หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอาภรณ์ ฤทธิแผลงโรงเรียนบ้านป่าปงกรรมการ
2. นางกุลฉัตร มณีจันสุขโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา จินาโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
4. นายอัคราเดช ตันนาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางจงรักษ์ ชัยวงค์คำโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นางสาวสุนัยพร พันธโชติโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวาสนา มุดเจริญโรงเรียนบ้านป่ายางหลวงกรรมการ
2. นางสาวอังคณา หาญคำภาโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นางอรนันท์ หอมนานโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางดวงฤทัย จินดาหลวงโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
5. นางจรรนา จิตรวิจารณ์โรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา มุดเจริญโรงเรียนบ้านป่ายางหลวงกรรมการ
2. นางสาวอังคณา หาญคำภาโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นางอรนันท์ หอมนานโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางดวงฤทัย จินดาหลวงโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
5. นางจรรนา จิตรวิจารณ์โรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ ธัญลักษณ์ชัยกุลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางสาวลำดวน วงศ์ภักดิ์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
3. นางฃลดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางพรรณี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ สีมี่โรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นางชลดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเกตุผกา มานะกิจโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางสาวณฐมน ภูมิตันโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
3. นายวารินทร์ เขตชำนิโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
4. นางสนธยา อภิวงค์โรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอติตาภรณ์ จันทะรสโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางเสน่ห์นิตย์ แสงบุญเรืองโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
3. นางศรีนวล จุลประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศุภฐิติพงศ์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯกรรมการ
5. นางผ่องศรี พรมชัยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี หาญกล้าโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางพวงทอง กลอนศรีโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นายอติตาภรณ์ จันทะรสโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา สามหมื่นคำโรงเรียนบ้านนริมลาวกรรมการ
2. นางวณิชชา สีหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาววราพร อารีย์โรงเรียนอนุบาลนางแลกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมตินันท์ คำแก่นโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ สมแสงโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นางจุฑาณี บั้งเงินโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางสุทิน ธนัญชัยโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
5. นางสุภาพร อุมธนรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิมล ศิระกลมโรจน์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางสุรีพร ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
2. นางสาธิต สันป่าแก้วโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นางบุษกร กาวีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางสุรีพร กรุณาโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
5. นางสุธัญญา ขันติพิทักษ์โรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรค์ จันทร์เล็กโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางแก้วกัลยา วงค์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางอรุณี หงส์นวลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
4. นางพวงทอง คลอนศรีโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางนิศากร ขันใจโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
2. นางสุริจันทร์ เชื้อบุญมาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางเบญจรรณ สีมี่โรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสมนึก หาญกาโรงเรียนบ้านจงเจริญกรรมการ
2. นางอุ่นเรือง บุญมีโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ในราชโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
4. นางสุกัลยา มีแดนไผ่โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่มกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายอุดม เทพวงค์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายพสิษฐ์ สุริยาโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นายอัฐวิทย์ โทนะใจโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุนันตา กาวิชาอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางธนัญกานต์ กันธิยะบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางสาวพันวิภา กาวินจ๊ะบ้านปงเคียนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฉลวย นุชนิยมบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นายนิรุตติ์ ชัยมณีอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
3. นายพิษณุ พลอยศรีบ้านห้วยชมภูกรรมการ
4. นายเนติวิทย์ วิชาบ้านห้วยห่างป่าสากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวารินทร์ ธรรมสอนดอยลานพิทยากรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เครือแก้วเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางพรวิไล แลวงค์นิลบ้านดอนกรรมการ
4. นายหงษ์เพชร ทองอินทร์แม่ยาววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์บ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรสวัสดิ์บ้านปงเคียนกรรมการ
3. นายธงชัย ฐานะกองบ้านปางขอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์บ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรสวัสดิ์บ้านปงเคียนกรรมการ
3. นายธงชัย ฐานะกองบ้านปางขอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักรบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางศิลปี ธำรงค์อัตนาถบ้านเมืองชุมกรรมการ
3. นายประสงค์ แซ่ว้างแม่มอญวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักรบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางศิลปี ธำรงค์อัตนาถบ้านเมืองชุมกรรมการ
3. นายประสงค์ แซ่ว้างแม่มอญวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร บุญเกิดบ้านกกน้อยวิทยากรรมการ
2. นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จีนจรรยาอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ พินิจบ้านดู๋ฯกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร บุญเกิดบ้านกกน้อยวิทยากรรมการ
2. นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จีนจรรยาอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ พินิจบ้านดู่ฯกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางฉัตรฤดี ดีจริงบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางนิภาพร เวียงโอสถบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จิระมาตร์บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ ทะระมาบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายสุรชัย ชมพูบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
6. นางสิรินาถ ไชยงำเมืองชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
7. นางสาวกัญญาณัฐ นาใจบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเบญญา ศิลาอาสน์บ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ สุขทวีอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นางนันทนา คำเขียวอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นายเด่นชัย ดวงสมบ้านหนองหม้อกรรมการ
5. นางนิภาพร เวียงโอสถบ้านน้ำลัดกรรมการ
6. นางมณีรัตน์ ทะระมาบ้านป่าสักไก่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชมพูบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
2. นางสิรินาถ ไชยงำเมืองชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ นาใจบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางนฤมล แสงจันทร์บ้านสันโค้งฯกรรมการ
5. นางนิภาพร เวียงโอสถบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ สุขทวีอนุบาลหัวฝายกรรมการ
7. นางนันทนา คำเขียวอนุบาลเวียงชัยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางราตรี พันธ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ ณ พิกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวภูษณิศา ถูกใจโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์หลวงโรงเรียนน้ำลัดกรรมการ
5. นางนันทยา แสบงบาลโรงเรียนแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
6. นางนริศรา มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย ไผ่ผาดโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย บุญวงค์โรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นายเมธี อูปสุโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวนฤมล มะยองโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
5. นางวิลาสินี จันทร์ลือโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แก้ว อุทุมภาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯประธานกรรมการ
2. นางอุไร อุตอิ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางยุวดี ไชยลังกาโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นางอรุณี ริมฝายโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางเจือจันทร์ บุญสมโรงเรียนห้วยพลูพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แก้ว อุทุมภาบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางอุไร อุตอิ่นแก้วอนุบาลเชียงรยกรรมการ
3. นางยุวดี ไชยลังกาบ้านป่าซางกรรมการ
4. นางอรุณี ริมฝายบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางเจือจันทร์ บุญสมห้วยพลูพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายณัติฐพงศ์ จินาดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
2. นางอินทิรา รอดสุวรรณบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวรรณ เชยบาลอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางวิลัยภรณ์ ซื่อสัตย์อนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางอำไพ ต่างใจชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายณัติฐพงศ์ จินาดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
2. นางอินทิรา รอดสุวรรณบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวรรณ เชยบาลชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
4. นางวิลัยภรณ์ ซื่อสัตย์อนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางอำไพ ต่างใจชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ สุขเกษมอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางสาวปราณี เขียวเพชรบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นางพิสมัย สารวงค์บ้านดอนกรรมการ
4. นางพิกุล โสภาอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
5. นางวีรยา ฑีฆายุบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ สุขเกษมอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางสาวปราณี เขียวเพชรบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นางพิสมัย สารวงค์บ้านดอนกรรมการ
4. นางพิกุล โสภาอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
5. นางวีรยา ฑีฆายุบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางชุติมณฑน์ อริเดชบ้านดอนกรรมการ
2. นางถนอมขวัญ วงค์แก้วดอยงามกรรมการ
3. นางยุพิน สุคนธาบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สลีสองสมบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นางอรรถวดี อิทธิพลเลิศปัญญาเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัญชลี ก่อเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นางอัญไอริณทร์ ราชา โรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รุ้งฟ้าวรกุลโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ชชวรัตน์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางเดือนฉาย สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี ก่อเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นางอัญไอริณทร์ ราชาโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รุ้งฟ้าวรกุลโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ชชวรัตน์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางเดือนฉาย สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ก่อเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นางอัญไอริณทร์ ราชาโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รุ้งฟ้าวรกุลโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ชชวรัตน์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางเดือนฉาย สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ ประนัดดาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นายธณัฐพัชรพงษ์ ประวิตรกูลโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นางธนาวรรณ จันทณืแดงโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นายไชยศักดิ์ อินโตโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นายธณัฐพัชรพงษ์ ประวิตรกูลโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ประนัปดาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายไชยศักดิ์ อินโตโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยากรรมการ
5. นางธนาวรรณ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นายธณัฐพัชรพงษ์ ประวิตรกูลโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นางธนาวรรณ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ประนัปดาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายไชยศักดิ์ อินโตโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ประนัปดาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นายธณัฐพัชรพงษ์ ประวิตรกูลโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นางธนาวรรณ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นายไชยศักดิ์ อินโตโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไชยศักดิ์ อินโตโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ประนัปดาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายธณัฐพัชรพงษ์ ประวิตรกูลโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นางธนาวรรณ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนวลสวาท นาสาโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางพุชแก้ว กำแพงคำโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
3. นางสุชาดา หล้าพรหมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางกัลยาณี ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลห้วยฝายกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางกัลยาณี ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลห้วยฝายกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณรักษ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นางสุพัตรา คมวิศวศาสตร์โรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
4. นางเพียงใจ สวิงสุวรรณโรงเรียนบ้านศรีเวียงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเกศริน จิระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิกรรมการ
2. นางทิวารัตน์ ชมภูเขาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางรัชฎาาวดี จันแก่นโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
3. นางนงค์รักษ์ ลือชาโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
4. นางเกศริน จิระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางกัลยาณี ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทองแดง วุฒิเศลาโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายณรงค์ ชุมภูจันทร์โรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเกษมศรี วิพันธ์เวินโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไชยยางค์ อัศพันธุ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
2. นางแสงเดือน ไชยชนะโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางพิศมาตร พรมมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายบุญส่ง ตายะโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการ
4. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
7. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
8. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายบุญส่ง ตายะโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการ
4. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
7. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
8. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ จัทรคณาโรงเรียนอนุบาลห้วยฝายกรรมการ
5. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายบุญส่ง ตายะโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการ
4. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
7. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนกรรมการ
8. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายบุญส่ง ตายะโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการ
4. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นายอาชัย ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
7. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
8. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
6. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
6. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
6. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นายประทิน พลเยี่ยมกรรมการ
5. นางพุฒตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
3. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
4. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
5. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
6. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นายประทิน พลเยี่ยมกรรมการ
5. นายพุฒตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ คำชุ่มโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางสาววิชญาดา ศรีฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางสาววนิดา คำมาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพวงพร นิลนิยมสพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
2. นางจีรานุช สกุลเวชโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. MissTeng jiao Tuโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นายนพีร์ พีรเกียรติกูลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพวงพร นิลนิยมสพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
2. นางจีรานุช สกุลเวชโรงเรียนห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. MissTeng jiao Tuโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นายนพีร์ พีรเกียรติกูลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร มังคละโรงเรียนบ้านบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายอิ่นแก้ว ไชยงำเมืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายถวิล กายาชัยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นายธนวัช เดชปักโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
7. นายประหยัด ทัพธานีโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. สิบเอกประเวศ พรมเทศโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ อินทยศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมานพ ใจเย็นข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายธีรวุธ สัมมาปฏิบัติโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นายมณฑป นามบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายฤทธี สรรพเนตรโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายสุรพล มโนหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายนิโรจน์ เทพวงศ์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายโชติ บุญประเสริฐโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
10. นายประจักษ์ พาก๋องโรงเรียนครีสเตียนไพศาลศาสตร์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ จูจันทร์รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ จุโลทกโรงเรียนบ้านโป่งช้างกรรมการ
3. นายสุกิจ พินิจโรงเรียนบ้านถ้ำผาตองกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
5. นายศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
6. นางณัฐรุจา ศรีคำโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
7. นางสาวอารียา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
8. นายณัฐพล อินกานาโรงเรียนบ้านร่องหวายกรรมการ
9. นายไพรวัลย์ วงค์เทพโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
10. นายขรรค์ชัย ชุ่มสาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางมาลินี นันตรัตน์นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนางราตรี แสงคำนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
3. นางอารุณ ฟักแก้วนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
4. นางชวนพิศ สักแกแก้วนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ แก้ววงค์โรงเรียนบ้านนางแลประธานกรรมการ
2. นางอารวรรณ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นางสายใจ แก้วเป็งโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกาญจณีย์ ธีระเเดชโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางศรีวัย พญาปุโรหิตโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
3. นางยุพิน เตมิยะโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ แก้ววงค์โรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
2. นางสายใจ แก้วเป็งโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
3. นางอารวรรณ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกาญจณีย์ ธีระเเดชโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางยุพิน เตมิยะโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางศรีวัย พญาปุโรหิตโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุวัฒน์ พลนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางพาฝัน เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
4. นางเนรกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สกุลวิไลโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
4. นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัยโรงเรียนห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุธน ไวดีโรงเรียนห้วยขมกรรมการ
2. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นายสุธรรม บ่อหาญโรงเรียนปุยคำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สกุลวิไลโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
4. นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัยโรงเรียนห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย มโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สกุลวิไลโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
4. นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัยโรงเรียนห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ วันตานามโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
2. นางสัจวรรณ อินเทพโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
3. นางเกษณี จารุสารโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุธน ไวดีโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
2. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสาวรติรัตน์ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านผาเสริฐกรรมการ
4. นางสาวสรัลพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปวีณา ช่างแท้โรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
2. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
3. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นายสุพักตร์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นายชาญชัย พรมชัยโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
4. นายศราวุฒิ คำอ้ายโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายดุสิต ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นายสุพักตร์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นายชาญชัย พรมชัยโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
4. นายศราวุฒิ คำอ้ายโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นายสุพักตร์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นายชาญชัย พรมชัยโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
4. นายศราวุฒิ คำอ้ายโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางเกษณี จารุสารโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอัมพร นันทชัยบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
2. นางเทียนศรี ราชตาอนุบาลฮ่องลี่ฯกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ มาถาบ้านช่องลมกรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ คำโลบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
5. นางสุรีย์ กิติรัตน์ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
6. นางสุชญา บุญยืนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอัมพร นันทชัยบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
2. นางเทียนศรี ราชตาอนุบาลฮ่องลี่ฯกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ มาถาบ้านช่องลมกรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ คำโลบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
5. นางสุชญา บุญยืนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ สุตะวงค์บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
2. นายกำพล กุมหาชัยบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นายเรวัติ มหาวรรณ์บ้านปางคึกกรรมการ
4. นางลัดดา แก้วกิ่งจันทร์บ้านป่ายางมนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สุตะวงค์บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
2. นายกำพล กุมหาชัยบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นายเรวัติ มหาวรรณ์บ้านปางคึกกรรมการ
4. นางลัดดา แก้วกิ่งจันทร์บ้านป่ายางมนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประดับ ศรีโยทัยบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หนูแก้วบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางจรัญยา คำยอดบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางจิณณ์ณณัช จันทรราชบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประดับ ศรีโยทัยบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หนูแก้วบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางจรัญยา คำยอดบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางจิณณ์ณณัช จันทรราชบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายภัทรพงศ์ คำโลบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นายประสงค์ สิทธิวงค์บ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายอุทัย นันตรัตน์ผาขวางวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินทรัพย์ สิงทะบุตรบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นายประกอบ เทพดวงแก้วบ้านดอนกรรมการ
3. นางรยากร นาสมทรวงบ้านเมืองชุมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาบ้านสันกลางกรรมการ
2. นายอิสรภาพ ใสสะอาดบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ กรุงศรีแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ชอบธรรมบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พรมรัตน์บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาบ้านสันกลางกรรมการ
2. นายอิสรภาพ ใสสะอาดบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ กรุงศรีแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ชอบธรรมบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พรมรัตน์บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางฉัตรสุดา โป่งทรายบ้านดู๋ฯกรรมการ
2. นางประนอม อินต๊ะเสาร์บ้านศรีเวียงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อาษาบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
4. นางดนตรี ดวงสมอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา โป่งทรายบ้านดู๋ฯกรรมการ
2. นางประนอม อินต๊ะเสาร์บ้านศรีเวียงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อาษาบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
4. นางดนตรี ดวงสมอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายดนัย กาแก้วผาขวางวิทยากรรมการ
2. นางวันทนา กิตติรัตน์อนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางปุณิกา พิมพ์เวินดอยลานพิทยากรรมการ
4. นางพวงผกา สีเหลืองบ้านหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายดนัด กาแก้วผาขวางวิทยากรรมการ
2. นางวันทนา กิตติรัตน์อนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางปุณิกา พิมพ์เวินดอยลานพิทยากรรมการ
4. นางพวงผกา สีเหลืองบ้านหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา สายส่องแสงบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นางเกษร จินโนบ้านนางแลกรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ ขันคำบ้านปางขอนกรรมการ
4. นางอำพร เทพวงค์ผาขวางวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สายส่องแสงบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นางเกษร จินโนบ้านนางแลกรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ ขันคำปางขอนกรรมการ
4. นางอำพร เทพวงค์ผาขวางวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน สายเมืองนายอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์บ้านดอนกรรมการ
3. นางเพียรใจ ชำนาญกิจบ้านน้ำตกพัฒนาฯกรรมการ
4. นางสุภาณี ตระกุลวงศ์บุญมาแม่ยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน สายเมืองนายอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์บ้านดอนกรรมการ
3. นางเพียรใจ ชำนาญกิจบ้านน้ำตกพัฒนาฯกรรมการ
4. นางสุภาณี ตระกุลวงศ์บุญมาแม่ยาววิทยากรรมการ

ปฐมวัย

หนูน้อยคนเก่ง (Got Talent) ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางวรกมมล สุตะวงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นางขนิษฐา วังมณ๊โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจงจิตต์ แก้วก้อโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
2. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหัวแดงกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ ดอนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ปัญญานวลโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจันทร์ฉาย กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางธนารัตน์ รูปะวิเชตร์โรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นางวาสนา อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
4. นางเบญญาภา กุลชาธนะวังโรงเรียนอนุบาลนางแลกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนัยพร พันธโชตโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกชณิภา มาสิมโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนัยพร พันธโชตโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกชณิภา มาสิมโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนัยพร พันธโชตโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกชณิภา มาสิมโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนัยพร พันธโชตโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกชณิภา มาสิมโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนัยพร พันธโชตโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกชณิภา มาสิมโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนัยพร พันธโชตโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกชณิภา มาสิมโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรสวรรค์ จันทร์เล็กโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางแก้วกัลยา วงค์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางอรุณี หงส์นวลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทร์เล็กโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางแก้วกัลยา วงค์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางอรุณี หงส์นวลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรสวรรค์ จันทร์เล็กโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางแก้วกัลยา วงค์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางอรุณี หงส์นวลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัชพร บัญชาเกียรติโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
2. นางสุพิศ ดีแก้วโรงเรียนอนุบ่าลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวริมธาร พันธุชงค์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชพร บัญชาเกียรติโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
2. นางสุพิศ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวริมธาร พันธุชงค์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
3. นางนงค์รักษ์ ลือชาโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
4. นางวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
5. นางเกศริน จิระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
3. นางนงค์รักษ์ ลือชาโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
4. นางวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
5. นางเกศริน จิระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
3. นางนงค์รักษ์ ลือชาโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
4. นางวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
5. นางเกศริน จิระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางศรีสม ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นางธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาฃัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายพุฒตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
6. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายพุฒตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
6. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายพุฒตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
6. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
2. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายพุฒตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
6. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประดับ ศรีโยทัยบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หนูแก้วบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางจรัญยา คำยอดบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางจิณ์ณณัช จันทรราชบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประดับ ศรีโยทัยบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หนูแก้วบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางจรัญยา คำยอดบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางจิณณ์ณณัช จันทรราชบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประดับ ศรีโยทัยบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หนูแก้วบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางจรัญยา คำยอดบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางจิณณ์ณณัช จันทรราชบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประดับ ศรีโยทัยบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หนูแก้วบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางจรัญยา คำยอดบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางจิณณ์ณณัช จันทรราชบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางพาฝัน เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
4. นางเนกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางพาฝัน เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
4. นางเนกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางพาฝัน เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
4. นางเนกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางพาฝัน เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
4. นางเนกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางพาฝัน เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
4. นางเนกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางพาฝัน เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
4. นางเนกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาบ้านสันกลางกรรมการ
2. นายอิสรภาพ ใสสะอาดบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ กรุงศรีแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ชอบธรรมบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พรมรัตน์บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาบ้านสันกลางกรรมการ
2. นายอิสรภาพ ใสสะอาดบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ กรุงศรีแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ชอบธรรมบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พรมรัตน์บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]