หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยงใหม่ เชต 4 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ระหว่าง วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   28 ก.ย. 2559   29 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
10 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
11 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
12 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
13 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
14 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิลปะ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องดนตรีไทย อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องดนตรีไทย อาคารธนู 28 ก.ย. 2559 07.30-16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 28 ก.ย. 2559
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 28 ก.ย. 2559
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิปละ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องดนตรีสากล อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องดนตรีสากล อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องดนตรีสากล อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องดนตรีสากล อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
40 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิปละ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
41 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิปละ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
42 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิปละ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
43 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องศิปละ อาคารธนู 28 ก.ย. 2559
44 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 28 ก.ย. 2559
45 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 28 ก.ย. 2559
46 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี ห้อง 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 28 ก.ย. 2559
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
10 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
12 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
13 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
14 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
15 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2559
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
10 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
11 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
12 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
13 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
14 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
4 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
5 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
6 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
8 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 28 ก.ย. 2559

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ บัวจันทร์ สุริโย 084 985 5951 บงการ ศรีนันตา 086 1813480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]