สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 33 10 6 0 49
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 24 10 3 2 37
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 23 7 8 6 38
4 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 18 12 6 6 36
5 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 17 2 5 5 24
6 บ้านห้วยหมากเอียก 16 4 0 1 20
7 ดอยลานพิทยา 15 3 1 1 19
8 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 14 4 2 0 20
9 บ้านหัวดอย 12 7 2 4 21
10 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 11 10 2 0 23
11 บ้านปงเคียน 11 2 3 3 16
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 10 11 7 5 28
13 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 10 7 5 2 22
14 บ้านป่าซาง 10 4 2 2 16
15 แม่มอญวิทยา 10 1 3 4 14
16 แม่ยาววิทยา 9 5 0 0 14
17 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 9 2 8 6 19
18 บ้านร่องปลาขาว 9 2 0 0 11
19 บ้านดอน 8 10 7 5 25
20 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 8 5 4 2 17
21 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 7 10 3 3 20
22 บ้านห้วยชมภู 7 3 6 7 16
23 บ้านน้ำลัด 7 3 2 0 12
24 บ้านปางขอน 7 1 0 2 8
25 บ้านเมืองชุม 6 5 2 0 13
26 บ้านป่าสักไก่ 6 1 0 2 7
27 บ้านทุ่งหลวง 6 0 0 2 6
28 บ้านรวมมิตร 5 4 3 5 12
29 บ้านหนองหม้อ 5 2 3 3 10
30 บ้านโป่งเกลือ 5 2 1 0 8
31 สหศาสตร์ศึกษา 5 2 1 0 8
32 บ้านห้วยแม่ซ้าย 5 2 0 0 7
33 เชียงรายวิทยาคม 5 0 1 2 6
34 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 4 12 6 0 22
35 บ้านโล๊ะป่าห้า 4 5 2 0 11
36 เวียงแก้ววิทยา 4 4 5 2 13
37 ห้วยพลูพิทยา 4 3 9 3 16
38 บ้านปุยคำ 4 2 1 1 7
39 บ้านขัวแคร่ 4 1 1 1 6
40 ผาขวางวิทยา 4 1 0 3 5
41 บ้านโป่งฮึ้ง 4 1 0 0 5
42 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 4 0 1 2 5
43 มารีย์รักษ์ 3 6 1 2 10
44 บ้านหนองบัวผาบ่ม 3 3 3 4 9
45 อนุบาลดงมหาวัน 3 3 2 2 8
46 บ้านห้วยขี้เหล็ก 3 2 2 1 7
47 บ้านปางคึก 3 1 5 3 9
48 บ้านดงป่าเหมี้ยง 3 1 2 0 6
49 บ้านกกน้อยวิทยา 3 0 2 3 5
50 บ้านหนองบัวแดง 3 0 0 2 3
51 บ้านช่องลม 3 0 0 0 3
52 อนุบาลเวียงชัย 2 11 2 1 15
53 บ้านนางแลใน 2 8 2 2 12
54 บ้านเวียงกลาง 2 5 2 1 9
55 บ้านเวียงเดิม 2 4 2 0 8
56 บ้านสันต้นขาม 2 3 1 1 6
57 บ้านดอยฮาง 2 2 1 2 5
58 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 2 2 0 1 4
59 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 2 2 0 0 4
60 บ้านห้วยห้างป่าสา 2 1 4 3 7
61 บ้านแม่กรณ์ 2 1 2 2 5
62 บ้านเวียงชัย 2 1 1 3 4
63 ร่องเบ้อวิทยา 2 1 1 2 4
64 บ้านบ่อทอง 2 1 1 1 4
65 บ้านโป่งน้ำตก 2 1 0 0 3
66 บ้านโป่ง 2 1 0 0 3
67 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 2 0 2 2 4
68 บ้านสมานมิตร 2 0 1 1 3
69 บ้านร่องเผียว 2 0 0 3 2
70 บ้านจะคือ 2 0 0 0 2
71 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
72 บ้านโป่งพระบาท 1 8 1 2 10
73 บ้านป่าซางเหนือ 1 3 6 3 10
74 อนุบาลห้วยสัก 1 2 1 5 4
75 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 2 0 0 3
76 บ้านห้วยขม 1 2 0 0 3
77 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 2 1 4
78 บ้านหัวดง 1 1 2 0 4
79 บ้านริมลาว 1 1 1 0 3
80 ร่องหวาย 1 1 1 0 3
81 บ้านถ้ำผาตอง 1 1 0 1 2
82 บ้านป่ายางมน 1 1 0 0 2
83 บ้านจอเจริญ 1 1 0 0 2
84 อนุบาลศุภลักษณ์ 1 1 0 0 2
85 บ้านป่าอ้อดอนชัย 1 0 2 2 3
86 บ้านป่ายางหลวง 1 0 2 0 3
87 บ้านเวียงกือนา 1 0 1 0 2
88 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 1 0 2
89 บ้านดอยงาม 0 5 1 2 6
90 บ้านโป่งช้าง 0 4 2 4 6
91 อนุบาลหัวฝาย 0 3 1 0 4
92 บ้านป่าก๊อ 0 2 2 0 4
93 บ้านป่าบง 0 2 1 1 3
94 บ้านป่าแหย่ง 0 2 1 0 3
95 บ้านร่องบัวลอย 0 2 0 1 2
96 บ้านร่องห้า 0 1 3 0 4
97 บ้านปางลาว 0 1 2 2 3
98 บ้านนางแล 0 1 2 0 3
99 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 2 0 3
100 ศิริวัฒนาเชียงราย 0 1 1 2 2
101 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 0 2 1
102 ธารทิพย์ 0 1 0 1 1
103 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
104 บ้านชัยพฤกษ์ 0 1 0 0 1
105 บ้านศรีเวียง 0 1 0 0 1
106 ห้วยเจริญวิทยา 0 1 0 0 1
107 บ้านค่ายเจริญ 0 0 1 1 1
108 บ้านจำบอน 0 0 1 1 1
109 บ้านโป่งนาคำ 0 0 1 0 1
รวม 473 298 201 165 972