หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2559   27 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.5 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
5 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.6 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น 2 ห้อง 1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง 2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารศูนย์เรียนรู้ ห้อง 1 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารศูนย์เรียนรู้ ห้อง 2 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารรับประทานอาหาร ห้อง 1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารศูนย์เรียนรู้ ห้อง 3 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารรับประทานอาหาร ห้อง ระเบียงหน้าห้อง 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องสมุด 27 ก.ย. 2559 09.00 -15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล สนามวอลเล่ย์บอล 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารศิษย์สราญ ชั้น 1 ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.3 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.5 , ป.6 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง กสทช.และระเบียงหน้าห้อง 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 27 ก.ย. 2559 หลังจากการแข่งขันแสดงตลก การแข่งขันมายากล และประกวดขับขานประสานเสียงแล้วเสร็จ
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
4 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
5 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
7 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
10 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 27 ก.ย. 2559 หลังจากการแข่งขันการแสดงตลก และการแข่งขันมายากลแล้วเสร็จ

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 27 ก.ย. 2559 หลังจากการแข่งขันการแสดงตลกแล้วเสร็จ

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2559
27 ก.ย. 2559
09.00-15.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารห้องสมุด 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห้องคอม 2ื ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-14.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอม 2 ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอม 1 ร.ร. แม่แตง ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-14.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอม 1 ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องคอม 2 ร.ร.แม่แต ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ลานหน้าห้องสมุด ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล ห้องสังคม อาคารพัฒนวิทย์ ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล ห้้องสังคม อาคารพัฒนวิทย์ ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00
3 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล ห้องสังคม อาคารพัฒนวิทย์ ชั้น 2 27 ก.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ชั้น 1 27 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐi ชั้น 1 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ศาลาชุมชน วัดช่อแล 27 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล สนามฟุตบอล 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ชั้น 1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ศาลาชุมชน วัดช่อแล 27 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]