หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการ  
2 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ รองประธานกรรมการ  
3 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
4 นางไอซา แก้วประภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
5 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
6 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
7 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
8 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
9 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
10 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ  
11 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
12 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
13 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน ประธานกรรมการ  
14 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน รองประธานกรรมการ  
15 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน รองประธานกรรมการ  
16 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
17 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
18 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
19 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
20 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
21 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
22 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
23 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
24 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
25 นางสาวพานิชยา ยะมัง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
26 นายกิตติพงษ์ สอนธิ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ  
27 นางนฤมล จันทร์เขียว นักจัดการทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ  
28 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
29 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  
30 นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ  
31 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ  
32 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
33 นางจันทรพร ดู่สอน ผอ.โรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
34 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
35 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
36 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
37 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
38 นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
39 นายพิพัฒน์พงษ์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
40 นายวีระ ยะอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
41 นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
42 นายชาญชัย แสงกร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
43 นางชลิดา แสนเหนือ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
44 นางสาวกลอยใจ ปั๋นติ๊บ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
45 นางสาวดานุรัตน์ จันทะรส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
46 นายมังกร ใบทอง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเตียนอาง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
47 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
48 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
49 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร ประธานกรรมการ  
50 นายอินสร คำปัน นิติกร ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร รองประธานกรรมการ  
51 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร รองประธานกรรมการ  
52 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการและเลขานุการ  
53 นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
54 นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
55 นางสาวลำดวน ชาติวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
56 นางวิลาวัลย์ ขันคำ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
57 นางสุมาลี ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
58 นางณัฐธิดา การบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
59 นางจันทร์ฉาย เทพบริสุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
60 นางสาวฐญามน วงค์การณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
61 นางสุภาพร จอมใจ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
62 นายสาโรจน์ ชมสวน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(คุรุสภาเขตพื้นที่) คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
63 นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
64 นางฐิติยา ชัยวงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
65 นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
66 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
67 นางสาวพีรดา ธรรมขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
68 นางเสาวภา วงค์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
69 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
70 นางสาวปฤณภัค จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
71 นางสาวพัชชา เจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
72 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
73 นางสาวกรรณิการ์ ตราบุญ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร กรรมการ  
74 นายนพพร เดชชิด ผอ.โรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน ประธานกรรมการ  
75 นางปรานอม ยะมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ  
76 นายนิกร มะโน ผอ.โรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ  
77 นางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
78 นายปริญญา รักพ่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
79 นางมิ่งขวัญ วรรณมะกอก ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
80 นายจักรพงษ์ ทะระมา ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
81 นางสาวนฤมล นพไทย ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
82 นางสาวศศิวิมล กันธิวา ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
83 นายชัชวาล กันธิวา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
84 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
85 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
86 นายธนกฤต ทาบุรี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการ  
87 นางเกศราพร นะจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ  
88 นายวรชัย ภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านวังหม้อ คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
89 นางธนพร พรมยาโน ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการดำเนินงาน วัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
90 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร ประธานกรรมการ  
91 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร รองประธานกรรมการ  
92 นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
93 นางพิชญากร ยศเดชากิตต์ ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
94 นางสาววรณัน โพธิป้อม ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
95 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
96 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
97 นางสาววิรัก สุขรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
98 นางสุจิตรา คำจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
99 นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการ  
100 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการและเลขานุการ  
101 นางสาวพานิชยา ยะมัง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกรอกข้อมูล บันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
102 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ประธานกรรมการ  
103 นางสาวพิชชาพร กันทะยวง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน กรรมการ  
104 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน กรรมการ  
105 นางสาวเมธินี มณีวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน กรรมการ  
106 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน กรรมการและเลขานุการ  
107 นางสาวอมลวรรณ กบกันทา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
108 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง ประธานกรรมการ  
109 นายสุภาพ อินตา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง รองประธานกรรมการ  
110 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผอ.โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง รองประธานกรรมการ  
111 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง รองประธานกรรมการ  
112 นางไอซา แก้วประภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง รองประธานกรรมการ  
113 นายจรูญ กันทะมา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
114 นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม พนักงานธุรการ ชั้น ส.3 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
115 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
116 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
117 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
118 นายธีรเดช นวลศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
119 นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
120 นายประพันธ์ จ๊ะเขียว พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
121 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
122 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
123 นายสุเบญจ์ ประพฤติ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
124 นายปทัยวัชร์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
125 นายนิกร ชาวอินเอก ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
126 นายชัยรัตน์ ปิโข่ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
127 นายถวิล รินแต้ว ลูกจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
128 นายสุชาติ ชาวอินเอก ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
129 นายวิโรจน์ ตันใบ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
130 นายบุญชุม มณีวรรณ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
131 นายปรีชา กุณาสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
132 นายเอกพงษ์ โปธามูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
133 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
134 นายภิญโญ จิยะวรนันท์ ครูโรงเรียนบ้านนาเกียน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
135 นายศักรินทร์ ลี ครูโรงเรียนบ้านใบหนา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
136 นายจรูญ มาลีย์ ครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
137 นายปัณณธร คำสม ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
138 นายสมยศ ใจมาเปี้ย ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
139 นายพินิตย์ สิงห์โกฎ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
140 นายธีระพงษ์ โกตะมะ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
141 นายนิรันดร์ มณีวรรณ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
142 นายณรงค์ บรรทา ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
143 นายวัลลภ ตันยะ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
144 นายอุดม คำวงค์ษา ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
145 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
146 ว่าที่ ร.ต.รณชัย ขาวกิจไพศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
147 นายอำนาจ ปู่ขาว อัตราจ้างโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการ  
148 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการและเลขานุการ  
149 นายสุรจิตร ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
150 นายกิตติพงษ์ สอนธิ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
151 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม ประธานกรรมการ  
152 นางสาวสินีนาฎ วงค์น้อย นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม รองประธานกรรมการ  
153 นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
154 นางนิภา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
155 นางสาวหทัยรัตน์ มาลารัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
156 นางสุพรรษา ผ่องใส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
157 นางสาวสายสุนีย์ ต่างใจรักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
158 นางธนัท สุวรรณสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
159 นางสาววันทนีย์ ชัยยะกูน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
160 นายบุญเกิด ไชยน้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
161 นางสาวภัคคิณี ทิคม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
162 นางณัฐทินี ตาใจ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
163 นางสาวกรวิการ์ ชัยทนัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
164 นางนันธิดา สุภาวงค์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
165 นางสาวชลธิชา จินาวงค์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
166 นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
167 นางสาวสุชาดา คำจา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
168 นางสาวอำภา ยะอินต๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการ  
169 นางสาวรัตติยา คำอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฎิคมและเครื่องดื่ม กรรมการและเลขานุการ  
170 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ประธานกรรมการ  
171 นางอริศรา กังแฮ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน รองประธานกรรมการ  
172 นางจันทร์ฉาย เทพบริสุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการ  
173 นางสาวฐญามน วงค์การณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการ  
174 นางสาวสุพัตรา อรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการ  
175 นางสาวปฤณภัค จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการ  
176 นางเสาวภา วงค์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการ  
177 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการและเลขานุการ  
178 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
179 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
180 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
181 นายเวทย์ วิรัศมี ผอ.โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร ประธานกรรมการ  
182 นายนพดล สุริยะสาร ผอ.โรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร รองประธานกรรมการ  
183 นายสมบัติ จันทรพานิช ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สะนาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
184 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
185 นายชัยโรจน์ พลราชม ครูโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
186 นายธีรเดช นวลศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
187 นายประเสริฐ เรือนสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
188 นายสุทัศน์ ทาหล้า ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่สะนาม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
189 นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
190 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
191 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
192 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
193 นายอุดม คำวงค์ษา ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
194 นายนิติวัฒน์ ทองผาง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านกิ่มลม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
195 นายวัลลภ ตันยะ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
196 ลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม จำนวน 5 นาย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
197 ลูกเสือโรงเรียนบ้านวังลุง จำนวน 5 นาย โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการ  
198 นายวัชรพล ดลภักดี ผอ.โรงเรียนบ้านดอกแดง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการและเลขานุการ  
199 นางสาวพานิชยา ยะมัง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจราจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
200 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการ  
201 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาพยาบาล ประธานกรรมการ  
202 นางเรณู ราชวังแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาพยาบาล กรรมการ  
203 นางสาวสยุมพร ตาสา ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาพยาบาล กรรมการ  
204 นางปิยวรรณ ฝั้นติ๊บ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาพยาบาล กรรมการ  
205 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาพยาบาล กรรมการและเลขานุการ  
206 นางสาวอมลวรรณ กบกันทา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาพยาบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
207 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
208 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด โรงเรียนทุกโรงในสังกัด คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
209 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ  
210 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ  
211 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
212 นางผกาพรรณ ทิพย์หิรัญ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ประธานกรรมการ  
213 นายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กรรมการ  
214 นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า ผอ.โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กรรมการ  
215 นางสาวรัตติยา คำอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
216 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กรรมการและเลขานุการ  
217 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ  
218 นายนพดล สุริยะสาร ผอ.โรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ  
219 นางสาวปนิดา ปันดอน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ  
220 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ  
221 นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
222 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ  
223 นายชูศักดิ์ ใจแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านตุงติง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
224 นายจตุรงค์ คำมะนาง ผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
225 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ  
226 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
227 นายณัฐวัฒน์ บุญทวี ผอ.โรงเรียนบ้านแม่บวน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ  
228 นายวัชรพล ดลภักดี ผอ.โรงเรียนบ้านดอกแดง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ  
229 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซิแบร คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ  
230 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ  
231 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
232 นายประภาส จันตาวรรณเดช ผอ.โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท.) ประธานกรรมการ  
233 นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านสบลาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(กอท.) กรรมการ  
234 นางจันทรา อ้ายจันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(กอท.) กรรมการ  
235 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(กอท.) กรรมการและเลขานุการ  
236 นางสาวพานิชยา ยะมัง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
237 นายสุริยัน แก้วสามสี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์) ประธานกรรมการ  
238 นายธนะชัย บุญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านผาจุก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์) กรรมการ  
239 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์) กรรมการและเลขานุการ  
240 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
241 นายสุดสาคร จันทะล่าม ผอ.โรงเรียนแม่โถวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประธานกรรมการ  
242 นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผอ.โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ  
243 นายปรีชา พูลทาจักร์ ผอ.โรงเรียนบ้านใบหนา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ  
244 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
245 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
246 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผอ.โรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ประธานกรรมการ  
247 นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง ผอ.โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กรรมการ  
248 นางสาวอุทิศพร ยอดปวน ผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วสูง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กรรมการ  
249 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กรรมการและเลขานุการ  
250 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
251 นายชูชาติ โพโสลี ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการ  
252 นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ ผอ.โรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ  
253 นายวรวิทย์ อินทะสิทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ  
254 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ  
255 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
256 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประธานกรรมการ  
257 นายสมบัติ จันทรพานิช ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สะนาม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ  
258 นางสาวสายรุ้ง เสมอ ผอ.โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ  
259 นายกิตติพงษ์ สอนธิ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและเลขานุการ  
260 นายถวิล สุวรรณจำปา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ประธานกรรมการ  
261 นางสาววาสนา สายพิณ ผอ.โรงเรียนบ้านเตียนอาง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กรรมการ  
262 นายสนิท ศรีคำเมา ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กรรมการ  
263 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กรรมการและเลขานุการ  
264 นางจันทรพร ดู่สอน ผอ.โรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) ประธานกรรมการ  
265 นายอัศวิน จันทร์ศร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) กรรมการ  
266 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) กรรมการและเลขานุการ  
267 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
268 นางสาวปราณี ก๋ายอด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ  
269 ว่าที่ ร.ต.นพดล ใจแช่ม ผอ.โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
270 นายนิกร มะโน ผอ.โรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
271 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ  
272 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.092-3514955 , น.ส.พานิชยา ยะมัง โทร.085-7169282
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]