รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกันดารุณี  หล้าใจ
 
1. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงเจิม  ปางน้อย
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อินทร์ต๊ะ
 
1. นางสาววงเดือน  ครินชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงยอดเหน่ห์  ลายคำ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงอำไพภรณ์  แสนไวยากรณ์
 
1. นางฟองจันทร์  บุญมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรลภัส  คำเงิน
 
1. นางละมัย  พันธุ์สัมฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จองหลี
 
1. นางสาววราภา  เลาหเพ็ญแสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายซื่อ  ลุงจิ่ง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายธีรพร  ดวงสีดา
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวนงเยาว์   ศรีอินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ยอดประทุม
2. เด็กหญิงมัญชุพร  ปราศรัย
3. เด็กหญิงรวงข้าว  พะโย
 
1. นางผ่องศรี  พิพัฒน์
2. นางวีรยา  อินต๊ะสิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงธิติญาพร  เมธา
2. เด็กหญิงปภาดา  พาพู่
3. เด็กหญิงศศิกานต์  โพซ่า
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
2. นางสาวนงคราญ  ไชยเรืองศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวกุลนารี  ละปาน
2. นางสาวธนพร  กะหลิ่ง
3. นางสาวนพิณ  ลายใส
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นายประพันธ์  สอาดล้วน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ยาใจ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีสมุทร
 
1. นายอริยธัช  รพีกาญจน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงหลู่  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงแสงหลู่  นาลิ่ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงคำน้อง  ลุงจ่อ
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ไชยะหมื่น
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายพีรวัส  อิงคสันตติกุล
 
1. นางสาวสาวณี  กาโพ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนเพชร
 
1. นางสาวนิรมัย  ไชยวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงพลอยใส  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรยากร  ลุงติยะ
3. เด็กหญิงศุภนัน  ลุงก๊ะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำหลาว   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมอญจิ่ง  ลุงศิริ
3. เด็กหญิงเข่งหล้า  ลุงกั่นนะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล  เลาหาง
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  แซ่หาง
3. เด็กชายวัชระ  แซ่ลี
 
1. นางกิ่งดาว  ปัญญา
2. นายธนาดุล  เลาลี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงปูยุง  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่ชู  เมอแล
3. เด็กหญิงหมี่ยุ  เยอะซอ
 
1. นางภัสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพังงา  ลุงยอด
2. เด็กชายเต็ง  ลุงนุ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจใหญ่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจิ่งหยุ่น  ลุงปาน
2. เด็กชายหนุ่มเมือง  หยั่นนะ
 
1. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไข่คำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายแสงหาญ  ลุงปิว
 
1. นางอำพร  ปาบุ่ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายแสงห่าน  ลุงต๊ะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายจิรพัส  บุญเฟือง
 
1. นางสาวประภัสสร  สุยะใหญ่
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายบุญศิริ  แซ่หยั้ง
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทะพันธ์
3. เด็กชายเอกภพ  ลุงต๊ะ
 
1. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ผัดแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกิริยา  ว่องไว
2. เด็กชายศุภกิตติ์  รอบคอบ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สุธรรมสกุล
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไข่คำ
2. นายพิทักษ์  อนุลม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงฐปณัฐต์  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองขันนาค
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ดวงแก้ว
 
1. นางรัตนาภรณ์  วงศ์พิพัฒนธาดา
2. นางณิชชารีย์  พูลพัฒนสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงปริชาติ  เทพนารีนทร์
2. เด็กหญิงวรกานต์  แสนศรี
3. เด็กหญิงอารียา  เมืองมูล
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นางสาวศรัญญา  เตชะวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายนคร  ยาแปงกู่
2. เด็กหญิงนลิตา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายปภังกร  เชอหมื่อ
 
1. นายธวัชชัย  ต้องใจ
2. นายรัฐพล  ชมภู
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายข่อง  ลุงจ่า
2. เด็กชายจ่อ  ลุงส่วย
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  หลวงคณะ
 
1. นายอภิชาติ  ธิป๋า
2. นางฐิรินทร์ดาว  โพธิกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงวรรวิภา  แสนบ้าน
2. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมเนียม
3. เด็กหญิงสุรัญชนา  เดชะวรรณ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นางสาวศรัญญา  เตชะวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงอารียา  เทียนช้าง
2. เด็กหญิงอำพร  พรมมา
3. เด็กหญิงแทน  แสงสังวาล
 
1. นางสาวศรัญญา  เตชะวงศ์
2. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายอ่อง  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายไมตรี  ซอนะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนปัญญา
2. เด็กชายปวันวัช  ผันตา
 
1. นางกิตติยา  ดวงแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายสมคิด  ลุงชิง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงชิง
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายบุญชู  อ่อนละมูล
2. เด็กชายบุญธาร  วงศ์วิชัยแก้ว
 
1. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายกิตติชัย  นายซอ
2. เด็กชายวันชัย  ลุงอ่อง
 
1. นายวิทยา  จิโนเป็ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายพงศกร  แสนนาน
2. นายสรวิชญ์  ลุงมูหริ่ง
 
1. นางพรรณทิพย์  อินทยศ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายธิติ  มะลิคำ
2. เด็กชายอุเทน  กาวิน
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงคำขิ่น  ซ่อนต่า
2. เด็กหญิงญาณี  ลุงจาง
3. เด็กหญิงพัชรีพร  อินทร์ปั๋น
4. เด็กหญิงพิชชา  แสงทอง
5. เด็กหญิงสุจิรา  ลุงทุน
 
1. นางวรรณี  แก้วใจดี
2. นางอรุณี  ต๊ะน้อย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กหญิงณิชาร์  ชีพดำรงสุข
2. เด็กหญิงนุจรี  ลุงติ
3. เด็กหญิงมาศ  ปังน้อย
4. เด็กหญิงวลัย  ลุงคำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ตาเป็ง
 
1. นางเดือนฉาย  ต๊ะมา
2. นางอัจฉราพร  วิชาคุณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงคำ  จองเงิน
2. เด็กหญิงจิตสุภา  น้ำเตียง
3. เด็กหญิงปรารถนา  จุมปามะนี
4. เด็กหญิงปั้น  ละปาน
5. เด็กหญิงสุภาพร  นายพงษ์
 
1. นางวรรณี  แก้วใจดี
2. นางอรุณี  ต๊ะน้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำยุง
2. เด็กหญิงนภัสรา  เจ้าพงไพร
3. เด็กหญิงพิมพิกา  มอเมือง
4. เด็กหญิงเก็จแก้ว  นายหลู่
5. เด็กชายเจนวิทย์  หมองเมิง
 
1. นางเรียม  สิงห์ทร
2. นางสาวประไพ  ธิมา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงนันทินี  ละกว้าน
2. เด็กหญิงนิชา  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงน้ำฝน  สมศรี
4. เด็กหญิงป่าน  ลุงยะ
5. เด็กหญิงสุนิษา  จิ่งต่า
 
1. นางวรรณี  แก้วใจดี
2. นางอรุณี  ต๊ะน้อย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  ย่านนะ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ
3. เด็กชายอนุกูล  ปิ่นหอม
4. นางสาวอุ๊  ลุงปาน
5. เด็กหญิงเมี๊ยะอู  คำ
 
1. นางสาวนงคราญ  นวลฝั้น
2. นางสาวเจนจิรา  พรหมเทศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงกานดา  แซ่หมิง
3. นายจันทร์บุญ  แซ่หลู่
4. เด็กชายอภิรัตน์  แซ่ม้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงจีระพร   ศรีนารี
2. เด็กชายทักษิณ   ปินธง
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ลุงซอ
4. เด็กหญิงรัตน์ธิดา   ทองโกย
5. เด็กชายวสันต์   นายสาม
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกชกรณ์  หอมไกล
2. เด็กหญิงกชวรรณ  โพธิหงษา
3. เด็กชายกวินท์  พิสุทธิพจน์
4. เด็กชายคุณานนต์  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงจิรัชญา  เลิศคชลักษณ์
6. เด็กหญิงชลพิจารณ์  กรัณย์ธนพล
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภารัตน์
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำผอง
9. เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญชื่น
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำเขียว
11. เด็กหญิงฝนทอง  แซ่เอียง
12. เด็กหญิงภัทรธิชา  อินต๊ะแก้ว
13. เด็กหญิงวรัญญา  ขันทะจิตร์
14. เด็กหญิงสุกฤตยา  สถิติรัตน์
15. เด็กชายเคดามัส  รุจิกรสุตนันท์
 
1. นางสาวฐาปนี  เวทย์ทินนัน
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
3. นางศรีดา  สีมี่
4. นางวราภรณ์  คำวังพฤกษ์
5. นายนายปฏิพล  เตจินะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายกลวัชร  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงกัลยา  คำแดง
3. เด็กหญิงคำ  ลุงหลู่
4. เด็กชายคุณ  ลุงเหล็ก
5. เด็กชายจันทร์ทอง  แก้วทองคำ
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขื่อนแก้ว
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือจันทร์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงบุญ
9. เด็กชายนภดล  จ่าหลิ่ง
10. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เกตุบุญเรือง
11. เด็กหญิงอภิญญา  ลุงเฮิง
12. เด็กชายอาซื้อ  ลุงทุน
13. เด็กหญิงเกวารินทร์  ทุนหลู่
14. เด็กหญิงเดือน  ยอดคำ
 
1. นายวิริทธ์พล  อิ่มโพธิ์
2. นางบุญธิดา  เทวาพิทักษ์
3. นายธีรศักดิ์   จันทร์ทรา
4. นายสุทิน  ทองคำ
5. นางสมศรี  อายุมั่น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงขวัญ  นายลาย
2. เด็กชายคำแดด  คำแหลง
3. เด็กหญิงจิราพร  แอยี
4. เด็กหญิงชมพูนุช  หน่อแสง
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ตังแก
6. เด็กหญิงบุญยกานต์  นายกร
7. เด็กชายยงยุทธ  นายเมือง
8. เด็กหญิงลัดดา  แอยี
9. เด็กชายวุฒินันท์  นายเมือง
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองคำ
11. เด็กหญิงสุนิษา  ปัญญา
12. เด็กหญิงสุมาลี  จะทอ
13. เด็กชายอติเทพ  เทพจักร์
14. เด็กหญิงเกวลิน  ตุ่นแก้ว
15. เด็กหญิงแสง  แสงทอง
 
1. นายธีรภัทร์  เทพคำ
2. นางสาวเอี่ยมศิริ  ธิยะ
3. นางสาวรสสุคนธ์   จินณรักษ์
4. นางอาภารัศมิ์  กองใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงนัชชา  นายจื่น
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงยุพาพร   ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวอคิราภ์  สมควร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงคำติ๊บ  ก๋องแก้ว
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายสมชาย  สีทน
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จังเกี่ย
 
1. นางปุลพร  ยืนบุญ
2. นางสาวน้ำฝน  อินทะขันธ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายธีรภัทร  จิตมา
2. เด็กหญิงวิภาวี  ลุงมู
 
1. นางสาวสวิชญา  คำศรีใจ
2. นางธัญญ์พิชชา  คำวัง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จะกอ
2. นายสงกรานต์  จะฟะ
 
1. นางสาววรวลัญช์  กันใจ
2. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุทธิสุรินทร์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  เรือนแก้ว
4. เด็กหญิงนัฐลดา  ไทยยันโต
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาวรรณ
6. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กันทะวงค์
7. เด็กหญิงพิมพิ์ชนก  แสนสุเนตร
8. เด็กหญิงสุชาวดี  นาคสนธิ์
9. เด็กหญิงหลาวพู  ลุงทุน
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ยาวิชัย
 
1. นางแสงสุรีย์  เทียนแก้ว
2. นายบุญเจิด   สมบูรณ์
3. นางสาวสุภาพร  ศุภชัยทิวารัตน์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สินมา
2. เด็กหญิงจิราภา  วันดี
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำปวน
4. เด็กหญิงชมพูนุท  ปิ่นใหญ่
5. เด็กหญิงณั๙๙า  วงค์ไข่
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลุงแสง
7. เด็กหญิงฟ้าใส  สกุลจงใช้สิริ
8. เด็กหญิงรวิภา  จันต๊ะตึง
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุริยะ
10. เด็กหญิงวัณณิภา  วันดี
 
1. นางสาววราลักษณ์  เดชาวรนันท์
2. นางปรียาภรณ์ภัทร  สัพไพร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  เรือนคำ
2. เด็กหญิงคำแสง  ลุงทุน
3. เด็กหญิงจ๋าม  ลุงยุ้น
4. เด็กหญิงชุติมา  อินทร์กร
5. เด็กหญิงปาณิศา  พงษ์ส่า
6. เด็กหญิงรัตติกาล  ลุงยอดคำ
7. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงขัด
8. เด็กหญิงศุภานิช  สุริยา
9. เด็กหญิงส่วยอ่อง  ลุงทอง
10. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงมูหลิ่ง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ปัญโญ
2. นางเพ็ญนภา  สันฟู
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงกัลรัตน์  สมยง
2. เด็กหญิงจันทภัทร  บุญนำ
3. เด็กหญิงจารุภา  พรมมาแบน
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลุงจาย
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมี
6. เด็กหญิงพิชัญญา  เลี้ยงถนอม
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  จองหร่าม
8. เด็กหญิงวริศรา  จองอยู่
9. เด็กหญิงวิภรานี  หลี
10. เด็กหญิงสวภาว์  จินะใจ
11. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงเมือง
12. เด็กหญิงสุชานาถ  บุญศาสตร์
13. เด็กหญิงสุชานุช  บุญศาสตร์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  จองคำมั่น
15. เด็กชายเมือง  น้อยอ้าย
 
1. นายจีรศักดิ์  คนสอาด
2. นางสาวบัณฑิตา  สุบินรักษ์
3. นางสาวณัฏฐ์ชณาพร  อนันต๊ะ
4. นายธัชพล  สุวรรณพงษ์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ไชยเทศ
2. เด็กชายจิรชาติ  คำวงค์ษา
3. เด็กชายตันติกร  สุภารัตน์
4. เด็กชายธีรเดช  เขียวลือ
5. เด็กชายปรวิทย์  ฝั้นหล่อ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำมุงคุณ
7. เด็กหญิงพีรพร  ข่าเหล็ก
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินต๊ะปัญญา
9. เด็กหญิงรัชนก  วรคันธา
10. เด็กหญิงรุ่งทิตย์พร  เชอร์
11. เด็กชายวัชรกิจ  มือแป
12. เด็กหญิงศดานันท์  นวลหวัด
13. เด็กหญิงเกตุสรินทร์  จอมหาร
14. เด็กหญิงเบญจพร  นารังษี
15. เด็กหญิงโชติกา  จินาวรรณ
 
1. นางฐิตาภา  บุญส่ง
2. นางสาวสุวิมล  ลำปน
3. นางสาวธันยพร  มีธรรม
4. นางสาวฐาปนี  เวทย์ทินนัน
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายคำ   ปางน้อย
2. เด็กชายประเสริฐ  ลายเฮิง
 
1. นางรุ่งอรุณ   คำหนิ้ว
2. นายทองสุข  คำหนิ้ว
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีดวง
2. เด็กหญิงปานวาด  กาบแก้ว
 
1. นายนรินทร์  บุญเรือง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายดนัย  จองคำ
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กชายธนศักดิ์  ยอดคำ
 
1. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ลุงทุน
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงหลู่  ปางน้อย
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายอาหลู่  ส่างกาน
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายไกรสร  จองคำ
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วใจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวมอนจิ่ง  ย่าจิ่งต๊ะ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เลาลี
 
1. นางสาวปทุมพร  น้อยทู
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ 1. เด็กชายธนภัทร  ลุงหม่อง
2. เด็กชายวีระชัย  จาคา
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  ใจยา
2. เด็กชายแดง  จะฟู
 
1. นางภัทรินญา  เพชรธนดารินทร์
2. นางเยาวเรศ  เมืองปา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงชัญญา  ผาด่าน
2. เด็กหญิงผ่อง  ปูดด้าว
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายหนุ่มแสง  ลุงติ๊
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลุงติง
2. เด็กชายนิฐิพงษ์  เจริญ
3. เด็กหญิงหอม  เจ้าเมือง
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยาประเสริฐ
2. นางสาวเครือวัลย์  ใจเงิน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายการุณ  ลุงยา
2. เด็กชายเอ  เซียมราย
3. เด็กชายแสงวัน  ลุงทุน
 
1. นางทิพากร  จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายมน  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายศุภณัฐ  ต๊ะมูล
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  เมืองอินทร์
 
1. นายสาโรจน์   มาหมื่น
2. นายอิทธิพล  ทองบำเรอ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงดาวภาสุข  ขันคำ
 
1. นายชัยวีฒน์  ขัดสิงห์แก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. นายธนัดกิจ  เทพวงศ์
 
1. นายดนุพล  อุดดง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงติ
 
1. นายชัยวีฒน์  ขัดสิงห์แก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ลำคำ
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงปานกมล  อ้อลาย
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงปาน
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงพิมพา  ลุงเมือง
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายชวัฑฒนะ  ประยูร
 
1. นายเจษฎา  โอดเชย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายกนกพล  แก้วเกตุ
 
1. นายเจษฎา  โอดเชย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงยุพา  ปะพบ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายทิราพร  ลุงจิกต๊ะ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  เอกศิริ
2. เด็กหญิงกัลยา  อารง
3. เด็กหญิงคำกู่  ลุงติ
4. เด็กหญิงจันทร์หอม  ลุงจ่อ
5. เด็กชายจายหั่น  ลุงมู
6. เด็กหญิงณิชนันท์  พรมมา
7. เด็กหญิงดาวภาสุข  ขันคำ
8. เด็กหญิงทวย  ลุงตา
9. เด็กชายธนกฤต  นวลแก้ว
10. เด็กชายธนวัฒน์  นันตา
11. เด็กหญิงปานไพลิน  หน่อสันสี
12. เด็กหญิงภัทรวดี  หวลกราบ
13. เด็กหญิงรุจิรา  ลุงต๊ะ
14. เด็กชายสมรักษ์  ชัยมง
15. เด็กชายสมหวัง  ลุงเสาร์
16. เด็กชายสุวรรณ  นายนุ
17. เด็กชายอาทิตย์  ลุงแดง
18. เด็กชายแสง  ลุงหลวง
19. เด็กชายแสงหาญ  ลุงติ
20. เด็กหญิงโสภา  ลุงคอนะ
 
1. นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แก้ว
2. นางสาวกุลธิดา  คำพา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนชมภู
4. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายธนวุฒิ  นามมล
3. เด็กชายธวัตชัย  ปัญญาก๋า
4. เด็กชายพรหมมินทร์  เขื่อนคำ
5. เด็กชายภีรภัทร์  วรรณเกษม
6. เด็กชายศุภณัฐ  อุประวุฒิ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่อี
2. เด็กหญิงชลธิณี  งามเหมาะ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญยงสุวรรณ์
4. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวิชัย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมูล
6. เด็กชายทวีสิทธิ์  แม่นจิต
7. เด็กหญิงธันธิดา  บุญเปลี่ยน
8. เด็กชายธีระศักดิ์  เมืองมูล
9. เด็กหญิงนรากร  คำแสน
10. เด็กหญิงนวพร  เม็งวัน
11. เด็กหญิงปิยดา  บุญโป่ง
12. เด็กหญิงพิมพร  ลุงพงษ์
13. เด็กหญิงฟ้าใส  สังข์เมือง
14. เด็กหญิงมนัญชยา  ไชยวุฒิ
15. เด็กชายยุรณันท์  ตัน
16. เด็กหญิงวิกานดา  ลุงตา
17. เด็กชายวิพัฒน์  สมทอง
18. เด็กชายศรายุธ  ตามควร
19. เด็กชายสมภพ  จะบี๋
20. เด็กหญิงสุภาพร  ลุงออ
21. เด็กหญิงอนัญพร  เดชบุญ
22. เด็กชายอ่องเมือง  ลุงจิ่ง
23. เด็กหญิงเดือนหอม  ส่างยุ่ง
24. เด็กหญิงแสงรวี  กนุทอง
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
2. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
3. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
4. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
5. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
6. นายรักศักดิ์  มั่นคง
7. นางสาวพัชรีรัตน์  เขียววิน
8. นางสาวไอซ์ศิกานต์  เดชะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายถิรกานต์  ใจซาง
 
1. นายดุสิต  สุริยคำ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายพงศ์ธากานต์  สิทธิพา
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรวิเศษ
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีสุวรรณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญทวี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นายยุทธการ  จินาติ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำวงค์
 
1. นางพรรณทิพย์  อินทยศ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นปินันท์  หินวงค์
 
1. นายยุทธการ  จินาติ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงมนรดา  นาคสนธิ์
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายรพีพัฒน์  อินทจักร์
 
1. นางสาวศุภมาส  อริวรรณา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปรานปรียา  แซ่ฟัง
 
1. นางจารุวรรณ  ตันกุริมาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทิมา
 
1. นายจักรพงศ์  ท้าวจำนงค์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายภูริภัทร  สิริพิระยะกุล
 
1. นางสาวมยุรี  สิงหาทุม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายธวัตชัย  ปัญญาก๋า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เชื้้อคำ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลายใส
 
1. นายพรศักดิ์  บัวนำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุทธรักษา
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลุงต่า
2. เด็กชายกรกฏ  ลุงจาย
3. เด็กชายกรวิชญ์   แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงกานต์รวี   มูลประเสริฐ
5. เด็กหญิงจรรยาพร  จะกอ
6. เด็กหญิงจอมใจ  แซ่ฉี่
7. เด็กชายชนวีร์  ลุงส่วย
8. เด็กชายชินกฤต  วงศ์สุพรรณ
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่มู่
10. เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่หลี่
11. เด็กชายธนกร  แซ่หว่าง
12. เด็กชายธัญญา  จะจู
13. เด็กหญิงธิดาพร  ทวีอภิรดีสุนทร
14. เด็กหญิงธิดาพร  จะฟะ
15. เด็กหญิงนวล  นายลี่
16. เด็กหญิงบุญนิสา  ตันติชาญชัยกุล
17. เด็กหญิงพัณณิตา  นาเจริญวงศ์
18. เด็กหญิงภูริตา  เด่นวิภัยมาศ
19. เด็กชายมนตรี  แลเซอ
20. เด็กหญิงมาทา  แซ่หมี่
21. เด็กหญิงมินตรา  ลุงเฮิง
22. เด็กหญิงลาวัลย์  ป่ากู
23. เด็กหญิงวนัชพร  -
24. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีเดช
25. เด็กชายวารินทร์  แซ่หลี่
26. เด็กหญิงวีชรา  แซ่จาง
27. เด็กชายศุกล  กุลกระจ่าง
28. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
29. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่โจว
30. เด็กชายสุรชัย  วิไล
31. เด็กชายสุวิจักษ์  แซ่เถา
32. เด็กชายหลาวเคอ  ลุงสวย
33. เด็กหญิงอวิกา  แซ่หลี่
34. เด็กหญิงอัจฉรา  เงินสี
35. เด็กหญิงเกตนที  เขตขาม
36. เด็กหญิงเมริซ่า  สุขสีทอง
37. เด็กหญิงเสี่ยวแส  แซ่หลี่
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
2. นายกรกช  วัฒน์วิริยะ
3. นายเอกพันธ์  จันทาวงษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา    
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินหวัน
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เทพมา
3. เด็กชายธนกร  กองมูล
4. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
7. เด็กชายพิเชษ  กินยอน
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
10. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายครรชิต  สาริโท
2. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
6. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
7. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
8. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
9. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
10. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
8. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
7. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
8. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
3. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
5. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
6. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
7. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
9. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
10. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
7. เด็กชายพันธุ์พงศ์  ศรีวิชัย
8. เด็กชายพิเชษ  กินยอน
9. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
10. เด็กชายวิทวัส  ลุงสุ
11. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
12. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
13. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
15. เด็กชายโกวิท  สุภาแดง
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
6. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
7. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
8. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
12. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
13. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
14. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
15. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
16. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หยั่นนะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เตจา
3. เด็กชายธีรโชติ  ลุงสาม
4. เด็กชายศรรชัย  แซ่ฝ่ง
5. เด็กชายเทวัญ  พรมวัง
 
1. นายชัยพร  ปันดอนตอง
2. นางสายรุ้ง  ซาวจ้อย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายพิทยา  ลุงป๊อก
2. เด็กชายพิสิทธิ์  แซ่จาง
 
1. นายสราวุธ  จินดาหลวง
2. นายธนาธิป  ฟองฟู
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายศุภกร  แซ่จ๋าว
 
1. Mrs.CHIU   YUN TING
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายณัฐกานต์  แซ่หย่าง
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยปิน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงศุภมาศ  แซ่ลี้
 
1. นายจักรกริช  พงษ์อมรพรหม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กชายคำหลู่  ลุงทุน
2. เด็กชายจายแสง  ลุงหน่อ
3. เด็กชายจ่าม  นายพงษ์
4. เด็กชายพีรพล  ลุงต๊ะ
5. เด็กชายมอน  นายอินปั๋น
6. เด็กชายแสงคำ  ลุงวิเหน่
 
1. นายเอกวัชร์  วัชรพันธุ์
2. นายไพฑูรย์  ทองชัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1. เด็กชายพงศกร  แสนย่าง
2. เด็กหญิงพัชริวรรณ  ทำทอง
3. เด็กชายสมยศ  แสนหว่าง
4. เด็กชายสันติสุข  แสนจัน
5. เด็กหญิงสุพร  อาดา
6. เด็กหญิงสโรชา  แซ่หวู่
 
1. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
2. นายยี่  คำมีเด
3. นางสาวณัฐนิธี  กองไชย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. นายจ่ามยุ่น  ลุงมูลหลิ่ง
2. นายจ๋อง  สมโพธิ์
3. นายชัชพงศ์  อินต๊ะพรม
4. นายทูลจ่า  ลุงโท๊ะ
5. นายนุ  ลุงละ
6. นายปี  นายติ๊
7. นายภูวเดช  แซงสิงห์
8. นายหลาว  วีระสะ
 
1. นายณภัทรพงศ์  ศิริคำ
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย    
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ลุงหม่า
2. เด็กชายกิตติชัย  ยอดคำ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่จ้าว
4. เด็กหญิงธนวัต  คำแก้ว
5. เด็กหญิงรัศมี  ยอดคำ
6. เด็กหญิงอนัญญา  ขันสร้อย
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงวาน
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
2. นางสาวศรัณภรณ์  สุภาษา
3. นายอนุวัต  โปธา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงกุลยา  นายชัย
2. เด็กชายบวร  นายนี้
3. เด็กหญิงสุนัน  จะสี
4. เด็กหญิงอภิชญา  แสงหล้า
5. เด็กหญิงอรอุมา  ลุงอ่อง
 
1. นายธวัชชัย  ต้องใจ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
2. เด็กหญิงแลงหนุ่ม  ลุงอิ่งต๊ะ
3. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงซอ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงหมวย  ยามะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เกี๋ยวคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยเมืองใจ
3. เด็กหญิงอมรกานต์  แสงทิพย์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางสาวปราณี  ปะพอ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายชินรัตน์  สอนรอด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเรือง
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางสาวปราณี  ปะพอ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามน 1. เด็กหญิงจารวี   โนรี
2. เด็กหญิงประกายมุข   พะยะ
 
1. นายนิกร  จันทร์แก้ว
2. นายสินเจริญ  ส่านุ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ปิ๊กต๊ะตอง
2. เด็กชายวงศกร  ธงชัย
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นางพนินทร  มณีวรรณ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมสุข
2. เด็กชายนนทัช  ขันทอง
 
1. นางพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปิ่งย่า
2. เด็กหญิงบุหงา  แซ่เจา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์  ปัญญา
2. นายไกรวิทย์  จับใจนาย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายคมสันต์  ลุงออ
2. เด็กหญิงตาน  ลุงละ
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายจื้อเสียง  แซ่หลิว
2. เด็กหญิงมยุรี  แซ่หย่าง
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวอุษณีย์  บัวเปิด
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปินไต
2. เด็กชายสมบัติ  ความสุข
 
1. นายณัฎฐพสิทฐ์  เทพดวงแก้ว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงปวีณา  ทวีอภิรดียศ
2. เด็กหญิงสุวิดา  เปียแช
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางจีรพรรณ  สีโน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงธัญรดี  ยาเทา
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  สุขแก้ว
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
2. นางณิชานาฎ  กันธวรรณ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจรูญ  จองอุน
2. เด็กชายติ๊บ  นายนาม
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายคำหลาว  เจนแสง
2. เด็กชายคำแก้ว  นายสุ
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงจันทร์พร  โหลสาร
2. เด็กหญิงนุจิรา  เหมือนค้าน
3. เด็กชายพลากร  อาหว่า
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ธุระกิจ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายนครินทร์  เขียววะริ
2. เด็กชายสุทัศน์  อุ่นเรือน
3. เด็กชายอธิพงษ์  กันจะนา
 
1. นายณัฎฐพสิทฐ์  เทพดวงแก้ว
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุพาพิน
2. เด็กชายนนทพันธ์  ชัยวงค์
3. เด็กชายอำนาจ  ลุงเงิน
 
1. นายณัฎฐพสิทฐ์  เทพดวงแก้ว
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายทู  เพชร
2. เด็กชายนัทธพงค์  จะหยี
3. เด็กชายภูวงค์  ชนะบุญ
 
1. นางภาวนา  โนนทนวงศ์
2. นางสาวกรณิกา  อิ่นแก้ว
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายบรรพจ  บัวลาแก้ว
2. เด็กชายบอย  ลุงปาน
3. เด็กชายอมลณัฐ  สมธง
 
1. นายนราธิป   โทบุราณ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไข่คำ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์มล
2. เด็กชายปัญญา  ดึงวะทอง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  จะเตาะ
 
1. นางภาวนา  โนนทนวงศ์
2. นางสาวกรณิกา  อิ่นแก้ว
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกฏษฎา  สาริมา
2. เด็กชายจิตรทิวัส  ยานะ
3. เด็กชายพิสิษฐ์  พูลจา
 
1. นายนราธิป   โทบุราณ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์  แซ่หล่อ
2. เด็กชายนพเก้า  ซอนะ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  ส่างนิ
 
1. นายวสันต์  หมื่นสอน
2. นางกมลชนก  หมื่นสอน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายส่วยหลู่  ลุงสี่ห้า
2. เด็กชายอ่องแดง  คำแดง
3. เด็กชายแสงเมือง  ลุงตา
 
1. นายปกรณ์  เจริญดี
2. นายสุทธิพงษ์  ก้อนแก้ว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. นายถิรเจตน์  ตุเว
2. นายสมชาติ  จะมี
3. นายสุรชัย  ลาห่อ
 
1. นายสมพร  กำลังศรี
2. นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงก๋องแก้ว  นายจ๋าม
2. เด็กหญิงแก้ว  ลุงตู้
3. เด็กหญิง้ธนืดา  ลุงแสง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
2. นางสาวณิชาภา  อินทรี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายคำป่าง  คำปัน
2. เด็กหญิงปาลินี  นายแปง
3. เด็กชายวันชัย  อินแก้ว
 
1. นางสาวปรียานุช  วงศ์ชุ่มใจ
2. นางสาวรัตติกาล  รักสัตย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
2. เด็กหญิงหง่วย  กรวิกย์
3. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หว่าง
4. เด็กหญิงอรทัย  แซ๋หล่าง
5. เด็กหญิงอาไก่  แซ่ค่วง
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ลุงเบี้ยง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
3. นายเฉลิมวุฒิ  เกษม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเดช
3. เด็กหญิงนวลหลู่  จันทร์ตา
4. เด็กชายปิยะ  อินทร์พรม
5. เด็กหญิงสายสวาท  ปู่ส่า
6. เด็กหญิงแอนนี่  เลาลี
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสุภาวรรณ  บุญหล้า
3. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงจุฬามณี   ลุงแก้ว
2. เด็กชายรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
3. เด็กหญิงลี  ลุงลอย
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นายนิธิโรจน์  ดวงธีระกาญจน์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์ผกา
2. เด็กหญิงธณิดา  พินิจ
3. เด็กหญิงสุจารี  พนาภา
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวเหมือนฝัน  พิจารณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายทรงพล  เตจา
2. เด็กชายสรวิศ  ลุงส่วย
3. เด็กชายอานนท์  ลุงหนานต๊ะ
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายธีรเดช  ลายใส
2. เด็กชายนเรศ  เรื่อนคำ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลุงจู
 
1. นางสาวสุธาธินี  อุดม
2. นางสาวเพราพิลาส  ต๊ะนาง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1. เด็กหญิงปณิศา  อุตแพร่
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  อุตสาหพันธ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  มหาหิงคุ์
 
1. นางสลักจิต  ศิริกันทา
2. นางพิไลวรรณ  ทองดี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงปวีณา  จะลา
2. เด็กหญิงมลฤดี  ไอยี
3. เด็กหญิงรัตนา  ซือปู
 
1. นางสาวรชตภรณ์  ชัยประภา
2. นางสาวมินตะยา  เลามาสุวพันธ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายทักษิณา  แสงดา
2. เด็กหญิงแสงดาว  นายซู่
3. เด็กชายแสงเดือน  นายซู่
 
1. นายณฐพงศ์  ติ๊บปิง
2. นางสาวปิณฑิรา  พรหมนุชานนท์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงทิพย์  นายคำ
2. เด็กหญิงอัมพร  ตรงซอน
3. เด็กหญิงแสงคำ  พูนพล
 
1. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
2. นางสาวรัตติกาล  ลือยศ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา  หน่อเมือง
2. เด็กหญิงวรรณรดา   จะนะ
3. เด็กหญิงอนงค์พร   ไอแสงเมือง
 
1. นางศิรินันท์  คำวงศ์ปิน
2. นางสาวมัญชรี   คำวงศ์ปิน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงจันทร์หล้า  สามนวล
2. เด็กหญิงนันทิดา  ไวจำปา
3. เด็กหญิงเกต  นันตา
 
1. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
2. นางสาวรัตติกาล  ลือยศ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายดวงแก้ว  ลุงติ๊บ
2. เด็กชายทูน  ปอจำคำ
3. เด็กชายมิ้น  ลุงต๊ะ
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
2. นางณัฎฐกา  ต้องใจ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. นายจันทร์  ลุงจ่าน
2. นายธนชาติ  พรมดอก
3. นายหลู่  ลุงอ่อง
 
1. นางลักษณาวรรณ  สุวรรณวิศลกิจ
2. นางนันทนา  กันธพงศ์
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามน 1. เด็กชายจารุพิชญ์   ลอพอ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   คำแฮ
3. เด็กชายวชิรวิทย์   นุเชอร์
 
1. นายสุวิจักขณ์   ชมเชย
2. นางสาวประกายแก้ว  ดูสุก
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายป้าง  เมืองซู่
2. เด็กหญิงมนรดา  จึงนะ
3. เด็กหญิงอิ่งส่า  บุญมา
 
1. นางภูษณิศา  เกรียงศักดิ์พิชิต
2. นางสาวพรภัสร์ขนก  เพ็ญญาหลวง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีสุวรรณ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงอภิสมัย  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสมศรี  บัวผัน
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายนรธีร์  จันทรมณฑล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายชนะภัย  แซลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เคียงลืน
 
1. นางสาวจาฬิธิพัณธุ์   อินต๊ะแก้ว
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายจักรีนฤเบศร์  ศรีนามะ
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กมลประภา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปิ่นตบแต่ง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายขวัญ  จองหนั่นต่า
2. เด็กหญิงนวพร  สลาดถา
3. เด็กหญิงพรชิตา  เลาย่าง
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. เด็กหญิงจุม  ปากน้อย
3. นางสาวหลาว  ลุงปั่นต๊ะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงกรรวี  อ่ายหลู่
2. เด็กชายชัยเกียรติ  จูติ
 
1. นางสาวพัชรี  ต๊ะหล้า
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงอนงค์  ลุงหน่อ
 
1. นางปุลพร  ยืนบุญ
2. นางสาวนิตยา  ขยัน
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา   ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงมู
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายคำอ่อง  นายเล็ก
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายยงยุทธ  อินเทพ
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไอ่งา
 
1. นางสาวอำภาพร  แสงแก้ว
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสงคำ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายจันทร์  มานะ
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปู่อ่อง
 
1. นางอรุณี  ต๊ะน้อย
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัญญา  เซียมราย
 
1. นางสมศรี  บัวผัน
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงอัญชิสา  จันตา
 
1. นางพรรณิภา  เนติพล
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงธวัลพร  จะลอ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โพธาสินธุ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กหญิงนามี  จะเปา
 
1. นางสาวพรธนิตย์  เผ่าวิภูเหมวัต
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายยุทธนา  ลุงจ่ำ
2. เด็กชายวิทวัส  ขาวเขียว
3. เด็กหญิงส้ม  ลุงหยุ่น
4. เด็กชายอนุชิต  ลุงเลิก
5. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตระ
6. เด็กชายเกษมสุข  ปานะ
7. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงมู่
 
1. นางธัญมน  ท้าวจำนงค์
2. นางปารณีย์  แว่นฟ้า
3. นายณัฐพงษ์  ชินายี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายจิรายุทธ  นามหงษ์
2. เด็กชายดัสกร  ลุงยะ
3. เด็กชายปี  ลุงโอ
 
1. นายกันตพัฒน์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวศิรินันท์  วรรณตระกูล
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจารุภา  ศรีหล้า
2. เด็กชายฉันทกร  แก้วมาลา
3. เด็กหญิงสิทธิภัทร  ซอมน
 
1. นางชนิตากร  คุณา
2. นางยาใจ  ธรรมลังกา
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายบุญช่วย  จะแฮ
2. เด็กชายมานิต  แซ่เฉิง
3. เด็กชายอาเฟื่อย  แซ่ค่วง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หว่าง
3. เด็กหญิงอาไก่  แซ่ค่วง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายทุน  ลุงยะ
2. เด็กชายธนกฤต  ลุงพอง
3. เด็กชายแสงลืน  ลุงสุ
 
1. นางสาวมัทนา  อุ่นต๊ะ
2. นางภิชชญา  หน่อแก้ว
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายกานต์  จะกอ
2. เด็กชายปรีชา  อาเช่
3. เด็กชายสรพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
2. นายธีรศักดิ์  กรกัมพล
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายนนท์ณภรณ์  มณฑลธนพร
2. เด็กชายประสิทธิ์  แซ่ท้าว
3. เด็กชายวิชัย  เลาเท่า
 
1. นายพิศาล  ปวงฟู
2. นางกิ่งดาว  ปัญญา
3. นาง.  .
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงน้อง  ลุงติยะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นายนันท์
3. เด็กหญิงเดือนใส  ลายคำ
 
1. นางสาวอุทิพร  สามล้าน
2. นายอาทิตย์  ลาเซอร์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน  คือสือ
2. เด็กหญิงรัตนา  จ๊ะคะ
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วงศ์ยา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแปง
2. เด็กหญิงนามิอือ  จะดุ
 
1. นางสาวนิภาพร  ยืนยง
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายวีรพล  จะตอ
2. เด็กชายสวิส  มาเยอะ
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายคำแสง  ลุงยะ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขนุนงาม
 
1. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
2. นางสาวอำภาพร  แสงแก้ว
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงชนาภา  แซ่หล่อ
2. เด็กชายประสิทธิ  ชัยรังษี
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจรัล  หมื่อโปกู่
2. เด็กชายธีรยุทธ  วัฒนานันทร์
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงข่อง  ลุงมู
2. เด็กหญิงดาว  ลุงต่า
3. เด็กชายหม่อง  ลุงต่า
 
1. นางสาวทยานิจ  เยสุวรรณ์
2. นางอรทัย  การะเกตุ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกรวิชญ์  กู่คำ
2. เด็กชายกันต์กฤช  กันไทย
3. เด็กหญิงกานดา  ละกว้าน
 
1. นายทรงธรรม  เสรีรัตน์
2. นางสุพรรษา  เสรีรัตน์