หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 25 46 38
2 002 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 7 11 9
3 006 โรงเรียนชุมขนวัดปากกอง 3 7 5
4 007 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 5 7 5
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 24 42 28
6 009 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร 0 0 0
7 016 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 14 26 23
8 020 โรงเรียนบ้านดง 5 5 5
9 019 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 10 20 12
10 021 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 5 14 7
11 022 โรงเรียนบ้านตองกาย 10 30 17
12 023 โรงเรียนบ้านทรายมูล 8 21 10
13 026 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 4 25 10
14 025 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 35 68 53
15 024 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 15 30 17
16 027 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 21 33 23
17 028 โรงเรียนบ้านปง 24 51 37
18 029 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 24 42 26
19 030 โรงเรียนบ้านป่าตาล 10 33 15
20 032 โรงเรียนบ้านพันตน 7 14 12
21 033 โรงเรียนบ้านฟ่อน 13 31 17
22 034 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 9 22 9
23 037 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 15 22 15
24 039 โรงเรียนบ้านวังศรี 1 5 2
25 040 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 11 21 14
26 041 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 10 34 11
27 042 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 56 137 82
28 043 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 18 34 27
29 044 โรงเรียนบ้านสามหลัง 12 30 17
30 046 โรงเรียนบ้านหนองตอง 14 27 21
31 047 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 11 7
32 052 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 5 6 6
33 053 โรงเรียนบ้านหัวริน 17 43 30
34 048 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 7 19 10
35 049 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 16 67 27
36 050 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 3 2
37 051 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 10 18 13
38 018 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 4 12 6
39 031 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 22 35 30
40 054 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 3 3 3
41 055 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 31 44 40
42 035 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 2 5 2
43 036 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 2 6 2
44 045 โรงเรียนบ้านแสนตอ 7 13 9
45 056 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 0 0 0
46 057 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 18 63 30
47 058 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 9 21 16
48 038 โรงเรียนบ้านไร่ 6 22 10
49 062 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 7 14 12
50 068 โรงเรียนวัดกองทราย 3 34 8
51 069 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 33 67 45
52 070 โรงเรียนวัดคีรีเขต 2 8 3
53 071 โรงเรียนวัดจอมทอง 7 14 11
54 072 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 7 12 9
55 073 โรงเรียนวัดช่างคำ 6 7 6
56 074 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 5 8 5
57 075 โรงเรียนวัดดอนชื่น 5 12 8
58 076 โรงเรียนวัดตำหนัก 0 0 0
59 081 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 8 21 15
60 078 โรงเรียนวัดท่ากาน 10 14 13
61 079 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 16 29 24
62 080 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 2 2 2
63 077 โรงเรียนวัดท้องฝาย 4 9 7
64 083 โรงเรียนวัดนันทาราม 11 22 13
65 084 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 7 19 12
66 085 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 19 34 27
67 086 โรงเรียนวัดบุปผาราม 2 2 2
68 087 โรงเรียนวัดประชาเกษม 8 16 9
69 088 โรงเรียนวัดพญาชมภู 15 31 21
70 090 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 13 62 25
71 089 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 4 31 8
72 091 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 10 21 16
73 094 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 13 20 13
74 096 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 8 11 9
75 097 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 18 41 23
76 099 โรงเรียนวัดศรีล้อม 10 16 12
77 100 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 21 33 25
78 101 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 2 2 2
79 098 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 8 12 12
80 102 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 4 9 7
81 103 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
82 104 โรงเรียนวัดสองแคว 2 2 2
83 105 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 11 31 14
84 106 โรงเรียนวัดสามหลัง 7 16 10
85 107 โรงเรียนวัดหนองครอบ 0 0 0
86 108 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 9 19 11
87 109 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 0 0 0
88 110 โรงเรียนวัดอุเม็ง 11 15 13
89 082 โรงเรียนวัดเทพาราม 8 16 9
90 095 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 71 174 102
91 092 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 2 9 4
92 093 โรงเรียนวัดโรงวัว 21 31 25
93 115 โรงเรียนสันป่าตอง 0 0 0
94 114 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 39 91 62
95 113 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 5 11 7
96 118 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 13 31 20
97 112 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 8 29 11
98 064 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 21 41 29
99 011 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 9 6
100 004 โรงเรียนชฎาพร 1 3 2
101 005 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 14 24 14
102 015 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 3 7 5
103 017 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 2 4 2
104 059 โรงเรียนปัญญาเด่น 0 0 0
105 061 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 0 0 0
106 063 โรงเรียนพันธสัญญา 0 0 0
107 065 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 13 21 17
108 066 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 6 18 6
109 067 โรงเรียนวชิราลัย 12 22 18
110 111 โรงเรียนวิมานทิพย์ 5 19 8
111 116 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 0 0 0
112 117 โรงเรียนสืบนทีธรรม 1 2 1
113 119 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย 0 0 0
114 120 โรงเรียนอุ่นไอรักเชียงใหม่ 4 18 9
115 010 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 0 0 0
116 012 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 28 48 37
117 013 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 0 0 0
118 014 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 9 17 11
รวม 1197 2640 1669
4309

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ บัวจันทร์ สุริโย 084 985 5951 บงการ ศรีนันตา 086 1813480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]