สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 35 13 4 3 52
2 บ้านนาฟ่อน 31 5 0 0 36
3 ชุมชนบ้านอมก๋อย 24 4 2 1 30
4 บ้านบ่อหลวง 18 3 1 1 22
5 บ้านยางเปา 17 8 2 1 27
6 บ้านตุงลอย 17 8 1 0 26
7 บ้านหลวง 16 10 3 5 29
8 บ้านบงตัน 16 4 1 0 21
9 ชุมชนบ้านดอยเต่า 16 3 1 1 20
10 บ้านพุย 15 1 1 1 17
11 บ้านอูตูม 14 9 3 2 26
12 บ้านห้วยน้ำขาว 14 7 1 2 22
13 บ้านแอ่นจัดสรร 14 5 0 4 19
14 ชุมชนบ้านใหม่ 13 1 0 0 14
15 บ้านนาเกียน 12 7 1 3 20
16 บ้านยางครก 12 4 0 0 16
17 บ้านโปง 11 10 3 2 24
18 บ้านแควมะกอก 11 8 8 3 27
19 บ้านแม่ต๋อม 11 2 3 1 16
20 บ้านกองลอย 10 11 2 3 23
21 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 10 8 3 4 21
22 บ้านแม่งูด 9 9 7 4 25
23 บ้านตาลเหนือ 9 1 1 0 11
24 บ้านทุ่งโป่ง 8 5 1 0 14
25 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 8 4 0 0 12
26 แม่โถวิทยาคม 8 2 4 1 14
27 บ้านเกาะหลวง 8 2 2 0 12
28 ศูนย์อพยพแปลง 8 7 3 4 1 14
29 บ้านโท้งวิทยา 7 2 1 1 10
30 บ้านมูเซอ 7 1 1 2 9
31 บ้านแม่อ่างขาง 7 1 1 1 9
32 บ้านโค้งงาม 7 1 1 0 9
33 บ้านวังลุง 6 0 2 1 8
34 บ้านห้วยไม้หก 5 6 2 1 13
35 บ้านห้วยโค้ง 5 5 1 0 11
36 บ้านแปลง 5 5 4 1 2 10
37 บ้านบ่อสลี 5 2 2 3 9
38 บ้านแม่ลานหลวง 5 2 1 0 8
39 บ้านยางเปียง 4 2 5 3 11
40 ตรีมิตรวิทยา 4 2 2 0 8
41 บ้านตุงติง 4 2 1 0 7
42 บ้านแม่หลองน้อย 4 2 0 0 6
43 บ้านผาปูน 4 1 3 1 8
44 บ้านแม่ตูบ 4 1 2 1 7
45 บ้านทุ่ง 4 1 1 0 6
46 บ้านแม่อมลอง 4 1 0 1 5
47 บ้านนาคอเรือ 4 1 0 1 5
48 บ้านซิแบร 4 1 0 1 5
49 บ้านหางดง 3 2 0 0 5
50 บ้านแม่ลาย 3 1 2 1 6
51 บ้านผีปานเหนือ 3 1 1 0 5
52 บ้านดงดำ 3 1 0 0 4
53 บ้านผาแตน 3 0 0 1 3
54 บ้านแม่บวน 3 0 0 0 3
55 บ้านห้วยหล่อดูก 2 5 2 1 9
56 บ้านหนองผักบุ้ง 2 5 2 1 9
57 บ้านแม่สะเต 2 3 1 1 6
58 บ้านวังกอง 2 3 0 0 5
59 บ้านห่างหลวง 2 2 0 1 4
60 บ้านไร่ 2 1 3 0 6
61 บ้านตาลใต้ 2 1 0 1 3
62 บ้านดอกแดง 2 1 0 1 3
63 บ้านแอ่นใหม่ 2 0 1 1 3
64 บ้านแม่สะนาม 2 0 1 0 3
65 บ้านสบลาน 2 0 0 1 2
66 บ้านตีนตก 2 0 0 0 2
67 บ้านวังหลวง 2 0 0 0 2
68 บ้านเตียนอาง 1 3 1 0 5
69 บ้านห้วยปูลิง 1 2 1 0 4
70 บ้านแม่ลายเหนือ 1 2 0 2 3
71 บ้านแปลง 2 1 2 0 0 3
72 บ้านงิ้วสูง 1 2 0 0 3
73 บ้านแม่โขง 1 2 0 0 3
74 บ้านนาไคร้ 1 1 2 0 4
75 บ้านดอยคำ 1 1 1 0 3
76 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 2 0 3
77 บ้านเด่นวิทยา 1 0 1 0 2
78 บ้านขุน 1 0 0 1 1
79 บ้านยางแก้ว 1 0 0 1 1
80 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 0 0 0 1
81 บ้านวังหม้อ 1 0 0 0 1
82 บ้านกองหิน 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่ลอง 1 0 0 0 1
84 บ้านฉิมพลี 1 0 0 0 1
85 บ้านแม่ตื่น 1 0 0 0 1
86 บ้านกิ่วลม 0 3 0 2 3
87 บ้านทุ่งจำเริง 0 3 0 0 3
88 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 2 0 0 2
89 บ้านห้วยฝาง 0 1 0 0 1
90 บ้านใบหนา 0 0 2 1 2
91 บ้านสันติสุข 0 0 1 0 1
รวม 555 245 110 79 989