สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่อนปิ่น 13 5 4 22 28 9 4 3 41
2 ไทยรัฐวิทยา 12 12 0 5 17 17 13 6 5 36
3 บ้านเวียงฝาง 11 16 5 32 47 23 8 5 78
4 บ้านม่วงชุม 10 4 3 17 23 5 1 1 29
5 บ้านเหมืองแร่ 8 3 1 12 19 5 1 0 25
6 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 7 4 5 16 23 14 2 5 39
7 บ้านเวียงหวาย 6 6 4 16 18 0 2 4 20
8 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 6 2 5 13 21 11 1 2 33
9 บ้านขอบด้ง 6 2 0 8 10 0 0 0 10
10 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 6 4 15 26 11 4 5 41
11 บ้านโป่งนก 5 6 2 13 17 11 4 3 32
12 ชุมชนบ้านเมืองงาย 5 4 0 9 25 8 5 4 38
13 รังษีวิทยา 5 2 4 11 13 4 2 1 19
14 บ้านนาหวาย 5 2 2 9 14 3 2 1 19
15 บ้านเชียงดาว 4 2 8 14 22 10 5 8 37
16 วัดนันทาราม 4 2 3 9 12 12 7 6 31
17 บ้านสันทรายคองน้อย 4 1 1 6 13 9 3 0 25
18 บ้านเมืองนะ 3 5 3 11 14 2 1 4 17
19 บ้านต้นผึ้ง 3 3 2 8 18 9 5 7 32
20 บ้านกองลม 3 2 1 6 6 1 0 0 7
21 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 1 4 8 11 5 3 6 19
22 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 3 1 3 7 12 6 4 3 22
23 บ้านทุ่งหลุก 3 1 2 6 10 5 5 1 20
24 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 3 1 1 5 10 3 5 4 18
25 รัตนาเอื้อวิทยา 3 1 0 4 8 2 2 1 12
26 บ้านป่าก๊อ 3 1 0 4 4 4 1 1 9
27 บ้านแม่ขิ 3 0 0 3 5 1 1 0 7
28 บ้านเปียงหลวง 2 7 6 15 19 13 9 5 41
29 บ้านป่าแดง 2 5 1 8 13 2 0 2 15
30 ราชประชานุเคราะห์ 30 2 3 3 8 9 13 7 1 29
31 บ้านห้วยงูกลาง 2 3 2 7 12 16 1 2 29
32 ชุมชนบ้านคาย 2 2 9 13 17 4 3 10 24
33 บ้านสันต้นหมื้อ 2 2 2 6 9 9 7 7 25
34 เอื้อวิทยา 2 2 0 4 7 4 4 1 15
35 บ้านห้วยเฮี่ยน 2 1 2 5 11 7 1 5 19
36 นามน 2 1 1 4 13 3 1 2 17
37 บ้านปางปอย 2 1 1 4 6 4 2 5 12
38 บ้านศรีดอนชัย 2 1 0 3 4 4 1 0 9
39 แกน้อยศึกษา 2 1 0 3 4 1 1 1 6
40 บ้านอรุโณทัย 2 0 6 8 14 6 2 2 22
41 บ้านลาน 2 0 3 5 5 3 0 0 8
42 บ้านหนองยาว 2 0 1 3 7 1 2 1 10
43 บ้านห้วยคอกหมู 2 0 1 3 5 8 4 0 17
44 บ้านสันป่าแดง 2 0 1 3 5 5 2 2 12
45 บ้านหลวง (ฝาง) 2 0 1 3 5 2 0 0 7
46 บ้านถ้ำตับเตา 2 0 0 2 4 1 1 0 6
47 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านแม่นะ 1 4 1 6 10 5 6 1 21
49 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 3 2 6 10 7 0 0 17
50 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1 3 1 5 5 4 4 2 13
51 บ้านปางสัก 1 3 0 4 12 7 4 4 23
52 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 1 3 0 4 6 0 2 0 8
53 บ้านแม่คะ 1 2 2 5 12 8 2 1 22
54 บ้านสุขฤทัย 1 2 2 5 6 5 5 3 16
55 บ้านทุ่งข้าวพวง 1 2 1 4 16 11 4 6 31
56 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 1 2 1 4 6 0 0 1 6
57 บ้านดง 1 1 1 3 7 5 1 0 13
58 บ้านหนองขี้นกยาง 1 1 1 3 5 2 2 2 9
59 บ้านแม่สูนน้อย 1 1 1 3 4 3 0 0 7
60 บ้านต้นโชค 1 1 1 3 3 4 1 0 8
61 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1 1 1 3 2 5 5 4 12
62 บ้านปางมะเยา 1 1 0 2 8 3 2 1 13
63 บ้านแม่สาว 1 1 0 2 5 3 0 0 8
64 บ้านแม่อ้อใน 1 1 0 2 4 0 0 4 4
65 วัดศรีบุญเรือง 1 1 0 2 2 5 2 1 9
66 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 0 2 3 5 2 0 0 7
67 บ้านปางต้นเดื่อ 1 0 1 2 8 3 2 7 13
68 บ้านห้วยป่าซาง 1 0 1 2 6 1 2 0 9
69 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 0 1 2 5 9 3 4 17
70 บ้านอ่าย 1 0 1 2 2 5 4 1 11
71 บ้านป่าบง 1 0 1 2 2 1 2 1 5
72 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 1 0 0 1 5 4 4 1 13
73 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1 0 0 1 4 4 0 5 8
74 บ้านใหม่ 1 0 0 1 3 2 1 2 6
75 บ้านยาง 1 0 0 1 3 1 1 2 5
76 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1 2 2 0 5
78 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1 0 2 0 3
79 เวียงผาพัฒนา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
80 วัดป่าแดง 0 5 3 8 17 10 3 6 30
81 บ้านท่ามะแกง 0 3 1 4 10 9 2 3 21
82 บ้านจอง 0 3 1 4 8 4 2 0 14
83 บ้านเมืองคอง 0 3 0 3 5 8 4 5 17
84 บ้านห้วยไผ่ 0 3 0 3 4 4 2 1 10
85 บ้านแม่ข่า 0 2 4 6 9 17 12 6 38
86 บ้านแม่กอนใน 0 2 1 3 4 6 3 0 13
87 ศีลรวี 0 2 0 2 5 3 3 0 11
88 บ้านใหม่หนองบัว 0 2 0 2 4 7 3 5 14
89 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 2 0 2 3 3 2 1 8
90 บ้านดอนชัย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
91 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 2 0 2 2 0 0 1 2
92 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 0 1 5 6 6 8 1 5 15
93 สายอักษร 0 1 3 4 7 1 5 3 13
94 ม่วงป๊อก 0 1 1 2 5 2 2 1 9
95 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 1 1 2 4 3 0 1 7
96 บ้านต้นส้าน 0 1 1 2 3 0 1 0 4
97 วัดห้วยน้ำเย็น 0 1 1 2 2 4 0 2 6
98 บ้านออน 0 1 1 2 1 1 1 2 3
99 บ้านโละ 0 1 0 1 5 3 1 3 9
100 วิรุณเทพ 0 1 0 1 4 2 1 2 7
101 บ้านวังมะริว 0 1 0 1 3 4 3 5 10
102 บ้านแม่งอนกลาง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
103 บ้านสันต้นดู่ 0 1 0 1 2 4 2 1 8
104 บ้านหนองเขียว 0 1 0 1 2 4 1 0 7
105 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 1 0 1 2 3 1 0 6
106 บ้านปางแดง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
107 บ้านแม่ป๋าม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
108 โครงการหลวงแกน้อย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
109 บ้านรินหลวง 0 1 0 1 2 0 1 2 3
110 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
111 บ้านผาแดง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
112 บ้านสันม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 3 5 0 4 8
114 บ้านหล่ายฝาง 0 0 1 1 4 5 1 3 10
115 สันติวนา 0 0 1 1 3 6 2 5 11
116 บ้านแม่ทะลบ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
117 บ้านสันป่าข่า 0 0 1 1 2 3 2 1 7
118 บ้านปง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
119 บ้านโป่งไฮ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
120 บ้านหัวนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านแม่แมะ 0 0 1 1 1 7 3 2 11
122 บ้านถ้ำ 0 0 1 1 1 4 1 0 6
123 บ้านปางเฟือง 0 0 1 1 1 1 0 3 2
124 เทศบาลเวียงฝาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
125 บ้านห้วยปู 0 0 1 1 0 3 0 2 3
126 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 0 0 0 4 5 0 0 9
127 บ้านเวียงแหง 0 0 0 0 4 3 2 0 9
128 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
129 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 3 0 1 1 4
130 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 2 6 4 3 12
131 บ้านปงตำ 0 0 0 0 2 2 4 8 8
132 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 0 0 0 2 2 0 2 4
133 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 2 0 2 1 4
135 เทศบาล1 ไชยปราการ 0 0 0 0 1 8 1 2 10
136 บ้านสินชัย 0 0 0 0 1 3 2 0 6
137 วัดจอมคีรี 0 0 0 0 1 3 0 0 4
138 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
139 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 1 1 3 0 5
141 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
142 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
143 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
145 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
146 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านแม่ใจ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
149 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 3 0 2 3
150 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
151 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 2 3 4
152 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
153 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
154 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
155 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
158 บ้านป่างิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
159 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านดอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 218 197 171 586 984 619 300 300 1,903