สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 47 23 8 5 78
2 บ้านม่อนปิ่น 28 9 4 3 41
3 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 26 11 4 5 41
4 ชุมชนบ้านเมืองงาย 25 8 5 4 38
5 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 23 14 2 5 39
6 บ้านม่วงชุม 23 5 1 1 29
7 บ้านเชียงดาว 22 10 5 8 37
8 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 21 11 1 2 33
9 บ้านเปียงหลวง 19 13 9 5 41
10 บ้านเหมืองแร่ 19 5 1 0 25
11 บ้านต้นผึ้ง 18 9 5 7 32
12 บ้านเวียงหวาย 18 0 2 4 20
13 ไทยรัฐวิทยา 12 17 13 6 5 36
14 บ้านโป่งนก 17 11 4 3 32
15 วัดป่าแดง 17 10 3 6 30
16 ชุมชนบ้านคาย 17 4 3 10 24
17 บ้านทุ่งข้าวพวง 16 11 4 6 31
18 บ้านอรุโณทัย 14 6 2 2 22
19 บ้านนาหวาย 14 3 2 1 19
20 บ้านเมืองนะ 14 2 1 4 17
21 บ้านสันทรายคองน้อย 13 9 3 0 25
22 รังษีวิทยา 13 4 2 1 19
23 นามน 13 3 1 2 17
24 บ้านป่าแดง 13 2 0 2 15
25 บ้านห้วยงูกลาง 12 16 1 2 29
26 วัดนันทาราม 12 12 7 6 31
27 บ้านแม่คะ 12 8 2 1 22
28 บ้านปางสัก 12 7 4 4 23
29 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 12 6 4 3 22
30 บ้านห้วยเฮี่ยน 11 7 1 5 19
31 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 11 5 3 6 19
32 บ้านท่ามะแกง 10 9 2 3 21
33 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 10 7 0 0 17
34 บ้านแม่นะ 10 5 6 1 21
35 บ้านทุ่งหลุก 10 5 5 1 20
36 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 10 3 5 4 18
37 บ้านขอบด้ง 10 0 0 0 10
38 บ้านแม่ข่า 9 17 12 6 38
39 ราชประชานุเคราะห์ 30 9 13 7 1 29
40 บ้านสันต้นหมื้อ 9 9 7 7 25
41 บ้านจอง 8 4 2 0 14
42 บ้านปางต้นเดื่อ 8 3 2 7 13
43 บ้านปางมะเยา 8 3 2 1 13
44 รัตนาเอื้อวิทยา 8 2 2 1 12
45 บ้านดง 7 5 1 0 13
46 เอื้อวิทยา 7 4 4 1 15
47 สายอักษร 7 1 5 3 13
48 บ้านหนองยาว 7 1 2 1 10
49 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 6 8 1 5 15
50 บ้านสุขฤทัย 6 5 5 3 16
51 บ้านปางปอย 6 4 2 5 12
52 บ้านห้วยป่าซาง 6 1 2 0 9
53 บ้านกองลม 6 1 0 0 7
54 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 6 0 2 0 8
55 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 6 0 0 1 6
56 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 5 9 3 4 17
57 บ้านเมืองคอง 5 8 4 5 17
58 บ้านห้วยคอกหมู 5 8 4 0 17
59 บ้านสันป่าแดง 5 5 2 2 12
60 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 5 4 4 2 13
61 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 5 4 4 1 13
62 ศีลรวี 5 3 3 0 11
63 บ้านโละ 5 3 1 3 9
64 บ้านลาน 5 3 0 0 8
65 บ้านแม่สาว 5 3 0 0 8
66 บ้านหนองขี้นกยาง 5 2 2 2 9
67 ม่วงป๊อก 5 2 2 1 9
68 บ้านหลวง (ฝาง) 5 2 0 0 7
69 ฉือจี้เชียงใหม่ 5 2 0 0 7
70 บ้านแม่ขิ 5 1 1 0 7
71 บ้านใหม่หนองบัว 4 7 3 5 14
72 บ้านแม่กอนใน 4 6 3 0 13
73 บ้านหล่ายฝาง 4 5 1 3 10
74 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 4 5 0 0 9
75 บ้านห้วยไผ่ 4 4 2 1 10
76 บ้านป่าก๊อ 4 4 1 1 9
77 บ้านศรีดอนชัย 4 4 1 0 9
78 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 4 4 0 5 8
79 บ้านเวียงแหง 4 3 2 0 9
80 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 4 3 0 1 7
81 บ้านแม่สูนน้อย 4 3 0 0 7
82 วิรุณเทพ 4 2 1 2 7
83 แกน้อยศึกษา 4 1 1 1 6
84 บ้านถ้ำตับเตา 4 1 1 0 6
85 บ้านแม่อ้อใน 4 0 0 4 4
86 สันติวนา 3 6 2 5 11
87 บ้านหนองบัว 3 5 0 4 8
88 บ้านวังมะริว 3 4 3 5 10
89 บ้านต้นโชค 3 4 1 0 8
90 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 3 3 2 1 8
91 บ้านใหม่ 3 2 1 2 6
92 บ้านแม่งอนกลาง 3 2 0 1 5
93 บ้านยาง 3 1 1 2 5
94 บ้านแม่ทะลบ 3 1 1 2 5
95 บ้านดอนชัย 3 1 0 0 4
96 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 3 1 0 0 4
97 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 0 1 1 4
98 บ้านต้นส้าน 3 0 1 0 4
99 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 6 4 3 12
100 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 2 5 5 4 12
101 บ้านอ่าย 2 5 4 1 11
102 วัดศรีบุญเรือง 2 5 2 1 9
103 บ้านสันต้นดู่ 2 4 2 1 8
104 บ้านหนองเขียว 2 4 1 0 7
105 วัดห้วยน้ำเย็น 2 4 0 2 6
106 บ้านสันป่าข่า 2 3 2 1 7
107 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 2 3 1 0 6
108 บ้านปางแดง 2 3 0 0 5
109 บ้านปงตำ 2 2 4 8 8
110 บ้านแม่ป๋าม 2 2 1 1 5
111 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 2 2 0 2 4
112 บ้านป่าบง 2 1 2 1 5
113 บ้านปง 2 1 1 1 4
114 โครงการหลวงแกน้อย 2 1 1 0 4
115 บ้านโป่งไฮ 2 1 0 1 3
116 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
117 บ้านสันป่าเหียว 2 0 2 1 4
118 บ้านรินหลวง 2 0 1 2 3
119 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 2 0 0 1 2
120 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 0 0 0 2
121 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 2 0 0 0 2
122 บ้านหัวนา 2 0 0 0 2
123 เทศบาล1 ไชยปราการ 1 8 1 2 10
124 บ้านแม่แมะ 1 7 3 2 11
125 บ้านถ้ำ 1 4 1 0 6
126 บ้านสินชัย 1 3 2 0 6
127 วัดจอมคีรี 1 3 0 0 4
128 บ้านสันทราย 1 2 2 0 5
129 บ้านสบคาบ 1 2 1 1 4
130 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 1 2 0 0 3
131 บ้านห้วยศาลา 1 1 3 0 5
132 บ้านห้วยม่วง 1 1 2 0 4
133 บ้านออน 1 1 1 2 3
134 บ้านปางเฟือง 1 1 0 3 2
135 บ้านห้วยต้นตอง 1 0 2 2 3
136 บ้านสันต้นเปา 1 0 2 0 3
137 บ้านหนองตุ้ม 1 0 2 0 3
138 เวียงผาพัฒนา 1 0 1 0 2
139 เทศบาลเวียงฝาง 1 0 1 0 2
140 บ้านดงป่าลัน 1 0 1 0 2
141 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 1 0 0 2 1
142 บ้านห้วยบอน 1 0 0 2 1
143 บ้านผาแดง 1 0 0 1 1
144 บ้านสันม่วง 1 0 0 0 1
145 ดอยสามหมื่น 1 0 0 0 1
146 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 0 0 1
147 บ้านแม่ใจ 0 4 0 0 4
148 บ้านห้วยปู 0 3 0 2 3
149 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 3 0 2 3
150 บ้านห้วยห้อม 0 3 0 0 3
151 บ้านหัวฝาย 0 2 2 3 4
152 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 2 1 0 3
153 บ้านหนองขวาง 0 2 0 1 2
154 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 2 0 1 2
155 บ้านสันปอธง 0 1 1 0 2
156 บ้านโป่งถืบ 0 1 0 1 1
157 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 1 2 1
158 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 2 1
159 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 0 1
160 บ้านทุ่งละคร 0 0 0 2 0
161 บ้านหลวง(แม่อาย) 0 0 0 1 0
162 บ้านดอน 0 0 0 0 0
163 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0
164 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0
รวม 984 619 300 300 2,203