รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยงใหม่ เชต 4 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ระหว่าง วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงวันดี  ปิ่นหย่า
 
1. นางนงคราญ  ยวงฟ้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันทา
 
1. นางสาวเรืองศรี   เรือนตุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญเติง
 
1. นางจงกล  สีสุวอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กหญิงธีรตา  หลูู่
 
1. นางสาวธัญพัชร  ศรีมารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  กันสิทธิ์
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นางนาตยา  เมฆอากาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงศรีสุวรรณ  เชื้อชาย
 
1. นางเสมอใจ  อภิรมยานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. นางสาวจ้ามทอง  นายเฮิง
 
1. นางรัชพร  บัวหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสว่าง 1. เด็กหญิงอภิชญา   ธิสาร
 
1. นางสร้อยดวง  นันโท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พลชมพู
 
1. นางสาวเรืองศรี   เรือนตุ้ย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงมาลา
 
1. นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังขามป้อม 1. เด็กหญิงคำอู๋  -
2. เด็กหญิงปวีณนุช  กิตติกาล
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จองที
 
1. นางสุภัสมณฑ์  บริพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กหญิงจันทภา    จันทะ
2. เด็กหญิงหมวย    แซ่ลี่
3. เด็กหญิงหลาว   ลุงจาย
 
1. นางนวรัตน์  ขอดแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงวรธันยา   กาบแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ทรัพย์สมพงษ์
3. เด็กหญิงอนัตยา  อ่อนอุ
 
1. นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ
2. นางจุไรลักษณ์  ผันแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทาสี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางอำไพ  ใจวัง
2. นางกันยา  ปันเด็ง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงพิลัยพรรณ์  สีมา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พึ่งศรี
 
1. นางจงกล  สีสุวอ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาศิริวงค์
 
1. นางสาวธีรพร  ยิ่งรักชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมานทิพย์ 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  ซึมกลาง
 
1. นายธัชชัย  ศรีวิชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงสุทธาธิณี   อินทยนต์
 
1. นายสายัณห์  อินปั๋น
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล
2. เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย
3. เด็กหญิงเซลีญา  วิโอต์
 
1. นางสาวธนัชญา  แก้ววงษา
2. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วแสง
2. เด็กหญิงยิง  ลุงจันตา
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  จันทร์ดี
 
1. นางกัญญาธิดา  กัญญาณุวงค์
2. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงรสิตา  ตัณชวณิชย์
3. เด็กหญิงเมลิซซ่า  สไตน์เฮ้าส์เซอร์
 
1. นางสาวธนัชญา  แก้ววงษา
2. นางสาวมลทิชา  มาลาพร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายธีรชาติ    หาญขุนทด
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุขแก้ว
 
1. นางสาวพิธี  มณีสอน
2. นางสาวจารุณี  เดชอุปการ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายนรวิทย์  ทองยะ
2. เด็กชายสุวัจชัย  นันตาดี
 
1. นางกัญญาธิดา  กัญญาณุวงค์
2. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายธนัท  สุพารัต
 
1. นางสาวภัทรานันท์  มาสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงนิภากร  สุโรพันธ์
 
1. นายกฤศน์วรรต  บัวเรียว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายสุภวัฒน์  อินก้อน
 
1. นายพีรพงษ์  วีระ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติมา  บุญซาว
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นางพิมพ์ผกา  เมืองไสย
2. นางจิราพร  ชมภูมิ่ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. นายหล้า  ลุงทอง
2. นางสาวอินทร์  จิ่งมะ
3. นางสาวเกี๋ยงคำ  ลุงเล็ก
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เขียววัน
2. นางสาวจตุพร  ศิลาเดช
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์
2. เด็กหญิงชนกฐิมาศ  ดวงสเก็ด
3. เด็กหญิงรัฐนันท์  ทองสิริ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  สวัสดิ์ประดิษฐ์
2. นายวิชชากร  ไขแสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กระทาง
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยมงคล
 
1. นางศิรากานต์  ไชยชนะ
2. นางวัลลภา  พรมท้าว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กชายยศวริศ  บวรพัชรเหม
2. เด็กชายวรพงศ์  ชูใจ
3. เด็กชายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์
 
1. นางเพ็ญศรี  เหลืองสุวรรณ
2. นางบัวบาน  วระวงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายธนโชติ  หวังวนวัฒน์
2. เด็กหญิงวาสนา  กาญจนะ
3. เด็กชายสุธี  ใจกล้า
 
1. นายณรงค์  ก้อนแหวน
2. นางสาวพัชรี  อินเสาร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติภณ  สุต๋า
2. เด็กหญิงนันทินี  มะโนธง
3. เด็กหญิงสุคนธทิพย์  งามวัฒนากุล
 
1. นางพิมพ์ผกา  เมืองไสย
2. นางจิราพร  ชมภูมิ่ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงปริฉัตร  เชิงงาม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ดวงเสาร๋
3. เด็กหญิงอวยพร  -
 
1. นางสาวชุติกานต์   ทิพย์รัตน์
2. นางสาวขวัญตา  ภิญโญฤทธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1. เด็กชายสายฟ้า  นายคำ
2. เด็กชายเมือง  สี่ห้า
 
1. นายธนาวิทย์  ทาปิยะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายพลวัต  พาหุพันธ์
2. เด็กชายอ่องคำ  ลุงกู่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  นันทบัณฑิต
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษนะ  การซื่อ
2. เด็กชายธนภัทร   มาลัย
 
1. นายบัญชา   ติใหม่
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายภาสกร  โสภา
2. เด็กชายโมเสส  ปัญญามูล
 
1. นายสุทิน  จันทน์เทศ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจันทกานต์  กุลเก้า
2. เด็กชายณัฐพล  พุทธิมา
 
1. นายธนภัทร  วินันท์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงทาริกา  ดุมครบุรี
2. เด็กหญิงอุ้ม  ลุงสาย
 
1. นายมนตรา  อินต๊ะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศรี 1. เด็กชายคํา  ลุงชะ
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ปู่มา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วันดี
4. เด็กหญิงอัญชัน  เพ็ญเท่า
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   คํายามา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชติมณี  ฤทธิ์โพธิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คํายามา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์ทิพย์
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุษบง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนบริบูรณ์
4. เด็กหญิงปรัชญาทิตย์  ตั๋นเมทา
5. เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี
 
1. นางมัฒนา  ไชยยาลักษณ์
2. นางสาวพศิน  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงจันจิรา  -
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขุมาลี
3. เด็กหญิงปริญญา  สิงห์ฆะรา
4. เด็กหญิงวรพิชชา  ถาหมื่น
5. เด็กหญิงแอนนา  ทองทูล
 
1. นางสาวรำจวน  จักษุแก้ว
2. นายอมร  อุปนันท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1. เด็กชายคมน์ศักดิ์  แสงทองพนา
2. เด็กหญิงชนัญพัทธิ์  โปธิ
3. เด็กหญิงชลนา  เจริญธัญญพร
4. เด็กชายธราเทพ  เงินสุดใจ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นางพิมพ์กานต์  เทพวงศ์
2. นางศศิวิมล  แสนอุปนันต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารินจา
2. เด็กหญิงธัญยชนก  กาวิโท
3. เด็กชายภาคิน  ลุุงนะ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  คำพรม
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพวรรณ
 
1. นางอัญชุลีกร  ชัยภิบาล
2. นางสาวอัมพร  ไชยตน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงกรนันท์  ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงกรวิการ์  ทิศา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  วังศรี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนปัญญา
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไฮคำ
 
1. นางสายสุดา   ศิริ
2. นางสาวกิติยา  สมพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1. เด็กชายภัทรภณ  แซ่ลี
2. เด็กหญิงราตรี  เลาซางเปลีย
3. เด็กชายสรพงษ์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่ลี
5. เด็กชายอนุวัตติ  แซ่โซ้ง
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญประสม
2. นางสาวฐิตารัตน์  คัมภีระ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทะวงษ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ใจยู
3. เด็กชายนิภัทร  ศิริทองใบ
4. เด็กชายประธาน  ลุงหลู่
5. เด็กชายหลาวดิน  ปู่มอก
 
1. นายทวี  อินวอ
2. นายชัชวาลย์  งานดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญสุขสมบัติ
2. เด็กชายจตุรงค์  โอ่โดเชา
3. เด็กชายชัยธวัช  ขนองขจี
4. เด็กชายณัฐวัตร  มณฑาธารสวรรค์
5. เด็กหญิงธารารัตน์  พรพันประการ
6. เด็กชายธีรชาติ  ขนองขจี
7. เด็กหญิงพรสุพพัต  ฟ้าพยับเมฆ
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทยานพฤกษา
9. เด็กชายวัชรพงษ์  บอเป๊ะ
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  สาทรวนาเวศ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยิ่งสินสุมิตร
12. เด็กหญิงสุธิดา  รัศมีเปรมปรีด์
13. เด็กหญิงอารียา  นิยมไพรสกุล
14. เด็กหญิงเกวลิน  ค้อมลง
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พาอุน
16. เด็กชายเอกรินทร์  สะโนลอย
 
1. นายอรุณ  วังจังหวัด
2. นางสาวสุกัญญา  ซุ่นล้อ
3. นางสาวศิริวรรณ  สายทรัพย์สิน
4. นางอาพร  ไพศาลประพิณ
5. นางสงกรานต์  พิพัฒน์หฤทัยกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีล้อม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงทน
 
1. นางสาวพัชรา  อัมพรสายชล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงอรณิชา  มูลพฤกษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุใจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. นายอรรถพล  จันทร์แก้ว
 
1. นางมนต์รวี  บุญมาปะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายธนดล  ลุงสาม
2. เด็กหญิงวรรณา  คำแดง
 
1. นางสุภาพร  บุญรักษา
2. นางมัลลิกา  สิงห์ครา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช   สุระมิตร
2. เด็กชายศราวิน   จิตรประสงค์
 
1. นางณัฐกาญจน์   ศรีลาชัย
2. นางสาวมัญชรี  อั้งบุญเรือง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายภาคภูมิ  พัฒนาไพร
2. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  คำวงค์ปิน
2. นางพิมพากร   วรรณวิริยวัตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลพรม
2. เด็กหญิงจีรณา  ลุงนะ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กันธาสี
4. เด็กหญิงมนัสชนก  รักชาติ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ชัยวงค์
6. เด็กหญิงรัตนวดี  พูลพิพัฒน์
7. เด็กหญิงสศิตรา  นวลทะคำจันทร์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ลุงซู่
9. เด็กหญิงแตงโม  สายพารักษ์
10. เด็กหญิงแสงห่าน  -
 
1. พระมหาสมหวัง  สิทฺธตฺโถ
2. นางอำพัน  เกษชัย
3. นางอัญชลี  กองเงิน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมานทิพย์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวนแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  แสนหวี
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์
4. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขตระกูล
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  ของก้ำ
6. เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล
7. เด็กหญิงนัชชา  อังควราพันธุกร
8. เด็กหญิงปาณิศา  ดวงเขียว
9. เด็กหญิงปิยนุช  แดงงาม
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุทธิชน
11. เด็กหญิงมัลลิกา  กันตะนา
12. เด็กหญิงรชยาณัฏฐ์  อังควราพันธุกร
13. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น
14. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีบุญปวน
15. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ติคำ
 
1. นางสาวคัมภีร์พรรณ  ภาคาทิน
2. นางสาวนฤมล  ประเสริฐ
3. นางสาวศศิวิมล   พิพิธวัฒนาพันธุ์
4. นางนันท์นภัส  บุญสูนย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์
2. เด็กหญิงอารีญาภรณ์  ทรายศิริ
 
1. นางวรรณา  แสงอรุณ
2. นางสุกัญญา  สิงห์กี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปรเมศวร์  แสนคำมูล
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ดวงอาภัย
 
1. นายภาณุพงศ์  ปิ่นม่วง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี  จีโน
 
1. นายรังสรรค์  วังสาร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงอริสรา  เรือนตุ้ย
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงศุภานันท์  เสนา
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงณัฐริกา    แสงคือ
 
1. นายรังสรรค์  วังสาร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายมะ   แซ่สง
 
1. นายรังสรรค์  วังสาร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจเที่ยง
 
1. นางแสงจันทร์  ไชยสุรินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายจักรกริช  จั๋นจี๋
 
1. นายปกรณ์  ประกายแสงเพชร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายศิวะกร  ญาณะรังศรี
 
1. นายสรายุทธ  เจริญสุข
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มาเย๊อะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  กาบมาลาป
 
1. นางนวลฉวี  สัจสัญญาวุฒิ
2. นางสาวปริยาภัทร  ไชยหาญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำปน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มหาวรรณ
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงคำอุ่ง  ลุงจาย
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  หอมนวล
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงฝน  คำมา
 
1. นายอมร  อุปนันท์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงนางรอด  ลุงส่า
2. เด็กหญิงเออู  เซียมลาย
3. เด็กหญิงโม  ลุงชุนติ
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายดนัย  ลุงเงิน
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อินต๊ะ
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ลุงกาง
2. เด็กชายภานุพงษ์  นิราราช
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรแผลง
 
1. นางณิชกุล  ต้อตานา
2. นางสาววีนัส  สิทธิศักดิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ร่ำรวยมั่นคง
 
1. นายศุภโชค  เกษา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  คุ้มจอหอ
 
1. นายศุภโชค  เกษา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงหลาวมอญ  อิ่นแก้ว
 
1. นางอำไพ  มาตี๋
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สร้อยสน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ร่มโพธิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายขจรยศ  นารายณ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  คำวงค์ปิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายเนติธร  ปันคำ
 
1. นายสมพงษ์  ปลูกงา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทรมานนท์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กหญิงอารียา   มาเยอะ
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงมนพร  เขียวเสวย
 
1. นางศรีรัตน์  สาครินทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณา
 
1. นางชญาภา  ไทยสมัคร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกกร  คำบุญมา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  หอกกิ่ง
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปันปา
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จะเห
5. เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว
6. เด็กชายณัฐนนที  วัฒนกิตติรัตน์
7. เด็กหญิงทิพย์วิมล  หนุ่มดี
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลุงมา
9. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
10. เด็กชายนาโน  ซาคาโมโต
11. เด็กหญิงปุณญาภา  ชุมภูวัน
12. เด็กหญิงพิชญ์นาถ  จิตจันทร์
13. เด็กชายภัทราวุธ  จันทร์ศรี
14. เด็กหญิงริชุฎา  ทองหลอม
15. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
16. เด็กชายอนวัช  อะถะ
17. เด็กหญิงอังคณา  แซ่กิม
18. เด็กหญิงอัญชนิฐา  ภักดีเจริญ
19. เด็กหญิงเบญญาดา  เทพสุนทร
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายณัฐกานต์  อินติ
2. เด็กชายธีรทัศน์  อุตมะ
3. เด็กชายวชิรพล  จักรตุพัจน์
4. เด็กชายวีระกุล  เลาจ๋าว
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยวัง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หยวกเดช
 
1. นายณรงค์  ก้อนแหวน
2. นายอมร  อุปนันท์
3. นางสุพัตรา  สุริยะวงค์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชกร  บัวย้อย
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  คำฟู
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงนรมน  เหมืองศรี
5. เด็กชายนัสพวัฒน์  สิ่วสงวน
6. เด็กหญิงนุชวรา  จินดามรกต
7. เด็กหญิงประภาพรรณ  ปาวารีย์
8. เด็กชายพร้อมพงษ์  อภิวงค์
9. เด็กชายยุทธนา  สูงตรง
10. เด็กชายวัชรพล  เดชะปราปต์
11. เด็กชายศักดิ์ระธี  รัตนะ
12. เด็กชายศิทธิชัย  ขุนอุดร
13. เด็กชายสกุล  สิทธิฤทธิ์
14. เด็กชายสถิตย์พร  พรหมมา
15. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีจันทรากูล
16. เด็กหญิงอรุณี  มูลเมือง
17. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
18. เด็กหญิงอังคณา  ศิริวัฒนะตระกูล
19. เด็กหญิงอัจราภรณ์  เฟื่องขจรจินดา
20. เด็กหญิงอารียา  อุตะมะ
21. เด็กชายเจษฏา  ปินต๊ะ
22. เด็กหญิงไอริณ  ด้วงสวัสดิ์
 
1. นายธนู  มีสัตย์
2. นายยุทธนา  คำวัง
3. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
4. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
5. นางนิตน้อย  อินชัย
6. นางผ่องพรรณ  คำมงคล
7. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
8. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กชายอัครชัย  คำมะวัน
 
1. นางพรประภา  ชัยวงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายขจรยศ  นารายณ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  คำวงค์ปิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์ส่องหล้า   รัตนกิจ
 
1. นางฟองแก้ว  ปัญญามงคล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงฐิติยา  หงิมดี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  อาญา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 1. เด็กชายภูริณัฐ  ขันตี
 
1. นายวิเชียร  สุแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายคเชนทร์  ม่วงเขียว
 
1. นางวัลลภา  พรมท้าว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กหญิงณิชารีย์   พลเยี่ยม
 
1. นางพรประภา  ชัยวงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงดาวิกา  องคุลี
 
1. นางชญาภา  ไทยสมัคร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปินตา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายวุฒิชัย  จิตรำพึง
 
1. นางจิราธร  นาดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงวาเนสซ่า  เจอราดีน
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไพรรัตนาคีรี
 
1. นายนนทวิทย์  อุปปินใจ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่
 
1. นางพรประภา  ชัยวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายรุ่งฤทธิ์   สังเกตุ
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1. เด็กหญิงพลอยฟ้า  ยาบัว
 
1. นางทิวา  วีระ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ญาสมุทร์
 
1. นางจุฑานันท์  ก้อนแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กหญิงคำชัง  บุญมี
2. เด็กชายจตุพร  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายจะเพอะ  ลาหู่นะ
4. เด็กชายจิรายุ  ลุงจ้อย
5. เด็กหญิงชนาภา  ลุงมวล
6. เด็กชายชาเขียว  หน่อแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นันธิ
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงอ่อง
10. เด็กหญิงปลายฝน  ชัยวงค์
11. เด็กชายพีรพล  แซ่ย่าง
12. เด็กชายมงคล  อาษากิจ
13. เด็กชายรัชชานนท์  เดชเดิม
14. เด็กชายรัฐชา  จันทร์กระจ่าง
15. เด็กชายวชิรภัทร์  อาจวิถี
16. เด็กหญิงวนิดา  ถาชื่น
17. เด็กหญิงวรนุช  รักษาศีล
18. เด็กชายวรพล  ดอนแก้ว
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สมเสียง
20. เด็กชายสิริชัย  พลฤทธิ์
21. เด็กหญิงสุกัญญา  จะทอ
22. เด็กชายสุรพล  เชอหมื่อ
23. เด็กหญิงหมวย  ยะ
24. เด็กชายอนิรุต  แย้มเจริญ
25. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจฟู
26. เด็กชายอนุสรณ์  พนะสันต์
27. เด็กหญิงอรนุช  สุขแสวง
28. เด็กหญิงออน  อาสี
29. เด็กหญิงอาริสา  ลุงอาย
30. เด็กหญิงอู  ยะ
31. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพรรณ
32. เด็กชายเพชร  ก้าส่า
 
1. ดร.ถวิล  ศิลาเดช
2. นางกฤษฎากร  วิชัยสืบ
3. นางสาวปวรวรรณ  ศรีคำ
4. นางรัชนีวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง
5. นายณิเดช  ฝั้นวีระ
6. นายวีระพันธ์  งานดี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กหญิงกชกร  สงวนพนาวัลย์
2. เด็กหญิงกนกพร  ซ่านุ
3. เด็กหญิงกฤตพร  วอบือ
4. เด็กชายกฤษฎา  หวังอยู่ดี
5. เด็กหญิงคณิศร  กิจพิทักพนา
6. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ตาเต๊ะชิว
7. เด็กหญิงจิตรสินี  คันธาลังกา
8. เด็กชายจีรภัทร  โต๊ะละแฮ
9. เด็กหญิงชาลิสา  พรหมศิริชาติ
10. เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทร์พอดู
11. เด็กชายณัฐนนท์  ตาเต๊ะชิว
12. เด็กหญิงณัฐภัค  พะซูแมะ
13. เด็กหญิงณิชารีย์  พนาอนุรักษ์
14. เด็กชายดนัย  รัตนชัยประสิทธ์
15. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขนมอิ่มโอด
16. เด็กชายธีร์ธวัช  นภาคีรีรมย์
17. เด็กหญิงนงนภัส  สงวนพนาวัลย์
18. เด็กหญิงนพรดา  ควนไพร
19. เด็กชายนภสินธ์  ทุ่งเมืองทอง
20. เด็กหญิงนฤมล  จรนิภัพ
21. เด็กหญิงนวรัตน์  แสงกระจ่างพราว
22. เด็กหญิงนันทนา  พุทธิกุล
23. เด็กหญิงนันทิกานต์  เจริญสุขสมบัติ
24. เด็กหญิงนิชดา  สมศักดิ์
25. เด็กหญิงบุญเปี่ยม  ชมยินดี
26. เด็กหญิงปภาวิน  นุเกอ
27. เด็กหญิงปริศนา  พนาดาวเด่น
28. เด็กชายปวริศ  สาวโพ
29. เด็กหญิงปานชีวัน  เส่มือแม่
30. เด็กหญิงพรนภัส  จิรธารเจริญ
31. เด็กหญิงพิชยา  ปู่วัน
32. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณรุจา
33. เด็กหญิงวณิดา  ไฝ่รวย
34. เด็กหญิงวิรากร  จันทร์พอดู
35. เด็กหญิงศุภิสรา  กิจพิทักษ์พนา
36. เด็กหญิงสัญห์สิริ  รังษี
37. เด็กชายสิรภพ  ดวงจิน
38. เด็กหญิงสุวนันท์  ภูมิปัญญาดีสม
39. เด็กหญิงอภิสรา  เมืองมั่งมูล
40. เด็กชายไตรภพ  สุภานาลัย
 
1. นายนิตืพงษ์  สิทธิชนะ
2. นายนิติธาดา  หล้าสา
3. นายนิคม  โนชัย
4. นายมนตรี  ไชยบุญทา
5. นางณลดา  บุญทา
6. นางทิพย์สุนีย์  ทิพย์ปะละ
7. นางชญานี  นาตัน
8. นายวิโรจน์  เจริญกุล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 1. เด็กชายกลวัชร  คงคาบ
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  น้ำปุ่น
3. เด็กชายประภัสรา  โพธิ์ตาม
4. เด็กชายรักเกียรติ  น้ำปุ่น
5. เด็กชายราชัน  กันทะวงค์
6. เด็กหญิงสุภัค  ทูลทอนใจ
7. เด็กชายอภิชาติ  มะโมเพ็ญ
8. เด็กหญิงอังคณา  ปันเสาร์
 
1. นางสุนทรี  ศรีคำซาว
2. นายกรกช  อินยา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงชลลัดดา  คำป่าง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ปาน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์บุญเกื้อกูล
4. เด็กหญิงมอญคำ  ลุงออ
5. เด็กหญิงยลลดา  ไทยรัตน์
6. เด็กหญิงเหย่  ศรีนวล
 
1. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
2. นางศรีพรรณ  เกษรศรี
3. นางนิศานาฏ  เกิดที่สุด
4. นางวิไลรัตน์  มาลีพัตร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นไอรักเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พีตาโพน
2. เด็กหญิงกิติญาดา  กันคำ
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสวงผล
4. เด็กหญิงศิริประภา  รัตนะ
5. เด็กหญิงอาทิตย์ตญา  แก้วถา
 
1. นางสาวสายชล  สงวน
2. นางสาวศรีนวล  เมธา
3. นางชุติมณฑน์  สุดสายตา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงกันตา  ลุงเขิ่ง
3. เด็กหญิงจันทนา  ลุงต๊ะ
4. เด็กหญิงจ๊อม  สายทอง
5. เด็กชายธนภัทร  หล้าเป็ง
6. เด็กหญิงนฤมล  ลุงมน
7. เด็กชายปี  อ่อนไท
8. เด็กหญิงพรรณทิพา  ดวงติ๊บ
9. เด็กหญิงวรรณา  คำแดง
10. เด็กหญิงวันดี  ลุงซอ
11. เด็กหญิงหมวย  มูลศรี
12. เด็กชายหลู่  มูลศรี
13. เด็กชายอภิชาต  ทุน
14. เด็กชายเคอ  ลุงหย่า
15. เด็กหญิงแพรว  สายคำ
 
1. นางสุภาพร  บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ  กิติยา
3. นางมัลลิกา  สิงห์ครา
4. นางอรวรรณ  ธนามี
5. นายอนุรักษ์  เมืองมูล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงคำผอง  มหา
2. เด็กหญิงจิดาภา  โสรจวัฒนพร
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  กันทา
4. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์แสง
5. เด็กชายดุษฎี  เชื้อชาย
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยาวิชัย
7. เด็กหญิงปาลิตา  คำสวย
8. เด็กชายภานุเดช  ทำบุญ
9. เด็กหญิงรุจีรัตน์  หนูหนุน
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คนไว
11. เด็กหญิงศศิวิมล  จองคำ
12. เด็กชายสมพงศ์  เครือวงค์
13. เด็กหญิงสุภารวี  ศรีจันทร์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  คุ้มภัย
15. เด็กหญิงเบญจพร  อ่องจิ้ว
 
1. นางสาวอรณิชา  สิงหราช
2. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
3. นางวัลลภา  พรมท้าว
4. นางสาวอรุณรัตน์  อาญา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงปาลิกา  ปาลีกุย
 
1. Mrs.Wang  Ying
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจุฬาพิชญ์  รอดเรือน
 
1. นางแสงมณี  พิทยาพล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงอารียา  อุตะมะ
 
1. MissPu  Xianmei
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ลุงกาน
2. เด็กหญิงปิยรัตน์   -
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญสม
4. เด็กชายสายฟ้า  ลุงมั่น
5. เด็กชายอิทธิพล  -
6. เด็กหญิงแสงเครือ  ลุงมั่น
 
1. นางมลิวัลย์  ชัยบุรี
2. นางบัวบาน  วระวงษ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงดอกบัว  คำใส
2. เด็กหญิงภัทราวดี  มูลเขียว
3. เด็กหญิงหนูแดง  ลุงทุน
4. เด็กหญิงอรุณี  จองแก้ว
5. เด็กหญิงอาทิมา  วงษ์ชัย
6. เด็กหญิงเสาวภา  ศรีโสภาพิมาน
 
1. นายจิรพงษ์  ปัญญาใจ
2. นางบัวบาน  วระวงษ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายกฤตนัย  เนพอ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำภีระวงษา
3. เด็กชายทวีสิน  ปั๋นจาย
4. เด็กชายพิทยุฒม์  บุญคุ้ม
5. เด็กชายพิทักษ์  มหาวรรณ์
6. เด็กชายสหภาพ  หน่อแก้ว
7. เด็กชายหาญ  จายคำ
8. เด็กชายแดง  แสงแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  ยิ่งสมัคร
2. นายทวีศักดิ์  สิงห์ต๊ะ
3. นายสุครอง  แสงสุวรรณ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายจักรินทร์  กองหมอก
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  สุระวัง
3. เด็กชายทุน  ลุงทุน
4. เด็กหญิงธนัชพร  ไชยคำ
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  สิงคะปะ
6. เด็กหญิงธีรนาฏ  ปานสุวรรณ
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินเสาร์
8. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  แซ่จ๋าว
9. เด็กหญิงสรสิชา  ปิ่นมาตร
10. เด็กชายสุเมธ  สอนเอียด
 
1. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
2. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง
3. นางสรัลชนา  เฟื่องฟู
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุยะ
2. เด็กหญิงพร  ลุงออ
3. เด็กหญิงหอม  ศรีนวล
 
1. นางดาวเรือง  สายมณี
2. นางสาวณัฏฐภัทร  สุริยะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัณญารัตน์  มูลหงษ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สมมิตร
3. เด็กหญิงอริศญา  ใจสัตย์
 
1. นางชลนารา  ญานะ
2. นายศุภวุฒิ   อุดมวรรธน์กุล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิง บุญยวีร์   ไหวศรี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจันทร์เที่ยง
3. เด็กหญิงพัชรดา  ทานะตา
 
1. นางสุนทรี  คุณา
2. นางสาวสุทธิพร  เชียงปวน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทาพิลา
2. เด็กหญิงปุญญิศา  คิดชนะ
3. เด็กหญิงพลอย  สองศรี
 
1. นางสาวยุวดี  กอวงค์
2. นางสาวนุดาวรรณ  ตาอินทร์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  คนรักธรรมชาติ
 
1. นางสาวยศวดี  เขตต์เมืองมูล
2. นางสาวชวณันทร์  ทธภรณ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. นายณัฐวุฒิ  สายวงค์
2. เด็กชายอิทธิพล  ไชยสกุล
 
1. นายเกรียงไกร  ตาสา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายธนภัทร  อินดี
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ด้วง
 
1. นายพิทักษ์ชล  คำอ้าย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายศวัส  จิตธรรม
2. เด็กชายอารอน  พรสวรรค์ แมรซ์
 
1. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงธัญญ์ธารา  ใบผ่อง
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  ละม่อม
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
2. นายสิรภพ  อุตสม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงข่อง  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กหญิงแดง  จะชี
 
1. นางสาวดวงพร  ฝั้นพรม
2. นางชรินทร์ทิพย์  วาณิชประดิษฐ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนตอ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุจริต
2. เด็กหญิงวรรณิศา  นวลอินทร์
 
1. นางสาวนฤพร  พรมมินทร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณภัทร  แสนโท
2. เด็กชายเดชา  อินตา
 
1. นายกฤตติภูมิ  เขียวคำสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวัช  เตจ๊ะ
2. เด็กชายสตางค์  บุตรสัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
2. นายกฤตติภูมิ  เขียวคำสุข
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กหญิงกชกร  สงวนพนาวัน
2. เด็กหญิงนงนภัส  สงวนพนาวัลย์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  โชติอำนวยกุล
 
1. นายมนตรี  ไชยบุญทา
2. นางนภัสนันท์  กุศล
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กชายพงษธร  อินตัน
2. เด็กชายภัทรพล  ปู่หล้า
3. เด็กชายภูมินทร์  เพลงพันทิศ
 
1. นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กชายกนก  จันสีมุ่ย
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ปู่ก่ำ
3. เด็กชายพิพัฒพงษ์  อินตัน
 
1. นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์เวียง
2. เด็กชายธนพล  เหล็กแปง
3. เด็กหญิงนิรชา  เขียวอ่อน
 
1. นางฤทัยกาญจน์  ไกรโต
2. นายวรวุฒิ  แสงคำ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. นายณัฐพงษ์  จินะราช
2. นายวีรทรัพย์  จันทวรนันทวิช
3. นายอนุรักข์  เรือนทิพย์
 
1. นายอนิรุทธิ์  จิตหาญ
2. นายไพศิฐ  เรือนเมา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายกรณวัต  ยอดคําแสง
2. เด็กชายหยุ่น  ลุงกู่
3. เด็กชายอินแสง  ลุงคํา
 
1. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
2. นางศิราณี  หน่อคํา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชื่น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงทรายขาว  แอซือ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั๋นแก้ว
4. เด็กชายวัชรพล  เรือนงาม
5. เด็กชายวิโนทัย  ไชยะปอก
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  คำปา
2. นางสมใจ  ไกรพันธ์
3. นางแสงดาว  ใจสุข
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชื้อก๋อง
2. เด็กหญิงนิภาพร  สิทธิราช
3. เด็กหญิงฟาริดา  ผลศรีธิ
4. เด็กหญิงศรีนวล  แสงมั่น
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงใจ
6. เด็กหญิงใบบัว  นายพู
 
1. นางศิริพร  คำปวง
2. นางสาวแววดาว  เขียวภา
3. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายตีหะ  ลุงดง
2. เด็กหญิงหนึ่ง  ลุงกอ
3. เด็กหญิงอภิสรา  ชาติแสนปิง
 
1. นายศฤงคาร  แป้นกลาง
2. นายพจน์  วงศ์ปัญญา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงนิวาพร  วะตินา
2. เด็กหญิงมธุรดา  อินศรี
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจดี
 
1. นางวันวิสา  นวพงศ์ไพบูลย์
2. นางจีรนันท์  กมลทิพย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายสมชาย  ลุงนะ
2. เด็กชายสายฟ้า  บุญประคอง
3. เด็กชายหาญณรงค์  ณอินทร์
 
1. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
2. นางศิราณี  หน่อคํา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กชายพัฒนพงษ์   ต๊ะราช
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชัยศิลป์
3. เด็กชายโชคนรินทร์    บัวบาน
 
1. นายประวิช  เขื่อนแก้ว
2. นางศิริพร  ศุกระศร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1. เด็กชายปัญญากร  มีครู
2. เด็กหญิงมยุรา  นายดี
3. เด็กหญิงรัตนา  นายสอ
 
1. นางมุกดา  ขอร้อง
2. นางนฤมล  สุกันทา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกีต้า  แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงสร้อย  ติ๊มา
3. เด็กหญิงอัมพร  คำแหลง
 
1. นายกัมพล  ยินดี
2. นางสาวกรรณิการ์  จิตรมะโน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงชนาภา  ปันกาศ
2. เด็กชายปวรัญญู  ศรีแปง
3. เด็กหญิงพัชรากร  บุญเป็ง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ใจอินผล
2. นางฐิวริญณ์  รัตติเจริญวงษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หน่อนันจา
 
1. นางรัชนีวรรณ  เปรมวุฒิ
2. นางสาวศันสนีย์  นายสกุล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงจารุณี  คิราปิยวาท
2. เด็กหญิงสารินี  เดชไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ตาแอ๊ะซู
 
1. นางสาวรัชนู  สุขอ้าย
2. นางถนอมศรี  ใจซื่อ
 
149 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 1. เด็กชายกิติชัย  คำมี
2. เด็กหญิงชุติมา  แก้วแดง
3. เด็กหญิงสายฟ้า  มีสุข
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ด้วงคำ
2. นางอัจฉรา  ว่องตระกูล
 
150 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1. เด็กหญิงธัญสิริ  อาสาสินพัฒน์
2. เด็กหญิงฟ้า  -
3. เด็กหญิงเก็จลดา  ราชสุวรรณ
 
1. นางสุชาดา  รัตนวิมลเมือง
2. นางสาววนิดา  บุรพลธานี
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปัณณวิชย์  โปธิมา
 
1. นางสาวรจนา  สุขเทษา
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงอดิศา  ศรีรัตน์
 
1. นางพัทรินทร์  ตื้อแปง
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายธนบดินทร์  จิรรัตน์สกุล
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายมรุพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชนินทร  จงเจริญ
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  ตานะเป็ง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายคณิสร  คุณประทีป
2. เด็กชายชินกฤต  กฤษณกรรณ์
3. เด็กชายสาธิต  ทารส
 
1. นางเมย์ณิศา  พูลจันทร์
2. นางสาวปริยาภัทร  ไชยหาญ
 
158 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงหลิ่ง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แสงศักดิ์
 
1. นางอุไวรรณ  ทองพฤกษ์
 
159 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงปณิตา  เวินเสียง
2. เด็กชายอิทธิกร   แก้วเกตุ
 
1. นางมัญชรี  อั้งบุญเรือง
2. นางณัฐกาญจน์  ศรีลาชัย
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  กิติกาล
 
1. นางสาววิภา  บุญสม
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายเอกสิทธิ์   อินแสง
 
1. นางสาวปริยาภัทร  ไชยหาญ
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  งามดี
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  หวังดี
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  นันตา
 
1. นางสาวนิตยา  มณีวรรณ
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โปธิ
 
1. นางสาวรจนา  สุขเทษา
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชลกร  พระชั้นนอก
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายวิรุต  วรรณลังการ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พงษ์ปวน
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กชายศิวดล  ยศยิ่ง
 
1. นางมัฒนา  ไชยยาลักษณ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1. เด็กหญิงนํ้าตาล  ลุงย่า
 
1. นางรัตติกร  นามลือ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงสุทธาวาส    ถาใจ
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงกีรติกา   บุญมี
2. เด็กชายชัยพร   แซ่วะ
3. เด็กชายบรรณวัชร   แซ่วะ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   จิตนาน
5. เด็กหญิงสุกัญญา   เซ่งจ่าว
6. เด็กชายอชิตพล  แก้วมา
 
1. นางปิ่นเพชร  อินทร์ตุ้ม
2. นางสาวสิรินลักษณ์  ปันตะทา
3. นางสาวปภาวี   งดงาม
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณภัทร  กาวี
2. เด็กชายธีรภัทร์  พรมเสน
3. เด็กชายนพดล  เสียงไสย์
 
1. นางสาวกรรณิกา  จิตมะโน
2. พระกฤติธนัช  วิใจยา
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกานต์  สุขแสวง
2. เด็กชายชัชชนม์  คำเดช
3. เด็กชายชาญณรงค์  เยลงกุ
 
1. นางวนิดา  สมบัติ
2. นางสิริรัตน์  คำจินะ
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปานนวัฒน์  มหาพร
2. เด็กชายภคิน  อิ่นแก้ว
3. เด็กชายศิวกร  จิระชัย
 
1. นางสุนทรี  คุณา
2. นางสาวสุทธิพร  เชียงปวน
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กชายกลม  ลุงทอง
2. เด็กชายวินัย  ภูพานเพชร
 
1. นายยงยุทธ  กาบจันทร์
2. นางชรินทร์ทิพย์  วาณิชประดิษฐ์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายภัทรกร  ตนรู้
2. เด็กชายอรุณ  โพธิ
 
1. นางวนิดา  สมบัติ
2. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังขามป้อม 1. เด็กชายณรงค์ภัทร์  ผดุพรรค์
 
1. นางสุภัสมณฑ์  บริพันธ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กชายฐิติพงษ์   วัฒนศัพท์
2. เด็กชายเกียรติขจร  ปู่จุ่ม
 
1. นายยงยุทธ  กาบจันทร์
2. นางชรินทร์ทิพย์  วาณิชประดิษฐ์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กชายนัทธพงศ์  หล่อโตน
2. เด็กชายสรวิชญ์  อุปนันท์
 
1. นางปัทมา  อินเทพ
2. นางสาวมนัสนันท์  ไชยวงค์
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กชายฐนปกรณ์  โยธา
2. เด็กชายม่อนฟ้า  ลุงสาม
3. เด็กหญิงเสน่ห์  ลุงป่าง
 
1. นางสาวส่งศรี  พุทธเกิด
2. นางเฉลิมพร  เขื่อนแก้ว
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกสิวัฒน์  หินขาว
2. เด็กหญิงพนิดา  สอนใจ
3. เด็กชายศิวกร  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
2. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ