รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 8 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงสิริธารา  ใจเอื้อน
 
1. นางสาวสายทิพย์  นันทขว้าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   เสาร์แก้ว
 
1. นางพรรณี  ขัตลิวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  คุ้มกันนาน
 
1. นางผ่องพรรณ  ใจคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงรวมใจภักดิ์   อุปนันท์
 
1. นางกิ่งแก้ว   ศรีจอมทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิฌา   ขวัญใจยอดคีรี
 
1. นางนัฐกานต์    แนบสนิทธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สมบูรณ์โภคสิน
 
1. นางสาวสังวาลย์  ใจเที่ยง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พุทธมูล
 
1. นางนิฏฐิตา  โยรภัตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กหญิงณัฐชา  สมบูรณ์โภคสิน
 
1. นางสาวสังวาลย์  ใจเที่ยง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เราจาง
 
1. นางสาวพัชรี  ทาธิมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ศรีเขื่อนแก้ว
 
1. นางอำพร   ยิ้มสวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรือนคำงาม
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  พงษ์เจริญวรรณ
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ความเพียร
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ชมภูศรี
 
1. นางสุนีย์  คำแปง
2. นางรุ่งนภา  เรือนชุ่มเชย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงพัชริดา  บุญเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงพิพลพรรณ  โมตาลี
3. เด็กหญิงศรานุช  ตระกูลไมตรี
 
1. นางเข็มทอง  กรรณิกา
2. นายศุภชัย  หล้าแหง๋
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงชลิตา  แจวจันทึก
2. เด็กหญิงวิภาวี  ถาวรเกียรติสกุล
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสงสีมา
 
1. นางเข็มทอง  กรรณิกา
2. นายศุภชัย  หล้าแหง๋
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เจริญไพรศรี
2. เด็กหญิงอัญเชิญ  คงรงรอง
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
2. นางโสภี  สุทธิวงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงชนากานต์  มนตราหิรัญ
2. เด็กหญิงฐานิกา  ถาวรประทาน
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
2. นางสาวพรรณนิภา  อินตามูล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงวรรณชนก  เชยกำเหนิด
 
1. นางไพวัลย์   ดรกันหา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายณัฐนัย  เพี้ยงจันทร์
 
1. นางณัฐนันท์  แสนเรือน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. นายคุณากร  อินทรัตน์
 
1. นายวีระพันธ์  ไชยบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงรสิตา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงศศินิภา  วาณิชประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสิดาพร   แซ่หว้า
 
1. นางสาวอัญชลี   อ่องนา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงสิรินธร   ธาดาสันติพงศ์
2. เด็กหญิงสุธิชา   สมเกียรติคีรี
3. เด็กหญิงสุภาดา   ดำรงเสถียรภาพ
 
1. นางดวงเดือน  พันธมิตร
2. นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงวณิชยา   ขัดใจวงค์
2. เด็กหญิงวริศรา   ขัดใจวงค์
 
1. นางลาวัลย์   ศรีชูทอง
2. นายดนุพล   ตลาด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายรัชชานนท์   แสนบุตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   กุนนะนวน
 
1. นางสาวนุชจรีย์   เด่นนภาคุณากร
2. นายดนุพล   ตลาด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กชายวิโรจน์  เมฆบุญนิธิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำผัด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายศุภกฤต   คำยะเดช
 
1. นายอดิศักดิ์   อ่อนฉ่ำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสิงห์สุ
 
1. นายวีระพันธ์  ไชยบุตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงชนินาถ   แก้ววงค์วาน
2. เด็กชายชโยดม   ยาโน
3. เด็กชายแดนเหนือ   สารขาว
 
1. นางธีราพร   ปินทยา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หอย 1. เด็กชายธีรยุทธ์  พนากิจไพวัลย์
2. เด็กชายเนติธร  ฝายหิน
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  กระจ่างกิจชัยชาญ
 
1. นายเอกชัย  สิงห์คำ
2. นายพานุวัฒน์  มณียารัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงจันธิมา  กฤติกายิ่งสกุล
2. เด็กหญิงมณธิจันทร์  ชัยวิเศษกุล
3. เด็กชายฤทธิชัย  วิทยารุ่งโรจน์
 
1. นายไตรรัตน์  ประทิศ
2. นางสาวมนัสวี  รู้แหลม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายธีรชล  แส้คำ
2. เด็กชายภูวนัตฎ์  แหลมคม
3. เด็กชายเดชชาติ  เลิศวงค์รัตนกุล
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นางสาวกรรณิการ์  มูลแก้ว
2. เด็กหญิงดารินทร์  กัญญาเกิดกุล
3. นายอุทัย  พนาใสสุวรรณ
 
1. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
2. นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายธวัชชัย  พิชิตไพรสัณฑ์
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  สรรค์เสถียร
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายพิชิตพงศ์  สันติแดนไพร
2. เด็กชายเฉลิมพล  -
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายชนินทร์  ถนอมสินธุ์มาศ
2. เด็กชายศุภกฤต  คำมาวัน
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายจิรกิตต์  บูรณี
2. เด็กชายติณณ์  วาสนาดีเลิศ
 
1. นายโยธิน  วุฒิกรกำเนิด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายนิรัช  ฟองตา
2. นายเอกภพ  คุณวิโรจน์กุล
 
1. นายสมคิด  แก้วคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายนิกร  สัตย์ซื่อ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เลิศดำเนิน
 
1. นายสุพรรณ์  คำตา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงกนกพร  หลักมั่น
2. เด็กหญิงคำอู  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กหญิงพิสมัย  เลาหาง
4. เด็กหญิงสิริสุธามาศ  เราจาง
5. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่โซ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
2. นางศิริพรรณ  สุแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ผ่องพินิจศรี
2. เด็กหญิงนิราภร  ทานา
3. เด็กหญิงนิษา  ตุ่นคำ
4. เด็กหญิงภิรัญญา  ขันสุธรรม
5. เด็กหญิงศศิธร  โฆษิตมุธากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
2. นางศิริพรรณ  สุแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงชีวาพร  อัศวพนาสัณฑ์
2. เด็กหญิงฐปนีย์  ยิ่งสินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ภรพิพัฒน์กุล
4. เด็กหญิงวิภาวี  ว่องกีฬา
5. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ปู่ปุ๊ด
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีเที่ยง
2. นางวราภรณ์  จิตสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขทา
2. เด็กหญิงธัญสินี  สิริวาณิชอุดม
3. เด็กหญิงยุพิน  กล้าณรงค์เกื้อ
4. เด็กหญิงสุภาพร  วันเพ็ญงามเลิศ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  คารมศิลปชาญชัย
 
1. นางสาวสังวาลย์  ใจเที่ยง
2. นางสาวธัญยธรณ์  พันธ์พืช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นิมิตรภานันท์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  สุขวาง
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  คล่องกระโจนคีรี
4. เด็กชายอริญชัย   ภูผาอนุรักษ์
5. เด็กชายไกรวิชญ์  ธนาศรีชมรัก
 
1. นายปรีชา    ไชยวงค์
2. นายสมพงษ์  แก้วดอกรัก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  วรจักรนามกุล
2. เด็กชายยุทธนา  ไสวชาวดอย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ร่มชัยสุขสันต์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาทิตย์อาภา
5. เด็กหญิงเรณู  สุขสมบูรณ์อุระ
 
1. นายกฤติ  กิตติธารยังกูร
2. นายกัมปนาท  หมื่นต๊ะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กหญิงสุวรี  ไทยใหม่
 
1. นางสาวธิดารัตน์   แก้วสิงห์สุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กหญิงฐิติพร   ปัญญาสม
 
1. นางสาววรวลัญช์   คำตุ้ย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตู้ตู๋  ตามิ
2. เด็กชายภาคิน  อ่องจ่อวัน
 
1. นางแจ่มจันทร์  เจริญกุล
2. นางอัจฉรียา  ปิงกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายจิตตวุฒิ   มะลาง
2. เด็กหญิงชญาพร    สุริยะ
 
1. นางนิภา   ทิพย์เจริญ
2. นายนายวิทยา  อนุเกรียงไกร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กชายธารา   ไพโรจน์สถิตธาดา
2. เด็กหญิงสุปราณี   สิริว่องวัฒนา
 
1. นางกัญญาณัฐ   ชุมภูศรี
2. นางโสภาพร   ป้อมแสนพล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงคำอ่อน  ไม่ทราบ
2. เด็กหญิงนิภาดา    พนาสันติกุล
3. เด็กหญิงปานดี   เกษตรกุลทรัพย์
4. เด็กหญิงมน  ไม่ทราบ
5. เด็กหญิงยุพิน   แซ่เห่อ
6. เด็กหญิงวรรณวลี   บุญชูร่งโรจน์
7. เด็กหญิงสิริกานต์    แซ่เฒ่า
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่เฒ่า
9. เด็กหญิงหมวย  ไม่ทราบ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แซ่เฒ่า
 
1. นายสุริยา  แสงสรทวีศักดิ์
2. นางสาวสายชล  ศรีพูล
3. นางศิริลักษณ์  ผ่องพันธ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายดนัยฤทธิ์   แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายรัฐทัยธ์   เราเท่า
 
1. นายอเนก    กุออ
2. นายสุริยา  แสงสรทวีศักดิ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงนารี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โปติ
 
1. นายอดุลย์  ราชโยธา
2. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เคร่งครัด
 
1. นายสุพจน์    คำแปง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ว้าง
 
1. นายณัฐพันธ์  ยารังกา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงพรรษา  -
 
1. นางปรารถนา   วงษ์ชื่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงชนะวรรณ  เรืองกิจขยัน
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
 
1. นางอำพัน  คำมาเมือง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วงามเลิศ
 
1. นางอำพัน  คำมาเมือง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่เจ๊า
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงฉันชนก  เราจาง
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  อุทารลาภบุญ
 
1. นางนิตยา  อาจใจ
2. นางสาวพัชรี  ทาธิมา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงพันธ์วิรา  เซ่งจ่าว
2. เด็กหญิงอารี  พนากำเนิด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต๊ะคำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงปภาวี  บรรณสรณ์กูล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กนกนาวากุล
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
2. นางสาวดวงนภา  เตปา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายวัศพล  ชลสายธาร
 
1. นายธีระชัย  หว่าหลิ่ง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พงศ์ไพรประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ฐานไพสิฐกุล
3. เด็กหญิงธันยา  อนุรักษ์พนาวารี
 
1. นางสาวนภาพร  นะที
2. นางสาวศศิกานต์  สมถวิลชัยชาญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสเดาลักษณ์  เลาเทาะ
3. เด็กหญิงอรัญญาดา  แซ่วะ
 
1. นายอาคม  บัวพัฒน์
2. นางสาวโสภา  แสนใจบาล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายจิรายุ  อัตตะแจ่มใส
2. เด็กชายฉันทพัฒน์  จุรีสิริกุล
3. เด็กชายสมเพชร   ยงยุวพรกุล
 
1. นายอาทิตย์  วะไลใจ
2. นายจิรพฤทธิ์  คำมูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จงรักษ์
 
1. นายนวพล    สนวิเศษณ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่งมี
 
1. นางสุปรานี  อินต๊ะยศ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงธัญวลัย    สีแสง
 
1. นายมีสุข  วงษ์ชื่น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงอัณมณี  มายะวงค์
 
1. นางสุปรานี  อินต๊ะยศ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ภัทรรังสรรค์
 
1. นางสาววาริษา    จันทร์ศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    จุมปา
 
1. นายสมชัย    มะโนธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงงามฤทัย    ออมธรรม
 
1. นายรุ่ง    ราชแสนศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงกุลนัฐ    พรหมนันท์
2. เด็กชายดนุพล    จุมปาทอง
3. เด็กชายรัฐภูมิ    บุญมาปะ
4. เด็กหญิงศศิกานต์    วังใจชิด
5. เด็กหญิงสลินทิพย์    ภัคดี
6. เด็กหญิงสาริสา    หลวงทันใจ
7. เด็กหญิงอริศรา    สุภาโสด
8. เด็กหญิงอโรชา    ใจสัตย์
 
1. นายบุญศรี  วงศ์ษา
2. นายโกมุท    นุชมา
3. นางกัลยา    ใจหนิม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายธีรพันธ์  ศรีวงษ์
2. เด็กชายยุทธภัณฑ์  สุริยะวรรณ
3. เด็กชายฤิทธิ์เดช  สุทธิมงคลกุล
4. เด็กชายวรภพ  แจ่มรัตนสุวรรณ
5. เด็กชายศราวุธ  เจริญใจ
6. เด็กชายเกริกพล  พิทาคำ
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายพิทักษ์ชาติ    เลาวะ
 
1. นางอรนุช    มะโนธรรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายประทิน  ศรีใจ
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วันทากูล
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โมตาลี
 
1. นายธนโชติ  แก้วคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กชายธนกฤติ  เขตผาติกานน
 
1. นางกมลพรรณ  กันทะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   วิเจียนจม
 
1. นางดรุณี   โมตาลี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ศรีเขื่อนแก้ว
 
1. นางอำพร    ยิ้มสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงอุรชา    สิงโต
 
1. นางกมลพรรณ  ปาวิลา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายยุทธวีร์  อุปนันท์
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  แสงบุญเรือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายทศพล  สุวิทย์ชยานนท์
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  กาญจนาสุกใส
 
1. นายสัตยา  โฉมพรรณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กระจ่างแจ่มเจริญ
 
1. นางดารุณี  เจียงสงวน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กชายสหรัฐ  ตันสม
 
1. นางศุทธินี  เตชะตา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายมนตรี  คำวงค์ษา
 
1. นางณัฐนันท์  แสนเรือน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วันทากูล
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิริไฉไล
 
1. นางสาวอลิษา  พริบไหว
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนวังทอง
2. เด็กชายจิรกิตต์  อาชีพบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงฌานิกา  นุ่นเส้ง
4. เด็กหญิงญาดา  แซ่โสว
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รวีภิญโญ
6. เด็กชายมนแสง  สร้อยเงิน
7. เด็กหญิงรัตติกาล  จำปามณี
8. เด็กชายวรเมธ  ฉัตรชัย
9. เด็กชายวัตรทนันณ์  ถาวงศ์
10. เด็กชายสุธิสิทธิ์  ปราณีจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพิกา  ภูน้อย
2. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงชไมพร  จันติมา
2. เด็กหญิงตะวัน  ทิพอิน
3. เด็กหญิงมณฑิตา  เกรียงชัยไพรพนา
4. เด็กหญิงรติมา  เลิศวงค์มธุรกร
5. เด็กหญิงลลิตา  จันตา
 
1. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
2. นางวราภรณ์  จิตสุข
3. นางวิไลย์  มนทนม
4. นางสาวสุพรรษา  ศรีเที่ยง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงชนาภา  สุสันต์ธรรมกุล
2. เด็กหญิงชลันดา  นทีทัศนา
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ธำรงสุขบรรพต
4. เด็กหญิงเอกนุช  ฤทัยปราโมทย์
5. เด็กหญิงแสงอาทิตย์  มุขมหาลาภ
 
1. นางสาวสุภิญญา  ตาใจ
2. นางสาวรัตติกาล  สุติราช
3. นางสาวนันทิดา  เปล่งฉวีวรรณ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุขดำรงวนา
2. เด็กชายจีรภัทร  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  ชวลิตธรรมรุ่ง
4. เด็กชายภาคภูมิ  กิจพิทักษ์พนา
5. เด็กชายวงศธร  พงศ์ประทีปชัย
6. เด็กชายวรานนท์  มั่งคั่งสง่า
 
1. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
2. นายอาคม  ศรีสวัสดิ์
3. นายธารภาคิน  วังใหม่
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 1. เด็กชายณรงค์ศักดื์  ภูมิทัศน์อำไพ
2. เด็กชายดนัย  สายธารเมตตาจิต
3. เด็กชายนำโชค  เตมู
4. เด็กชายปวีณ  เนตรพงศ์
5. เด็กชายปุณณวิช  บุญมาปะ
6. เด็กหญิงอัญนิชา  สุปินนะ
 
1. นายกรีธา  ยศถามี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายธนาดล   อุดรบุญเขต
2. เด็กชายนายกรวิษญ์  เกริกเกียรติปรีดา
3. เด็กชายวราวุฒิ  ตระกูลวิจิตร
4. นายศรันย์  นันทวิเชียรชุ่ม
5. นายสรณ์  วรสุนทราสมบัติ
6. นายสวรรค์ชัย  นันทวิเชียรชุ่ม
7. เด็กชายสิทธิชัย   บุญมา
8. นายไตรภพ  บุญเป็ง
 
1. นายสมเดช  ขัติยะ
2. นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม
3. นายเศกสรร  จันทาพูน
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงณภัทร  อำนาจเจริญศรี
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เวียงพรรพต
3. เด็กหญิงอ้อมฤทัย  แซ่ยะ
 
1. นางสุพิศ  เอื้องแซะ
2. นายอนุรักษ์  กรองบริสุทธิ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงปริศนา  เลิศดำเนิน
2. เด็กหญิงศิวพอ  เจริญตามปัญญา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ประภาสพนาพงษ์
 
1. นางสาวมีนณา   ธนันไชย
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงกนกพร   เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงชุติมา    เจริญเจ้าสกุล
3. เด็กหญิงสุคนธา    แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอรพินท์    เพ็ชร์ดี
2. นางสาวล้านนา   มาปลูก
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  หรั่งนางรอง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว
 
1. นางสาวสุมิตรา  กันทะโล
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นันตา
2. นางสาวพรนภา   จันตาบุญ
 
1. นายปิยพงษ์   เชื้อเตจ๊ะ
2. นายดนุพล   ตลาด
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายณัฐกุล   พิทักษ์สกุลไพร
2. เด็กชายโชคชัย   ตระการศุภกร
 
1. นายพงศ์ธวัช   อภิชาชัยวิรัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   สุริยะ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ปัทมะ
 
1. นายปิยพงษ์   เชื้อเตจ๊ะ
2. นายสันติ   แสนใจบาล
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฟ้าสาร
2. เด็กชายพัชรพล  นาคน้อย
 
1. นายปิยพงค์  แกนุ
2. นางประภาภรณ์  ทิพย์แก้ว
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กหญิงนภาพร   เสาวลักษณ์เมฆา
2. เด็กหญิงนฤมล   สกุณีวนาลัย
 
1. นางสาวกาญจนา   นันธิสิงห์
2. นายมงคล  ทองบือ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กหญิงเพชรพลอย  สุสันต์ธรรมกุล
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นางสาวจันท์สุดา  ศรีจา
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงบุษบา   สกุลไพรวงค์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ดิปุ
 
1. นายพงศ์ธวัช   อภิชาชัยวิรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ศุภปริญญา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  ชวลิตธรรมรุ่ง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประภาสสันต์
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นายดนัย  โนพี
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา   ไกยะฝ่าย
2. เด็กหญิงอนันญา   ใจรีลาด
 
1. นายปิยพงษ์   เชื้อเตจ๊ะ
2. นายดนุพล   ตลาด
 
110 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงชีวภรณ์  อาภาธิติรัตน์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เจริญตามปัญญา
3. เด็กหญิงพรศิริกุล  เจริญตามปัญญา
 
1. นายดนัย  แสนธิวัง
2. นางสาวสุนีย์  สุนันทธาตรี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กชายวิทยา  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายสวัสดิ์  ถนอมรุ่งเรือง
3. เด็กชายเกรียงไกร  กระจ่างโชคสุข
 
1. นายสหชาติ  ชัยวุฒิ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายคณิศร  พรานไพรทรงพร
2. เด็กชายจตุพงษ์  วิญญูรัตน์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  จิตใฝ่ความเพียร
 
1. นายรุ่งโรจน์  เทพสุธา
2. นายสุรนารถ  จันทร์รัตนาพงษ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1. เด็กหญิงดรุณี  กล้าณรงค์เชาว์
2. เด็กชายบุญรัตน์  วัฒนประวีณกุล
3. เด็กหญิงภาชินี  กล้าณรงค์เชาว์
 
1. นางสาวเกศฏาพร  มูลแก้ว
2. นางพรพิมล  ธรรมชาติสุขใจ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายวรากร  ธีราพรกุล
2. เด็กชายสมภพ  กระจ่างฉัตรวิไล
3. เด็กชายอภิรักษ์  กระจ่างฉัตรวิไล
 
1. นายจตุพร  ใสนวล
2. นายประเสริฐ  คามคีรีมีชำนาญ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกรกนก  จารุวัฒน์อมรกุล
2. เด็กหญิงฐิดาพร  -
3. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กูลสวัสดิ์มงคล
5. เด็กหญิงสายทอง  ยอดยิ่งหทัยกุล
6. เด็กหญิงแสงดง  เมธา
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นายอาทิตย์  วะไลใจ
3. นางสาวเปรมฤทัย  คำฟอง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงชลลดา  แปะโพ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ขวัญอรุณไพร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สีนา
4. เด็กหญิงสุธิดา  ยังเฉลิมวงศ์
5. เด็กหญิงเกศริน  ใฝ่หาคุณธรรม
6. เด็กหญิงไม  แซ่ย่าง
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นายอาทิตย์  วะไลใจ
3. นางสาววิจิตรา  ดวงจิตต์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กูลสวัสดิ์มงคล
2. เด็กชายตุ้ย  ลุงเคอ
3. เด็กชายส่าเมี๊ยะ  -
 
1. นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล
2. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงพรนภา    ดิลกพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์   คีรีรักษ์สกุล
3. เด็กหญิงสุทธิตา   วจีสุรีย์นนท์
 
1. นายสวัสดิ์   ชัยวงค์
2. นายอดิศักดิ์  ต๊ะคำ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พินิจลือชา
2. เด็กชายชวัลวิทย์  เมธีเบญจา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขวัญอรุณไพร
 
1. นางสาวทิพวัลย์   ตะติยะ
2. นายสมชาย  รังษี
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นายชลิต  จันทร์ทอแสง
2. เด็กชายสรวุฒิ  พงศ์ไพรประเสริฐ
3. นายไพฑูรย์  จันทร์ทอแสง
 
1. นายชิณณวรรธน์  สถิตพัฒนาไพร
2. นางสาววันลัดดา  สุภาวงค์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กชายชนะพงศ์  ธนพรบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงทัตพร  อวมสนอง
3. เด็กชายวีระยุทธ  พิชิตไพรพนา
 
1. นางอรทัย  พิชัย
2. นางผ่องพรรณ  พันธ์พิชัย
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวจันทิรา  ฐิติศักดิ์เสรี
2. นางสาววลัยพรรณ  ศรัญยูธานี
3. นางสาววาสนา  อัศววารีไพร
 
1. นางสาวชนิชนันท์  ริยะนา
2. นางสาวพรรณนิภา  อินตามูล
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชมพูนุทแจ่มจรัส
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงมยุเรศ  กุลสุพรรณรัตน์
 
1. นางเกศสุดา  รู้ซื่อ
2. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยมนา
2. เด็กหญิงปวีณา  อนันต์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  ใจยา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางนุสรา  ใจหาญ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงนนทพร  จารุวัฒน์มงคล
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ขันจันทร์
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  อิมัง
 
1. นางดารุณี  เจียงสงวน
2. นางสาวฐิตินันท์  ตันทะรา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ไพรแสนอุดม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เครือล้อมวง
3. เด็กหญิงสุกัลย์ยา  ตรีสิทธินพคุณ
 
1. นางสาวพรรณรีย์  สุรักษ์
2. นางสาวเพชรา  ถิ่นเผ่าชน
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศักดิ์ดำรงศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฐากูรสันติกุล
3. เด็กหญิงอิษยา  ธรรมชาติมณี
 
1. นางเอื้องไพร  สุริยะชัยพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สารินจา
 
128 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายจักกาย  สมณะ
2. เด็กหญิงชนกาญจน์  ดีอยู่
3. เด็กชายพงศกร  บุญทา
 
1. นางดลวรางค์  บุญเกิด
 
129 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
2. เด็กหญิงมานิดา  รักษ์พนาวารี
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  ชื่นจิตทวีศักดิ์
 
1. นายวิทยา  กันทะสอน
2. นางสาวพรหมภัสสร   เทววงศ์เนติเกษม
 
130 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายกุลวัฒน์  ดุษฎีไพรวัลย์
2. เด็กหญิงสุภิชา  สิริวานิชอุดม
3. เด็กหญิงแก้วเกร็ดฟ้า  ชวลิตธรรมรุ่ง
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
2. นางสาวสมฤดี  พจนาธำรงพงษ์
 
131 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงมยุรินทร์  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กชายยศกร  สุรศักดิ์วรกุล
 
1. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
2. นางนริศรา  จันตายศ
 
132 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ   เติมฤดีเสมอ
2. เด็กหญิงเยาวภา  วีระชูสกุล
 
1. นางนงลักษณ์  วุฒิโอสถ
2. นางสาววาณี  เก่งการทำ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  สัมพันธสินเกื้อ
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  พันธ์พืช
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีเที่ยง
 
1. นางสาววธัญญา  กิติ
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงอรพิน  สมฤทัยไพศาล
 
1. นางสุภาพร  ร่มโพธิ์
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายพิยุทธ  หาญตระกูลรุ่ง
 
1. นางสาวอาทิตยา  เกติ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วาก 1. เด็กชายมงคล  ตาคำ
 
1. นายสุทน  สุปินโน
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  ชื่นสุขเลิศเกษม
 
1. นางสาวศรณ์ฉัตร  จตุภัทรสิริ
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายยงยุทธ  อุปรี
 
1. นางสาววราภรณ์  มะโนธรรม
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เลาว้าง
2. เด็กชายณรงค์ชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเด่นภูมิ  เลาลี
 
1. นางสาวกุลรภัส  สานะ
2. นางสาวพิสมัย  ขาวสวย
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายธณิชสรณ์   สุยะฟู
2. เด็กชายภานุพงค์  เรืองกิจชาญชัย
3. เด็กชายอาณกร  สนธิคุณ
 
1. นายสมบัติ  เรือนคำฟู
2. นางสาวเกศริน  กองจันทร์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายวิธวินทร์  จริยา
2. เด็กชายอานัติ  สมวถา
3. เด็กชายโสพน  พลอยแดง
 
1. นายสมบัติ  เรือนคำฟู
2. นางสาวกนกทิพย์  สีนวลใหญ่
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงชลธิชา    คำโพธิ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์   ยุบยำแสง
3. เด็กหญิงนริศรา   เปิ้นปาดง
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสาวพิมพ์นภา   อินจิโน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาวะ
2. เด็กชายธนันชัย  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
2. นางสาวรชนิกร  เที่ยงไชย
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกฤษฎ์  อินตาลา
2. เด็กชายกัญญจน์  อินตาลา
 
1. นางสาวฐานพักร์  ดวงคำมา
2. นางดรุณี  โมตาลี
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศิศิรา  ประทานสันติพงษ์
2. เด็กชายอัครเดช  สถิตอนันต์
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
2. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายนันทพงศ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสเทเฟน  มนสิการพร
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
2. นางนงลักษณ์  วุฒิโอสถ
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายรัฐพงศ์  เสนาะสกุลเลิศ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  สิทธิ์คงชู
3. เด็กชายอำพล  พันธ์ขาว
 
1. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
2. นายรัตนวัชร์  เลิศนันทรัตน์
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายกลวิทย่์  กล้าณรงค์เกื้อ
2. เด็กหญิงวิพร  ณพงศ์
3. เด็กชายสุริยา  คุณานาถอัปสร
 
1. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
2. นายรัตนวัฒน์  เลิศนันทรัตน์