หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางดอกสร้อย บาลศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ผ่องพรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววริศรา ขยันกิจโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวธิดาวัลย์ บุญเกตุโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา เวฬมาศโรงเรียนสันทรายคองน้อยกรรมการ
2. นางกรรณิกา คิมผลโรงเรียนบ้านแม่ทะลบกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลโรงเรียนบ้านแม่แมะกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ ตาวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางศิริพร เตชะพงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกัญญพัฒนค์ร ยวงใจโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา แก่นสุขโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวฤทัยรัตน์ ตานันโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
2. นางรัตติกานต์ เสวิวัฒน์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพร เตชะพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางมุศิรินทร์ อภัยโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองนะกรรมการ
5. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางรัชนี ชัยวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12บ้านเอกกรรมการ
2. นางสาวนัฐทพร ชื่นชอบโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วกาวีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นางสายสิญจน์ ตันยาโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
5. นางสาวพริ้มเพรา มณีโชติโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวันทนา วัชระเสถียรโรงเรียนวัดบ้านท่ากรรมการ
2. นางปาหนัน ใจบุญโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
3. นางสาวพิชญา ทานันชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นางละมัย พันธุ์สัมฤทธิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางจำนงค์ ใหม่คำโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
2. นางสาวโสภา สุวรรณ์โรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเรืองเดช กันทะหวายโรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สมดุลยาวาทย์โรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกรวรรณ พนาวงศ์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวสาธิณี ใสวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
3. นางนารินทร์พร วัชรธนาพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
4. นางสาวภัทร์พิชชา กูลนามโรงเรียนบ้านจองกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
2. นางสุดใจ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางศศิวรรณ อินถาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เงินสัจจาโรงเรียนบ้านกองลมกรรมการ
5. นางสาวนิรดา นิรชานันท์โรงเรียนวัดนันทรามกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชรสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ศรีอินทร์สพป.ชม.3กรรมการ
3. นายบุญธรรม กาใจคำสพป.ชม.3กรรมการ
4. นายณัฐภูมิ ธิติธนพัฒน์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นางบุษบา มาระดีสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ไคร้โท้งสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางศิขรินทร์ คำขันแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกมล ฉลอมโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางปุณิกา อินสุวรรณ์โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่กรรมการ
3. นางฟองจันทร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นายณัฐภาส รุ่งศิริรัตนชัยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ วงษยาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สาโรวาทโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา วงศ์ศาโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
3. นางสาวเกศราภรณ์ วรรธนะปสาสน์โรงเรียนวิรุณเทพกรรมการ
4. นายปัญญา โป่เมืองโรงเรียนชุมชนบ้านวังมะริวกรรมการ
5. นางจินดา กิริยาโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวสมร อินต๊ะเสนโรงเรียนทุ่งข้าวพวงกรรมการ
2. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
3. นางดรุณี กันทาปินโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
4. นางสาวธัฌญารัตน์ ละวิโลโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
5. นางอรพรรณ เขื่อนล้อมโรงเรียนจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร พิทาคำโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางประพิณ ศิริโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
3. นางศรีประทิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นางสาวทัศนัย อรุณโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
5. นางสาวธนัฏฐานิตา กิตติภัควลัญชญ์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางลำจวน ทิพรสโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางสาวพัชริดา ลำนักเนตรโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางศรัญญา วงษ์มาพันธ์โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ ยุบาลคำโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวนิลประภา โพธาชัยโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นางราชัญ กาไชยโรงเรียนบ้านวังจ๊อมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพรต ดีวรัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายยวน มูลสถานโรงเรียนกรรมการ
3. นางขจาริน ศิริโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวัชระ ยะสง่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12กรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
3. นางสาวเมชญา ชัยกันทาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเทวิน ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านสันทรายคลองน้อยกรรมการ
2. นายวิศรุต บุญรังษีโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี ศรีสมยศโรงเรียนบ้างปงวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวเจนจิรา บุญชูโรงเรียนวัดบ้านท่ากรรมการ
2. นายปริชญา ไชยวงค์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสายสุณี อินจันทร์โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร มาเสนโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสายพิน ชัยกิจวรากูลโรงเรียนบ้านปางเฟืองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอากร บุญหมั่นโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางกรรมการ
2. นายเมธี แสนสำโรงโรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนวพงศ์ เปียนาคโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางพนินทร มณีวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
5. นายปิยะ ขันแข็งโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
6. นายอรรณพ บิโข่โรงเรียนสันปอธงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสงบ หัตถปะนิตย์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นายธนชากุล เลาลีโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ กันธโยโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางทิพวรรณ อินสอนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
5. นายกิตติศักดื์ จันทร์หอมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปทุมวรรณ เก่งกาจโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางแสงสุรีย์ เทียนแก้วโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางศิริขวัญ เตจ๊ะโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสาววัฒนาพร อินทรแสงโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
5. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี อุดทาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นางกัลยา คำชัยยะโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงค์โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไข่คำสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวาสนา พานพัฒนพงศ์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ คงบุญแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายวรวิทย์ อินต๊ะแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางภัสรินทร์ นันทาทองสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายจตุพร จันต๊ะพรมสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อุ่นบ้านสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพันลภา สนชิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
2. นางสมฤวิล นามวังโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
3. นางฉันทนัทร์ กองบุญโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางชัชวาลย์ เลิศประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นางสาวยุพิน สุกิตติกุลโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี สมใจดีโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
2. นางสาวศิลาพร สวัสดิ์คำโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
3. นางเรวดี จันต๊ะพรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ดวงดีโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นางสุภาพร เมตไตรพันธ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสุกัลยา งานหมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดาโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ คำภิระแปงโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ รักษากิจโรงเรียนบ้านเมืองงายกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางพรรณี วังพฤษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
2. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
3. นางอัมพร แก้วคำเชื้อโรงเรียนกรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ สายคำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกฤษณพงว์ อุดมมิตรโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นายจำนงค์ อุดทาโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
3. นางสาวนุชศิว ลุนศรีทองโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอารรัตน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
2. นางพรรณี วังพฤษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
3. นางอัมพร แก้วคำเชื้อโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ สายคำโรงเรียนบ้านแม่ขิกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร วิชาคุณโรงเรียนบ้านแม้อ้อในกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
3. นายศิลป์ชัย กาไชยโรงเรียนบ้านป่าปงกรรมการ
4. นายพิษณุ เมืองมูลโรงเรียนห้วยจะค่านกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิรประภา ธานีโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
2. นางวรรณี แก้วใจดีโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นายศราวุธ สระบุดดีโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค หลักดีโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
5. นายเรียม สิงห์ทรสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรียม สิงห์ทรโรงเรียนบ้านขอบด้งกรรมการ
2. นางวรรณี แก้วใจดีโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางสถาพร วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค หลักดีโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
5. นางศิรประภา ธานีโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
6. นายพงค์ศักดิ์ ดาวแสงโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเดือนฉาย ต๊ะมาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายธีรภัทร์ เทพคำสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายศรารักษ์ ไชยวงค์สพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิติอาภา ชื่นจิตโรงเรียนเพียงหลวง 1กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สันฟูโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นายศรารักษ์ ไชยวงค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางทองใบ บัวบานโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางสาวเสริมศิริ ไคร้งามโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ร่มโพธิ์ศักดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชินนาถ ยุพการณ์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นางนภาพร พงษ์กษัตริย์สพป.ชม.3กรรมการ
3. นางอุรา ธิพึงสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววรวลัญช์ กันใจสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวหิรัญญา วงค์ปินตาสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรมมาสีสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางจิรัฐติกาล บุญสนองโรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา นรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเจษฎา ดอยแก่นโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธีพัฒน์ ดอนปินสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายพรชัย นุ่มวงษ์โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคมภูศิษฐ์ กรณ์สุริยะบุษโรงเรียนแม่สูนหลวง(ไร่ส้ม)กรรมการ
4. นายไมตรี วิเศษโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
5. นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัลย์ ดอนปินสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ คมจอเสสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายอุธร เพ็งสอนสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์จิต เนียมทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ สันฟูโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ท้าวแก้วโรงเรียนบ้านปางเฟืองกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร มะลิสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายปริญญา พรหมมาศสพป.ชม.3กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพฤติพงษ์ บุญมาสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางอนุภาพ โพธิสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ อาภรณ์สพป.ชม.3กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ศุภวิวัฒนพงษ์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นายชัชวาล ปรังสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางจุไร พรหมคำโรงเรียนกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ไชยเทศโรงเรียนกรรมการ
3. นางนุสรา ปวงจักรทาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิภา สมเกตุโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นายชัชวาล ปรังโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ แสนคำโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นายอาคม เดชคุณมากโรงเรียนบ้านขอบด้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชัพเวท วังษ์เทพโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
2. นายชัชวาล ปรังสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ศรีพลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ สุวพงษ์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวพรรณี จันณรงค์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สิทันโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นางสาวณัชชา กาญจน์กนกพรโรงเรียนบ้านอรุโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สาลีโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
2. นายเอกศิวรัชร์ กันทาโรงเรียนบ่านแม่กอนในกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายรณชัย โถดอกสพป.ชม.3กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นายประเทือง จันทร์แก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางคณิตตา วิจิตรพรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางละออง แก้วกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ แปงจิ่งต่าสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ปัญโญกิจสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อุปละโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
2. นายณรงค์ ขวัญสุวรรณโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
3. นางสาวประทุมพร น้อยทูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร สมบูรณ์ชัยสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ อินทะชัยสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายฉัตรินทร์ ศิริโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศรีพลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นายดัมย์ แย้มนิ่มนวลโรงเรียนเมืองงามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายปัณณทัตถ์ ปวงคำสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายสงกรานต์ โปธาสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางทิพากร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายปราโมทย์ กาโนสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายสาโรจยน์ มาหมื่นสพป.ชม.3กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา จันทะศรีสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายทรงพล ภาคแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์สพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวอารีย์วัลย์ มาติบุญสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายอรุณศักดิ์ พิมสารสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวพนิดา จันทะศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอารียวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
5. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
3. นายชนกันต์ แค่กระโทกโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ อริยกุลโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
5. นายสายันต์ พันธุโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์บุญตันโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
2. นายณัฎฐ์ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
3. นายธนกันต์ แคร่กระโทกโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
5. นายภานุพงศ์ มาสะดาโรงเรียนเพียงหลวง1บ้านท่าตอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล ทองบำเรอสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวรากร หมื่นประจำสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์สพป.ชม.3กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ชูไวสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายประวิทย์ จันต๊ะโชติสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรากร หมื่นประจำสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายประสิทธ์ ชูไวสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล ทองบำเรอสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวรากร หมื่นประจำสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์สพป.ชม.3กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ชูไวสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายประวิทย์ จันต๊ะโชติสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ จันต๊ะโชติสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวรากร หมื่นประจำสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชูไวสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายภัทรพล นิยมสินธุ์สพป.ชม.3กรรมการ
3. นายธันวา ชัยทองสพป.ชม.3กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
6. นายสถาพร ชัยวงค์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยสพป.ชม.3กรรมการ
2. สิบเอกทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
4. นายภัทรพล นิยมสินธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12กรรมการ
5. นายสถาพร ชัยวงค์โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วโรงเรียนสันติวนากรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
3. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนบ้านศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วโรงเรียนสันติวนากรรมการ
3. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
2. นายจตุพล แสนสมปานโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
3. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
4. นายเดชา ไชยเมืองชื้นโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ อินแก้วโรงเรียนสันติวนากรรมการ
3. นายจตุพล แสนสมปานโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
4. นายพจกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
2. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ อูปคำสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
5. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ อูปคำโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนกรรมการ
5. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
6. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นายสาธิต ชัยเมืองยองสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายสุวิทย์ อูปคำสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มสพป.ชม.3กรรมการ
5. นางภิญญูพัชญ์ มูลเจริญสพป.ชม.3กรรมการ
6. นายชาตรี ขันด้วงสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นายนายสาธิต ชัยเมืองยองสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายสุวิทย์ อูปคำสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มสพป.ชม.3กรรมการ
5. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญสพป.ชม.3กรรมการ
6. นายชาตรี ขันด้วงสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ธนาวงค์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นายสาธิต ชัยเมืองยองสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา งำเมืองโรงเรียนบ้านม่วงป็อกกรรมการ
3. นางสาวชนันท์พัชต์ เทียนชัยพนาสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวกัลยา เลาจางสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายกมล หอมหวลโรงเรียนเทพศิรินทร์9กรรมการ
6. นางศิราณี ปัญโญกิจโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
7. นางสาวภควรรณ อยู่เมินโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา งำเมืองโรงเรียนบ้านม่วงป็อกกรรมการ
2. นางสาวชนันท์พัชต์ เทียนชัยพนาโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นายกมล หอมหวลโรงเรียนเทพศิรินทร์9กรรมการ
4. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวภควรรณ อยู่เมินโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติยา สมสวัสดิ์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวเขมิต ศรีแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางปรียาถรณ์ภัทร์ สัพไพรสพป.ชม.3กรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ บุญทวีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
3. นางศีรีลา สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
4. นางจีรพร อิงคสันตติกุลโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศรีลา สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
2. นางจีรพร อิงคสันตติกุลโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญทวีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางภัทรา อินภิบาลสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางภีรติ ณ เชียงใหม่สพป.ชม.3กรรมการ
3. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์สพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวตรียุคล กาขาวสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายภูษิต อยู่ประจักษ์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวตรียุคล กาขาวโรงเรียนกรรมการ
3. นางภัทรา อินภิบาลโรงเรียนกรรมการ
4. นายภูษิต อยู่ประจักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ราชสักสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางธัญมน ท้าวจำนงค์สพป.ชม.3กรรมการ
3. นางต้องสักษณ์ ปันผสมสพป.ชม.3กรรมการ
4. นายเอกวัชร์ วัชรพันธุ์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ราชสักสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางธัญมน ท้าวจำนงค์สพป.ชม.3กรรมการ
3. นางต้องสักษณ์ ปันผสมสพป.ชม.3กรรมการ
4. นายเอกวัชร์ วัชรพันธุ์สพป.ชม.3กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mrs.chiu yun tingโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
2. Miss li xin ruสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อาภรณ์สพป.ชม.3กรรมการ
3. นายอานนท์ อุปนันต์สพป.ชม.3กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล อินสอนสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ นายหงษ์สพป.ชม.3กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กาวีสพป.ชม.3กรรมการ
7. นางสาวจิตพร ฟองมูลสพป.ชม.3กรรมการ
8. นางอำพร มาวิลาศสพป.ชม.3กรรมการ
9. นางวรารัตน์ บุญมากสพป.ชม.3กรรมการ
10. นางสาวขนิษฐา ชื่นตาสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ วงศ์สูนโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นายวิษณุ แสนเมืองมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ทันดรโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นายเอนก อนามูลโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
5. นายณรงศักดิ์ ขันคำโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ ชัยบุญโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
3. นางเกษร วุฒิรัตน์โรงเรียนเพียงหลวง 1กรรมการ
4. นางกชกร อนาวันโรงเรียนเพียงหลวง 1กรรมการ
5. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9กรรมการ
3. นางเกษร วุฒิรัตน์โรงเรียนเพียงหลวง 1กรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล รักสัตย์โรงเรียนเพียงหลวง 1กรรมการ
5. นางภัทราวรรณ ชัยบุญโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
6. นางกชกร อนาวันโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุวรี รักประชาโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
2. นางสาวแววดาว สุทธหลวงโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ใหม่ดีโรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา อริวรรณาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนญชัย มุกพลอยโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ตาคำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อินทร์หอมโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
4. นางสาวพัชน์นันทน์ ชัยจันทร์โรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดวงดี เป็งสุรินทร์โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ แก้่วเกตุโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปฐมาวดี ดอกหอมสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ศุภชัยทิวารัตน์สพป.ชม.3กรรมการ
3. นางพัชริน กระจ่างสพป.ชม.3กรรมการ
4. นายคมสันต์ สมฤทธิ์สพป.ชม.3กรรมการ
5. นางสาวพัชราวดี บุญมาสืบสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พิศา ศรีบุญเรืองสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ ณวรรณมาสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายภราดร พิมลวิชยากิจสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวทักษิณา กาสุริยะสพป.ชม.3กรรมการ
5. นายวรวิทย์ อินต๊ะแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอนโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์วรา รุ่งศรีโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยมกรรมการ
3. นายอาสา แก้วติ๊บโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็นกรรมการ
4. นางชวนพิศ คล้ายหริ่มโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
5. นางสาวนิตยา นวลยานัสโรงเรียนบ้านอรุโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิติ วุฒิธนากรกุลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์กรรมการ
2. นายจามร ชุนสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12บ้านเอกกรรมการ
3. นายปฏิภาณ ตระการโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ับัวบานโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพัชรี อุ่นละออโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางสาวชันย์ชนก ใจอ้ายโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
3. นางสาวสุมัญชรี วรรณสารโรงเรียนบ้านสินชัยกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ยะมะโนโรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสิณมหัฒฆ์ มณีรัตน์พรโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายคณิน นนทศิลาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวชาลินี ทองขันนาคโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร โพธิ์จุมพลโรงเรียนกรรมการ
4. นางพัชยา โชตินนชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา กาสุริยะโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นายสันติ กิระบรรณโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นายสงบ ผ่องพรรณ์โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1กรรมการ
4. นางสาวเกวรินทร์ ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
5. นายธนกฤต หิรัฐสวัญโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านจองกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นายนราชิป โทบุราณสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ติยะธรรมโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอิภิสิทธิ์ เรือนคำมูลสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาธิดา ก้อนสมบัติสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวฐิติอาภา ปินพัดสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ วงศ์เมธาโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
2. นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้วโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นายสุรกานต์ คำใหญ่โรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี ฤทธิ์ลอมโรงเรียนเพียงหลวง1บ้านท่าตอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางชนันท์ภรณ์ จันทร์หอมสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ชุมสวนโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นางสาวกฤษยาภรณ์ เย็นสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางชนันท์ภรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เจิมจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ป๋ามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางราณี ดีวาสนากังวานโรงเรียนบ้านสันป่าเหียวกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ มามีโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
3. นางปราณี พรมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี อักษรศรีโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8กรรมการ
2. นางสาวบัวบาน กองราชโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
3. นางเกษร ชมภูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
4. นางพินสาย อมรศักดิ์โรงเรียนบ้านสบคาบกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางคัทลียา หนองภัคดีโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
2. นายธนวินท์ มูลธากรมโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
3. นายเฉลิม หน่อแก้วโรงเรียนชุมชนวัดศีดงเย็นกรรมการ
4. นางบุณยวีร์ วงค์สูนโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ ดวงธีระกาญจน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางชายุตี จินดาหลวงโรงเรียนกรรมการ
3. นายนที วงศ์ฉายาโรงเรียนกรรมการ
4. นายเอื้ออังกูร คำมาตาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง สุนทราโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นางลัดดา ลอยดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสันติ อาทิตย์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาธินี อุดมสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางชนันท์ภรณ์ จันทร์หอมสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายประหยัด ณ บุญแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
2. นางคัทลียา หนองภักดีโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส สินธพธีรฉัตรโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ศิริอุดมโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
2. นางเทียบ แสงสงค์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชญณัฎฐณิชา ธนทญสิทธิ์โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
4. นางสาวธนพร จันเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรรัตน์ นักสิงห์สพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวมัชชิมการ อินทุวันสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่งสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณวดี ไชยชนะสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางบัวคำ ศรีอิศรางกูลสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาววชดภรณ์ ชัยประภาสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสุมาลี ทาศักดิ์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศิรินันท์ คำวงค์ปันโรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนากรรมการ
2. นางสาวกัลยกร สุพิณวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวพลิน คำหมื่นโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุมิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางแสงทอง บุญเชิดโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายอำมอน ศรีเกตุสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีสุวรรณสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวพิรุณศรี มะลิแก้วสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ลาภิวงค์โรงเรียนบ้านสันป่าข่ากรรมการ
2. นางสาวอุทิพร สามล้านโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางอัญชลี กาญจนสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
4. นางธัญยารัศม์ ธรรมสุวรรณโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัชรี สายผาบสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางวรรณี ทองชัยสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ยาประเสริฐสพป.ชม.3กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ มหาวรรณ์สพป.ชม.3กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางทิพยา ประหยัดยอดสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวรัชฎา ดวงใจสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวจันจิรา อุคมาสพป.ชม.3กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี แสนดวงดีสพป.ชม.3กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางนภาพร ลักษณะสระน้อยโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
2. นางถมเรศ จันทร์แก้วโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงษศ์วรทัตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ หงษ์วิไลโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
5. นางสาววราลักษณ์ เดชาวรนันท์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
6. นางสาวพัชรี แสงทองโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ ศีรีวัฒนสกุลโรงเรียนเทพศิรินท์9กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภาพร ลักษณะสระน้อยโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
2. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางกมเรศ จันทร์แก้วสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ลักษณะสระน้อยโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
2. นางถมเรศ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงษศ์วรทัตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนภาพร ลักษณะสระน้อยสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางถมเรศ จันทร์แก้วสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ลักษณะสระน้อยโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
2. นางถมเรศ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา จอมนงค์โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุขมาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาววงเดือน ครินชัยโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา จอมนงค์โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุขมาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาววงเดือน ครินชัยโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางฟองจันทร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ขุนทองโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านตชด.อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจันธวรรณ ศรีนวลใหญ่โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางขวัญใจ ฟองมูลโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8กรรมการ
5. นางปรัยาภรณ์ภัทร์ สัพไพรโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ ฟองมูลโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8กรรมการ
2. นางฟองจันทร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ขุนทองโรงเรียนห้วยจะค่านตชดใอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจันธวรรณ ศรีนวลใหญ่โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางปรียาถรณ์ภัทร์ สัพไพรโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจีกรโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
2. นางภาวนา โนนานวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
3. นางปุณิกา อินสุวรรณ์โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร แสงคำมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
3. นายจักรวาล จารุสิทธากุลโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
4. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรณิกา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
2. นายจักรวาล จารุสิทธากุลโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร แสงคำมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
4. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรณิกา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล จารุสิทธากุลโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
2. นางสาวกรณิกา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
4. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุรีพร แสงคำมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล จารวัตนพงษ์โรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร แสงคำมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
4. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรณิกา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีพร แสงคำมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
2. นายจักรวาล จารุสิทธากุลโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รินเขียวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางสาวกรณิกา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีพร แสงคำมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
3. นายจักรวาล จารุสิทธากุลโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
4. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรณิกา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล จารุรัตน์พงษ์โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวกรณิกา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
3. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุรีพร แสงคำมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนห้วยงูกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสายพิน เดชปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางดาวเรือง กินาวงศ์สพป.ชม.3กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อินหวันสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธการ อุประโจงสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวสายพิน เดชปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางดาวเรือง กินาวงศ์สพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน เดชปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางดาวเรือง กินาวงศ์สพป.ชม.3กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อินหวันสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายพิน เดชปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายพิน เดชปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายยุทธการ อุประโจงสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน เดชปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโชสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลสพป.ชม.3กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิณณภัทร ตันนิลโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอรสา มาธวรรย์กูลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวนัจกร สมหลานโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรสา มาธวรรย์กุลโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวพิณณภัทร ตันนีลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนัจกร สมหลานโรงเรียนกรรมการ
4. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวนัจกร สมหลานโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวพิณณภัทร ตันนิลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอรสา มาธวรรย์กูลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวนัจกร สมหลานสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์สพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวพิณณภัทร ตันนิลสพป.ชม.3กรรมการ
5. นางสาวอรสา มาธรรย์กุลสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี เกษเกษีโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
2. นางพิมพ์พิสาข์ ณศรีกระโทกโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา คำพาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
4. นายอังกูร มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
5. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี เกษเกษีโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
2. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา คำพาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
4. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอังกูร มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอังกูร มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวิตรี เกษเกษีโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
3. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา คำพาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวนัจกร สมหลานสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์สพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสาวพิณณภัทร ตันนิลสพป.ชม.3กรรมการ
5. นางสาวอรสา มาธรรย์กุลสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวนัจกร สมหลานโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยาใจ ธรรมลังกาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวิทยา ศรีสุนทรสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวรชยาภรณ์ ชัยประภาสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยาใจ ธรรมลังกาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวิทยา ศรีสุนทรสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภาสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยาใจ ธรรมลังกาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวิทยา ศรีสุนทรสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภาสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยาใจ ธรรมลังกาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภาสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายวิทยา ศรีสุนทรสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยาใจ ธรรมลังกาสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายวิทยา ศรีสุนทรสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภาสพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวุฒิ ศรีพลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเศกสรร ปันทะฝั้นโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอาทิตย์ แคเซอโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
5. นายบัญญัติ ยะวันโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ สุทธไชยสพป.ชม.3กรรมการ
2. นายอาทิตย์ แคเซอสพป.ชม.3กรรมการ
3. นายบัญญัติ ยะวันสพป.ชม.3กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเศกสรร ปันทะฝั้นสพป.ชม.3กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5014596 E-Mail nitescm3@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]