สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยทราย 16 4 1 2 21
2 บ้านกองแขก 16 2 2 0 20
3 อินทนนท์วิทยา 14 1 1 2 16
4 บ้านแม่นาจร 13 6 2 0 21
5 บ้านสบเตี๊ยะ 13 3 1 7 17
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 13 3 1 1 17
7 บ้านแม่หงานหลวง 13 2 0 4 15
8 บ้านปางหินฝน 13 1 0 4 14
9 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 11 3 1 2 15
10 บ้านแม่ซา 10 3 0 4 13
11 บ้านปางเกี๊ยะ 9 8 2 3 19
12 บ้านขุนแปะ 9 3 0 0 12
13 บ้านแม่แฮเหนือ 9 1 3 5 13
14 ศรีจอมทอง 9 1 1 0 11
15 บ้านทุ่งยาว 9 0 0 0 9
16 บ้านแม่สอย 8 4 0 1 12
17 บ้านแม่ปาน 8 4 0 0 12
18 บ้านขุนแม่รวม 8 1 1 1 10
19 บ้านปางอุ๋ง 8 1 0 2 9
20 บ้านขุนกลาง 7 1 2 1 10
21 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7 1 0 0 8
22 บ้านนาฮ่อง 6 3 2 0 11
23 บ้านน้ำตกแม่กลาง 6 3 0 0 9
24 บ้านแม่ปอน 6 2 0 0 8
25 บ้านแม่แดดน้อย 6 1 0 0 7
26 บ้านเนินวิทยา 6 0 1 0 7
27 บ้านแม่ศึก 6 0 0 0 6
28 บ้านใหม่สารภี 5 4 1 0 10
29 บ้านโม่งหลวง 5 3 2 1 10
30 บ้านวังน้ำหยาด 5 2 0 1 7
31 ชุมชนตำบลท่าผา 5 2 0 0 7
32 บ้านแม่เอาะ 5 1 1 2 7
33 บ้านห้วยม่วง 4 5 2 1 11
34 ป่ากล้วยพัฒนา 4 5 0 0 9
35 บ้านสบวาก 4 2 1 0 7
36 บ้านโรงวัว 4 2 0 1 6
37 บ้านผาละปิ 4 2 0 0 6
38 บ้านสบแปะ 4 1 1 0 6
39 ณัทชวิทย์ 4 1 0 1 5
40 บ้านห้วยส้มป่อย 4 1 0 0 5
41 บ้านสองธาร 4 0 0 0 4
42 บ้านขุนแตะ 3 4 0 0 7
43 บ้านแม่วาก 3 3 0 0 6
44 บ้านทุ่งแก 3 2 0 1 5
45 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 3 1 1 1 5
46 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 3 1 0 0 4
47 บ้านแปะสามัคคี 3 1 0 0 4
48 บ้านแจ่มหลวง 3 0 1 1 4
49 บ้านทัพ 3 0 0 2 3
50 บ้านท่าข้าม 3 0 0 1 3
51 บ้านแปะ 3 0 0 1 3
52 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 0 0 0 3
53 บ้านแม่มะลอ 3 0 0 0 3
54 บ้านขุนแม่หยอด 2 5 0 3 7
55 บ้านพุย 2 4 1 0 7
56 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 2 3 2 0 7
57 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 2 2 3 2 7
58 บ้านห้วยสะแพด 2 2 0 0 4
59 บ้านอมเม็ง 2 2 0 0 4
60 วัดพุทธนิมิตร 2 1 2 1 5
61 บ้านขุนยะ 2 1 1 0 4
62 ราชประชานุเคราะห์ 31 2 1 0 0 3
63 บ้านสบแม่รวม 2 1 0 0 3
64 บ้านแม่แฮใต้ 2 1 0 0 3
65 บ้านท่าหลุก 2 1 0 0 3
66 บ้านจันทร์ 2 0 0 0 2
67 บ้านแม่หอย 2 0 0 0 2
68 บ้านข่วงเปาใต้ 2 0 0 0 2
69 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 2 0 0 0 2
70 บ้านเมืองอาง 1 4 1 2 6
71 สามัคคีสันม่วง 1 3 2 0 6
72 บ้านบนนา 1 3 0 0 4
73 บ้านหนองคัน 1 2 0 1 3
74 บ้านขุนแม่นาย 1 1 2 0 4
75 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 1 1 0 3
76 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1 1 0 1 2
77 บ้านแม่ตูม 1 1 0 0 2
78 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1 1 0 0 2
79 บ้านห้วยปู 1 1 0 0 2
80 บ้านแม่ตะละเหนือ 1 1 0 0 2
81 บ้านผานัง 1 1 0 0 2
82 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1 0 1 0 2
83 บ้านต่อเรือ 1 0 0 1 1
84 บ้านเมืองกลาง 1 0 0 0 1
85 บ้านห้วยผา 0 3 0 0 3
86 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 2 0 0 2
87 บ้านนากลาง 0 1 2 0 3
88 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 1 0 0 1
89 บ้านปากทางท่าลี่ 0 0 0 0 0
90 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 0 0 0
91 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 0 0
รวม 403 156 49 64 672