หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเสาวณี ปันเขียวโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ไชยตนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
3. นางสาวเรืองศรี เรือนตึ้ยโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู จันทร์กุยโรงเรียนบ้านป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางดวงหทัย จินะเครือโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ขอดแก้วโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ลือชาโรงเรียนบ้านแสนตอประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี บุญทวีโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางอัญชัญ พิมุโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางงามนิตย์ พรหมวรรณโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นันตาโรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
3. นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี คุณาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ถาอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง สุปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางปัทมารัชต์ ขัติพันธุ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นายสมจิตร์ เดชปัญญาโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางหอมหวล ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี วงค์ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ชาวเวียงโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สัญญาลักษณ์โรงเรียนบ้านสามหลังประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สุขรัตน์โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอนงค์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นางบุษบา แก้วหล้าโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางธีราพร สนธินาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ สี่ตระกูลโรงเรียนวัดสองแควประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล กันเรืองโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่นโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางรัติกร เทพกุลโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเสรี เรือนเมาโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ มาตี๋โรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสุปราณี กันทาปันโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายจำนง โปธาเกี๋ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ จอมปัญญาเลิศโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นางอำพร ขอดแก้วโรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการ
4. นางสกาววรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางบัวผัน หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ช่วยค้ำชูโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางวิรุฬรัตน์ จันทร์ต๊ะวงศ์โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางธนพร ธนสีลังกูรโรงเรียนวัดศรีโพธารามประธานกรรมการ
2. นายจำนง โปธาเกี๋ยงศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
3. นายสามารถ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ คำมูลโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ละอูมโรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ อิทธิเดชโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ทองอาภรณ์โรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แสงอรุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางกุนพิธา บุญตันโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีเกษ สินธุยาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางสุไร จันทร์ไชยโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกมล ชื่นทองคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา โคตรวงศ์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นายพจน์ วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พุทธโยธาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายสนิท ศิริโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางจิราวรรณ กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณี เป็งธินาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา มิตกิติโรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
3. นางอำไพ ตุ่นวันโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณี เป็งธินาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา มิตกิติโรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
3. นางอำไพ ตุ่นวันโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณี เป็งธินาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา มิตกิตติโรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
3. นางอำไพ ตุ่นวันโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกัญญาธิดา กัญญานุวงศ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ยารังฟั้นโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกัญญาธิดา กัญญานุวงศ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ยารังฟั้นโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพิชญาภา พิไรแสงจันทร์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางทรายทอง บุญโญโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นายเกรียงไกร สมการณ์โรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ ทิพย์วงค์โรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ประสาธน์สุวรรณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา วรรณชัยโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางนัทธมน ตาจายโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางพัชริดา คนตรงโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกีโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอินทร์แสง เชียวพันธ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ศิลาเดชโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ บุญมาเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นายพีรพงษ์ วีระโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางอัญชนา สืบสกุลโรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพิศ จิตตารมย์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ เต๋จาโรงเรียนกรรมการ
3. นางมณี อินต๊ะแก้วโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางคมคาย พฤกษากรโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
5. นางรสริน ศรีสมยาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
6. นางสมถวิล โกสุมภ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ดุษฏีวิฑิตโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางรำแพน ปัญญาโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสายสุดา ศิริโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นางสาวภัทรภรณ์ หวลอารมณ์โรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเสาวรักษ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ฟั้นเมาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ เขียววันโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสาวรักษ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิชากานต์ รัตนประทุมโรงเรียนบ้านคุณแม่กรรมการ
3. นางนวรัตน์ ฝั้นเมาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ เขียววันโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางแสงระวี จันทะนะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ มาลีพัตรโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
3. นางพรพิมล อ้นบำรุงโรงเรียนวัดท้องฝายกรรมการ
4. นางมัลลิกา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวัลภา พรมท้าวโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุดา ราชโสมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุจันทร์เที่ยงโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางสุนันทา หน่อเต็มโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางสิริรักษ์ ฃัยเมืองยองโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุดา ราชโสมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุจันทร์เที่ยงโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางสุนันทา หน่อเต็มโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางสิริรักษ์ ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ผกา เมืองไสยโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสายสวาท กันทะม้งโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางมยุรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเมืองทอง ชรสุวรรณ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นายประทวน แสนขันแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวประภา ดวงเขตต์โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นายพัฒนา อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
5. นายสมบัติ กายีเนตรผู้ทรงุคุณวุฒิกรรมการ
6. นายมงคล ตันนราโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. นางทองพิมพ์ โตลอยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นายเจริญ พรหมแก้วโรงเรียนวัดดงป่างิ้วกรรมการ
4. นายสินธพ จินดาหลวงโรงเรียนขุมชนบ้านปากกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ก้อนแหวนโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสุมาลี กิติมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประภัตร เมืองใจโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายวรวุฒิ แสงคำโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ละอูมโรงเรียนวัดท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ติใหฒ่โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัชชญา วงศ์เสือโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ บุญประสมโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ บุญประสมโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ บุญประสมโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจุไร ภาโนชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน บรรจงจิตต์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการ
4. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจุไร ภาโนชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน บรรจงจิตต์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการ
4. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุไร ภาโนชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน บรรจงจิตต์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการ
4. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุกินโรงเรียนวัดพญาชมภูประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ยาโนโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นางสายหยุด สมบูรณ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุกินโรงเรียนวัดพญาชมภูประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ยาโนโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นางสายหยุด สมบูรณ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเรณู กันทะสีโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางสายพรรณ โปธิปันโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
3. นางดาวเรือง สายมณีโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจันทนา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ทาคำโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางชณัญสุกานต์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทนา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ทาคำโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางชณัญสุกานต์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจันทนา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ทาคำโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางชณัญสุกานต์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายทองดี ตาสาโรงเรียนบ้านต้นแก้วผดุงวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ คำทองโรงเรียนวัดประชาเกษมกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐภัทร สุริยะโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางธิติมา ธาวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้าประธานกรรมการ
2. นายสมควร เชียมสุวรรณ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุดม งามใสโรงเรียนวัดสันดอนมูลประธานกรรมการ
2. นางจิติมา ศรีพิชญาการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นางบังอร บุญเรืองโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ คำวงศ์ปินโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ขันธะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางแสงเวียน เรือนโตโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภัทธพล โนภิระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ซึมกลางโรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการ
3. นายนิเวช สมเกตุโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
4. นางอรทัย ชัยชนะโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมชัย ปะมะสอนโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนชุมชนวัดปากกองกรรมการ
3. นายชาติชาย สี่ตระกูลโรงเรียนวัดสองแควกรรมการ
4. นายนิคม โนลอยโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ต๊ะมาโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายดำรงเกียรติ ทองเจิมโรงเรียนบ้านแสนตอกรรมการ
3. นางปราณี ภู่อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางสุกัญญา สิงห์กีโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางทวีจิต ณ รังสีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผ่องเกสรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสุทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสลักจิต โลกคำลือโรงเรียนวัดหนองหลั้วประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ คำมาสารโรงเรียนวัดสามหลังกรรมการ
3. นางอธิษฐาน ประเสริฐยาโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผ่องเกสรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสุทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสายคำ สมพรรณพาณิชโรงเรียนบ้านป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา คำหมื่นยองโรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นายสำราญ คำเป็งโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นายธนวน แสนกุยโรงเรียนบ้านดงป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เมืองไสยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายนคร เจริญสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
3. นางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
4. นายเสถียร มอยติละโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เมืองไสยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
2. นายนคร เจริญสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
3. นางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
4. นายเสถียร มอยติละโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศิริกุล ชัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ถิ่นนาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการ
4. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริกุถ ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ถิ่นนาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการ
4. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร สายวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูประธานกรรมการ
2. นายรังสรร วังสารโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวพีระพัฒน์ เรือนมาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร สายวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วังสารโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวพีระพัฒน์ เรือนมาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สายวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วังสารโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวพีระพัฒน์ เรือนมาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ถิ่นนาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการ
4. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ชายสิงห์คำโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสายฝน บุญธิมาโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ชายสิงห์คำโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสายฝน บุญธิมาโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ชายสิงห์คำโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสายฝน บุญธิมาโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ วณีสอนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมนัส หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นางวิไล ทัพเงินโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อุปวรรณโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
4. นางสาวนฤมล คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายมานัส หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นางวิไล ทัพเงินโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อุปวรรณโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
4. นางนฤมล คำวงค์ษาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมานัส หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร อุปวรรณโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
3. นางวิไล ทัพเงินโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางนฤมล คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางกรองจิตร์ ธรรมคุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวพูลผล สมุทร์ทัยโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ เตละรังโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานันท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางกรองจิตร์ ธรรมคุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวพูลผล สมุทร์ทัยโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ เดชะรังโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานันท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางกฤษฏากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นายวินิจ ธรรมสละโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการ
4. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกฤษฏากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นายวินิจ ธรรมสละโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการ
4. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นายวินิจ ธรรมสละโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการ
4. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. นายวินิจ ธรรมสละโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการ
3. นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
4. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ โยกาศโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. ส.อ.อุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. MissStephanie Gamalongโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ โยกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายอุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. MissSteph Gamalongโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ โยกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. ส.อ.อุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. MissSteph Gamalongโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ โยกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. ส.อ.อุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. MissSteph Gamalongโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางศิริพร ยามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางศิริพร ยามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางศิริพร ยามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางศิริพร ยามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissZhang Wen Chen ERโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. MissZhang Qinโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. Mr.Nei He Huiโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัยโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางสุดาชา บุญฤทธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissZhang Wen Chen ERโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. MissZhang Qinโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. Mr.Nei He Huiโรงเรียนม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ประสพโชคชัยโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางสุดาชา บุญฤทธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissZhang Wen Chen ERโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. MissZhang Qinโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. Mr.Nei He Huiโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัยโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางสุดาชา บุญฤทธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญมี ศรีพิชยานันท์โรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ อินตะนนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นายดำรง จงไกรจักรโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นายสายัณห์ อินปั๋นโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
5. นางปรียาภรณ๋ ไทรงามโรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ สิงห์ต๊ะโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ วงแสนสีโรงเรียนบ้านทุ่งเสื้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ วังจังหวัดโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายสาทร เนตรประสิทธิ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นายปริญญา ศุกาญจนพันธุ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ สุจาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ สุขแก้วโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชาติโยธินโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
3. นางสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. สิบเอกบุญสม ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยรินประธานกรรมการ
2. นายสมนึก นาห้วยทรายโรงเรียนวัดศรีล้อมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สิทธิมูลโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
4. นายบุญช่วย อุดชาโรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอัมพร เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดเทพารามประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติโรงเรียนวัดศรีล้อมกรรมการ
3. นางสาวสุขฤทัย ธิตุ้ยโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นางนงนัช ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมพร เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดเทพารามประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติโรงเรียนวัดศรีล้อมกรรมการ
3. นางสาวสุขฤทัย ธิตุ้ยโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นางนงนัช ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนิพรพรรณ ใจมาโรงเรียนยุวฑูตพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทิศณุพงษ์ ปันวงษาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนิพรพรรณ ใจมาโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทิศณุพงษ์ ปันวงษาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นางสาวอัญวรีย์ มณีชัยกุลโรงเรียนสันป่าตองกรรมการ
4. นายยงยุทธ กาบจันทร์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
5. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สายยุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านห้วยตองประธานกรรมการ
2. นายวงศกร ร้องคำโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ วานิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
5. นายพิทักษ์ชน คำอ้ายโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ วานิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นายมนตรี ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สายยุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ นามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายศิวดล เชื้อหมั่นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
5. นางผกาภรณ์ จันทร์เรืองโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรภาพ นามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางมนัญญา เตมียะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ชน คำอ้ายโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
5. นางภัสร์วรา ใจแก้วโรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูประธานกรรมการ
2. นายอุทัย จิตไพรหมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนฤพร พรมมินทร์โรงเรียนบ้านแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านห้วยตองประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ กาบจันทร์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นายอุทัย จิตไพรหมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ วานิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
4. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
5. นายพิทักษ์ชน คำอ้ายโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย ไชยชนะโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นายมนตรา อินต๊ะโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย ไชยชนะโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนศืรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายมนตรา ิอินต๊ะโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรพล อินตะยศโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ โสภาศรีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นายวิชาญ ไชยพูนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นายธีรพล ขันโทโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อินตะยศโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ โสภาศรีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นายวิชาญ ไชยพูนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นายธีรพล ขันโทโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวีระชาติ สุอินต๊ะโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นายฉลอง มูลยศโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางดวงธิดา ชัยเรือนแก้วโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทองพูล สมคะเณย์โรงเรียนบ้านเปียง(เรัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี จิตหาญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางพรประภา ชัยวงค์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทองพูล สมคะเณย์โรงเรียนบ้านเปียง(เรัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี จิตหาญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางพรประภา ชัยวงค์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชญาภา ไทยสมัครโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร คำปวงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ปัญญาปิงโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
5. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชญาภา ไทยสมัครโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร คำปวงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ปัญญาปิงโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
5. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปรัชญากร ธรรมปัญญาโรงเรียนวัดเทพารามประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ จิตหาญโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นายทองอินทร์ คล่องการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
5. นางมัฒนา ไชยยาลักษณ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
6. นางกัลยารัตน์ รัตนกุลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)กรรมการ
7. นางถนอมศรี ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรัชญากร ธรรมปัญญาโรงเรียนวัดเทพารามประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ จิตหาญโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นายทองอินทร์ คล่องการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
5. นางมัฒนา ไชยยาลักษณ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
6. นางกัลยารัตน์ รัตนกุลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)กรรมการ
7. นางถนอมศรี ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ฝ่ายริพลโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูประธานกรรมการ
2. นางธนพร อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวกรรมการ
3. นางนัฐธิชา นามแก้วโรงเรียนวัดเทพารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ฝ่ายริพลโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูประธานกรรมการ
2. นางธนพร อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางนัฐธิชา นามแก้วโรงเรียนวัดเทพารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางดารณีย์ พยัคฆกุลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางมนต์ธิชา สุดจิตรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางณิชานันท์ ปวงคำโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางวนิดา เดชาฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดารณีย์ พยัคฆกุลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางมนต์ธิชา สุดจิตรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางณิชานันท์ ปวงคำโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางวนิดา เดชาฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ แอ่นดอนโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางพัชรี เกษมณีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายปรัชญากร ธรรมปัญญาโรงเรียนวัดเทพารามประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ จิตหาญโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นายทองอินทร์ คล่องการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
5. นางมัฒนา ไชยยาลักษณ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
6. นางกัลยารัตน์ รัตนกุลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)กรรมการ
7. นางถนอมศรี ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวราภรณ์ สุขทองโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ กันทาสมโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการ
3. นางรุจิรา ปันจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางดวงนภา จันทร์เป็งโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
5. นางอรพิน กันทะตาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
6. นางเกษร กันทะวังโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
7. นางปณิดา อาจหาญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปิ่นทอง คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสายสวาท แปงศิริโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางรชยา จิระธรรมโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
4. นางอานูน แสงจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
5. นางณัฐติญา ทิพย์ภาษาโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการ
6. นางอัจฉรา บุญแปลงโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนิทรา พรมมลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุนิทรา พรมมลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนิทรา พรมมลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุนิทรา พรมมลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนิทรา พรมมลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนิทรา พรมมลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุนิทรา พรมมลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชุติมา กันทวีชัยโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ แสงท้าวโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิชา ทับทิมเทศน์โรงเรียนสโมสรไลออสน์รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางทองพูน มณีวรรณโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวันโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางทองพูน มณีวรรณโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวันโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพืดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคึกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ อิมังโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
5. นายเจตนา ลักขนามโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคึกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินลักษณ์ ปันตะทาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินลักษณ์ ปันตะทาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินลักษณ์ ปันตะทาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินลักษ์ ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินลักษ์ ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินลักษ์ ปันตะทาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรติมา คำปวนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นางพรเทวี เต๋จาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร แสนธรรมโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ทาวงศ์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ตื้อแปงโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร แสนธรรมโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ทาวงค์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ตื้อแปงโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโอภาส บัวเย็นโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ สายติ๊บโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสาววนิดา โมตาลีโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโอภาส บัวเย็นโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ สายติ๊บโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสาววนิดา โมตาลีโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส บัวเย็นโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ สายติ๊บโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสาววนิดา โมตาลีโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส บัวเย็นโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ สายติ๊บโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสาววนิดา โมตาลีโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโอภาส บัวเย็นโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ สายติ๊บโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสาววนิดา โมตาลีโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มโรงเรียนวัดศรีโพธารามประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์สุข พงษ์เขียวโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางมัลลิกา สิงห์คราโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มโรงเรียนวัดศรีโพธารามประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์สุข พงษ์เขียวโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางมัลลิกา สิงห์คราโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ บัวจันทร์ สุริโย 084 985 5951 บงการ ศรีนันตา 086 1813480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]