หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมงคล พุทธัง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 2 ประธานกรรมการกลางเรียนร่วม
2 นายรณงค์ ลุมมา ผอ.ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย กรรมการกลางเรียนร่วม
3 นายสุนทร คำเป็ง ผอ.ร.ร.บ้านป่าติ้ว กรรมการกลางเรียนร่วม
4 นายมานิตย์ บุญชุ่มใจ ผอ.ร.ร.แม่ลานคำ กรรมการกลางเรียนร่วม
5 นางอภิสรา โปร่งสุยา ผอ.ร.ร.บ้านสันศรี กรรมการกลางเรียนร่วม
6 นางสาวอ้อยทิพย์ ซาวสุภา ครู ร.ร.อนุบานสานสายใยรัก กรรมการกลางเรียนร่วม
7 นางสาวปวรรัตน์ แดงไฟ ครู ร.ร.อนุบานสานสายใยรัก กรรมการกลางเรียนร่วม
8 นางลัดดา เสนสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านกาดฮาว กรรมการกลางเรียนร่วม
9 นางเกวลิน มุธรสาทิศ ครู ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย กรรมการกลางเรียนร่วม
10 นางกัญญา ยี่ดวง ครู ร.ร.บ้านริมใต้ กรรมการกลางเรียนร่วม
11 นางจุฑาพันธ์ ทองหนัก ครู ร.ร.บ้านหลักปัน กรรมการกลางเรียนร่วม
12 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางเรียนร่วม
13 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางเรียนร่วม
14 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการ
15 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการอำนวยการ
16 นายสมพร พงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง กรรมการอำนวยการ
17 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
18 นายทักษิณ เมืองปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการอำนวยการ
19 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
20 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
21 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรม
31 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรม
32 นายมงคล พุทธัง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรม
33 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรม
34 นายมงคล พุทธัง รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
35 นายสมชาย จอมหาร ช่างไม้ชั้น 4 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
36 นายสำราญ วรรณแสน ยามรักษาการณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
37 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
38 นายอุดร พัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
39 นายณัฐวรรธน์ ดอนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร่ำเปิงวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
40 นายสุเมธ หุ่นภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกว้าง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
41 นางเพ็ญศรี ปันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองออน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
42 นางราตรี ศิริเขตต์ ครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
43 นายอิระณัฏฐ์ อินทร์ศวร ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
44 นายสมพงษ์ สุขคำ ครูโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
45 นายชาญชัย หมวดมณี ครูโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
46 นายจารุวัฒน์ นามหาญ ครูโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
47 นางสาวพรนภัส เรือนสุภา ครูโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นางสาวนัทธ์ภัสสร สุนทร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
49 นางสาวศิริมาส กุลุชิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
50 นางสาวพรทิพย์ วงค์คำ ธุรการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
51 นายกฤฎายุตม์ ประพรหมมา ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
52 นางเรไร รัตนธรรม ครูโรงเรียนภูดินวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
53 นายสมศักดดิ์ เตปา นักการภาคโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
54 นายวิวัฒน์ เตปา นักการภารโรงโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
55 นายสุพัฒน์ ชัยแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
56 นายสำเริง กุลพิเนก นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
57 นายชาติชาย วุฒิเกษตร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
58 นายสมพร เลิศคำฟู นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
59 นางจตุพร ปัญจรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเดื่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
60 นายสมพร พงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
61 นายจำรัส ธิพึง ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
62 นายอภิธาน สุขสถิตย์ ครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
63 นายสมพร พงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
64 นายประพัฒน์ โปธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
65 นางสุวิมล จันทร์ปิง ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
66 นางสาวกรรณิกา บุญทา ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
67 นางสาวปนัดดา แก้วมา ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
68 นางสาวศิริพร พรสิรินทร์ทิพย์ ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
69 ว่าที่ ร.ต.จีระศักดิ์ โตวิทยานนท์ ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
70 นายพิศาล ธิมา นักการภารโรงโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
71 นายสมบูรณ์ ทิพจร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
72 นายเกรียงดุล ทิพจร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านแม่แสะ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
73 นายพิพัฒน์ เลิศคำฟู นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
74 นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านป่าติ้ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
75 นางเบญจวรรณ บางแก้ว ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
76 นางพัชนี ฉัตรใจคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
77 นางพนมพร พรหมมินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แฝก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
78 นางดวงเดือน สะดับ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
79 นางพิมพา อ่อนอภัย ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
80 นายประดิษฐ์ ชยสาร ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
81 นายวุฒิชัย ใยบัว ครูโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
82 นายดำรงเกียรติ ดำเกิด ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
83 นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์ ครูโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
84 นางนำมัย แก้วหล้า ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
85 นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
86 นายณรงค์ ใจปัญญา ผ้อำนวยการโรงเรียนภูดินวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
87 นายชำนาญ พงษ์กลาง นักการภารโรงเรียนภูดินวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
88 นายอรุณ เมืองมา นักการภารโรงโรงเรียนวัดนาเม็ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
89 นายอังคาร บุญรมย์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
90 นายสง่า นางแล ครูโรงเรียนบ้านแม่แต กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
91 นายอนันต์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
92 นายสิงห์ทอน ทองคำโฮ้ง ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
93 นายดำรง วงค์คำจันทร์ ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
94 นางพิมวรา สดับ ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
95 ว่าที่ ร.ท.เสฎฐวุฒิ ธิป่าหนาด ครูโรงเรียนบ้านแม่แว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
96 นายงจงกล จำเริญ ครูโรงเรียนรัปปาปอร์ต กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
97 นายณรงค์ เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
98 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
99 นายทักษิณ เมืองปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
100 นายชลธิชัย ยอดมูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเม็ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
101 นายสมชาย รัตนธรรม ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
102 นายชวลิต บัวรมย์ ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
103 ว่าที่ ร้อยตรีอนุรักษ์ ฟูแสง ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
104 นายสุจิตร์ ปลอดภัย นักการภารโรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
105 นายชาติ ไชยชนะ นักการภารโรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
106 นายสุชาติ ยอดยา นักการภารโรงโรงเรียนวัดแม่กะ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
107 นายวอน ธรรมสอน นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปางไม้แดง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
108 นายสุวรรณ์ พุทธปวน นักการภารโรงโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
109 นายมิตร แก้วมณี ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
110 นางสาวอิสรีย์ สถานสถิตย์ ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
111 นางสาวเยาวเรศ กิตติลังการ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทม.เมืองแกนพัฒนา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
112 นางสาวจิราพร จันเป็ง ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
113 นายธีรชัย คันธวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
114 ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ไชยยา ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
115 นายกฤติธี ไชยสาร ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
116 นางสาวนิภาพร วัฒนาอุดมกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
117 นางสาวรุ่งทิวา คำแดง ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
118 นางสาวพรพรรณ เมืองมูล ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
119 นายพรชัย ชมภู นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
120 นายประมวล แก้วรังสี นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
121 นายสุทน พรหมยาดวง นักการภารโรงโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
122 นายสุวิทย์ ปลอดภัย นักการภารโรงโรงเรียนวัดหนองออน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
123 นายประสงค์ พระเนตร นักการภารโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
124 นางสาวณัฐธิยาน์ สนินัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
125 นางเนตรนิรชา ดวงสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
126 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
127 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
128 นายสนนึก ริยะกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
129 นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
130 นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่ ครูโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการฝ่ายพิธีการ
131 นายกฤตภัทร อรุณดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายพิธีการ
132 นางปัญชญา กาคำ ครูโรงเรียนสันป่าสันวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
133 นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา ครูโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
134 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นางศุญาฎา เชื่อมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นายรุุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 นางมะลิ พงศ์พันธุ์ไพบูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้แดง ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
139 นางมนต์สวรรค์ มุงข์มงคลดำ ผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
140 นางรัตนา สิทธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แสะ กรรมการฝ่ายต้อนรับ
141 นางสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมเลา กรรมการฝ่ายต้อนรับ
142 นางสาวอรสา นวลวิไล ครูโรงเรียนบ้านแม่แมม กรรมการฝ่ายต้อนรับ
143 นางจุไรรัตน์ อุนจะนำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ
144 นางสิริพรรณ บุญตอม ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต้อนรับ
145 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
146 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
147 นางทัศนีย์ บุญยัง ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายพยาบาล
148 นางอ้อยใจ โปธิ ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
149 นางทัศนีย์ บุญยัง ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายพยาบาล
150 นางจรรยา ใจเจริญ ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายพยาบาล
151 นางเสาวภา บูชาธรรม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
152 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
153 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
154 นายกรวัฒน์ ชุ่มเย็น เจ้าหน้าที่ศูนย์ ITEC กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
155 นางสาวสิริพรรณ เขื่อนเพชร ธุรการโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
156 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
157 นายนัฐวุฒิ เกลอะมูู ธุรการโรงเรียนบ้านป่าลาน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
158 นางสาวรุ้ง มณีวระ ธุรการโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
159 นายพงศกร อินทะจักร์ ธุรการโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
160 นายธนาศิต พิมลพรเดชา ธุรการโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
161 นางสาวโสภิตา แสงเขียว ธุรการโรงเรียนวัดสันทรายมูล กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
162 นางพิมพ์วลัญช์ ทาโน ธุรการโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
163 นางเจนจิรา สัณหสิริกุล ธุรการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
164 นางสาวอารีย์ ยะขัติ ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
165 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
166 นางสาวอัญชลี อภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์ ITEC กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
167 นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
168 นางสาวสาธิิยา ยิ่งโยชน์ ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
169 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
170 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
171 นายทักษิณ เมืองปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
172 นายสมพร พงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
173 นายจำรัส ธิพึง ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
174 นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์ ลูกจ้างประจำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
175 นายอามร สุวรรณสม ลูกจ้างประจำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
176 นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ ลูกจ้างประจำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
177 นายสง่า กันธิมา ลูกจ้างประจำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
178 นางภาณี ไชยเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
179 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการจราจรและยานพาหนะ
180 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
181 นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่แตง รองประธานกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
182 นายสุเมธ หุ่นภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกว้าง กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
183 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหล่มวิทยา กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
184 นายทรงวุฒิ สืบไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
185 นายณัฐวรรธน์ ดอนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร่ำเปิงวิทยาคาร กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
186 นางมะลิ พงศ์พันธุ์ไพบูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้แดง กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
187 นายเสน่ห์ รัชฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
188 นางมนต์สวรรค์ มุงข์มงคลดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
189 นางสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เลา กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
190 นางรัตนา สิทธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แสะ กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากร
191 นางจตุพร ปัญจรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเดื่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระดมทรัพยากร
192 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระดมทรัพยากร
193 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระดมทรัพยากร
194 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระดมทรัพยากร
195 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
196 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
197 นางศรีลา โพธิ์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
198 นายมานัส สันพะเยาว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน
199 นางละอองดาว โสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
200 นายสมพร ยานะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
201 นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
202 นายบุญอยู่ จินะมูล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
203 นางภวมน โลหะกุล อัตราจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
204 นางสาวพรรณวิไล รักโรจน์สุข นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
205 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
206 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 2 ประธานกรรมการกลางสาระศิลปะ
207 นายวัลลภ ไวว่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง รองประธานกรรมการสาระศิลปะ
208 นางพิมพ์ใจ ยานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะจับ รองประธานกรรมการสาระศิลปะ
209 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน รองประธานกรรมการสาระศิลปะ
210 นายรัชภฺูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางสาระศิลปะ
211 นายสุุทธิรัตน์ ชูศรี ครูโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการกลางสาระศิลปะ
212 นางสาวรจรินทร์ อินต๊ะคำ ธุรการโรงเรียน กรรมการกลางสาระศิลปะ
213 นางสาวพลอย ธิการ ธุรการโรงเรียน กรรมการกลางสาระศิลปะ
214 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรรมการกลางและเลขานุการสาระศิลปะ
215 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรรมการกลางและเลขานุการสาระศิลปะ
216 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นายจำรัส ธิพึง ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นายไพโรจน์ ท้าวแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นางสาวดุษฎี พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นางสาวกรรณิกา บุญทา ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายปฏิคม
221 นางสาวศรีเวียน ชัยมณี ครูโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายปฏิคม
222 นางจุไรรัตน์ อุนจะนำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายปฏิคม
223 นางทัศนีย์ พงษ์กลาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการฝ่ายปฏิคม
224 นายสมพร พงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายปฏิคม
225 นายกำพล ใจนะ ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายปฏิคม
226 ว่าที่ ร.ต.จีระศักดิ์ โตวิทยานนท์ ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายปฏิคม
227 นางสาวจรินทร์ อินต๊ะมา ครููโรงเรียนบ้านปง กรรมการฝ่ายปฏิคม
228 นายทักษิณ เมืองปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
229 นายมิตร แก้วมณี ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
230 นางโสภา ริยะกาศ ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
231 นางสุณีย์ สมัคร ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
232 นางอ้อยใจ โปธิ ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
233 นางสาวณัฐธิยาน์ สนินัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายปฏิคม
234 นางสิริรักษ์ เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายปฏิคม
235 นางสาววลัยพร ตาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายปฏิคม
236 นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายปฏิคม
237 นางสาวจินดาหรา มโนรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายปฏิคม
238 นางอ้อมใจ ต๊ะใจ ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายปฏิคม
239 นางสาวอรพรรณ ่ ดวงศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กรรมการฝ่ายปฏิคม
240 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
241 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อยสพฐ.
242 นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
243 นายสายัณห์ กันธิยะ ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
244 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนายการโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร กรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
245 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ และนักบินน้อยสพฐ.
246 นางพวงพยอม วุฒิธนากร ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
247 นางนำมัย แก้วหล้า ครูโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
248 นายกล้ารบ พุฒหมื่น ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
249 นายสุวิทย์ สายใจอูป ครูโรงเรียนสหกรณ์ดำำริ กรรมการกลางนักบินน้อยสพฐ.
250 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว ครูโรงเรียนวัดปางเติม กรรมการกลางนักบินน้อยสพฐ.
251 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ครู รร.ป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
252 นายเอกราช ฉัตรใจคำ ผอ. รร.สันปง กรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
253 นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผอ.รร.บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
254 นายดวงแก้ว เล็กปัญญาโรจน์ ผอ.รร.วัดแม่กะ กรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
255 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.2 กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
256 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รอง.ผอ.สพป.ชม.2 ประธานกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศ รองประธานกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์ ครู.รร.บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นางสุกัลยา ตั้นชีวะวงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
260 นางกาญจนา ขาวงาม วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กรรมการตัดสินร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมและมัธยมต้น เรียนร่วม
261 นางสุพัตร ปัญญาจักร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กรรมการตัดสินร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมและมัธยมต้น เรียนร่วม
262 นางสาวสุภัทรา โยธินศิริกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
263 Mrs.Li Ying มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
264 นางทัศนวรรณ ทองหาญ นากาตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)
265 นางกรุณา กลจักร์วงศ์ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)
266 Miss.Yumiko Shima มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)
267 นายรัตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต2 ฝ่ายอำนวยการ
268 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
269 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
270 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
271 นายสมพร เจนจัด รอง ผอ.สพป.ชม.เขต2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
272 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รอง ผอ.สพป.ชม. เขต 2 ประธานกรรมกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
273 นายปรีชา เชื้อชาติ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
274 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รอง.ผอ.สพป.ชม.2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
275 นางสาวสาธิยา ยิงโยชน์ ครู รร.บ้านสบเปิง กรรมการตัดสิน
276 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
277 นายโกวิท หมื่นทา ผอ.ร.ร.บ้านแม่สา รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
278 นายจำรัส อุสา ผอ.ร.ร.บ้านสบเปิงวทยา รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
279 นายนิคม ผัดแสน ผอ.ร.ร.บ้านศรีงาม รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
280 นายสุรเดช ยืนธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง รองประธานกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
281 นายเจษฎา ธัญหมอ ผอ.โรงเรียนวัดยั้งเมิน รองประธานกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
282 นางประนอม เมฆขจร ผอ.โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ รองประธานกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
283 นายประพันธ์ ทองหนัก ผอ.โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
284 นายนิติพันธ์ ทองหนัก ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
285 ว่าที่ ร.ต.ไพสิน มหาวรรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านร่มหลวง รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
286 นายประพันธ์ มูลปา ผอ.โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
287 นายเสถียร ธะนันต์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
288 นางรสรินทร์ คำโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำริน รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
289 นายกฤตธัช ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
290 นายกำธร จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะลวงนอก กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
291 นายทักษิณ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
292 นางสาวดรุณี มณีธร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
293 นายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการผู้ควบคุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
294 นายมานพ กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการผู้ควบคุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
295 นางจตุพร ปัญจรรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเดื่อ กรรมการผู้ควบคุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
296 นางสาวลักขณ์ มณีวระ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
297 นางโสพิศ เวียงหล้า ครู ร.ร.บ้านป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
298 นางเนตรนิรชา หลวงปัน ครูโรงเรียนสานสายใยรัก กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
299 นายประวัติ คำยอง ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
300 นางเหรียญทอง คำยอง ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
301 นายมานพ กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
302 นางจตุพร ปัญจรรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเดื่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
303 นางสาววนิชช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
304 นางสาวจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
305 นายเกรียงศักดิ์ สายลือภา ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
306 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
307 นางปราณี มีลาภ ครู ร.ร.บ้านสันคะยอม กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
308 นายสมยศ เอื้อจิตสันติ ครู ร.ร.บ้านต้นผึ้ง กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
309 นางทับทอง สินชัยกิจ ครู ร.ร.ร่ำเปิงวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
310 นายณัฐพนธ์ ปัญญาศรี ครู ร.ร.บ้านป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
311 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
312 นายกันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
313 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
314 นางณพิชญา นิติคุณชัย ครู ร.ร.บ้านป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
315 นายวุฒิ อินสัน ครู ร.ร.บ้านป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
316 นางดวงรัก ภู่พัด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ
317 นางวัลยา ยะธะนะ พนักงานธุรการชำนาญงาน กรรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ
318 นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
319 นางชลธิชา ชูเชื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
320 น.ส.นงราม ยาวิชัย จพง.ธุรการ กลุ่มส่งเสริม กศ.สพป.ชม.เขต2 กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
321 นางสาวจันทกานต์ สิทธิราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
322 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
323 นางสุรางค์ อินทรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
324 น.ส.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]