รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงอาซามิ  บัวยา
 
1. นางวัฒนา  ประยูรวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงแก้วทิพย์  เปียผะ
 
1. นางประคอง  เสรีกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. นางสาวอรปรีดา  ชัยอินทร์
 
1. นางพัชรินทร์  ช้างน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ
 
1. นางอัญชลี  บาลชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้า 1. เด็กหญิงคิมบุศรา  สแคนเดอร์
 
1. นายพุฒ   บุตรรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 1. เด็กหญิงวีรยา  มาเยอะกู่
 
1. นางธนิตา  บูรพาแสงสูรย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เป็งธินา
 
1. นางศรีวรรณ  พรหมขัติแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงวรนันท์  หน่อแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  ทองสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกชพร  ปันดี
 
1. นางจิราพร  เรือนคำมูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงศรีนวล  -
 
1. นางสาวเรนุกานต์  พงศ์พิสุทธิกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กชายสิทธิชัย  อุทัยธุราธร
 
1. นางสุพิศ  ผัดแสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา
3. เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว
 
1. นางไพรินทร์  อานนท์
2. นางอัญชลี  บาลชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ละไม
2. เด็กหญิงภัทรภร  ธิวรรณ์
3. เด็กชายภูบดี  มณียะ
 
1. นางอาภรณ์  สุนันต๊ะ
2. นางธัญพร  คำนวล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปะดี
2. เด็กหญิงรัตนาพร  วงศ์คำ
3. เด็กชายสุวัจน์  ทองโกฎ
 
1. นางบุญสิตา  แสนคำปิน
2. นางสาวราตรีกาล  เขียวใจ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  สิงห์กาแก้ว
2. เด็กหญิงนิรภัทร  คำเอ้ย
 
1. นางสาวนวลนิภา  สาทะเขียว
2. นางเจตศรี  ไชยสาร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายนพกร  จอมแปง
2. เด็กหญิงวริญญา  บุญปั๋น
 
1. นางอรวรรณ  ปัฎสาศิลป์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายกฤศกมล  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวเกษร  คำลอม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายชายวัน  นายชุ
 
1. นางศรีธร  ประสานสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปง 1. เด็กชายศุภวัฒน์  สุใจ
 
1. นางสาววัณณิตาร์  กองหิน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กหญิงภัททริยาภรณ์  เจริญคุณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ละเชกุ
3. เด็กชายเดือน  มล
 
1. นายวิสุทธิ  แสนสุวรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันคะยอม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ร่มพนาธรรม
2. เด็กหญิงคำอู๋  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ณ พูล
 
1. นางปราณี  มีลาภ
2. นางอรทัย  พิบูลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนทุ่ง
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  เงาแก้ว
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ราหูรักษ์
 
1. นางสาวเกศชฎาพร  เสียงหาญ
2. นางสาวเกศชฎาพร  เสียงหาญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ดุแฮ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ดวงชื่น
3. เด็กหญิงพณิดา  นาแก้ว
 
1. นางจุรีย์  ธรรมแงะ
2. นางจุรีย์  ธรรมแงะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงจิราภา   ตุละเสน
2. เด็กชายสรรเพชญ   พ่วงญาติ
 
1. นางนันทพร   สื่อกระแสร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายพนธกร  สัสดี
2. เด็กชายเอกชัย  เกณรัมย์
 
1. นางรุจินันท์  โสภาพิมพ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายหน่อคือ  คำเมือง
 
1. นายโสภณ  ยศวงศ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงมาริษา  อ่องคำ
 
1. นางสายสุนีย์  บุบผชาติกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายเขม  ลุงตี้
 
1. นายโยธิน  ว่องไว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงชาลินี  เจิ้ง
2. เด็กหญิงเพชรรุ้ง  เอกะกุล
3. เด็กชายโชคชัย  ยากยืน
 
1. นางสุพาณี  ศรีนวล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขิ่น  อินพรม
2. เด็กหญิงอนาวรณ์  คะแสน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   จะที
 
1. นางวลี  จักร์คำปัน
2. นางสาวมัลลิกา  อาภรณ์เลิศกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายชินวัตร  คุณวรรณา
3. เด็กหญิงปราถนา  เครื่องคำ
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวพัชรา  พรเติม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายนนทพันธ์  มหาวรรณ์
2. เด็กชายภูตินันท์  ยารังษี
3. เด็กชายรุ่งรดิศ  คำโพธิ์
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นายพัชรา  พรเติม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงญัฐพร   อภิรมย์ประเสรริฐ
2. เด็กหญิงสุธิศา    เชียงฉิน
3. เด็กชายอมรพิพัฒน์   ฤทธิธรรมเลิศ
 
1. นายศรีไพร   กุณา
2. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงณัฐมนท์  พรหมจารีย์
2. เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  คำจ้อย
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฟองตา
 
1. นางพนิดา  กอรี
2. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รักประเสริฐ
2. เด็กชายทีรพัฒน์  ปู่ซอย
3. เด็กหญิงหญิง  ลุงซอ
 
1. นางสาวสิริพิม  พรมมา
2. นางรัตนา  อินทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กหญิงภูนภา  บัวคลี่
2. เด็กชายเกรียงไกร  แซ่ม้า
 
1. นางสังวาลย์  เขตคาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปันเปียง
2. เด็กหญิงวรรณวิวาห์  ภู่พูลทรัพย์
 
1. นางจำเนียร  วงค์คำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายน้อย  ลุงทุน
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายชานหม่อง  ลุงติยะ
2. เด็กหญิงเกษณี  แซ่คั้ว
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  คำฝั้น
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายธนวิชญ์  คำฟู
2. เด็กชายบรรจง  กุนากา
 
1. นายจตุรงค์  พวงทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายธนศักดิ์  รักษ์ไพรสกุล
2. เด็กชายอนุวัตร  จันทร์ผ่อง
 
1. นางปิยะนุช  เมืองปิง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงนารีนาถ  กันธิยะ
2. เด็กชายภูวนนท์  คำภีระ
 
1. นางสาวนริศรา  ฟองศักดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยเทพ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ปัญญา
3. เด็กหญิงวริศรา  เจ็ดวันฉาย
4. เด็กหญิงอุมาพร  อินตานาม
5. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงต้าอ่อน
 
1. นางยุพา  มหาวรรณ์
2. นางพันธุ์ทิพย์  บุญรังษี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนติบัณฑิตสกุล
2. เด็กหญิงปารีณา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงมาริสา  บุญวงค์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมชัย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เครื่องคำ
 
1. นางผ่องศรี   อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงชลินทร  ปะแอ๋
2. เด็กหญิงนภาลักษ์  เลาะเชอะ
3. เด็กหญิงนามีสี  อ้ายฟู
4. เด็กหญิงอรนุช  ลุงส่วย
5. เด็กหญิงอริสรา  ใจปัญญา
 
1. นางบุญต้อม  นะคำ
2. นางปภาวี  อินทรโชติ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญทะวงศ์
2. เด็กหญิงนวล   จะเร
3. เด็กหญิงพรผกา   เสิ้นเล็ก
4. เด็กหญิงวนิดา   กันทะนะ
5. เด็กหญิงสุพทรี   ปัญญาเพื่อน
 
1. นางอุทัยวรรณ   มณฑา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาดา  แซ่ห่าน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทับธานี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ขัติเขียว
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ธนะสาร
4. เด็กหญิงอรนุช  กุ่งละ
5. เด็กหญิงโชติกา  สว่าง
 
1. นายอำนวย  เรียนยอย
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สุขเกษม
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วตา
3. เด็กชายรัชชานนท์  ชุ่มมาลี
4. เด็กหญิงสาวิตรี  จินดามโนธรรม
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กันทะวัง
 
1. นายอำนวย  เรียนยอย
2. นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   มาเยอะ
2. เด็กหญิงพลอย   ปู่เฮ็ง
3. เด็กหญิงพลอยใส   คำยอด
4. เด็กหญิงศศิวิมล   ลุงต๊ะ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   ฟูยือ
 
1. นายชัยยันต์   แกล้วกล้า
2. นางสาวฐิติกา   ปิณฑคุปต์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงกฤติกา   วอพะพอ
2. เด็กหญิงปวีณา    จะหละ
3. เด็กหญิงมลทิรา   ประเสริฐสงบสุข
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร    เกิดพนา
5. เด็กหญิงสิริวรรณา    แซ่ลี
 
1. นางสาวกัลยา   วงค์วรรณ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวลอยลม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสนม่อ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมนวล
3. เด็กชายจ๋อมแดง  ลุงทุน
4. เด็กชายธงชัย  สีแหน
5. เด็กหญิงนภัสสร  สินจ้าง
6. เด็กหญิงนวฐพรรณ  พรหมนวล
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คล้ายทิพย์
8. เด็กหญิงปริยากร  นันติ๊บ
9. เด็กหญิงพัชรพร  ไทยหิรัญโชติ
10. เด็กชายภวัต  อาสามีทรัพย์
11. เด็กหญิงภัทราพร  ศิริรัตน์
12. เด็กหญิงภาสินี  ไชยพานิช
13. เด็กหญิงรินรดา  รุ่งน้อย
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินตาแก้ว
15. เด็กหญิงสุพัชฌาย์  พรมนวล
16. เด็กหญิงอุษามณี  มาเยอะ
17. เด็กหญิงเบญญาภา  สินวะ
18. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พูบิ
19. เด็กหญิงเยาวพร  เลายี่ปลา
20. เด็กหญิงเยาวภา  เลายี่ปลา
 
1. นายสงัด  ไชยชนะ
2. นายณรงค์  สิทธิราช
3. นายชัชวาล  มณีโสภณ
4. นางชนานันทน์  ฟองศิริ
5. นายภูวดลย์  ยากยืน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กหญิงภาสินี  เอมสุรินทร์
 
1. นางสาวกาญจณา  เกิดอ้าย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยยา
 
1. นางสาวชนิสรา  กรรณิกา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. นางสาวพิมพิกา  ลุงปาน
 
1. นางดรุณี  สิงหศักดิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงนฤพร  ลุงวิ
 
1. นางราตรี  บริสุทธิ์
2. นางนฤมล  แก้วป้อม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายทินโชติ  รักใจ
2. เด็กหญิงเขมนิจต์  คำภิระแปง
 
1. นางอรุณศรี  เชาว์ธุรี
2. นางสาวอาลิษา  สารวิชัย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายคเชนท์  ใจปิง
2. เด็กหญิงบุญอาร์ม  สิงห์คำ
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางสาวภัทรกันย์  ภูเรือน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายครรชิต  ปันคำ
2. เด็กหญิงชุติภา  ปันคำ
3. เด็กชายทินกิตต์  รักใจ
4. เด็กชายนฤพน  นวลจันทร์
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  เมทัง
6. เด็กหญิงนุ  ลุงออ
7. เด็กหญิงบุญญพร  พิทยาวิวัฒน์
8. เด็กชายบุญหลง  ปันคำ
9. เด็กหญิงมอญหลู่  ลุงซอ
10. เด็กชายสุทัศน์  ลุงหลู่
 
1. นางอรุณศรี  เชาว์ธุรี
2. นางสาวอาลิษา  สารวิชัย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนราช
3. เด็กหญิงนรินนนท์   อัมพาประเสริฐ
4. เด็กหญิงนันทวรรณ   ธีรนาถชน
5. เด็กหญิงพรทิพย์   ชลนทีพีระกุล
6. เด็กหญิงพรวดี   โพเก
7. เด็กหญิงภัคจีรา   แสงสกาวรัตน์
8. เด็กหญิงภาวียา   สรัลประวริศ
9. เด็กหญิงยสินทร   บ่อแก้วทรัพย์ดี
10. เด็กหญิงสมฤทัย   สมศักดิ์ศรีกุล
 
1. นางรัชฎาภรณ์   จิตอำนวยพร
2. นางพจนา   ทิศรำวัง
3. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงกานต์สินี   วารา
2. เด็กหญิงดวงเดือน   แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงปริญญาพร   แสงประสิทธิ
4. เด็กหญิงปรียานุช    พงศ์ไพรศิริกุล
5. เด็กหญิงมาริสา   แซ่ว้าง
6. เด็กหญิงยลฤดี   เกษตรกุลทรัพย์
7. เด็กหญิงยุวดี   สาระวิน
8. เด็กหญิงรจนา   ยะแฮ
9. เด็กหญิงลลิตา   โซย่าง
10. เด็กหญิงวรัญญา   เลาว้าง
11. เด็กหญิงวศินี   สิริโรจนงาม
12. เด็กหญิงวิภาวี   ถิ่นต้นน้ำ
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สุแมะ
14. เด็กหญิงอารียา   เกลอะมู
15. เด็กหญิงแสงอรุณ   ดาวหิรัญกร
 
1. นายภาคภูมิ   ยะมะโน
2. นายศรีไพร   กุณา
3. นายประหยัด    อินต๊ะกัน
4. นายภูวิศ   มณี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกาน์รวี   เส่งหล้า
2. เด็กหญิงจารุณี   แซ่จู
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ   โข่จา
4. เด็กหญิงทักษพร   วชิรอาภา
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ถนอมจิตดี
6. เด็กหญิงนภารัตน์   ตะโน
7. เด็กหญิงบุญยา    เกษตรกุลทรัพย์
8. เด็กหญิงบุญยานุช  เกษตรกุลทรัพย์
9. เด็กหญิงพิงค์พร   แซ่หาง
10. เด็กหญิงฤทัย   โชค
11. เด็กหญิงอรจิรา   จะบู
12. เด็กหญิงอรภรณ์   ชุมแสงอนันต์
13. เด็กหญิงอรวรรณ   เลาหลื่อ
14. เด็กหญิงเมย์   ลุงมู
15. เด็กหญิงแก้วตา   เลาเทาะ
 
1. นายทนงศักดิ์   แยลูกู
2. นางสาวพิทพ์ชนก   ตามัน
3. นางสาวปทุมมา   คำพันธ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงสุธนี  ศรีจอมคำ
2. เด็กหญิงอรปภา  สุพรรณมณี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คำมา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงบุลากร  จอมแปง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดุแฮ
 
1. ส.ต.อ.วัชระ  มังสัง
2. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป้อก 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ยาระนะ
 
1. นางปิยะภา  วิริยะนราทิพย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธีรภพ  ใจโสด
 
1. นางสาวดรุณลักษณ์  ไสยรัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรมณฑล
 
1. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองขอน 1. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงอ่อง
 
1. นางสมบูรณ์  วิริยา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มหาวรรณ์
 
1. นางสาวดรุณลักษณ์  ไสยรัตน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงธาดาทิพย์  วงค์ใหญ่
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงโสรญา  ลุงส่วย
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงไหมคำ  ลุงหม่อง
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่เฉิ่น
2. เด็กหญิงรุจิรา  พงษ์เกียรติมณี
 
1. นางพนมวรรณ  จันทร์เลิศ
2. นางจุไรรัตน์  สุุขสถาน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงนุสรา  สียะ
2. เด็กชายรัฐพงศ์  โอผ่า
 
1. นางสาวใบหยก  อิ่มศิริ
2. นางนันทา  มณีโสภณ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กหญิงปภาดา  จอแม
2. เด็กหญิงปริชาต  กันทู
 
1. นางสาวปนัยดา  มีบุญ
2. นางสาวจิราพร  ศรีจันตา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงวัญวิสา  แย้มสวน
 
1. นางจิราภรณ์  แอบคำ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงคำตอง  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงสุปราณี  ทับทิม
3. เด็กชายเคน  ลุงมั้น
 
1. นางสาวสุวิมล  จันทร์เป็ง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กชายรพีพัฒน์  เมฆเมืองทอง
2. เด็กชายรัฐพล  จะโม
3. เด็กชายสุวิทย์  เลเสาะ
 
1. นายนเรศ  ขนมหัด
2. นายจรัญ  สุวรรณ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงยุพิน   แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    เลาหาง
3. เด็กหญิงแสงดาว   แซ่เฒ่า
 
1. นายอลงกต   เรียนยอย
2. นายจตุภูมิ   สิงห์เหลือง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงโสภิตนภา   ต๋าฝั้น
 
1. นายบัญชา   วงษ์ถวิล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  ปัญญาเพิ่ม
 
1. นายบัญชา   วงษ์ถวิล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงศุลักษณา  ชาลักษณ์
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายพชรพล  ใหม่เฟย
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มีเงิน
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายวาริพินทุ  อุทวีสาร
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงชิดชนก   ทิศโหล
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงอนุสรา   เจริญสุข
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ดวงติ๊บ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงนินเนตรงาม
3. เด็กหญิงทิพย์พนา  ปินะการัง
4. เด็กหญิงพรไพลิน  สมุทรีรัมย์
5. เด็กชายภวัต  -
6. เด็กชายวีรภัทร  ขันคำ
7. เด็กชายอัครเดช  มามะ
8. เด็กหญิงฮาดาชาห์  วรรณวิภูษิต
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
2. นางศุธีรัตน์  ไตรพิมพ์
3. นางสาวสุภาวดี  ปรีดาสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกณิษฐ์   ผลมาก
2. เด็กชายชยธัต   วงศ์เตรียมใจ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   เงินฮอม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   นฤนาทมนตรี
5. เด็กหญิงปอย   ลุงวิ
6. เด็กหญิงศุภกานต์   สร้อยเงิน
 
1. นายวรศักดิ์   ตะยะพงค์
2. นายณรงค์  ลุมมา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปันเรือน
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายสน  ลุงปัน
 
1. นายวัลลภ  ไวว่อง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชลนิชา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  เปี่ยมประสงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายแดง  ลุงอ่อง
 
1. นางจันทรา  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายตะวัน  วุฒิยาสาร
 
1. นางสาวธัญณภัส  ณ พัทลุง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ตา
 
1. นางเจตศรี  ไชยสาร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงชลิดา   จอมแพง
 
1. นางรัชนี  ขันผนึก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ใจบาล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ขันทะสอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายชุติมันต์  ชุดขุนทด
 
1. นางสุภาพ  ฉันทะธรรม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้า 1. เด็กหญิง ภูริชญา   สุมณศิริ
 
1. นางสาวสุกัลยา   กาฬภักดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงภาวิณี  ปุยทอง
 
1. นางภคมน  กรรณสูต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายไกรวุฒิ  แสนหมี่
 
1. นายประเสริฐ  ศรนุวัตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 1. เด็กชายวิจักษณ์  บุญทรง
 
1. นายสมพงษ์  เลาลี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  วันดี
 
1. นางพัทรินทร์  เรืองยศ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ยอดธนันชัย
 
1. นางสาวณัฏกฤตา  ชุ่มใจ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แผ่นชัยภูมิ
2. เด็กชายชณัต  แก้วกังวาลชัย
3. เด็กหญิงชนิดาภา   จะหละ
4. เด็กหญิงณุตตรา  ลาดเด่นพนา
5. เด็กชายตะวัน   เรืองกิตติเศรษฐ
6. เด็กชายธนะโชค  สมบัติพุทธคุณ
7. เด็กชายนพกร   โพเก
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พะตาชู
9. เด็กหญิงนันทพร   จะหละ
10. เด็กหญิงบุญธิตา   ฉลองศักดิ์สิทธิ์
11. เด็กหญิงปิยรัตน์  โพเง
12. เด็กหญิงพนิดา   โอบกิจการ
13. เด็กหญิงพนิตพิชา   ดรุณกานต์
14. เด็กหญิงพรรณณา  ใหม่วงศ์
15. เด็กชายพรเพชร  เครือประดิษฐ์
16. เด็กหญิงพัชรีดา   พาทีพิเคราะห์
17. เด็กชายภูวนาถ  บงกชผ่องอำไพ
18. เด็กชายรัฐพล  ไชยวงค์
19. เด็กชายรัฐวิทย์  เนาะดู
20. เด็กชายรุ่งอรุณ   คอกร่า
21. เด็กหญิงวริศา   บุญปั๋น
22. เด็กหญิงศศิกานต์  พาทีพิเคราะห์
23. เด็กชายศิรชัย  ขวัญทรัพย์กิจ
24. เด็กหญิงสิรินทรา   เป่อแต
25. เด็กหญิงสุกฤตา   อัญญะ
26. เด็กหญิงอรชัญญา   ฉลองศักดิ์สิทธิ์
27. เด็กหญิงอรณัส  นลินบูชา
28. เด็กหญิงอัญชลี   กิตติธีรญาณ
29. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ชื่นชูภาพ
30. เด็กหญิงเกศนรินทร์   สันนิวาสเสถียร
31. เด็กหญิงโยษิตา  ซุโพ
 
1. นางลำดวน   มุ่งทำดี
2. นางสุจิรา   อุปนันท์
3. นางพัชรีภรณ์  เลิศบุญรัตน์
4. นางสาวสมใจ   แสงอรุณ
5. นางสาวโชติมา   บุญเติม
6. นายเมธี  วรรณวงค์
7. นายประเสริฐ  อุปนันท์
8. นางสาวขวัญกมล   กานะ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรพงศ์  ปัญญาฟู
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สันทราย
4. เด็กชายทิเบต  ประภาสิทธิ์
5. เด็กชายปุณยพัฒน์  ศรีปูคำ
6. เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่
7. เด็กชายสุเมธ  ไววิชา
8. เด็กหญิงอภิชญา  มะณีรัตน์
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางภคมน  กรรณสูต
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายนรบดี  เฟื่องกาญจน์
2. เด็กหญิงพรผการ์  ธรรมจักร์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  หน่อโป๊ะ
4. เด็กชายวันชัย  จองซอน
5. เด็กชายอภิชาติ  หล่าจันทึก
6. เด็กหญิงอลิตา  สกุลฤทธิ์
7. เด็กชายเจษฎา  อัคควิชานนท์
8. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทำบุญ
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางภคมน  กรรณสูต
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงชญานุช  ฟ้าใส
2. เด็กหญิงชลพร  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงชูใจ  ลุงนุ
4. เด็กหญิงดารุณยา  ลุงเล็ก
5. เด็กหญิงศิราภรณ์  ศิริเครือวัลย์
6. เด็กหญิงสุนันทา  ลุงหล้า
7. เด็กหญิงสุพรรษา  กุญชร
8. เด็กหญิงสุภานันท์  ลุงทุน
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุริย์วงศ์
2. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เย็น
3. นางสาวสุภา  แซ่หาญ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกันยา  -
2. เด็กหญิงณัฐชา  ชัยบุญเรือง
3. เด็กหญิงทิพอาภา  วุ่ยยือ
4. เด็กหญิงลลิดา  ดุลกิจ
5. เด็กหญิงศิรินพร  มองมูล
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ลาหู่
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางภคมน  กรรณสูต
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกุศลิน  รอบคอบ
2. เด็กหญิงญาณินท์  คงแถลง
3. เด็กหญิงทัตพิชา  ธิดา
4. เด็กหญิงธนัชชา  ช่างเรือน
5. เด็กหญิงธนัฐธิชา  ทองสุรเดช
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  แปงศรี
7. เด็กหญิงนวภรณ์  ใจสุภา
8. เด็กหญิงพชรมน  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงรัตนประภา  สวรรค์ชมภู
10. เด็กหญิงรุจิรัตน์  มะลานัน
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เลาย้าง
12. เด็กหญิงศุภกรณ์  หงษ์ศักดิ์
13. เด็กหญิงศุภนุช  จิตต์อารี
14. เด็กหญิงสุภาพรรณ  กิจเกตุ
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณ์
16. เด็กหญิงเบญจมาศ  โห้ไทย
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางพิมลพรรณ  ปันตี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
4. นางสาวดรุณลักษณ์  ไสยรัตน์
5. นายชายชาญ  จอมแปง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายกวิน  ลุงโลน
2. เด็กชายจักรวาล  ไวสติ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีบุตรสา
4. เด็กชายวัชรินทร์  อำนา
5. เด็กชายสุทธิสาร  เหล่าซาง
 
1. นายวรสิทธิ์  บุญกันทะ
2. นางสาวธัญญาศิริ  หอมนาน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายดามพ์   ลุงตี้
2. เด็กชายพลาธิป   แสนหลวง
 
1. นายแสวง   พรหมขัติแก้ว
2. นายธนพนธ์   พรหมนุชานนท์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงพิงค์พร  จันทร์วงศ์
 
1. นางสาวชรัญญา  แก้วด้วง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  อัศวจินดาพล
 
1. นางสาววรัญญา  ตาวพัฒนาวรกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงพรชิตา   พะตาซู
 
1. นางสาวโสภา   โย่ทู
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงจีรณา   แซ่ย้าง
 
1. นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงรัตน์ธนา   สิทธิวัง
 
1. นางสาวโสภา   โย่ทู
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กชายคำลืน  คำปัน
2. เด็กชายณัฐชนน  นาบู
3. เด็กชายบุญทวี  ลุงนะ
4. เด็กชายมลชื่น  ลุงต๋า
5. เด็กชายวีระวงศ์  จิ่งต๊ะ
6. เด็กชายอัครพล  ลุงหม่อง
 
1. นายทรงยศ  หล้ายศ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงจิราพัชร   เสียงสังข์
2. เด็กหญิงณิชาปวีณ์   วงศ์สวย
3. เด็กหญิงภัทรนันท์   สารยาสะ
4. เด็กหญิงสิริธาริสา   คำอ้าย
5. เด็กหญิงสุภัสสรณ์   เฟื่องฟูกิจการ
6. เด็กหญิงอรอนงค์   คำชุ่มใจ
 
1. นายประดิษฐ   ชัยสาร
2. นายกำธร   ชมภูเทศ
3. นายดนุกิจ   สายเกิด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายจุลดล  กองรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนงค์รัตน์
3. เด็กชายติ่ง  อ้ายเมือง
4. เด็กชายธนัท  แดงสุภา
5. เด็กชายนนทกานตน์  เกตุแก้ว
6. เด็กชายภาณุทัศน์  คำวงค์
7. เด็กชายศรันย์  สินหมี่
8. เด็กชายอัครพล  ศรีจอมทอง
 
1. นายดำรงเกียรติ  คำเกิด
2. นายยงยุทธ  ชาวน่าน
3. นายพัฏกร์  ศูนย์จันทร์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่กะ 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  อิ่นก๋อง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ดำเนินงาม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำเนินงาม
4. เด็กหญิงดวงสมร  หอมนวล
5. เด็กหญิงมาลี  ลุงลายใส
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นามกร
7. เด็กหญิงสีวิกา  นามกร
8. เด็กหญิงอู  ลุงลายใส
9. เด็กหญิงเกวลี  ยาวิชัย
10. เด็กหญิงแสงหล้า  อินทรส
 
1. นายนิติภูมิ  ถาวร
2. นางเพ็ญพรรณ  ชมถิ่น
3. นางสาวเบญจมาศ  พุ่มใจดี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ผดุงทรัพย์
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์
3. เด็กชายตรีรัตน์  ปัญญาอุด
4. เด็กชายนพแก้ว  แสงคำ
5. เด็กหญิงประภัตรา   ศรีบุญใจ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรมณฑล
7. เด็กชายพนธกร  สัสดี
8. เด็กชายยุทธนา   บุญเจิง
9. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วิสุทธิ์คงกมล
10. เด็กหญิงสุวรรณษา   ชอบเสียง
 
1. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์
2. นางอุ่นใจ  กันยะมี
3. นายสุนทร  แสนชัย
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  คัมภีระ
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จะแต่
5. เด็กหญิงแคท  ปัญญาเยอะ
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ตะติยา
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   ป้อคำ
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ติภาวัง
 
1. นางสุวรรณา  จรูญโรจนานันท์
2. นางสุกัญญา   หุ่นภักดี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. นายมอญหนุ่ม    นันตา
2. เด็กหญิงมาริสา   วีระ
3. เด็กหญิงอรัญญา   ยาวิชัย
 
1. นางอรวรรณ   ปัฎสาศิลป์
2. นายกฤตภัทร  อรุณดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำปา
2. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ธนหมี
3. เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์จ๊กซี่
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นายปฤณวริทธิ์  ศิวะศรีรุ่งโรจน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงธันยพร  ไทยเมืองว้าง
2. เด็กชายปริญญา  ใจบุญมา
3. เด็กหญิงวริสรา  สร้อยเปี้ย
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นายปฤณวริทธิ์  ศิวะศรีรุ่งโรจน์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงนิตยา  ปัญญาเยาว์
2. เด็กหญิงปวีณา  สุขใจ
 
1. นางนพมล  บริรักษ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายเอกมล  หมั่นทุ่ง
2. เด็กชายโชติวิทย์  สิงห์โต
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นายวีระพล  ตาสุข
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายจ่อ  ลุงหยะ
2. เด็กชายปฏิพล  ลานคำ
 
1. นายปรีชา  คันธะด้วง
2. นายวีระศักดิ์  ปิยะวัฒนกุล
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กหญิงศิริกัญญา   มายา
2. เด็กหญิงอิสรีย์   เธียรธนวัชร์
 
1. นางสาววราภรณ์   คำหล้า
2. นายธนพนธ์   พรหมนุชานนท์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายณัชพล  เกียรติประทับใจ
2. เด็กชายเดโชชัย  หม่อซอ
 
1. นายสิทธิพร  บุญโต
2. นายจะโทเก้า  เลิศธรรมพิภพ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิง นภาพร  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิง มะลิวัลย์   แสนเหลี่ยว
 
1. นางสายฝน  ทองคำ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำมงคล
2. เด็กหญิงสุลาพร  วังทูลย์
 
1. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดาว 1. เด็กหญิงทักษพร  เลาโค
2. เด็กหญิงสุชานันท์  วงศ์แสงรัตน์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เดียวสมคิด
2. นางสาวสุรีรัตน์  จิตนารินทร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายจ๋ามเมิง    ติยะ
2. เด็กชายอัจฉริยากร   สุคำ
 
1. นายโกวิท  หมื่นทา
2. นางสาวชลกนก  สารศรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กันธิดา
2. เด็กชายภูริวัฒน์  ปรีดี
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง
2. นางสาวแสงดาว  มูลเมฆ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายณรงค์กฤช  ทองน้อย
2. เด็กชายศักดิ์นรา  เหลือชุมทรัพย์
3. เด็กหญิงสุรภา  หลวงผิวเดช
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นายวีระพล  ตาสุข
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กชายศรีสกุล  คำวิลัย
2. เด็กชายอำนาจ  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายเท่  บุญป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  เงาธรรม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กชายวสันต์  ใสยะ
2. เด็กชายวีระ  นอสือ
3. เด็กชายอาณุภาพ  ขุนชัย
 
1. นายจักรพงษ์  เงาธรรม
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 1. เด็กชายกวินภพ  บัวหลวง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำนวล
3. เด็กชายปัญญาภัทร  ธรรมโรง
 
1. นายสุภาพ  ดำอำไพ
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. นายจิตติ  ลุงแสน
2. นายทุนแดง  ลุงมู
3. เด็กชายวิทยาศักดิ์  สุทธิวงศ์
 
1. นายประกิจ  แก้วอริยศักดิ์
2. นางน้ำฝน  พรหมศรี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายป่าง  ลุงหล้า
2. เด็กชายสุุพล  โสภา
3. เด็กชายหาญ  ลายคำ
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กชายวันชัย  วันนะ
2. เด็กชายแดง  นุมเหลือง
3. เด็กชายแสงเมือง  ลุงทุน
 
1. นางรัชดา  วงค์ศรี
2. นางสาวทัตติยา  ตนซื่อ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กหญิงวินิทรา  สมแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ส่าพอ
 
1. นางลำยอง  จืมทราย
2. นางทฤตมน  ขันทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. นางสาวนาล่อ  จะอู
2. นางสาววะริดา  จะอู
3. นางสาวสุภาพร  แสงคำ
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยวัง
2. นางสาวสมถวิล  บุญสม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงจิตรา  ลุงยอด
2. เด็กหญิงปิยะดา  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงมด  ลุงคำ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลุงยะ
5. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญมา
6. เด็กชายอภิชัย  ลุงต๊ะ
 
1. นางพรพรรณ  ใจก้อน
2. นางยุพิน  อำนา
3. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  คำมี
2. เด็กหญิงยูง   รำแพน
3. เด็กหญิงส่วยอิ่ง   ลุงซอ
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงอนุษา  ลุงซอ
6. เด็กหญิงเกตุนรินทร์  มาแก้ว
 
1. นางสุพิศ  ผัดแสน
2. นางสุรัชพรรณ  กระบวนแสง
3. นางแสงจันทร์  คุณยศยิ่ง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงชนิดาภา   จะหละ
2. เด็กหญิงพนิดา   โอบกิจการ
3. เด็กหญิงอรชัญญา   ฉลองศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสุจิรา   อุปนันท์
2. นางลำดวน   มุ่งทำดี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กชายธนกร  อุงแก้ว
2. เด็กชายวีรพงษ์  ตนชื่น
3. เด็กหญิงแอคำ  ลุงออ
 
1. นางณพิชญา  นิติคุณชัย
2. นายศักดิ์สยาม  แหวนเพ็ชร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่กะ 1. เด็กชายวีระ  ลุงสู้
2. เด็กชายเคอ  สุนันตา
3. เด็กชายแดง  ลุงต๊ะ
 
1. นายอนันต์  ศุภาวิศิษฎ์
2. นายดวงแก้ว  เล็กปัญญาโรจน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กชายวีรภัทร   รุเว
2. เด็กชายศิริศักดิ์   วงศ์สัมพันธ์ธารา
3. เด็กชายเฉลิมราช   สรัสประวริต
 
1. นายเสกสรร   ต๊ะสิทธิ์
2. นางอู่ทอง   ไชยมูล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาดเด่นพนา
2. เด็กหญิงพีรพร  โพเง
3. เด็กหญิงวรินยุพา  ลุงคำแดง
 
1. นางสาวกัลยา  วงค์วรรณ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวลอยลม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพร  ลุงเล็ก
2. เด็กหญิงวนาลี  ปัญญมา
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  ดีระดา
 
1. นางสาวบุศบา  อุปสาร
2. นางชนาภัทร  โมรีชาติ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงบุญสิตา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสมอลิ่ง  อาข่า
3. เด็กหญิงไพลิน  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง
2. นางสาวสุพรรณี  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายปาฎิหาริย์  บุษดี
2. เด็กชายวรุตม์  หอมนาน
3. เด็กชายอนุรักษ์  แสงข่อง
 
1. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงมาลี  ลุงมน
2. เด็กหญิงศิริพร  ลุงแกรง
3. เด็กหญิงแอน  จิงกู่
 
1. นางจุรีย์  กันโฑ
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรือนแก้ว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เราเท่า
2. เด็กหญิงสมาเรียร  เรายะ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจมา
 
1. นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์
2. นายสมัคร  จันตาเงิน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงมณีนุช  แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  รัตติยะ
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
2. นายกีรติกา  วงค์ประทุม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายพลากร  แซ่หว้า
2. เด็กชายภาคภูมิ  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายสมชัย  สิริจารุรัตน์
 
1. นางเอื้อมเดือน   โพลาลัย
2. นายกีรติกา  วงค์ประทุม
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงนุช  จำปา
2. เด็กชายหลู่  ลุงหลิ่ง
3. เด็กชายแดง  ลุงวิ
 
1. นางนงคราญ  บูตรโคษา
2. นางนวภัสร์  อ่างเงิน
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  ปู่ซู่
2. เด็กหญิงวิลัดดา  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงสิตานันท์  เล่าย่าง
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
2. นางนวภัสร์  อ่างเงิน
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กชายอุทัย  ยะคำ
 
1. นางชนันพร  โอภาสพันธ์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายวรเวช  เปอลอย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คำหอม
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  ไชยโย
 
1. นางสาวชนิสรา  กรรณิกา
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงภัชฎาพร  ยงฤทธิ์
 
1. นางสาวอังคนา  นารัตน์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กหญิงน้องคำ  นายข่า
 
1. นางทิวาพร  ชูนิตย์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายนิติภูมิ   อินถาวร
 
1. นางสาวสุกัญญา   วงษ์พิมสร
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงกิติมา  หมื่นคำ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ธรรมบัณฑิต
3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง
 
1. นางอุษา  ยุทธิ์กิจสถาพร
2. นางดลนภา  กุณราชา
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงปรียาพร  เลาสือ
2. เด็กหญิงพิยดา  คำลี
3. เด็กหญิงโหย่งเย้ง  ลุงต้า
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายวรายุส  ยี่ฝั้น
2. เด็กหญิงอรวี  อาษากิจ
 
1. นางปภาวี  อินทรโชติ
2. นางธิยานันท์  พูลสวัสดิ์
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรดา  บัวเย็น
2. เด็กชายเอกอาทิตย์  คำมา
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นายจิรเมธ  ปัญญา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายตะวัน  ศุภากรสกุล
 
1. นางดาริกา  ธงทอง
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายคือ  นายกาน
 
1. นายสิทธิชัย  หมูเขื่อน
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  ศรีปัญญา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สุคำมา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายทรงวุฒิ   ลิมู
 
1. นางสาวนางสาวรพีพร   เตมีศักดิ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายนันทภพ  วงค์ไชยยา
 
1. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายยศกร  ลุงออ
 
1. นางชลาลัย  แก้วกริยา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายอานนท์  ลุงต๊ะ
 
1. นายภราดร  จินา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายพิสิษฐ์   ชัยแสน
 
1. นางสุรีรัตน์   เชี่ยวชาญ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  จะโจ
 
1. นางสรัญญา  พญาชม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายลิขิต   คันธรัตน์
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายชายเมือง   ลุงถั่ว
 
1. นางลัดดา  ประอินทร์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. นายอาทิตย์  เจริญพร
 
1. นางวรรณา  จิโน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทิพนี
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงศิรินภา  ดอนมอญ
 
1. นางสาวอัมพร  ก๋าบุตร
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายปิยราช   แย้มเอิบสิน
 
1. นางสุรีรัตน์    เชี่ยวชาญ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายอดิเทพ   ขันทะ
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   มณีศักดิ์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล   สุเทพ
4. เด็กหญิงพัชญาภา   วีระกิตย์
5. เด็กหญิงวริศรา   ลุงจาย
6. เด็กหญิงอรปรียา   คุณาธรรม
7. เด็กหญิงแสงเดือน   ลุงยุ้น
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
2. นางจิตรา   กิติชัยวรรณ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายจักรพงค์  อภิธรรมมา
2. เด็กชายฉัตรณ์พัฒน์  บุญเพ็ชร
3. เด็กชายภาวัฒน์  ปางงาม
 
1. นางทวีลักษณ์  ทองอินปัน
2. นางนวลละออ  จุมปามัญ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงคณิธสร   กวงแหวน
2. เด็กหญิงดลนภา   ทิมเจริญ
3. เด็กหญิงพิมดารา   หอชม
 
1. นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์
2. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงนุ่น  ลุงมน
2. เด็กหญิงพลอย  นาใจ
3. เด็กหญิงอ๊อด  แดง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางสาวกิตติญา  อำนา
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายธีระวัฒน์   พะลึ
2. เด็กชายวชิรพล   เหย่อมู
3. เด็กชายโกวิท   ปูนูน
 
1. นางสาวกมลชนก   สุดเสน่ห์
2. นายกมลพรรณ   ดวงเขตต์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงสิรินาถ  เลาย่าง
2. เด็กหญิงเมียะวน  ลุงจั่ง
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นางวนิดา  รัชฎา
2. นางจินดา  มะโนคำ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาดผุด
2. เด็กชายสิทธิชัย  สถิตธรรมพนา
3. เด็กชายโยนาธาน  ลุงต๊ะ
 
1. นางสุดารัตน์  พุดหน่อย
2. นางอภิสรา  โปร่งสุยา
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงกมนรัตน์  ศฤงคาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แผลงฤทธิ์
3. เด็กชายหฤหรรษ์  สิงห์ดี
 
1. นางเกษณี  บุญชุมใจ
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรือนแก้ว
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กชายกรรชัย  แซ่จู
2. เด็กชายบวรรัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รินชัย
 
1. นางธัญธิตา  สุทธิกุลบุตร
2. นางจารุภา  ดันทะมิตร
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ยะม่อนแก้ว
2. เด็กหญิงวาริณี  สินลี้
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
2. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายณัฐชยา  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงรุจิรา  ก๊ะเตอร์
 
1. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
2. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายกอบโชค  อย่างอิ่น
2. เด็กชายคุณากร  อารีย์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
2. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กชายอรรถพล  เปียผะ
2. เด็กชายอาตา  เปียผะ
 
1. นางสาวศิรินภางค์  ศรีพายัพ
2. นางพัชร์ศรัญย์  อินต๊ะยศ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายจักริน  อึ๊อื่อ
2. เด็กชายสองเมือง  นวลจิ่ง
 
1. นายประกิจ  แก้วอริยศักดิ์
2. นางน้ำฝน  พรหมศรี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กชายกฤษณะ  วังวันทนา
2. เด็กชายภูวดล  แก้วแววน้อย
3. เด็กชายเหลินคำ  แสงเจริญ
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นายนพคุณ  ศรียา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ลุงเล็ก
2. เด็กชายจายอ่อน  ปู่คำ
3. เด็กชายวิศรุต  สุภารักษ์
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นายนพคุณ  ศรียา