สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยทราย 17 4 1 2 22
2 บ้านกองแขก 16 2 2 0 20
3 อินทนนท์วิทยา 16 1 1 2 18
4 บ้านแม่นาจร 15 6 2 0 23
5 บ้านสบเตี๊ยะ 15 3 1 7 19
6 บ้านแม่หงานหลวง 14 3 0 4 17
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 13 3 1 1 17
8 บ้านปางหินฝน 13 1 0 4 14
9 บ้านแม่สอย 11 4 0 1 15
10 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 11 3 1 2 15
11 บ้านแม่ซา 11 3 0 4 14
12 บ้านแม่แฮเหนือ 11 2 3 5 16
13 บ้านทุ่งยาว 11 0 0 0 11
14 บ้านปางเกี๊ยะ 9 8 3 3 20
15 บ้านขุนแปะ 9 3 0 0 12
16 ศรีจอมทอง 9 1 1 0 11
17 บ้านแม่ปาน 8 4 0 0 12
18 บ้านขุนแม่รวม 8 1 1 1 10
19 บ้านปางอุ๋ง 8 1 0 2 9
20 บ้านเนินวิทยา 8 0 1 0 9
21 ชุมชนตำบลท่าผา 7 2 0 0 9
22 บ้านขุนกลาง 7 1 2 1 10
23 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7 1 0 0 8
24 บ้านนาฮ่อง 6 3 2 0 11
25 บ้านน้ำตกแม่กลาง 6 3 0 0 9
26 บ้านแม่ปอน 6 3 0 0 9
27 บ้านแม่แดดน้อย 6 1 0 0 7
28 บ้านแม่ศึก 6 0 0 0 6
29 บ้านใหม่สารภี 5 4 1 0 10
30 บ้านโม่งหลวง 5 3 2 1 10
31 บ้านวังน้ำหยาด 5 2 0 1 7
32 บ้านแม่เอาะ 5 1 1 2 7
33 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 5 1 0 0 6
34 บ้านห้วยม่วง 4 5 2 1 11
35 ป่ากล้วยพัฒนา 4 5 0 0 9
36 บ้านแม่วาก 4 3 0 0 7
37 บ้านสบวาก 4 2 1 0 7
38 บ้านโรงวัว 4 2 0 1 6
39 บ้านห้วยส้มป่อย 4 2 0 0 6
40 บ้านผาละปิ 4 2 0 0 6
41 บ้านสบแปะ 4 1 1 0 6
42 ณัทชวิทย์ 4 1 0 1 5
43 ราชประชานุเคราะห์ 31 4 1 0 0 5
44 บ้านแจ่มหลวง 4 0 1 1 5
45 บ้านสองธาร 4 0 0 0 4
46 บ้านขุนแตะ 3 4 0 0 7
47 บ้านทุ่งแก 3 2 0 1 5
48 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 3 1 1 1 5
49 บ้านแปะสามัคคี 3 1 0 0 4
50 บ้านทัพ 3 0 0 2 3
51 บ้านท่าข้าม 3 0 0 1 3
52 บ้านแปะ 3 0 0 1 3
53 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 0 0 0 3
54 บ้านแม่มะลอ 3 0 0 0 3
55 บ้านขุนแม่หยอด 2 5 0 3 7
56 บ้านพุย 2 4 1 0 7
57 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 2 3 2 0 7
58 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 2 2 3 2 7
59 บ้านห้วยสะแพด 2 2 0 0 4
60 บ้านอมเม็ง 2 2 0 0 4
61 วัดพุทธนิมิตร 2 1 2 1 5
62 บ้านขุนยะ 2 1 1 0 4
63 บ้านสบแม่รวม 2 1 0 0 3
64 บ้านแม่แฮใต้ 2 1 0 0 3
65 บ้านท่าหลุก 2 1 0 0 3
66 บ้านต่อเรือ 2 0 0 1 2
67 บ้านจันทร์ 2 0 0 0 2
68 บ้านแม่หอย 2 0 0 0 2
69 บ้านข่วงเปาใต้ 2 0 0 0 2
70 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 2 0 0 0 2
71 บ้านเมืองอาง 1 5 1 2 7
72 สามัคคีสันม่วง 1 3 2 0 6
73 บ้านบนนา 1 3 0 0 4
74 บ้านหนองคัน 1 2 0 1 3
75 บ้านขุนแม่นาย 1 1 2 0 4
76 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 1 1 0 3
77 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1 1 0 1 2
78 บ้านแม่ตูม 1 1 0 0 2
79 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1 1 0 0 2
80 บ้านห้วยปู 1 1 0 0 2
81 บ้านแม่ตะละเหนือ 1 1 0 0 2
82 บ้านผานัง 1 1 0 0 2
83 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1 0 1 0 2
84 บ้านเมืองกลาง 1 0 0 0 1
85 บ้านห้วยผา 0 3 0 0 3
86 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 2 0 0 2
87 บ้านนากลาง 0 1 2 0 3
88 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 1 0 0 1
89 บ้านปากทางท่าลี่ 0 0 0 0 0
90 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 0 0 0
91 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 0 0
92 บ้านหาดนาค 0 0 0 0 0
รวม 430 161 50 64 641