หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 8 ตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายแสวง ด้วงทรง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
7 ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
8 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางอัมพรศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
13 นายอนุวัฒน์ ตันอ้าย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
14 นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
15 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
16 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
17 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
18 นางสาวเรณู อุตรชัย ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
19 นางจันทร์จีรา คนเที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
20 นางชนิดา คำภิโล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
21 นางมรกต อินต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
22 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
23 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
24 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
25 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
26 นางสาวสินินาฏ นิลละลอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
27 นางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
28 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
30 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
31 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
32 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
33 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
34 นางอุษา วิเชียรวรรธนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
35 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
36 นางสาวเมธินี คำไทย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
37 นางสาวกุลธิดา แสนใจบาล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
38 นางวรพรรณ ดวงเดือน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
39 นางธาดาชญา ดาวธรกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
40 นายจักรินทร์ ปินธุกาศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นายนภดล สุรินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นายกฤษณะ ท้าวแก่น ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นายคมสัน วิเชียรกันทา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นายอินสอน สิงห์คำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นายพิทักษ์ แก้วสาย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
46 นางสาวพิมพิ์ลภัส ปุรณะวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นายจักรคำ หวันแดง ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
48 นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโส ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
49 นายประเสริฐ แสนภิชัย ช่างไม้ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
50 นายกมลพันธ์ ทิพย์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
51 นายพิรัชชัย ภาระวงค์ พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
52 นางสมบูรณ์ ปวนปันมา พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
53 นางจรรยาภรณ์ เสริฐสม พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
54 นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
55 นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
56 นายล้วน ใจยา ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
57 นายณัฐกานต์ อินต๊ะวิชัย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
58 นายชัยวัฒน์ ใจภัคดี ผอ.โรงเรียนจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
59 นายวิทยานนท์ อุดมา ครูโรงเรียนจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
60 นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะ ครูโรงเรียนจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
61 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
62 นายบุญส่ง ปิงกุล ประธานเครือข่ายท่าผาเทพนม กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
63 นางเอื้อมพร ยั่งยืน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
64 นางสายสมร ไชยลาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
65 นายสุเทพ นนทธรรม ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
66 นางสุภาพร ร่มโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
67 นางอัมพร นะติกา ครูโรงเรียนบ้านต่อเรือ กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
68 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
69 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]