สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 12 14 4 30 32 13 4 3 49
2 บ้านตุงลอย 10 4 4 18 17 6 1 0 24
3 บ้านบ่อหลวง 10 4 1 15 18 3 1 1 22
4 บ้านยางเปา 8 6 4 18 17 8 2 1 27
5 บ้านนาฟ่อน 7 5 12 24 31 5 0 0 36
6 บ้านบงตัน 6 4 1 11 14 4 1 0 19
7 บ้านอูตูม 6 3 6 15 14 9 3 2 26
8 บ้านหลวง 5 4 2 11 11 10 3 4 24
9 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 5 0 3 8 10 6 2 3 18
10 ชุมชนบ้านอมก๋อย 4 7 4 15 18 3 2 1 23
11 บ้านห้วยน้ำขาว 4 4 4 12 14 7 1 2 22
12 บ้านพุย 4 1 6 11 13 1 1 1 15
13 บ้านโปง 3 5 2 10 10 10 3 2 23
14 ชุมชนบ้านดอยเต่า 3 4 2 9 10 3 1 1 14
15 บ้านนาเกียน 3 3 2 8 12 7 1 3 20
16 บ้านแอ่นจัดสรร 3 2 4 9 14 4 0 4 18
17 บ้านตาลเหนือ 3 2 3 8 8 1 1 0 10
18 บ้านกองลอย 3 2 2 7 10 11 2 3 23
19 บ้านแม่อ่างขาง 3 2 1 6 7 1 1 1 9
20 บ้านผาปูน 3 0 0 3 4 1 3 0 8
21 บ้านแม่ต๋อม 2 4 4 10 11 2 3 1 16
22 บ้านยางครก 2 4 2 8 8 4 0 0 12
23 บ้านแควมะกอก 2 4 0 6 11 8 8 3 27
24 บ้านแม่งูด 2 3 3 8 6 9 7 4 22
25 บ้านเกาะหลวง 2 2 1 5 8 2 1 0 11
26 บ้านห้วยไม้หก 2 2 1 5 5 6 2 1 13
27 บ้านโท้งวิทยา 2 2 0 4 7 2 1 1 10
28 บ้านทุ่งโป่ง 2 1 6 9 6 5 1 0 12
29 บ้านวังลุง 2 1 2 5 5 0 2 1 7
30 บ้านตุงติง 2 0 1 3 4 2 1 0 7
31 บ้านแม่อมลอง 2 0 1 3 4 1 0 1 5
32 แม่โถวิทยาคม 2 0 0 2 8 2 4 1 14
33 บ้านแม่สะนาม 2 0 0 2 2 0 1 0 3
34 ชุมชนบ้านใหม่ 1 6 2 9 13 1 0 0 14
35 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 2 1 4 7 3 4 1 14
36 บ้านแม่ตูบ 1 2 1 4 4 1 2 1 7
37 บ้านแม่ลาย 1 2 0 3 3 1 2 1 6
38 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1 1 2 4 8 4 0 0 12
39 บ้านบ่อสลี 1 1 2 4 5 2 2 2 9
40 บ้านโค้งงาม 1 1 2 4 5 1 1 0 7
41 บ้านผาแตน 1 1 1 3 3 0 0 1 3
42 บ้านนาคอเรือ 1 1 0 2 3 0 0 1 3
43 บ้านสบลาน 1 1 0 2 2 0 0 1 2
44 บ้านตีนตก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านแม่ลานหลวง 1 0 2 3 5 2 1 0 8
46 บ้านตาลใต้ 1 0 2 3 2 1 0 1 3
47 บ้านห้วยหล่อดูก 1 0 1 2 1 5 2 1 8
48 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 1 2 1 0 2 0 3
49 บ้านแปลง 5 1 0 0 1 4 4 1 2 9
50 ตรีมิตรวิทยา 1 0 0 1 4 2 2 0 8
51 บ้านแม่บวน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านแม่หลองน้อย 1 0 0 1 2 2 0 0 4
53 บ้านแม่สะเต 1 0 0 1 1 3 1 1 5
54 บ้านขุน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
55 บ้านยางแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
56 บ้านเด่นวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านวังหม้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านมูเซอ 0 3 1 4 7 1 1 2 9
60 บ้านยางเปียง 0 2 2 4 4 2 5 3 11
61 บ้านผีปานเหนือ 0 2 1 3 3 1 1 0 5
62 บ้านหนองผักบุ้ง 0 2 0 2 2 5 2 1 9
63 บ้านไร่ 0 2 0 2 2 1 3 0 6
64 บ้านห้วยโค้ง 0 1 2 3 5 5 1 0 11
65 บ้านซิแบร 0 1 2 3 4 1 0 1 5
66 บ้านทุ่ง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
67 บ้านหางดง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
68 บ้านห้วยปูลิง 0 1 1 2 1 2 1 0 4
69 บ้านห่างหลวง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
70 บ้านแอ่นใหม่ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
71 บ้านดอกแดง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
72 บ้านนาไคร้ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
73 บ้านกองหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 0 1 0 3 0 0 3
75 บ้านเตียนอาง 0 0 2 2 1 3 1 0 5
76 บ้านดงดำ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
77 บ้านวังหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 บ้านวังกอง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
79 บ้านแปลง 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2
80 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
81 บ้านงิ้วสูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
82 บ้านแม่โขง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 บ้านดอยคำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
84 บ้านแม่ลายเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
85 บ้านฉิมพลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านกิ่วลม 0 0 0 0 0 2 0 2 2
88 บ้านห้วยฝาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 บ้านใบหนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 156 140 123 419 506 234 106 74 846