หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2559   7 พ.ย. 2559   8 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 13.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 13.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 13.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 13.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 13.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
5 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
7 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 13.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย ห้อง 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00
3 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 7 พ.ย. 2559 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 7 พ.ย. 2559 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 7 พ.ย. 2559 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 7 พ.ย. 2559 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 7 พ.ย. 2559 09.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 7 พ.ย. 2559 09.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 08.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 08.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 09.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 09.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 13.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 09.00
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 09.00
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุพราชวิทยมงคล หอสมุดชั้น 3 ม.ราชภัฏเชียงราย 7 พ.ย. 2559 09.00
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 09.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุพราชวิทยมงคล หอสมุดชั้น 3 ม.ราชภัฏเชียงราย 7 พ.ย. 2559 09.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 13.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ ชั้น 7 พ.ย. 2559 13.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 13.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สาธิตฯ 7 พ.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
2 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
6 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 788 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]