หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2559   27 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง อ.1 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.3 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น 2 ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น 2 ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ชั้นบน ห้อง คอมพิงเตอร์ 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารหลังใหม่ ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง 4 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารศูนย์เรียนรู้ ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารศูนย์เรียนรู้ ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารรับประทานอาหาร ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารศูนย์เรียนรู้ ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารรับประทานอาหาร ห้อง ระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง เรียนร่วม 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 09.00-11.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 11.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ป.1-ป.2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2559 13.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการ 26 ก.ย. 2559 09.00 -10.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการ 26 ก.ย. 2559 10.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 26 ก.ย. 2559 09.00 -10.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา สุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา สุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา สุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 13.00-15.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องลูกเสือ 26 ก.ย. 2559 09.00 -15.00
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องสมุด 26 ก.ย. 2559 09.00 -15.00
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องประชุม 26 ก.ย. 2559 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล สนามวอลเล่ย์บอล 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารศิษย์สราญ ชั้น 1 ห้อง ม.1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง ิอาคาร ม.1-ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.5 และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.6และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 1 ห้อง กสทช. และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิต และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
7 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
8 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
9 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
13 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
14 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารดนตรี - นาฏศิลป์ 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
18 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง เวทีกลางสนาม 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
21 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 26 ก.ย. 2559 13.00 น.เป็นต้นไป
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 26 ก.ย. 2559 13.00 น.เป็นต้นไป
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล เวทีพิธีเปิด 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารศิษย์สราญ ชั้น 1 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2559 09.00-09.30
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารศิษย์สราญ ชั้น 1 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2559 09.30-10.30
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารศิษย์สราญ ชั้น 1 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2559 09.00-09.30
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารศิษย์สราญ ชั้น 1 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2559 10.30-11.00
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารศิษย์สราญ ชั้น 1 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2559 09.30-10.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง สนามวอลเลย์บอล 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2559 09.00-15.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารห้องสมุด 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องคอม 1 ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00-11.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ห้องคอม 2 ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00-14.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องคอม 2 ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอม 1 ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องคอม 2 ร.ร.แม่แตง ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล ห้องสังคม อาคารพัฒนวิทย์ ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล ห้องสังคม อาคารพัฒนวิทย์ ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ศาลาชุมชน วัดช่อแล 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล สนามฟุตบอล 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ศาลาชุมชน วัดช่อแล 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารอนุบาล ห้อง 1-3 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคารอนุบาล ห้อง 4-6 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 26 ก.ย. 2559 09.00 น.
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 26 ก.ย. 2559 09.00 น.
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 26 ก.ย. 2559 09.00 น.
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 26 ก.ย. 2559 09.00 น.
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2559 09.00 น.
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2559 09.00 น.
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 16.00 น.
8 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 26 ก.ย. 2559 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 น.
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
9 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 13.00 น.
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 10.00 น.
11 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 13.00 น.
12 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 10.00 น.
13 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 13.00 น.
14 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 10.00 น.
15 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 13.00 น.
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 10.00 น.
17 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 13.00 น.
18 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) ้เวทีใต้ถุน อาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
8 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
10 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
11 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
14 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) อาคาร 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
15 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00 น.
16 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลสานสายใยรัก (ทีปังกรการุณยมิตร) เต็นท์หน้าอาคาร 4 ชั้น 26 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]