สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 13 15 5 33 35 13 4 3 52
2 บ้านตุงลอย 10 5 5 20 17 8 1 0 26
3 บ้านบ่อหลวง 10 4 1 15 18 3 1 1 22
4 บ้านยางเปา 8 6 4 18 17 8 2 1 27
5 บ้านหลวง 7 6 3 16 16 10 3 5 29
6 บ้านนาฟ่อน 7 5 12 24 31 5 0 0 36
7 ชุมชนบ้านอมก๋อย 6 9 7 22 24 4 2 1 30
8 บ้านบงตัน 6 5 1 12 16 4 1 0 21
9 บ้านอูตูม 6 3 6 15 14 9 3 2 26
10 บ้านพุย 6 1 6 13 15 1 1 1 17
11 ชุมชนบ้านดอยเต่า 5 5 4 14 16 3 1 1 20
12 บ้านแม่งูด 5 3 3 11 9 9 7 4 25
13 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 5 1 4 10 10 8 3 4 21
14 บ้านยางครก 4 6 2 12 12 4 0 0 16
15 บ้านโปง 4 5 2 11 11 10 3 2 24
16 บ้านห้วยน้ำขาว 4 4 4 12 14 7 1 2 22
17 บ้านทุ่งโป่ง 4 1 6 11 8 5 1 0 14
18 บ้านแอ่นจัดสรร 3 3 4 10 14 5 0 4 19
19 บ้านตาลเหนือ 3 3 3 9 9 1 1 0 11
20 บ้านนาเกียน 3 3 2 8 12 7 1 3 20
21 บ้านกองลอย 3 2 2 7 10 11 2 3 23
22 บ้านแม่อ่างขาง 3 2 1 6 7 1 1 1 9
23 บ้านแม่หลองน้อย 3 0 0 3 4 2 0 0 6
24 บ้านผาปูน 3 0 0 3 4 1 3 1 8
25 บ้านแม่ต๋อม 2 4 4 10 11 2 3 1 16
26 บ้านแควมะกอก 2 4 0 6 11 8 8 3 27
27 บ้านโค้งงาม 2 2 2 6 7 1 1 0 9
28 บ้านวังลุง 2 2 2 6 6 0 2 1 8
29 บ้านเกาะหลวง 2 2 1 5 8 2 2 0 12
30 บ้านห้วยไม้หก 2 2 1 5 5 6 2 1 13
31 บ้านโท้งวิทยา 2 2 0 4 7 2 1 1 10
32 บ้านตุงติง 2 0 1 3 4 2 1 0 7
33 บ้านแม่อมลอง 2 0 1 3 4 1 0 1 5
34 บ้านห้วยหล่อดูก 2 0 1 3 2 5 2 1 9
35 แม่โถวิทยาคม 2 0 0 2 8 2 4 1 14
36 บ้านแม่สะนาม 2 0 0 2 2 0 1 0 3
37 ชุมชนบ้านใหม่ 1 6 2 9 13 1 0 0 14
38 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 2 1 4 7 3 4 1 14
39 บ้านแม่ตูบ 1 2 1 4 4 1 2 1 7
40 บ้านนาคอเรือ 1 2 0 3 4 1 0 1 5
41 บ้านแม่ลาย 1 2 0 3 3 1 2 1 6
42 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1 1 2 4 8 4 0 0 12
43 บ้านบ่อสลี 1 1 2 4 5 2 2 3 9
44 บ้านทุ่ง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
45 บ้านหางดง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
46 บ้านผาแตน 1 1 1 3 3 0 0 1 3
47 บ้านแม่สะเต 1 1 0 2 2 3 1 1 6
48 บ้านสบลาน 1 1 0 2 2 0 0 1 2
49 บ้านตีนตก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านแม่ลานหลวง 1 0 2 3 5 2 1 0 8
51 บ้านตาลใต้ 1 0 2 3 2 1 0 1 3
52 บ้านแปลง 5 1 0 1 2 5 4 1 2 10
53 บ้านวังกอง 1 0 1 2 2 3 0 0 5
54 บ้านแปลง 2 1 0 1 2 1 2 0 0 3
55 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 1 2 1 0 2 0 3
56 บ้านเด่นวิทยา 1 0 1 2 1 0 1 0 2
57 ตรีมิตรวิทยา 1 0 0 1 4 2 2 0 8
58 บ้านแม่บวน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านขุน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านยางแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
61 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านวังหม้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านมูเซอ 0 3 1 4 7 1 1 2 9
64 บ้านยางเปียง 0 2 2 4 4 2 5 3 11
65 บ้านผีปานเหนือ 0 2 1 3 3 1 1 0 5
66 บ้านหนองผักบุ้ง 0 2 0 2 2 5 2 1 9
67 บ้านไร่ 0 2 0 2 2 1 3 0 6
68 บ้านดอกแดง 0 2 0 2 2 1 0 1 3
69 บ้านห้วยโค้ง 0 1 2 3 5 5 1 0 11
70 บ้านซิแบร 0 1 2 3 4 1 0 1 5
71 บ้านห้วยปูลิง 0 1 1 2 1 2 1 0 4
72 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 1 1 2 0 2 0 0 2
73 บ้านห่างหลวง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
74 บ้านแอ่นใหม่ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
75 บ้านนาไคร้ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
76 บ้านกองหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 0 1 0 3 0 0 3
78 บ้านเตียนอาง 0 0 2 2 1 3 1 0 5
79 บ้านดงดำ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
80 บ้านวังหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
81 บ้านแม่ลอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านแม่ลายเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
83 บ้านงิ้วสูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
84 บ้านแม่โขง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
85 บ้านดอยคำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
86 บ้านฉิมพลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านกิ่วลม 0 0 0 0 0 3 0 2 3
89 บ้านห้วยฝาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านใบหนา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
91 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 181 159 135 475 555 245 110 79 910