หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวกฤติกา มณีกุลโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว แก้วลาโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
3. นางพรเพ็ญ สุภามูลโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางไพรัตน์ จันทร์ตาบุญโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุยะเรืองโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
3. นายชนชนกร คำตื้อโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวประณพพร วัชรีวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวเอราวัณ วรรณเถินโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนิพร การะบูรณ์โรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวอชิรญาณ์ นาระต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ พรหมซาวโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เหมือนฟูโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ ปัญญานะโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา ธรรมปันแก้วโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศวรรณ นุผาเลาโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
3. นางสาวกานดา เอ้งซุ้นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา กองขามโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ ดีทูโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จินาวงค์โรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ผัดแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านนาคอเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แก้วคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ปันแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเอมอัชนา วงค์น้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางสรัลนุช เล็กกันทาโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายอุดรพัฒน์ บุญมาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสนสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว ถาระปันโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ ดีทูโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ฉาย พรหมเสนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายรัตภูมิ กันนิกาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพรรณ์ ใจสวนโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางทับทิม ชัยชะนะโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยคำร้องโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสมพรรณ์ มาลาคุ้มชีวีโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผาชาติ เข็มวิชัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางวันรุ่ง กองระบางโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวรัตติกา กรรณิกาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนบ้านแปลง 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ต๋าฝั้นโรงเรียนบ้านแม่สะเตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางปิ่นแก้ว จันทร์ตาวรรณเดชโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงสุริยะโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อุปชัยโรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการ
3. นางสาวกรณิศ วุฒิจำเริญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นางสาวเกียงคำ วิเท่ห์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
5. นางสาวสรัญญา ครองสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางธนัท สุวรรณสิทธิโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ จินาเดชโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ทานาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ฟองผลสพป.ชม.5กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ แก้วศิริโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมีนา กันทะยวงโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพร กันทะวงค์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ สารินจาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย แสนสุรินทร์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศลิษา ผัดตุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แก้ว เรืองรอนโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ถือบุญโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาลโรงเรียนบ้านฉิมพลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มาทรายคำโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวศลิษา ผัดตุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แก้ว เรืองรอนโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ถือบุญโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิไพศาลโรงเรียนบ้านฉิมพลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มาทรายคำโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา กาน้อยโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา สีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ พร้อมใจโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร เร่งเร็วโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์โรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
4. นางมนทิรา นันทวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นางญาณี สุขศรีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางพัชรี หล้าหม่นโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ กันทะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา เกิดผลโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรีย์ ใจปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ หนูสาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสุกัญญา ธรรมดาโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพิน สิงห์ฆราชโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ คำปันโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นางสาวเยาวพา นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
5. นางสาวชุณหกาญจน์ ยศไทยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนีย์ เทพคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือประธานกรรมการ
2. นางกุลิสรา กิติกุลโรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นางอรพินท์ วงค์เทเวชโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ศรีเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นายภูตะวัน แสนใจอิโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวสิริวิภา วงค์โยโพโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวอรัญญา จิโนโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางสาวณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นายภูตะวัน แสนใจอิโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวสิริวิภา วงค์โยโพโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวอรัญญา จิโนโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางสาวณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนันทวัน ปัญญามาโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ด้วงยศโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา แสนใจอิโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน ปัญญามาโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ด้วงยศโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา แสนใจอิโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช อินต๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา โพธิยะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัฐชา จักรปั๋นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางสาวนภาไลย์ ต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช อินต๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา โพธิยะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัฐชา จักรปั๋นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางสาวนภาไลย์ ต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกันฐาภรณ์ ปินตาโรงเรียนบ้านเตียนอางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย วงค์คีรีวรรณโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามกรรมการ
4. นายเนตร เทิดพาณิชย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายบดินทร์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันฐาภรณ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านเตียนอางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย วงค์คีรีวรรณโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามกรรมการ
4. นายบดินทร์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวัฒธีระ หนูขาวโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ สุขยืนโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี คำแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
7. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
8. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
9. นายสุนันท์ จันธิวงค์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
10. นายสุรินทร์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
11. นายทศพร ลีลาวนานนท์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
12. นางสาวณหทัย ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวัฒธีระ หนูขาวโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ สุขยืนโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี คำแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
7. นายธีรเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
8. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
9. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
10. นายสุนันท์ จันธิวงค์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
11. นายสุรินทร์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
12. นายทศพร ลีลาวนานนท์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
13. นางสาวณหทัย ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวัฒธีระ หนูขาวโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ สุขยืนโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี คำแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
7. นายธีรเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
8. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
9. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
10. นายสุนันท์ จันธิวงค์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
11. นายสุรินทร์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
12. นายทศพร ลีลาวนานนท์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
13. นางสาวณหทัย ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
2. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวัฒธีระ หนูขาวโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ สุขยืนโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี คำแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
7. นายธีรเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
8. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
9. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
10. นายสุนันท์ จันธิวงค์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
11. นายสุรินทร์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
12. นายทศพร ลีลาวนานนท์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
13. นางสาวณหทัย ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวัฒธีระ หนูขาวโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ สุขยืนโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี คำแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
7. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
8. นายสุนันต์ จันธิวงค์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
9. นายทศพร ลีลาวนานนท์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
10. นางสาวณหทัย ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ ฝั้นติ๊บโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ศรี จะเมาะโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศุกร์ศิริ ก๋องตาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชิตณรงค์ ซิวแดงโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช กิตติวรากานต์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางวศินี อ่างคำโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศศิธร ลังกาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วงค์โยโพโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนภาพร เต็งนุโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ หาญจวณิชโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วงค์โยโพโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนภาพร เต็งนุโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ หาญจวณิชโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายธรรมลักษณ์ วงศ์ษาราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางกันยากาญจน์ มโนโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ สายสุริยะโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
3. นายวีระ ยะอนันต์โรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกันยากาญจน์ มโนโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ สายสุริยะโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
3. นายวีระ ยะอนันต์โรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายยงยุทธ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ หาญจวณิชโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายสรรธวัฒน์ สมป้อมโรงเรียนบ้านพุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายยงยุทธ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ หาญจวณิชโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายสรรธวัฒน์ สมป้อมโรงเรียนบ้านพุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางฐิติยา ชัยวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ เปอลอยโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ กาละวิชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ถาปินตาโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวทัศวรรณ นุผาเลาโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ วิมลสกุลตราโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ วรรณพรหมโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายสรรธวัฒน์ สมป้อมโรงเรียนบ้านพุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรัชณู บุญรัตน์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางสินีพร เหมือนฟูโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
3. นางสาวทัศวรรณ สุขทองโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
4. นางวศินี อ่างคำโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
5. นายธีรพงค์ วรรณสอนโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย เปงพันทิตย์โรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นายชิตณรงค์ ซิวแดงโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ญาณะวงษาโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นางพรรณวดี ใจจักร์คำโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรินทร์ ท้าวมาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราลักษณ์ ธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางสาวพัชยาภา กันทาแจ่มโรงเรียนบ้านนาไคร้กรรมการ
4. นายธีรพงค์ วรรณสอนโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
5. นางสาวอภิสรา สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายฉลอง ใจเร่งโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา แจ้ใจโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วงค์โยโพโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ใจเร่งโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา แจ้ใจโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วงค์โยโพโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพงศ์ แสนหลวงโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ จิวิตันโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ลีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเชษฐุ์ ไชยวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นายสุรชัย ใจวารีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายสมชาย นิศามณีโรจน์โรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ ขยันทำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์โรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางเบญจา แจ้งสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ แสนหลวงโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
5. นางสาวกันยา พอเซอโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ จิริตันโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
7. นายศักรินทร์ ลีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
8. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
9. นายเอกพงษ์ โปธามูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นางนครินทร์ หน่ามือโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์โรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางเบญจา แจ้งสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ แสนหลวงโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
5. นางสาวกัญญา พอเซอโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ จิริตันโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
7. นายศักรินทร์ ลีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
8. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
9. นายเอกพงษ์ โปธามูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นางนครินทร์ หน่ามือโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมพร พงษ์แดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมพร พงษ์แดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมพร พงษ์แดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมพร พงษ์แดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายชินทร์กร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากุลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ศรีจันทร์กูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากุลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ศรีจันทร์กูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นายมงคล วงค์กัญญาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายมงคล วงค์กัญญาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นายมงคล วงค์กัญญาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ หลีธรรมโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นายมงคล วงค์กัญญาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่โขงประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ศรีจันทร์กูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่โขงประธานกรรมการ
2. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ศรีจันทร์กูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่โขงประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ศรีจันทร์กูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่โขงประธานกรรมการ
2. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ศรีจันทร์กูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นายชินทร์กร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นายชินทร์กร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางสาววาริพินท์ุ วงรอบโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวจริยา ถานะวรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ บัวเงินโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
3. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางสาวศุภรัศมิ์ ปาระธงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
5. นางสาวทัศวรรณ กรรณิกาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวจริยา ถานะวรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา ถาวนะวรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวกัณกนิษฐ์ ณีระพนธ์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายบุญเกิด ไชยน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวศุภรัศมิ์ ปาระธงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายบุญเกิด ไชยน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวศุภรัศมิ์ ปาระธงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gou Zhongkeโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gou Zhongkeโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gou Zhongkeโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gou Zhongkeโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gou Zhongkeโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ธิกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นายรัฐติศาสตร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นายอำนวย ธิการโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายสุภชัย นิลาลันโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
6. นายภิญโญ จิยะวรนันท์โรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
7. นายชัยยวุฒิ มีทรงโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ เปลาโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายถนอม จินะเป็งกาศโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายประกาสิทธิ์ อ่างคำโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายกัมปนาท ใจมาลาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายกร อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
5. นายธนากร เมืองคำโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นายมังกร ใบทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจรูญ กันทะมาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายวรนล จารณะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายวรพงศ์ หล้าจูโรงเรียนบ้านอมลองกรรมการ
4. นายมลวัฒน์ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
5. นายชลธี อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสงโรงเรียนบ้านเด่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศร เคหะไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ คำหน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางภัทรวรินทร์ ท้าวมาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสงโรงเรียนบ้านเด่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศร เคหะไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ คำหน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางภัทรวรินทร์ ท้าวมาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา หมู่ตาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ปานศรีโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ ปู่ปกโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
5. นางพรพิมล ไวยกุลโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช เผือกผลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางปณิดา ซื่อตรงโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางภัทรวรินทร์ ท้าวมาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี ปันกองโรงเรียนบ้านแม่สะนามประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ จีสันโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวเอราวัณ วรรณเถินโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ พรหมติ๊บโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ปันกองโรงเรียนบ้านแม่สะนามประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ จีสันโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวเอราวรรณ วรรณเถินโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ พรหมติ๊บโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายธวัชชัย สิทธิโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลพร เตจ๊ะมาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพชธกร ดวงสว่างโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางธนวันต์ อินต๊ะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเกศกนก โปธิมอยโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางแสงเพียร สิงห์จูโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายเชิดพงค์ วงค์ห้อโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิชย์ คล่ำคงโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
5. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศกนก โปธิมอยโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นายเชิดพงค์ วงค์ห้อโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิชย์ คล่ำคงโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
5. นางแสงเพียร สิงห์จูโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
6. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเมธาวี ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวเมสิณี ชะนะชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นายเชษฐา ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นางอลิศรา ดีเจริญโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ หมื่นใจโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเมธาวี ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวเมสิณี ชะนะชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นายเชษฐา ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นางอลิศรา ดีเจริญโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ หมื่นใจโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวเศรณี มรกตคันโธโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
3. นางธนกร แสงปราชโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
3. นางสาวคันฉัตร เชียงทองโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านนาไคร้ประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
4. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางสาวกานต์พิชชา คำภูมีโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านนาไคร้ประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
4. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางสาวกานต์พิชชา คำภูมีโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กันธะวังโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรจิต ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ เป็งหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประยูร โกฏธิโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ หล้าพระบางโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล กันธิวาโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กันทาโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
4. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจรัล เดชตาโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
6. นายนิพันธ์ เป็งหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล กันธิวาโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กันทาโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
4. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจรัล เดชตาโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
6. นายนิพันธ์ เป็งหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศรีลา นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ตาบุรีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางสาวศุธาดา บุญทาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร หลีคมโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล อำนวยสวัสดีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นายละเอียด โนจ๊ะโรงเรียนบ้านวังหม้อกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ทองโครตโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต ทาบุรีโรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายยศรินทร์ รัตนสมาหารโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายมานะ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายเอกชัย สายทองโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสดใส หล้าหม่นโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นางวณิชชา เขียนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เฉพาะตนโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
5. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นางวณิชชา เขียนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เฉพาะตนโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
5. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทรบุตรโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทรบุตรโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ ชุ่มเล็กโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
4. นางแสงทอง ทะคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ ชุ่มเล็กโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
4. นางแสงทอง ทะคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภาวินี หงส์ทองโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางเสาวรัตน์ เปลาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภาวินี หงส์ทองโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางเสาวรัตน์ เปลาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศิริวรรณ ปันทวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ชัยดาราโรงเรียนบ้านหางดงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ อุตธิโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
4. นางวันทนา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
5. นางพิชญภัสสร์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินกรรมการ
6. นางสุธิดา โสภากัญญาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์รัตน์ นิลมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางทองทิพย์ มณีกุลโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
9. นางเนาวรัตน์ หมีทองโรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
10. นางพรพิมล ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
11. นางมัสลิน กาเหว่าโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายคงศักดิ์ เสวลาภีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์ภา สุภายองโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงค์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นางสาวกัณฐิกา ปันเมาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางกัญญาภัค เงาใสโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
6. นางอำไพ ใจมณีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
7. นางสาววิชชุดารัตน์ บุญสูงโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
8. นางสาวสุนทรีย์ พรหมตาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
9. นางนารินี กันทารักษ์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
10. นางสิรินันท์ หล้าภิละโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
11. นางจินดารัตน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองฃประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นายกิตติเกษม เนตรกระจ่างโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
3. นายมนชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ พรหมชนะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
4. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
4. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางสาวจริยา ถาวนะวรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาวทัศวรรณ กรรณิกาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ ชุ่มเล็กโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
4. นางแสงทอง ทะคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร หลีคมโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรจิต ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ เป็งหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรจิต ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ เป็งหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายธวัชชัย สิทธิโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายธวัชชัย สิทธิโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายธวัชชัย สิทธิโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายธวัชชัย สิทธิโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายเอกชัย สายทองโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.092-3514955 , น.ส.พานิชยา ยะมัง โทร.085-7169282
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]