไพเราะ  อัศพันธุ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ร่วงรู้
2. เด็กหญิงธนัชพร  แสนสุขขีรัตนกุล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทานัน
 
1. นางจีรานุช  สกุลเวช
2. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงปณิดา  จันทรวงค์
2. เด็กหญิงลัดดา  แซ่เติ๋น
3. เด็กหญิงแก้ว  ตารินทร์
 
1. นางสิรินาถ  ไชยงำเมือง
2. นางพร  นันป้อ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายขวัญชัย  แก้วเอื้อง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เหมืองจา
3. เด็กหญิงอาภาพร  ตาคำ
 
1. นางพรวิไล  แลวงค์นิล
2. นางชุติมณฑน์  อริเดช
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายจีรภัทร  ศิริชัย
2. เด็กหญิงชโลทร  คำสมุด
3. เด็กชายศุภมงคล  หล้าบัววงค์
 
1. นายบุญเรือง  ประดิษฐ์
2. นางสุรีพร  ประดิษฐ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เบเชกู่
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เปียวแล
3. เด็กชายสมชาย  เบสอกู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นางสาวปวีณา  ช่างแท้
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายสมพงษ์  อาจาติ
2. เด็กชายหล่อต๊ะ  ยูเคอะ
3. เด็กชายอัครวินท์  เยส่อกู่
 
1. นางสาวธัญจิรา  สินสมบัติ
2. นางสาวจิตพร  เชตะวัน
 
119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิง เมธินี    ดวงจันทร์ตา
2. เด็กชายชัยวัฒน์   ปุยคำ
3. เด็กหญิงอัญธิกา   ไชยวงค์
 
1. นางจงจิตต์   แก้วก้อ
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไก่แก้ว  ปัณนะ
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ไชยาจินะ
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญญชนก  สุภามณี
 
1. นางพิมพ์พิชชา  กันทาสุวรรณ์
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายอภิชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
 
123 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายสรภพ  ทองศิริพงษ์
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
124 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยมงคล
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
125 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพัสกร  อินต๊ะอ้าย
 
1. นางจุฑามาศ  ธนารักษ์
 
126 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายจักริน  กองแก้ว
 
1. นางสิริรัตน์  ปัญญาติ๊บ
 
127 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  กรรณิการ์
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
128 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายสุทธิชัย  จะนะ
2. เด็กหญิงหนูนา  ยี่คำ
3. เด็กชายไพศาล   ลิฟู
 
1. นางศรีสมร  ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์  ศรีสังวรณ์
 
129 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายชานนท์  จันทร์วงศ์
2. เด็กหญิงมาลี  แก้วศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บั้งเงิน
 
1. นางสุรีย์  กิติรัตน์
2. นางสาวอมิตา  คนงาน
 
130 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายนรินทร์   วงค์เจริญ
2. เด็กหญิงลักษณา   เยอซอ
 
1. นางกรรนิกา  สมเพชร
2. นางรำจวน  อัทรัณ
 
131 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 1. เด็กหญิงมณฑณา  กุณณะ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อยู่รึ
 
1. นางสาวกัญยาณี  อินต๊ะอ้าย
2. นางรำไพ  มณีขัติ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาววาสนา  คำห้วยหาญ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายไกรวิทย์  อินวงค์
 
1. นายภัทรพงศ์  คำโล
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงเปมิกา  วงค์สุภา
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายอภิสาน  อยู่ยืน
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายจักรภพ  วิเศษอรุณสุข
 
1. นางศรีสมร  ใจผูก
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงศิริพร   แซ่ลี
 
1. นางกรรณิกา   สมเพชร
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงศศิญดา  หว่อง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  พรมเมือง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทร์ตาวงค์
2. เด็กชายสุเมธี  วงค์เขียว
3. เด็กหญิงโยธการ์  สุขเกษม
 
1. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
2. นางอรุณี  หงษ์นวล
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงนิศาชล   ตันมิกา
2. เด็กหญิงบุษกร   ฝ้ายเทศ
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ต่างใจเย็น
 
1. นางประดับ   ศรีโยทัย
2. นายสมบูรณ์  ชุ่มมงคล
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิ์มังกร
2. เด็กชายนรบดี  จันมณี
3. เด็กชายสหพล  ประตูชัย
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นายสถิตย์  จินาติ๊บ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายณรงค์   แก้วมูล
2. เด็กชายพฤหัส   ประแอ
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์   เวียงมูล
 
1. นางอนุรักษ์  นนท์พิพัฒน์
2. นางสาวทิพย์นภา  แอ่อู่
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายนพรัตน์  โสภา
2. เด็กชายนฤเบศ  คะสุวรรณ
3. เด็กชายวรดร  โสภา
 
1. นายสมบูรณ์   มาถา
2. นางสาวพัชรินทร์  มั่นขัน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายทัศนพงศ์  วงศ์เป็ง
2. เด็กชายธนกฤต  สายอินทร์
3. เด็กหญิงภรณ์วิภา  วงษ์เกตุ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
2. นางหัดทยา  ประทุมไชย
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปูลอย
2. เด็กชายคำเงิน  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สวยสม
2. นางธนาวรรณ  จันทร์แดง
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายธนากร  วงค์เรืองศรี
2. เด็กหญิงธิชากรณ์  สันธิ
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  จำปาแพง
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายจิตติพันธ์  ช่างแต่ง
2. เด็กชายฉัตรชาญชัย  ธรรมสอน
3. เด็กชายนราวิชญ์  แก้วใจ
 
1. นายอิสรภาพ  ใสสะอาด
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์