หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางผ่องพรรณ จันทร์คำโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จีรการโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ประดาสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรนิการ์ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวณีรชา สุเป็งโรงเรียนบ้านสันปงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย์โรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สกุลวิทย์โรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอำเพียร สุริยาโรงเรียนบ้านขุนแจ๋ประธานกรรมการ
2. นางบุญสิตา แสนคำปินโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นายสิรพล ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
4. นางสาวภัครภรณ์ มานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางชะอ้อน พรมญาณโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางทิวาทิพย์ เพชรขว้างโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวปัญภัคร ตาจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวธนิกานต์ ทาอ้ายโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ชัยวงค์โรงเรียนวัดหนองออนกรรมการ
3. นายประชัน ทินอุทัยโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ พะสุโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤสรณ์ ทูบอแก่โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางธณิตา บูรพาแสงสูรย์โรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นางพัชรี นันตาวงศ์โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางฐิตินันท์ วงค์จักร์โรงเรียนบ้านเมืองขอนประธานกรรมการ
2. นางสาววรดิวันต์ ราชภัณฑ์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นายประสาน บุญทวีโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นางสาวละมัย ชมภูโรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายประสาน บุญทวีโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา จันตานนท์โรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวภาณุมาศ มงคลพงษ์โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุนีย์ พุทธิโรงเรียนบ้านเมืองขอนประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ โรจนธีมาพรโรงเรียนบ้านหนองมะจัลกรรมการ
3. นางสาวศิราวรรณ จอมอูปโรงเรียนประดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ สุธรรมแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ปัญญาเพิ่มโรงเรียนบ้านป่าติ๋วกรรมการ
3. นางอาภรณ์ สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ ขันทะสอาดโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ชมดีโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางจงกลนี ปัญญาเพิ่มโรงเรียนบ้านป่าติ๋วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางเพียงเพ็ญ เชาว์ประเสริฐโรงเรียนพร้าวบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมใจ ใบชมภู่โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นางพวงทอง พรมถาวรโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาณ๊ อรรถสุภาพงศ์โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธานกรรมการ
2. นางจันทนา จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นายวัชรายุทธ ประกอบของโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี จันทะวงค์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิวา เขจรโรงเรียนป่าจี้วังแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศรีฟ้า จีรัตน์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ อานนท์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จอมนวลโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเยาวพรรณ สมควรโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
2. นางสุรัตนาพร สมบูรณ์โรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา แก้วโม่งโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา แก้วมาโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นายอรรถพล บุญกลิ่นโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงฯ7กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิกา สังฆวิชัยโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
2. นางสาววาสนา ธเนศโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
3. นางปวีณา พงศ์ปัญญาศุภโชติโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวเกศชฎาพร เสียงหาญโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
5. นางสาวหทัยวัลล์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา นารัตน์โรงเรียนเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
2. นายอนุชา ทุนคำโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ ย่างไพบูลย์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ จันทร์แสนตอโรงเรียนทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางนันท์พร สื่อกระแสร์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรี ซาวจำปาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ พันธ์เขียวโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางรัชนี ขันผนึกโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ เดชธงไชยโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศรา ตุ่มคำโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
2. นางกฤษณา มีเพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางอรนิษฐ์ วิวัฒน์ชัยดิลกโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นายประชัน ทักขินารามโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นางพจนา ทิศรำวังโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางสาวอรุณี มาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
7. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรี ซาวจำปาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ พันธ์เขียวโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางรัชนี ขันผนึกโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ เดชธงไชยโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศรา ตุ่มคำโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
2. นางกฤษณา มีเพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางอรนิษฐ์ วิวัฒน์ชัยดิลกโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นายประชัน ทักขินารามโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นางพจนา ทิศรำวังโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางสาวอรุณี มาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
7. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพลอยปภัส คำภีระโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางยุพิน ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นางรุจินันท์ โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางสาวปริศนา สิงห์ต๊ะโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
5. นางนันท์นภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
6. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชนโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพลอยปภัส คำภีระโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางยุพิน ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นางรุจินันท์ โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางปริศนา สิงห์ต๊ะโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
5. นางนันท์นภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
6. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชนโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววิทิตา เบาจิตต์โรงเรียนอนุบาลสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาววันดี วิวัฒน์รัตนกุลโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นายธเนศ ขนมหัดโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ ลีเลิศโรงเรียนวัดแม่เลยกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ชัยคุณาโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุชา ลังกาพยอมโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
2. นายพิศาล ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองออนกรรมการ
3. นายโยธิน ว่องไวโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางบุศยา พรหมสิทธิ์โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
5. นางฤทัยปรียา เมฆอรุณโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
6. นางสาวนายิกา ตาคำโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ หทัยพิชิตโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหินโรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
4. นางสาวกรวิกา ชมเกสรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางสายสุนีย์ บุปผาชาติกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศรีไพร กุณาโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ยิ้มศรีโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางนำมัย แก้วหล้าโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวณณุุชชา มาลาสุริยาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์โรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นายอลงกต เรียนยอยโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางนำมัย แก้วหล้าโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
5. นางปิยนุช เมืองปิงโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียานุช ศรีทันโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิศวาท บูชาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางนิตยา มันทะนาโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
4. นายประหยัด อินต๊ะกันโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางพรพิมล สามสายโรงเรียนบ้้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวผัน กิดาโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นายวรัฐ หิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. นางพรพิมล สามสายโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางพรพรรณ์ นัยนาโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ์ นัยนาโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ขยันดีโรงเรียนวัดโป่งแยงฯกรรมการ
3. นางพวงพยอม วุฒิธนากรโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ แว่นจันทร์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นางกาญจนา ทาวีโรงเรียนบ้านก๋ายน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม วุฒิธนากรโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นายเสฏฐวุฒิ แว่นจันทร์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อ้ายโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงฯ7กรรมการ
4. นายภัคคุณ นามวงค์โรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางปิยนุช เมืองปิงโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา มะโนสารโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสาวบัวผัน กิดาโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นางสาวถนอมศรี ศรีวิชัยโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
5. นางสาวลลิตา สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราพร อรินแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางจิรัชติภรณ์ ไหนาคโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นายอลงกต เรียนยอยโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
5. นายกล้ารบ พุฒหมื่นโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสายใจ หิตะวนิชโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวยศสินี ใจน้อยโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นายภัคคุณ นามวงค์โรงเรียนบ้านสันปปงกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ญาณะตื้อโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภินพ ธนะสารโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นางสาวกัลยาจิต จันทร์มูลโรงเรียนบ้านผาหมอนกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ พุ่มใจดีโรงเรียนวัดแม่กะกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ญาณะตื้อโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นางสุดสวาท แบล็คเค็ทโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทาโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางนัทธ์ภัสสร สุนทรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารกรรมการ
3. นางเยาวนา พันธุ์แก้วโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
4. นางลัดดา กาวีโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
6. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
7. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวเดือนนวล สมเพาะโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ บุญเติมโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นางเกษฎาพร ชูชื่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นางนวพร สุวรรณ์โรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นายภราดร จินาโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวนฤภรณ์ ปินตาปินโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ กันนางค์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นายปรีชา ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางสาวอวัสยา แสนคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
7. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ บุญเติมโรงเรียนบ้านแม่ปาคีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ กันนางค์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
5. นางลัดดา กาวีโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
8. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทาโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
10. นางสาวเดือนนวล สมเพาะโรงเรียนบ้านเป้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางอนุโณทัย คำเครื่องโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสาวอวัสยา แสนคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
6. นายภราดร จินาโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นางสาวนฤภรณ์ ปินตาปินโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
8. นางเกษฎาพร ชูชื่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
9. นางนัทธ์ภัสสร สุนทรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจุรีย์ ประสิงห์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเนืองนิตย์ คำฤทธิ์โรงเรียนบ้านปางไฮประธานกรรมการ
2. นางลัดดา คำยอดใจโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
3. นางมาลี สายใจอูปโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสารโรงเรียนสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ภูพิทักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาวน่านโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสารโรงเรียนสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาวน่านโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวจรรยา ภูพิทักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางผ่องศรี อริยะกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธ แสนสุวรรณ์โรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. นางขวัญดาว วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนพคุณ ศรียาโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ แสนนวลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นายวีรชัย อายุวรรณาโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ ศรียาโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ แสนนวลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นายวีรชัย อายุวรรณาโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นายชัยพร วัฒนสินโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
4. นายอำนาจ พันติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. นายนิติภูมิ ถาวรโรงเรียนวัดแม่กะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นายชัยพร วัฒนสินโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
4. นายอำนาจ พันติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. นายนิติภูมิ ถาวรโรงเรียนวัดแม่กะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางคะนึง บุตรนนท์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสมร เทียมศิลป์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางดรุณี สิงหศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุษบา เทอดธรรมไพศาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ กันยะมีโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นายอนันต์ มาลัยโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วมณีโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วมณีโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ปินทะนาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการ
3. นางสาวรัตนา คำแสนโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. นางราตรี ศิริเขตต์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเมริสา สุจินดาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย ศรีทาเกิดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางศรัณรัตน์ สมทรงโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
3. นายประมวล มาศขาวโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางสาวกาญจณา เกิดอ้ายโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย ศรีทาเกิดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา คำแสนโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
3. นางสาวกาญจณา เกิดอ้ายโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นางสาวเมริสา สุจินดาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
5. นางอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางรังสิมา ดิษบรรจงโรงเรียนป่าแป๋วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ พวงมาลัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางวรุนยุพา ประดิษฐทองโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา ดิษบรรจงโรงเรียนป่าแป๋วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ พวงมาลัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางวรุนยุพา ประดิษฐทองโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายกานต์นิธิ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี เลิศคำโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ เล็กตั๋วโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
4. นางอนงค์ ดอนโคกสูงโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสาวประภาพร ทองดีโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกานต์นิธิ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี เลิศคำโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ เล็กตั๋วโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
4. นางอนงค์ ดอนโคกสูงโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสาวประภาพร ทองดีโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.วัชระ มังสังโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นางณัฐชนาถ พิมุนโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรือนอินทร์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗กรรมการ
5. นางพัฒนา ซอน๊ะโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายดำรง วงศ์คำจันทร์โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย ฤทธิ์พิชิตชัยโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ คำมาโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอัครเดช กุณราชาโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโรชินีย์ ใจมุขโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอิระณัฏฐ์ อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายชาญชัย งามยิ่งโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศกรรมการ
4. นางอรัญญา ไชยวงศ์คำโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
2. นางโรชินีย์ ใจมุขโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีโรงเรียนบ้ืานต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนป่าจีัวังแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นางชุติมา พะคะโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิษฐ์ สุตันโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นกรรมการ
4. นางณัฐยาธ์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านหนองมะจับกรรมการ
5. นางสาวพิชญานิษฐ์ เสาเวียงโรงเรียนประดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางณัฐยาธ์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านหนองมะจับกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา สุขคำโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
4. นางสายจิตร อินล็อกฟองโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอิระณัฏฐ์ อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางอำพร กวงคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นางลลิตภัทร ชนะเวชโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอัครเดช กุณราชาโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางปุญศิกาญจน์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัฒนี สุจารีย์โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอำพร กวงคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
3. นายปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร วงศ์สายใจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนวัดห้วยไร่กรรมการ
3. นางสาวชญานิษฐ์ สุตันโรงเรียนป่าจีัวังแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัฒนี สุจารีย์โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางลลิตภัทร ชนะเวชโรงเรียนบ้านทับเดื่อประธานกรรมการ
2. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวใบหยก อิ่มศิริโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ประธานกรรมการ
2. นายกฤตภัทร อรุณดีโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ อาจหาญโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ประธานกรรมการ
2. นายกฤตภัทร อรุณดีโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นายถนอมกิจ มะธุโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรหมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางพนอ พวงสุวรรณโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไครืกรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ ไวว่องโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร มหายศนันท์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นายสมชาย รัตนธรรมโรงเรียนป่าจีัวังแดงวิทยากรรมการ
4. นายกฤชเพชร ชัยเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
4. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป๋าแป๋วิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่่าไหน่กรรมการ
4. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป๋าแป๋วิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
4. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป๋าแป๋วิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
4. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป๋าแป๋วิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงประธานกรรมการ
2. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นางพรรณวลัยทร รุ่งนิธิเจริญโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงประธานกรรมการ
2. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นางพรรณวลัยทร รุ่งนิธิเจริญโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงประธานกรรมการ
2. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นางพรรณวลัยทร รุ่งนิธิเจริญโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงประธานกรรมการ
2. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นางพรรณวลัยทร รุ่งนิธิเจริญโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนบ้านสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางเบญมาศ ประทุมพาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนบ้านสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางเบญจมาศ ประทุมพาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนบ้านสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางเบญมาศ ประทุมพาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนบ้านสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางเบญมาศ ประทุมพาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นายนรภัทร บาลชัยโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กันกาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นายนรภัทร บาลชัยโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กันกาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นายนรภัทร บาลชัยโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กันกาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นายนรภัทร บาลชัยโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กันกาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ ไวว่องโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร มหายศนันท์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นายสมชาย รัตนธรรมโรงเรียนป่าจีัวังแดงวิทยากรรมการ
4. นายกฤชเพชร ชัยเพ็๋ญโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ตั้นชีวะวงค์วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ตั้นชีวะวงค์วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ตั้นชีวะวงค์วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ตั้นชีวะวงค์วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ตั้นชีวะวงค์วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
3. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธวัช สุภาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายธวัช สุภาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. Mrs.Li Yingมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. Mrs.Li Yingมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางทัศนวรรณ ทองหาญ นากาตะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. MissYumiko Shimaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางกรุณา กลจักรวงศษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. Mrs.Li Yingมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางทัศนวรรณ ทองหาญ นากาตะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. MissYumiko Shimaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางกรุณา กลจักรวงศษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านป่าติ๋วประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ บางแก้วโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นางพัชนี ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางพิมพา อ่อนอภัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายวุฒิชัย ใยบัวโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
7. นายชัชชัย จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านหนองป่ามันกรรมการ
8. นางสาววิรัญชนา ติสิลานนท์โรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
9. นายดำรงเกียรติ คำเกิดโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
10. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแจ่ีงกู่เรืองกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ สุคำมาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายสิงห์ทอน ทองคำโฮ่งโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นายดำรง วงศ์คำจันทร์โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการ
6. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทเสฏฐวุฒิ ธิป่าหนาดโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
8. นายเอกราช ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
9. นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
10. นายประสงค์ ทองเณอโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
11. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
12. นายวรชาติ เกษมมาลาโรงเรียนปางไม้แดงกรรมการ
13. นายชัชวาล วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิวัตร เสริมศิริโรงเรียนบ้านแม่ตะมานประธานกรรมการ
2. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตกรรมการ
3. นายจงกล จำเริญโรงเรียนรัปปาปอร์ดกรรมการ
4. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
7. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ บางแก้วโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายภักดี ฟูญาติโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา กาคำโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นายอาราม สาระจันทร์โรงเรียนวัดนาเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายภักดี ฟูญาติโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา กาคำโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นายอาราม สาระจันทร์โรงเรียนวัดนาเม็งกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พรมทาโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ๋วกรรมการ
3. นางคำเพียร โพธิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางจุรีย์ ธรรมแงะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลประธานกรรมการ
2. นายเกียงไกร จันทร์ชัยชะนะโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐ์ธยาน์ วิรมณวรกุลโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
4. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนปางไม้แดงกรรมการ
5. นางศรีสุรางค์ ไฮคำโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลประธานกรรมการ
2. นายเกียงไกร จันทร์ชัยชะนะโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐ์ธยาน์ วิรมณวรกุลโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
4. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนปางไม้แดงกรรมการ
5. นางศรีสุรางค์ ไฮคำโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ โปธาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางลาวัลย์ คอทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ โปธาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางลาวัลย์ คอทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกื๊ดกรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ แสงเรือนโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาวตุลยดา ชยะเมืองโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ สิงห์คำโรงเรียนสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สิทธิราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ ภูเต้านิลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นายสิทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านแม่ขะปูประธานกรรมการ
2. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการ
3. นายทองปาน สมานวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ย่อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนวัดปางมะกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายทองปาน สมานวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ย่อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวตุลยดา ชยะเมืองโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ ภูเต้านิลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นางสาววิภาภรณ์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชวลิต บัวรมย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา นาระเดชโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายวีรชัย บุญเทพโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญกรรมการ
4. นายปรีชา คันธะด้วงโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวินี สิงคราชโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ ฉางข้าวพรหมโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวฐนิษฐาจิต ณพสิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นางสาวสุวีณา แก้วหน่อวันโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกื๊ดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนพมล บริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์กานต์ จอมจันทร์โรงเรียนบ้านผาหมอนกรรมการ
3. นางภัทรกันย์ ภูเรียนโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ศุภาวิศิษฏ์โรงเรียนวัดแม่กะประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง ทาสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางสุจิตรา พงศ์ทวีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายดำรัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ จันทร์บุญเป็งโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนศรี เหล่าชัยโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางอำไพ บิดขุนทดโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนศรี เหล่าชัยโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อินธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางโสภิดา สิทธิโรงเรียนวัดปางเติมประธานกรรมการ
2. นางนิเพลิน บริรักษ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวกัญญา เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นางนนท์ลดา ละไมโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายทักษิณ เมืองปิงโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เรือนคำมูลโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางศิริพรรณ คำเป็งโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ เมืองปิงโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เรือนคำมูลโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางสาวบรรจง สุดาทิพย์โรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ขัดงามโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไกรวาศน์ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายอธิชา ดวงต๋าโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
4. นางสาวมนทิรา มั่งมูลโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางธนิตา บูรพาแสงสูรย์โรงเรียนบ้านปางไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกิติพันธ์ คำลอมโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพูลศรี อุทยานโรงเรียนบ้านปางเติมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางลำดวน โปธาโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี อุทยานโรงเรียนบ้านปางเติมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวยศสินี ใจน้อยโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณ อินทรชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวสรวงสุดา เจริญวงค์โรงเรียนป่าแป่วิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ อินทรชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวสรวงสุดา เจริญวงค์โรงเรียนป่าแป่วิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมณัชนี แรกบุรุษโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชิษฐา สุรฐากูรโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางนภาวรรณ เทพสุรินทร์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมณัชนี แรกบุรุษโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชิษฐา สุรฐากูรโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางนภาวรรณ เทพสุรินทร์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ปัญญารัตน์โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางรัตติยา ไชยวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางดลนภา อุปนันท์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางถนอมศรี วันแต่งโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พรศิรินทิพย์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
4. นางศุลีพร พิทักษ์ประชาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗กรรมการ
5. นางสาวเกศกนก เวชกิจโรงเรียนประดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ดอกพอโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวณภัชชา เป็งศิริโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
6. นางสาวศรีวรรณ น้อยมาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
7. นายวีระยุทธ สวังโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ดอกพอโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวณภัชชา แสนสมบัติโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
6. นางสาวศรีวรรณ น้อยมาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
7. นายวีระยุทธ สวังโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ดอกพอโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวเป็งศิริ แสนสมบัติโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
6. นางสาวศรีวรรณ น้อยมาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
7. นายวีระยุทธ สวังโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ดอกพอโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวณภัชชา เป็งศิริโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
6. นางสาวศรีวรรณ น้อยมาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
7. นายวีระยุทธ สวังโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ดอกพอโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวณภัชชา เป็งศิริโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
6. นางสาวศรีวรรณ น้อยมาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
7. นายวีระยุทธ สวังโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกอบแก้ว ศรีสงัดโรงเรียนบ้านกาดฮาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล นวะปุกโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นางสาวสิรินุช สุขแสนโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงดาว มูลเมฆโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกอบแก้ว ศรีสงัดโรงเรียนบ้านกาดฮาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล นวะปุกโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นางสาวสิรินุช สุขแสนโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงดาว มูลเมฆโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ ปู่หล้าโรงเรียนวัดปางเติมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา รุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวนันทญา สะออนกายโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ ปู่หล้าโรงเรียนวัดปางเติมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา รุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวนันทญา สะออนกายโรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประพิมพ์พร เตียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราลักษณ์ ดู่มณีโรงเรียนทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปลงโรงเรียนแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางยุพา มหาวรรณโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ชัยนะโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประพิมพ์พร เตียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราลักษณ์ ดู่มณีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปลงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางยุพา มหาวรรณโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ชัยนะโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชำนาญยุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติญา อำนาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ขันธะโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชำนาญยุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติญา อำนาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ขันธะโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวภัตตินันท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียากร เสือกลับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ นวลเป้าโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญยุทธ ชุมพูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติญา อำนาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ขันธะโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัตตินันท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียากร เสือกลับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ นวลเป้าโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญยุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติญา อำนาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ขันธะโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัตตินันท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียากร เสือกลับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ นวลเป้าโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญยุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติญา อำนาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ขันธะโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วงษ์พิมสรโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยงกรรมการ
5. นางสาวเขมจิรา พ่อนาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
6. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางศศิวิมล มณีวระโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วงษ์พิมสรโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยงกรรมการ
5. นางสาวเขมจิรา พ่อนาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
6. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนงคราญ ราชาตันบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วงษ์พิมสรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นางสาวเขมจิรา พ่อนาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
7. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วงษ์พิมสรโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยงกรรมการ
5. นางสาวเขมจิรา พ่อนาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
6. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางหยาดรุ้ง โพธิยอมโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวภาวินี อภินันท์ธนาโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางสาวทรงศรี จันทร์ตาโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางสาวทรงศรี จันทร์ตาโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางภคภรณ์ เกิดผลโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ แก้วเมืองมาโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสายทอง นันโตโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสายทอง นันโตโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดิฐพงษ์ เด่นระมณีโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ลอยมีโรงเรียนบ้านป่าลากรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางศศิพิมล วงศ์วาลย์โรงเรียนวัดแม่กะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดิษพงษ์ เด่นระมณีโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ลอยมีโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางศศิพิมล วงศ์วาลย์โรงเรียนวัดแม่กะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางภคภรณ์ เกิดผลโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ แก้วเมืองมาโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางภคภรณ์ เกิดผลโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ แก้วเมืองมาโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวทัศนาวลัย สิ่งห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นายอุเทน กาศศรีนุกโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
5. นางพัชร์ศรัณย์ อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
6. นายกันต์พจน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
7. นายศุภชัย คำดอนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวทัศนาวลัย สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นายอุเทน กาศศรีนุกโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
5. นางพัชร์ศรัณย์ อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
6. นายกันต์พจน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
7. นายศุภชัย คำดอนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางทัศนาวลัย สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นายอุเทน กาดศรีนุกโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
5. นางพัชร์ศรัณย์ อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
6. นายกันต์พจน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
7. นายศุภชัย คำดอนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวทัศนาวลัย สิ่งห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นายอุเทน กาศศรีนุกโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
5. นางพัชร์ศรัณย์ อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
6. นายกันต์พจน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
7. นายศุภชัย คำดอนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวทัศนาวลัย สิ่งห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นายอุเทน กาศศรีนุกโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
5. นางพัชร์ศรัณย์ อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
6. นายกันต์พจน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
7. นายศุภชัย คำดอนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพลากร กันธวังโรงเรียนบ้านบวกจั่นประธานกรรมการ
2. นายเสวี จันทร์ขาวโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายบุญเทิง บุญต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นางจิราภา มณีวรรณโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนุพร จุมพิศโรงเรียนแม่สากรรมการ
3. นางสาววรรณธนา สีแก้วโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]