หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยงใหม่ เชต 4 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ระหว่าง วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมาน โปธิปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
2 นางวนิดา สุขรัตน์ ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
3 นางสาวอัมพร ไชยตน ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
4 นายอนุสรณ์ ยาวุฑฒิ ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
5 นายมนตรี ชาติโยธิน ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
6 นางอัญชุลีกร ชัยภิบาล ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
7 นางสาวเรืองศิริ ประสพโชคชัย ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
8 นางบัวบาน วระวงษ์ ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
9 นางเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
10 นางมลิวัลย์ ชัยบุรี ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
11 นางคมคาย พฤกษากร ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
12 นายจิรพงษ์ ปัญญาใจ ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
13 นายประเสริฐ วงค์ชัย ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
14 นายยุทธนา คำวัง รอง ผอ.รร.วัดเวฬุวัน คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
15 นายพันธุ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รอง ผอ.รร.วัดเวฬุวัน คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
16 คณะครู นักเรียน นักการภารโรง ทุกคน โรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
17 คณะครู นักเรียน นักการภารโรง ทุกคน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน
18 นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
19 นางอุไร กาละปัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
20 นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
21 นางสาวพูนศิริ วิทามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
22 นางสิริพิม อุปเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
23 นางสุนทรี สุวรรณภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
24 นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
25 นางวรรณวิสา สุนา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
26 นางณัฐนันท์ เสมอใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
27 นางประภาพร สวรรณบงกช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
28 นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
29 นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
30 นางสาวอรวรรณ พรหมมณี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
31 นางบัวจันทร์ สุริโย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
32 นางขนิตฐา คำแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
33 นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
34 นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
35 นางดวงฤดี พงษ์เทิดศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
36 นางชฏาพร ปราโมทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
37 นางสาวพีรดา ทิพย์วงค์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
38 นายบงการ ศรีนันตา ครู โรงเรียนบ้านหัวริน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
39 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
41 นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
42 นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
43 นายประสิทธิ์ เมืองใสย รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
44 นางไปรผดา โปติบุตร รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
45 นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
46 นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
47 นายพิเชฐ คำรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
48 นางมนัญญา เตมียะ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รอง ผอ.รร.วัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางคมคาย พฤกษากร ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นางฐิตารี คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
55 นางสุชาดา บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
56 นางจุไร ภาโนชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
57 นางสุนิทรา พรมมล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
58 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
59 นายนคร โนภิระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
60 นายพัทธพล โนภิระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
61 นายกมล ชื่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
62 นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
63 นางสุภาพร สารประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
64 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
65 นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
66 นายมานิตย์ พุทธโยธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามสาระการเรียนรู่้
67 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
68 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางบัวจันทร์ สุริโย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ บัวจันทร์ สุริโย 084 985 5951 บงการ ศรีนันตา 086 1813480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]