หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายณัฐกานต์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางวชิราพร ใจหาญโรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายณัฐกานต์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางวชิราพร ใจหาญโรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐกานต์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางวชิราพร ใจหาญโรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวศันสนีย์ อินทขีณีโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางอำพร เหลี่ยมวานิชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวศสิลออ ชัยบาลโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ นันทน้อยโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นางภัทรา แสงคือโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวศันสนีย์ อินทขีณีโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางอำพร เหลี่ยมวานิชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวศสิลออ ชัยบาลโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ นันทน้อยโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นางภัทรา แสงคือโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ อินทขีณีโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางอำพร เหลี่ยมวานิช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวศสิลออ ชัยบาลโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ นันทน้อยโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นางภัทรา แสงคือโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจำเริญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการ
3. นางภัทรียา ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจำเริญโรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการ
3. นางภัทรียา ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมควร กันทาซาวข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ เกษมสุขพงไพรโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางสาวพัชโรบล ยอมวิไลโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
4. นายธนากุล แก้วก่ำโรงเรียนบ้านหนองคัน กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสมควร กันทาซาวข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ เกษมสุขพงไพรโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางสาวพัชโรบล ยอมวิไลโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
4. นายธนากุล แก้วก่ำ โรงเรียนบ้านหนองคัน กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมควร กันทาซาวข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ เกษมสุขพงไพร โรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางสาวพัชโรบล ยอมวิไลโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
4. นายธนากุล แก้วก่ำ โรงเรียนบ้านหนองคัน กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสมพิศ มาพวงข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มโนวงศ์โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นายชัชวาล นะชิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสังวาล ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ มาพวง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มโนวงศ์โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นายชัชวาล นะชิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสังวาล ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ มาพวงข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มโนวงศ์โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นายชัชวาล นะชิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ ใจเที่ยงบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาววธัญญา กิติโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
2. นางปรารถนา วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย แรงจริงโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาววธัญญา กิติโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
2. นางปรารถนา วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย แรงจริงโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาววิศรุตา ศรีสมโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางสาววัฒนา บุญเกิดโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นายเดช กุณาธรรมโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศุภกร พึ่งโตโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ยารังษีโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ กวีรัตน์ภูผาโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี เขืื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท หมื่นต๊ะโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
2. นายอาคม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางวิไลย์ มนทนมโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางวิไลย์ มนทนมโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายอาคม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายกัมปนาท หมื่นต๊ะโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลย์ มนทนมโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายอาคม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายกัมปนาท หมื่นต๊ะโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี คันทะมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี คันทะมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวรักชนก ใจเย็นโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ผาสุขโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นางสุพิชชา ปันศิริอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพร อินตาลาบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นายดนุพล ตลาดบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวเพทาย ทิทพรังสรรค์ขุนแม่หยอดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดนุพล ตลาดโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวอัมพร อินตาลาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสาวเพทาย พิทยรังสรรค์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางลักษณา ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด กรรมการ
2. นางผ่องพรรณ สิทธิโม๊ะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายสราวุธ จีนใจโรงเรียนบ้านนากลาง กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เมืองใจ โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณิชาภัทร ตันอุดม์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาวรตรีศรันย์ภัทร นวลผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา จันทร์มาโรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
2. นายวทัญญู เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ บุญยังโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา จันทร์มาโรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
2. นายวทัญญู เทวาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ บุญยังโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา จันทร์มาโรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
2. นายวทัญญู เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางบรรณสรณ์ หล้าเต็นโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา จันทร์มาโรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
2. นายวทัญญู เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางบรรณสรณ์ หล้าเต็นโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวธิตินันท์ ตันทะราโรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการ
3. นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวธิตินันท์ ตันทะราโรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการ
3. นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวธิตินันท์ ตันทะราโรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการ
3. นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายศุภรักษ์ รักษาดีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายสุทน สุปินโนโรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
3. นายเรวัฒน์ แสนพรมทา โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการ
4. นายไตรรัตน์ ประทิศโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
5. นางอาทิตยา บุญทาขันแก้วโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนรัชต์ โหนขุนทดโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดา โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ถาวร โรงเรียนบ้านโม่งหลวง กรรมการ
4. นายวรวัฒน์ ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ บุญชูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง สิงห์คำ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง กรรมการ
3. นายจิรัชยา ธรรมปัญโญ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
5. นางสาวอภิชญา คำวัน โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไชยาเลิศโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางสาวพัชราพรรณ กันทะลือ โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
4. นางมัตติกา ตินนนท์โรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการ
5. นางสาวนงคราญ จันทร์วันโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไชยาเลิศ โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางสาวพัชราพรรณ กันทะลือโรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
4. นางมัตติกา ตินนนท์โรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการ
5. นางสาวนงคราญ จันทร์วันโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอารยา ศรีมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสุกัญญา โนพีโรงเรียนบ้านผานัง กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอารยา ศรีมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสุกัญญา โนพีโรงเรียนบ้านผานัง กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ศรีมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสุกัญญา โนพีโรงเรียนบ้านผานัง กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอำพรรณ รัชวัตร์ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ กรรมการ
2. นางสาวอำไพ สถิตอนันต์ โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายวิทยา กันทะหลี โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำพรรณ รัชวัตร์ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ กรรมการ
2. นางสาวอำไพ สถิตอนันต์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายวิทยา กันทะหลีโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไกรศรี วงค์ษา โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย กรรมการ
2. นายสง่า อุปรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นายสนิท แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไกรศรี วงค์ษาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย กรรมการ
2. นายสง่า อุปรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นายสนิท แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางฐิติอร ปินทะยา โรงเรียนบ้านหาดนาค กรรมการ
2. นางสาวนันทวัน วงค์บุญมาโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นางวาสนา อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฐิติอร ปินทะยา โรงเรียนบ้านหาดนาค กรรมการ
2. นางสาวนันทวัน วงค์บุญมาโรงเรียนบ้านบนนา กรรมการ
3. นางวาสนา อินทร โรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรุ่งอรุณ มายาง โรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
2. นางนัดดา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สิทธิธัญโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวิทยา อนุเกรียงไกร โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
2. นายสมจิต ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย กรรมการ
3. นางสาวดารณี กระจ่างโชคสุขโรงเรียนบ้านอมขูด กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จาระณะโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ เพ็ชรดี โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
3. นางโสภา คำวิชัยโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสมเพชร สุทธหลวง โรงเรียนวัดพระบาท กรรมการ
2. นางสาวพัชรภรณ์ สาตะสารโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
3. นายจำนงค์ นะที โรงเรียนบ้านผาละปิ กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
2. นางสาวพัชรภรณ์ สาตะสารโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
3. นายจำนงค์ นะที โรงเรียนบ้านผาละปิ กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร ศักดิ์ชีวอมรกุลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
3. นางวิรินดา แสงปันโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
4. นายชูเดช เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงค์สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร ศักดิ์ชีวอมรกุล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
3. นางวิรินดา แสงปันโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
4. นายชูเดช เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงค์สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ คำแปง โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รัก สันติอรุโณทัย โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ คำแปง โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รัก สันติอรุโณทัย โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รัก สันติอรุโณทัยโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการ
3. นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการ
3. นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการ
3. นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รัก สันติอรุโณทัย โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปง โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รัก สันติอรุโณทัยโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ ฝั้นชมภูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
2. นายทวีป ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางสาวเบญมาศ เหมือนสุทธิวงศ์ โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ฝั้นชมภูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
2. นายทวีป ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางสาวเบญมาศ เหมือนสุทธิวงศ์ โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ฝั้นชมภู โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
2. นายทวีป ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางสาวเบญมาศ เหมือนสุทธิวงศ์ โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ฝั้นชมภูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
2. นายทวีป ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางสาวเบญมาศ เหมือนสุทธิวงศ์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอาคม ปัวพัฒน์โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา องค์เจริญกิจโรงเรียนบ้านสบแม่รวม กรรมการ
3. นายพิทักษ์ เพ็ญธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอาคม ปัวพัฒน์โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา องค์เจริญกิจ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม กรรมการ
3. นายพิทักษ์ เพ็ญธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอาคม ปัวพัฒน์โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา องค์เจริญกิจ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม กรรมการ
3. นายพิทักษ์ เพ็ญธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำ โรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำ โรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำ โรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำ โรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการ
3. นายคณธร ศรีไม้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ ศรีใจโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษา โรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
3. นางสาวเฉิดฉันท์ กองทองโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินาถ ศรีใจ โรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
3. นางสาวเฉิดฉันท์ กองทองโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ ศรีใจโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
3. นางสาวเฉิดฉันท์ กองทองโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินาถ ศรีใจโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
3. นางสาวเฉิดฉันท์ กองทอง โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
2. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง กรรมการ
3. นางนิภา ทิพย์เจริญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
2. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง กรรมการ
3. นางนิภา ทิพย์เจริญ โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอรทัย พิชัย โรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
2. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง กรรมการ
3. นางนิภา ทิพย์เจริญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอรทัย พิชัย โรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
2. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง กรรมการ
3. นางนิภา ทิพย์เจริญ โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ พรหมแสน โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสาวสุวนันท์ แก้วสิงห์สุ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปพิชญา แอ่นดอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ พรหมแสน โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสาวสุวนันท์ แก้วสิงห์สุโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ พรหมแสนโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสาวสุวนันท์ แก้วสิงห์สุโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ พรหมแสนโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสาวสุวนันท์ แก้วสิงห์สุโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางนุชวรา ทิพย์กันทา โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
3. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทองโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางนุชวรา ทิพย์กันทา โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
3. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
2. นางนุชวรา ทิพย์กันทา โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
3. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางนุชวรา ทิพย์กันทา โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นางสาวสุลี ศีลธุศัย โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายอัศนัย กันงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นางสาวสุลี ศีลธุศัย โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นางสาวสุลี ศีลธุศัย โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันทิต จันโมโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นายสมบัติ เรือนคำฟูโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม กรรมการ
3. นายสุรินทร์ ปินนะสุ โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
4. นายพงศ์อมร ภาวี โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายเรวัฒน์ ชัยวงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
6. นายไกรศิลป์ ใจยา โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร ไตรมาตร โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. จ.ส.อ.ประกาศิต เหมือนสุทธิวงศ์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ กรรมการ
3. นายดุสิต สุขสบายโรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชูโชค แนบสนิทธรรมโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
2. นายธฤตวัน ใจคำปันโรงเรียนบ้านบนนา กรรมการ
3. นายมีสุข วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นางชนากานต์ พ่วงศรีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
4. นางอารีย์ บัวพัฒน์โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นางสุพิศ เอื้องแซะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นางชนากานต์ พ่วงศรีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
4. นางอารีย์ บัวพัฒน์โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นางสุพิศ เอื้องแซะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นางชนากานต์ พ่วงศรีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่น โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
4. นางอารีย์ บัวพัฒน์โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นางสุพิศ เอื้องแซะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นางชนากานต์ พ่วงศรีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
4. นางอารีย์ บัวพัฒน์โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นางสุพิศ เอื้องแซะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชัชพงศ์ ทองขัน โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายปรีชา ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นางสาวบุสกร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านเมืองกลาง กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชัชพงศ์ ทองขันโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายปรีชา ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นางสาวบุสกร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านเมืองกลาง กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นายสง่า ปาลีกุยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นายสง่า ปาลีกุย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นายสง่า ปาลีกุยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นัคคีย์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13กรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล สุติราช โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นัคคีย์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13กรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล สุติราช โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวราตรี โปะคา โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
2. นางสาวกัญญ์วรา อมรกว้างโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พจี วิเศษคุณโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมชาย รังสีโรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแปะ กรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ แกนุโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รังสี โรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแปะ กรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ แกนุโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รังสี โรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแปะ กรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ แกนุ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ กันทะยวงโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายอนันต์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปอน กรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ กันทะยวงโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายอนันต์ กันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่ปอน กรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ กันทะยวง โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายอนันต์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปอน กรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ กันทะยวง โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายอนันต์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปอน กรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมาลี คำก๋อง โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางสมศรี พันชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ขัติลิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี คำก๋องโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางสมศรี พันชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ขัติลิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมาลี คำก๋อง โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางสมศรี พันชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ขัติลิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี คำก๋องโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางสมศรี พันชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ขัติลิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ แสนสีอ่องโรงเรียนบ้านแม่สอย กรรมการ
2. นายเสถียร กูลเรือนโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นายดนัย โนพี โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ แสนสีอ่อง โรงเรียนบ้านแม่สอย กรรมการ
2. นายเสถียร กูลเรือนโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นายดนัย โนพี โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ สิงห์หล้าโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสาวณิชากานต์ ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี กรรมการ
3. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนบ้านต่อเรือ กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ สิงห์หล้า โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสาวณิชากานต์ ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี กรรมการ
3. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนบ้านต่อเรือ กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ สิงห์หล้า โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสาวณิชากานต์ ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี กรรมการ
3. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ สิงห์หล้า โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสาวณิชากานต์ ธรรมชาติอุดมโรงเรียนบ้านแปะสามัคคี กรรมการ
3. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนบ้านต่อเรือ กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ สิงห์หล้าโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสาวณิชากานต์ ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี กรรมการ
3. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ สิงห์หล้าโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสาวณิชากานต์ ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี กรรมการ
3. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนบ้านต่อเรือ กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ แสนสีอ่อง โรงเรียนบ้านแม่สอย กรรมการ
2. นายเสถียร กูลเรือนโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นายดนัย โนพี โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ แสนสีอ่อง โรงเรียนบ้านแม่สอย กรรมการ
2. นายเสถียร กูลเรือนโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นายดนัย โนพี โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวปนิดา เกิดปัญญาโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางกาญจนา สุปินโนโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม กรรมการ
3. นางพัณณิตา ใจชมชื่นโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
4. นางรัตนา มานาวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
6. นางสายสุนีย์ มานาวงค์ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวปนิดา เกิดปัญญาโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางกาญจนา สุปินโนโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม กรรมการ
3. นางพัณณิตา ใจชมชื่นโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
4. นางรัตนา มานาวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
6. นางสายสุนีย์ มานาวงค์ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นางชนากานต์ พ่วงศรีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
4. นางอารีย์ บัวพัฒน์โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นางสุพิศ เอื้องแซะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ มายาง โรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
2. นางนัดดา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สิทธิธัญโรงเรียนบ้านแม่เอาะ กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา อนุเกรียงไกรโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายสมจิต ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย กรรมการ
3. นางสาวดารณี กระจ่างโชคสุขโรงเรียนบ้านอมขูด กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการ
3. นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการ
3. นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการ
3. นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการ
3. นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ สิงห์หล้าโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสาวณิชากานต์ ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี กรรมการ
3. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนบ้านต่อเรือ กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลี คำก๋องโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางสมศรี พันชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ขัติลิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ กันทะยวง โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายอนันต์ กันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่ปอน กรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่อง โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ กันทะยวง โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายอนันต์ กันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่ปอน กรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลี คำก๋อง โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางสมศรี พันชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79(บ้านหนองอาบช้าง) กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ขัติลิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายชาญชัย ยอดดำเนิน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี กรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายชาญชัย ยอดดำเนิน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี กรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายชาญชัย ยอดดำเนิน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี กรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายชาญชัย ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านใหม่สารภี กรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ แสนสีอ่องโรงเรียนบ้านแม่สอย กรรมการ
2. นายเสถียร กูลเรือนโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นายดนัย โนพี โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ แสนสีอ่อง โรงเรียนบ้านแม่สอย กรรมการ
2. นายเสถียร กูลเรือน โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นายดนัย โนพี โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]