รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สมจักร
 
1. นางสาวนันท์วิภาญา  แดงใหม่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชนันท์  คำใจ
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายนันทพงค์  รัตนพรม
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงมีนา  สีนวล
 
1. นางสาวยุพิน  พรหมเสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงวาทินี  ไตรรัตนมงคล
 
1. นางเมธ์วดี  ไววาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. นายอนันตสิทธิ์  สุกใส
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงอรนุช  แววพิราม
 
1. นางสาวอรชยา  คันธา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงสว่างนภา    เมืองมา
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กุมารบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงภัทราพร  คงปี
 
1. นางสาวสุพรรณ  พุทธวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแก้ว 1. เด็กหญิงศรุตา  พจนารถธำรง
 
1. นายกัลป์  เหง่าทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงกฤติยา  หมูคำ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขแก้วมา
2. เด็กหญิงอารยา  ใจรินทร์
3. เด็กหญิงเมธาวี  ไหวยะ
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงถิยดา  ก๋าใจ
2. เด็กชายปฏิวัฒน์  ผุยใจ
3. เด็กหญิงลัลนาพร  วิชัยประภา
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงดวงกมล  จือผล
2. เด็กหญิงธรินทร์ดา  หล้าเดือน
3. เด็กหญิงอัจริยาพร  หัสกิจ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กำมังละการ
2. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธารสุขคำนึง
2. เด็กหญิงพจณิชา  ปู่เงิน
 
1. นางสาวกานดา  เอ้งซุ้น
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงณิชากร  คำเสน
2. เด็กหญิงพินภา  ถาอิน
 
1. นายธนพล  ดอนชวนชม
2. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เขียวแปน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา  โนมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงวรดา  ธาระแดน
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เทพคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจเป็ง
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงนิลทลักษณ์  วงค์เกษตรกร
2. เด็กหญิงบุษบา  รพีเจิดสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  พยุงการเกด
 
1. นางปทิตตา  สมบุญโสด
2. นางสาวกรองทอง  บุญมี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปู่ตือ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พยุงการเกด
3. เด็กหญิงอมราพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางปทิตตา  สมบุญโสด
2. นางสาวศิริขวัญ  พันกันทะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แทนคอน
2. เด็กชายศุภกฤต  เจริญมั่นคง
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  ค้ำจุนสิงขร
 
1. นางปวีณา  แก้ววงค์วาน
2. นายกรองพล  พัฒนาศาสตร์กุล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. นางสาวจิรนันท์  เมืองมานิตย์
2. นางสาวชนิภา   ติ๊บวัน
3. นางสาวนารากร  จิณะเสน
 
1. นางสาวศลิษา  ผัดตุ่น
2. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปู่ดอก
2. เด็กหญิงวีรญา  บริบูรณ์บริพันธ์
 
1. นางสาวภาวิณี  ปัญญาจักร์
2. นางมีนา  กันทะยอม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำฝั้น
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เขียวเหมย
 
1. นางสาวภาวิณี  ปัญญาจักร์
2. นางมีนา  กันทะยอม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1. เด็กชายบรรพต  กิจจากิดาการ
 
1. นางสาวอังสุมาลี  ใหม่นวล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สวัสดิ์อร่ามเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  มาทรายคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชอบหัตถกรรม
 
1. นางสาวชมลดา  คำมูล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาชาประดิษฐ์
2. เด็กชายศุภชัย  คชเดชาชัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อาชาสัญจร
 
1. นายยงยุทธ  กิจบรรยงเลิศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วาโพ
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุญนาคา
3. เด็กหญิงวิชุดา  ตกแต่งพงไพร
 
1. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงภูวารินทร์  อินทจักร์
2. เด็กชายสหรัฐ  หนูเปี้ย
3. เด็กชายอาณัฐ  โสภาพันธ์
 
1. นายคงกช  เจภูติ
2. นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงนฤมล  ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงปิยะกมล  ปู่สุข
3. เด็กหญิงวารุณี  นุวัน
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
2. นางขวัญภัทร  ไชยวงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงณีรนุช  พยุงกรรณิกา
2. เด็กหญิงนิตยา  พยุงการเวก
3. เด็กหญิงหัสยาพร  วงค์ธรหัส
 
1. นางสาวนาตยา  จอวา
2. นางสาววิไลวรรณ  ฟุ้งศักดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีสกุล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ตานะเปิ้น
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กุยนู
 
1. นางสาวสุนิทา  แก้วอุดม
2. นายวรพันธ์  ปุกปัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1. เด็กหญิงขนิญฐา  ลือยศ
2. เด็กหญิงชวิศา  ใจฟู
3. เด็กหญิงสรยา  สุกันโท
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางละเอียด  โนจ๊ะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผัดสุ
2. เด็กหญิงบุณยพร  บุญปั๋น
3. นางสาวรุ่งรัตน์  สุภา
 
1. นายปัฐพงศ์  สิงหนาท
2. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายสืบสานสกุล  ยิ่งคุณจัตุรัส
2. เด็กชายอนุรักษ์  กระสินธุ์ผล
 
1. นางสาวสิริทิพย์  สุกใส
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  กังผอ
2. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณวงค์
 
1. นายธีระเดช  นวลสนิท
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะเต 1. เด็กชายวินัย   เบญญาบุษกร
2. เด็กชายอิทธิมนต์  พนาสุขสันติ
 
1. นายวิบูลย์   ปรัชญาภูวดล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใหม่เมืองมูล
2. เด็กชายสุริยา  ติ๊บปุ๊ด
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลาน 1. เด็กชายปารเมศ  ฝนบริบูรณ์
2. เด็กชายสมหมาย  ไพโรจน์พัสถาน
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. นายชัยวัฒน์   พิสิฐวโรดม
2. นายทศพล   ชาญพนากุล
 
1. นายวิชิตพล    มีแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายประวิทย์  บุปผาวนา
2. เด็กชายอดิเทพ  ศรีสุข
 
1. นายนรินทร์  รังสรรค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขจัลรัตน์  กองเงิน
2. เด็กหญิงชญาดา  สายใจ
3. เด็กหญิงณัชยากร  มินทะนา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นเป็ง
5. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ใจสม
 
1. นางอำไพ  ปัญญา
2. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงนญาดา    ยาสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์   หนูสา
3. เด็กหญิงมติมนต์   วงค์ษา
4. เด็กหญิงสิริธร   จานะ
5. เด็กหญิงสุภัทรตรา  สิงห์บัว
 
1. นางสาวรัชณู   บุญรัตน์
2. นางสาวมณีรัตน์   หนูสา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงพรพิมล  ใจก้องเกรียงไกร
2. เด็กหญิงศราวรรณ  แววพิราม
3. เด็กหญิงสาลินี  คำปัน
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วิภาคีรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพักต์  วิภาคงคา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
2. นางสาวเอมมิกา  บัวดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำยา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันพา
3. เด็กชายจิรพงศ์  กะพอ
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  ผดุงโกมุท
 
1. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
2. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกิตติมา  แก้วมะโน
2. เด็กชายธนกร  ไหวยะ
3. เด็กชายธิติวัฒน์  อินทรมงคล
4. เด็กชายพิชญธิดา  ปวนปินตา
5. เด็กชายภัทรดนัย  แก้วจัน
 
1. นายเรืองเดช  วิจารณ์จิตร
2. นางสาววิไลลักษณ์  สุริยะคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงทิปภา  แก้วกลางดง
2. เด็กชายทิวา  เสกสรรค์พนา
3. เด็กหญิงพัชรี  นามอุษา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  มานะสกุลพงษ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พัตรพิมลกุล
 
1. นางศรีนวล  เชาวนี
2. นายชิตณรงค์  ซิวแดง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกชนันท์  ปู่แก้ว
2. เด็กชายกฤษตเมธ  คอข่า
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปู่สุข
4. เด็กหญิงภัครมัย  คงคาสุขศรีกุล
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แก้วประกายงาม
 
1. นายพงศกร  ลุนปัน
2. นายเฉลิมพล  จันทร์แดง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงจริยาพร  จีนะ
2. เด็กหญิงพจมาน  คำอ้าย
3. เด็กหญิงพิพัฒชรินทร์  วงค์ติ๊บ
4. เด็กชายวชิระ  สุขถา
5. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ปู่ก่ำ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  วรรณพรหม
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงกิรติพร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสุพัตรา  โปธิมอย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หล้าลี่
 
1. นางนารินี  กันทารักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ติคำ
 
1. นางสาวนริศรา  จันทร์คำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงฐิดาพร  วรรณติถี
2. เด็กชายณชพล  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางฐิติยา  ชัยวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงเบญญาพร    ใจรังษี
2. เด็กชายเอกราช   รุ่งวุฒิโรจน์
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายอนันตชัย  หม่องน่าน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญปั๋น
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คำงาม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกรกวี  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำปัน
3. เด็กหญิงญาณัท  ปู่เป็ง
4. เด็กหญิงญาณิน  ปู่เป็ง
5. เด็กหญิงรัตกันฑ์  กาละ
6. เด็กหญิงศรุตา  ปู่เสาร์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ปูู่่นุ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ใหม่ปา
9. เด็กหญิงสุภาพร  กะผอ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สมแก้ว
 
1. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
2. นางสาวจิรพร  ไชยคำร้อง
3. นางสาวทัศวรรณ  กรรณิกา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คะปานา
2. เด็กหญิงจิตติมา  พรหมเสน
3. เด็กหญิงณิชา  กาวัด
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกันทา
5. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญทา
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เป็งแก้ว
7. เด็กหญิงพิลาลัย  บุญทา
8. เด็กหญิงรัตนา  เป็งแก้ว
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  เขื่อนเมือง
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดอกปี
 
1. นายถนอมศักดิ์  หลีทำ
2. นายสุนทร  บุญทา
3. นางสาวยุพิน  พรหมเสน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกฤตพร   พิทยาพูนผล
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์   จำปาศรีไสว
3. เด็กหญิงจีรวรรณ   จำปีศรีโสภา
4. เด็กหญิงชลลดา   แสนเมืองมา
5. เด็กหญิงดารินทร์   เกษมศานติ์สายชล
6. เด็กหญิงศศิธร   ศรัทธาสายชล
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   กาฬภักดี
8. เด็กชายสมรักษ์   ดาวเรืองสดใส
9. เด็กหญิงสุธิพร   เลิศทองทวี
10. เด็กหญิงสุนิสา   อนุรักษ์ภูมิ
11. เด็กหญิงสุภาวรรณ   จันทร์คำ
12. เด็กหญิงสุมิตรตา   จำปีศรีโสภา
13. เด็กหญิงเกวลิน   ดาวเรืองเฉิดฉาย
14. เด็กหญิงเจนจิรา   โค้นหล่อ
15. เด็กหญิงเหมือนฝัน   มณีวรรณ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   น้อยสกุล
2. นายอัคนี   มานะพัฒนมงคล
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ขนเขียว
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุดี
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
2. นางสาวกรรณิกา  ธรรมขันแก้ว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  สุนันตา
2. เด็กหญิงศิรินรัตน์  กาโน
 
1. นายอำนวย  ธิการ
2. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กชายชาลิสา  นาคาปา
 
1. นางสาวสยุมพร  ตาสา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงสุพิชญา   แสนเมืองมา
 
1. นางสุกัญญา   สายวงค์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายวีรยุทธ   มิตรสาธิต
 
1. นางสาวบุษยารัตน์   ยั่งยืนกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายชัยควี  ลิ่วระฆังทอง
 
1. นางอนงค์  หน่อแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกาญจนี   หล้าจู
 
1. นางสุกัญญา   สายวงค์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงนุ่มนิ่ม  เคียงอมร
 
1. นางสาวสุกัญญา  มาทรายคำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายปัญญา  เสกสรรค์พนาไพร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายนพดล  ผลเชวง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายณัฐภูมิ   เขียวสา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   ปันติ๊บ
 
1. นางสาวกาญจนาวดี    บริรักษ์
2. นางภาวิณี   ปุงปี่แก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงกันตพร  คะปานา
2. เด็กหญิงวริยา  คะปานา
 
1. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  ถาวร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงฉัตรตะวัน   ตาสา
2. เด็กชายพศิน   เมืองมา
 
1. นางสาวมณีรัตน์   หนูสา
2. นางสุกัญญา   สายวงค์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกุศลิน   กิมซัง
 
1. นางสุกัญญา   สายวงค์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกิติกานต์  เด่นเดือน
2. เด็กหญิงภณิดา  ชาตรียินดี
3. เด็กชายสาคร  ดาซอ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
2. นางสาวกิ่งสอน  น้ำสา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายธนโชติ  ตันโน
2. เด็กชายภูมิภัทร  เสริมมติวงศ์
3. เด็กชายวรรณศิลป์  ทาฝั้น
 
1. นางอนงค์  หน่อแก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  คำยอง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายคาร์มิน  กูลา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  มณีเรนู
3. เด็กชายเดชอุดม  เศรษฐีกาญจน์
 
1. นายจตุพงษ์  มังแก้ว
2. นายวิรัตน์  สุวรรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  นุวัน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรัฐติกานต์  สีนวน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันสีมุ่ย
 
1. นายอรรถพล  ยอดกันทา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทิพานัน  สายชลค้ำจุน
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายชายณรงค์  สิงห์กันทา
2. เด็กหญิงณันฑกาญ  โปธิมอย
3. เด็กชายทักษิณ  เสาร์ริว
4. เด็กชายวรัญชิต  สุภาใจ
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  กันยา
 
1. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
2. นายอำนวย  ธิการ
3. นายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  ปู่ดี
 
1. นางสาวศิริพันธ์  ตุ้ยแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กหญิงธนันญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ก้อนเขื่อน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวเกศณี  ดีสมปรารถนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กชายทิวัตถ์  วุฒิศีลวัต
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  พุ่มพวง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  จิ๋วแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นางสาวพลอยไพลิน  มัจฉาคีรีรัตน์
 
1. นายชินกร  ทานา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายชุติพงษ์  ใจ๋ยู้
 
1. นางสาวเฟื่องลดา  เมืองแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพรรพษา  คำเหล็กดี
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวเกศณี  ดีสมปรารถนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  ปู่ดี
 
1. นางสาวศิริพันธ์  ตุ้ยแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนพล  แก้วสุใจ
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  จิ๋วแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สมาธิ
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สร้อยฟ้า
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ต๊ะสู้
4. เด็กชายณัฐพล  สิงห์กันทา
5. เด็กชายณัฐพล  สิงห์บัว
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  นำมะ
7. เด็กหญิงติยาภรณ์  สร้อยฟ้า
8. เด็กชายธนกร  สิงห์บัว
9. เด็กชายธนพล  มุยคำ
10. เด็กชายธนโชติ  ต๊ะสู้
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงห์บัว
12. เด็กหญิงธาราทิพย์  ใจตุ้ย
13. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ใจตุ้ย
14. เด็กชายนนทวัฒน์  สิงห์บัว
15. เด็กชายนพกร  สิงห์บัว
16. เด็กชายนาถวัฒน์  ใจตุ้ย
17. เด็กหญิงนิภา  ประสบปฏิพันธ์
18. เด็กชายพรพิพัฒน์  สิงห์บัว
19. เด็กชายภูริณัฐ  สีสด
20. เด็กหญิงยุพารัตน์  สร้อยฟ้า
21. เด็กชายรัชชานนท์  สุดชนะ
22. เด็กหญิงละ  ลุงออ
23. เด็กชายวรัญญู  ต๊ะสู้
24. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สิงห์บัว
25. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจตุ้ย
26. เด็กชายสัณหวัช  สร้อยฟ้า
27. เด็กหญิงสุธินันท์  สร้อยฟ้า
28. เด็กชายอรรถพล  นามสม
29. เด็กหญิงอัญชลิกา  นำมะ
30. เด็กหญิงเกวลิน  สร้อยฟ้า
31. เด็กหญิงเกศรา  ใจตุ้ย
32. เด็กหญิงแขนภา  นามสม
33. เด็กชายไพโรจน์  ยาสิทธิ์
 
1. นายวันเฉลิม  สิทธิกัน
2. นางสาวขนิษฐา  แจ้ใจ
3. นางสาวนันทนา  สารคำ
4. นางสาวเกศริน  อรุณแก้ว
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กชายกิตติ  ปรียาวิทวัส
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เลิศฤดี
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  เหลืองหล้า
4. เด็กชายดนุพร  เชาว์ยิ่งยง
5. เด็กชายธนา  ตรัยหล้า
6. เด็กหญิงนัชชา  กบิลศักดิ์
7. เด็กหญิงลดาณี  กรันย์ปราณี
8. เด็กชายอภิรักษ์  มิตรสาธิต
9. เด็กหญิงอัญชิสา  บรรจงอเนก
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีปิยเผ่า
 
1. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
2. นางสาวอรชยา  คันธา
3. นางสาวชุติลัค  ชุ่มเย็น
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายกัมพล  กัณนิกา
2. เด็กชายจักรชัย  ขุนคำ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาสา
4. เด็กชายชัยมงคล  ถิ่นพนาวัลย์
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วงค์สา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  โอจันทร์
7. เด็กหญิงนริศรา  ปิบัว
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  อุปละ
9. เด็กหญิงมุกวรินทร์  แง่มจันทร์
10. เด็กชายศุภกร  แดงใส
 
1. นางสาวศิริกานดา  จิตต์สมุทร
2. นางสาว-  -
3. นาง-  -
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกนกพร  สรณ์สิริศุภทิน
2. เด็กหญิงขวัญพร  มั่งมีวิทยา
3. เด็กหญิงจินนาริน  ปรีชาโปร่ง
4. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ปรีชาโปร่ง
5. เด็กหญิงชลดา  กะรัตหลวง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เบี้ยพอ
7. เด็กหญิงทัชชารินทร์  โกมุทผดุง
8. เด็กหญิงบุษกร  ทาแอน
9. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สุมนจันทร์
10. เด็กหญิงอลิน  ปุรเชษฐพนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
2. นางสาวจริยา  ถานะวร
3. นางสาวกรองทอง  บุญมี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกฤษวรรณ  เนภู
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  วงศ์เกษตรกร
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ์  สุดี
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญปั๋น
6. เด็กหญิงสุปาณี  ตื่นถาวรกิจ
7. เด็กหญิงอภิรดี  เนพอ
8. เด็กหญิงอัมมารา  คีรีสถาวร
9. เด็กหญิงอาทิตา  ศาสนมิติ
10. เด็กหญิงเรวดี  ส่องแสงอาภากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
2. นางสาวจริยา  ถานะวร
3. นางสาวศิริขัวญ  พันกันทะ
4. นางอารีรัตน์  สมยศ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงชนาพร  พงศ์พิทยาภรณ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์เศวตศิลา
3. เด็กหญิงนงคราญ  ฟ้ากว้าง
4. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
5. เด็กหญิงปัทมา  นาดี
6. เด็กหญิงพรทิวา  สมัยอาทร
7. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  บุญมา
8. เด็กหญิงอังคณา  เก่งผสานคุณ
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
2. นางนิตยา  ซาวลี้แสน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ค้ำจุนพนม
2. เด็กหญิงพนิดา  สุใจ
3. เด็กหญิงมิตรอรุณ  มากสุข
4. เด็กหญิงศิรินธร  คีรีมาศรำไพ
5. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพารุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โหมะถู
7. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำตา
8. เด็กหญิงเปรมมิกา  กสินเลิศ
 
1. นางสาววาริพินทุ์  วงรอบ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงกวินธิดา  แสงเท้า
3. เด็กหญิงขวัญใหม่  เริงไม
4. เด็กหญิงจันทกานต์  เลาว่าง
5. เด็กหญิงชนากานต์  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรประทาน  แซ่ลี
7. เด็กหญิงพัชรพร  เลาหาง
8. เด็กหญิงพิชชาภา  เลาหาง
9. เด็กหญิงวริศา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
10. เด็กหญิงสิริวิภา  วนาลัยสุขสัตน์
11. เด็กหญิงสุรีย์  เลาหาง
 
1. นายกัณฐสิทธิ์  โนต๊ะ
2. นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
3. นางสาวกรรณิกา  อัมพรคีรีมาศ
4. นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วฟู
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยชมภู
3. เด็กหญิงปารีณา  จินะโต้ง
4. เด็กหญิงพณิดา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
6. เด็กหญิงพุทธิดา  คำแก้ว
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  เป้งติ๊บ
8. เด็กหญิงสุจิรา  โพธิป้อม
 
1. นายบุญเกิด  ไชยน้อย
2. นางสาวสายสุนีย์  ต่างใจรัก
3. นางสาววันทนีย์  ชัยยะกูน
4. นางสุลัดดา  กองสิงห์
5. นางหทัยรัตน์  มาลารัตน์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บวน 1. เด็กชายชัยรัตน์  ซางคำ
2. เด็กชายธนกร  ขาวป๊อ
3. เด็กชายพิธิวัฒน์  ทาแก้ว
4. เด็กชายมนัญชัย  ชุ่มนะ
5. เด็กชายไตรศร  ปู่ป๊ก
 
1. นายเอกชัย  ถามณี
2. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กชายธีรพงศ์  อภิบาลกุญชร
2. เด็กชายรัฐศักดิ์  บรรพตผล
3. เด็กชายวรุตย์  ออมสินสุขใจ
4. เด็กชายวีรากร  กรรณิกาผล
5. เด็กชายอัครพล  บรรพตผล
6. เด็กหญิงอัญชลี  คำบุญเรือง
 
1. นายทรงพล  ปันติ๊บ
2. นายอาคม  รูปวิเชตร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กระดังงาผดุง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงคารำไพ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  การะเกดพยุง
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วนาลัยสดใส
5. เด็กหญิงพุทธิดา  ค้ำจุนธารา
6. เด็กหญิงวิมลศิริ  กระสินธุ์อำรุง
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายชาญณรงค์  ุขุนคีรีพิทักษ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  โปรดพนา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  วงศ์เกษตรกร
4. เด็กชายสรณ์สิริ  กษีร
5. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญเป็ง
6. เด็กชายสุรชัย  ดอกเงิน
7. เด็กชายอติชาติ  ค้ำจุนสวรรค์
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่ากตเวที
 
1. นางสาวสุนิทา  แก้วอุดม
2. นายวรพันธ์  ปุกปัน
3. นางกัญญาภัทร  แก้วบุญเรือง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายการันดา  เจริญศรีมติวงศ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซกรี
3. เด็กหญิงทิติพร  กุสุมาไพร
4. เด็กชายพนมกร  วนาสมบูรณ์
5. เด็กชายพินิต  ทาฟู
6. เด็กชายภาสกร  ควรอนุสร
7. เด็กหญิงรัฏดาพร  ชาตรียินดี
8. เด็กชายสุรชัย  เฟื่องยศพินิจ
9. เด็กชายสุรชาติ  ลิคอ
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วางคำมูล
 
1. นายภัทรพงศ์  สมลา
2. นายภัทรพงษ์  เวียงศิลา
3. ว่าที่ร้อยตรีสถิตย์พงษ์  ต่อติด
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  จูแวน
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทะอินทร์
3. เด็กหญิงณันฑกาญ  โปธิมอย
4. เด็กหญิงนัชชา  สมเสาร์
5. เด็กชายฤทธิรงค์  ใจคำ
6. เด็กชายอรรถสิทธิ์  กันยา
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาโน
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คำงาม
3. นางศิริวรรณ  ปันทวงค์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญยากร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจกานต์  ศรีโกศลสิริเลิศ
 
1. นางภัทรวรินทร์  ท้าวมา
2. นายณัฐวุฒิ  ยาสุวรรณ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงจิรวรรณ   โนต๊ะ
3. เด็กหญิงศิตาภา  ใจมั่นคง
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จูแวน
2. เด็กหญิงปริศนา  แก้วสา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปันเรือน
 
1. นางสาวกฤติกา  มณีกุล
2. นางรุ่งนภา  ทองเพ็ชร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณีรนุช  สุนันตา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จูแวน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทาหล้า
 
1. นางสาวรมินตรา  วรงค์ปกรณ์
2. นางสาววิรัญชนา  ดวงแก้วน้อย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงกันตณวรรณ  คำหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  ชัยเขียว
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. นางสาวพนิตาพร  มหาวรรณ
2. นางสาวสุริตา  แซ่ตัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
2. นางสาววรินทร์ธร  ออนแก้ว
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายภูวเดช   พนาลัยรำไพ
2. เด็กชายรักษ์ชัย   จรูญจำปี
 
1. นายกรกฤต  พรหมพิจารณ์
2. นายบัญชา   หาดทราย
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  สุภา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วังแง่
 
1. นายเกรียงไกร  กุลวิเชียร
2. นางสาวปาริฉัตร  คำงาม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงฐานิกา  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ตุ่นเต่ย
 
1. นางชลธิชา  ไชยแก้ว
2. นางมีนา  กันทะยอม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์   วงค์น้อย
2. เด็กชายภูริณัฐ   วงค์น้อย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ปินตาอินทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  พจนารถธำรง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงนันทิดา  ตุ่นกุนา
2. เด็กหญิงปานชนก  เกียรติเจริญบุญ
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
2. นางสาวรัตนา  เสียงสนั่น
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงบริมาส   ขัดก๋า
2. เด็กชายศักดิ์พัฒน์   ทิพย์ทา
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   เจติธรรม
2. เด็กหญิงเนตรนภิส   ฟูเป็ง
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นายจิรพงษ์  คำปวง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา   แก้วผัด
2. นายวรัญชิต   ขัติวงค์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางธนพร  แสงปราช
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา   ฟูเป็ง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    มอญสันเทียะ
3. นายรัชชานนท์   ชัยชมชื่น
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางธนพร  แสงปราช
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มณียัง
2. เด็กชายบวรภัค  วันยาว
3. เด็กหญิงปณิตา  เรือนปลี
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวจีรนันท์  สารินจา
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงกวิตา  เรือนปลี
2. นายสหรัฐ  คำมูล
3. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวณหทัย   ศรีชัย
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 1. เด็กชายปานฐวัฒน์  ตาเตอะ
2. เด็กชายพงศกร  สร้อยเรือน
3. เด็กชายพสธร  ขุนแก้ว
 
1. นายธีรพร  คำวิชัย
2. นางณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปันดอก
2. เด็กชายยศวัฒน์  เลาว้าง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ติ๊ปปุ๊ด
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 1. เด็กชายกิตติ  สร้อยเรือน
2. เด็กชายพสธร  ขุนแก้ว
 
1. นายธีรพร  คำวิชัย
2. นางสาวจินตนา  สมยศ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกีรติ  บัวทอง
2. เด็กชายภานุพงษ์  สี่หลักคำ
3. เด็กชายศุภกิจ  ปันทะวัง
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
2. นางสาวจินตนา  ทาใจ
 
134 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กหญิงกนกพร   ไพรพุฒิศักดิ์
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ยอเปย
3. เด็กหญิงพิยะดา   หล้าแฮ
 
1. นางสาวดวงนภา  บุญมา
2. นายบัณฑิต   กันธิวัง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายชัยวุฒิ  มารุตรยะ
2. เด็กชายธนันชัย  วันเจริญใหม่
3. เด็กชายสิริพงศ์  ใจสดใส
 
1. นายสุรินทร์  พลพิทักษ์ชาติ
2. นายชุติพนธ์  คำมามูล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายตะวัน  คำมา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ไก่นุ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  นทีสวัสดิิ์
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กหญิงดลยา   จอวา
2. เด็กชายภัทรพงศ์   ชัยปรัชญาพร
3. เด็กชายสิทธิชัย    ธาราอัมพร
 
1. นายนพดล   จอวา
2. นายวรพงศ์  หล้าจู
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายธรรมวิทย์    ถนอมคีรี
2. เด็กชายธวัชชัย   ดิ๊พอ
3. เด็กชายวิชัย   เงินสุขใจ
 
1. นางสาวธิตินันท์   วัฒนะเจริญกุล
2. นางราตรี   สิทธิ์คงตั้ง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศิลปาภาพ
2. เด็กหญิงตื้อดา  มะพอ
3. เด็กหญิงมนัญชยา  เวียงศิลา
4. เด็กหญิงวัลย์วิสา  ปุตตา
5. เด็กหญิงศินิกาญน์  สิระไผ่ทอง
6. เด็กหญิงสิรินุช  หน่อไม้หวาน
 
1. นางวณิชชา  เขียนปัญญา
2. นางอัญชลี  ตาบุรี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะพอ
2. เด็กชายชุลีพร  ภักดิ์ดุษฎี
3. เด็กหญิงวณิชชา  วงหาร
4. เด็กหญิงศศิธร  ชื่นมาธุสร
5. เด็กชายอชิตพล  สามฮ่อ
6. เด็กหญิงเปรมจิตต์  หาญหม่อง
 
1. นางอัญชลี  ตาบุรี
2. นางวณิชชา  เขียนปัญญา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงชญานินท์  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  วังสิงห์
3. เด็กชายวิทวัส  วงค์สุธาริน
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
2. นางสาววีณา  ปาโน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. นางสาวลำมัย   รำไพพนม
2. เด็กชายสุพจน์   นิมิตคีรีมาศ
3. นางสาวสุภนัน   นลินรมณีย์
 
1. นายสดใส   หล้าหม่น
2. นายสุขุมพัฒน์   มาดหมาย
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  วุฒิศีลวัต
2. เด็กหญิงมาราวดี  นามอุษา
3. เด็กหญิงวันวิสา  ภัสสรขจร
 
1. นายชุมพล  ยี่สมศรี
2. นายจักราวุธ  ศรีงาม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงดารณี  ภัสสรขจร
2. เด็กชายทินกร  วุฒิศีลวัต
3. เด็กหญิงวิชุดา  มุตติภัย
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  มั่งมูล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กหญิงจารุนิภา  ดีสมปรารถนา
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ธัญลักษณ์พนา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นลินแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  หลีคม
2. นายอำนาจ  ปัญญานาย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปู่ปิก
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ปู่ดอก
3. เด็กหญิงสุวนา    วรนารถฤดี
 
1. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
2. นางสาวภัทรมน  บรรจงอเนก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  ปูเจาะ
3. เด็กหญิงศิริมล  พูกะ
 
1. นางสาวกันยา  พอเซอ
2. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นางสาวมาริษา  ชาตรียินดี
2. นางสาวสุวรรณา  อุดมพัฒนากุล
3. นางสาวแสงเดือน  อิสรโอกาส
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ฝั้นติ๊บ
2. นางทรรศนีย์  บุญเรือง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงจินดาพร  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงวรรณวิลาศ  วุฒิศีลวัต
3. เด็กหญิงฮาปุก  ก้านต่อดอก
 
1. นางชวนพิศ  ไชยเชษฐ
2. นางจันทิมล  อินชัย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงชไมพร   จรูญมาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ใจน้อย
3. เด็กหญิงลักษมี   ผดุงชงโค
 
1. นางสาวบุษยรัตน์   ยั่งยืนกุล
2. นางสาวอัจฉรา   จ๊ะสิงห์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เล้าคำ
2. เด็กหญิงศิริพร  กันยา
3. เด็กหญิงสุมิตตรา  สร้อยฟ้า
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คำงาม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   กาโน
2. เด็กหญิงวราพร  หล้าเหลื้อม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาหล้า
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คำงาม
 
153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงชิดจันทร์   ยศยิ่งยืนยง
2. เด็กหญิงปณิดา   ศรหยกภูษิต
3. เด็กชายมนภาส   บุญบวรนันท์
 
1. นางสาวพัทยา   ทาเกิด
2. นางลัดดา   ลิ่วมโนเงิน
 
154 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กชายชัยณรงค์  ปังซอ
2. เด็กชายศุภพล  แก้วกลางดง
3. เด็กหญิงหัทยา  คีรีสถาวร
 
1. นางสาวนิศาชล  แสนสุรินทร์
2. นางสาวฐิตารีย์  พะแก้ว
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนลินนิภา  หน่อพิชญ์
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายธงชาติ  ราษฎรสรรเสริญ
2. เด็กหญิงวนิดา  เศวตโชติไพศาล
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  คงคาผล
 
1. นางสาวแสงดาว  ถาระปัน
2. นางสาวมณีรัตน์  ดวงแดง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนันทนา  บุปผาวนา
3. เด็กหญิงวันใส  สายชลค้ำจุน
 
1. นางสาวพิกุล  สิงห์คำ
2. นายศุภวรรธก์  จอมหาญ
 
158 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  โกนมูล
2. เด็กชายบูรพา  อาจชนรากิจ
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
159 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ลีลาลาภ
2. เด็กชายไชยนันท์  หมื่นจาย
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายสุภวัฒน์  หน่อไพรสน
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์กันทา
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สิทธิ
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงสุภาพร  ปู่เงิน
 
1. นางสาวพิกุล  สิงห์คำ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายดนุพล  ปู่คำ
 
1. นางสรัลนุช  เล็กกันทา
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายเกียรตินนท์  สีโคอุ่น
 
1. นายณฐชนนท์  มูลเป็ง
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจแก้ว
 
1. นางสาวธิติพรรณ  มูลอุด
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กชายณัฐชัย  บุญญผลานันท์
 
1. นางสุภาพร  สุยะเรือง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายเอกรินทร์  เมฆแสน
 
1. นายธนกฤต  ทาบุรี
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสม
 
1. นายถนอมศักดิ์  หลีทำ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงวาสนา  บุตร์ทา
 
1. นางสาวธิติวรรณ  มูลอุด
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายศิวกร  คะปานา
 
1. นายศราวุฒิ  หม่องมาลี
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   นางตะเชอร์
 
1. นางสาวพรรณุกุล  พรมทา
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันทะติ๊บ
2. เด็กชายธนากร  สีนวน
3. เด็กชายธนาดล  ศรีนวน
4. เด็กชายภคพณ  ดอกแก้ว
5. เด็กชายภาคภูมิ  ข่ายทอง
6. เด็กชายศิวกร  แง่โว้
 
1. นางสาวยุพิน  พรหมเสน
2. นางวันรุ่ง  กองระบาง
3. นางสาววิลาวัลย์  มูลย่อง
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กหญิงพิมพา  เก่งผสานคุณ
2. เด็กหญิงวันทยา  ปรีชาเดชสุข
3. เด็กชายสมบูรณ์  เก่งผสานคุณ
 
1. นางจันทร์แรม  ดวงเพชร
2. นางสาวหฤทัย  ระวิรุ่ง
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายฐิตินันท์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  ศาสนมิติ
3. เด็กชายธนายุทธ  พรมวิภา
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
2. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กหญิงชนินาถ  เผือกมี
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ก้อนเขื่อน
2. นายอำนาจ  ปู่ขาว
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายพีรยุทธ์  วรรณติ๊บ
2. เด็กชายอำพล  ปิยะประทีป
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
2. นางสาวรัตนา  เสียงสนั่น
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายจักรพงศ์  มูลมาวัน
2. เด็กชายบรรลือศักดิ์  ใจเย็น
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
2. นางสาวรัตนา  เสียงสนั่น
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายกิตติกร  อาจทิพากฤษ์
2. เด็กชายปิยะศักดิ์  คำปัน
3. เด็กชายพันธ์ธวัช  บรรพตกุญชร
 
1. นายสมพร  ปนันคำ
2. นางสาวสุรีพร  สะมุกุ๊