รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ระหว่างวันที่ 14-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   กางสำโรง
 
1. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านออนกลาง 1. เด็กหญิงเนตรดาว   ใจอ่อน
 
1. นางสุรพรรค์   กันทาเหมย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1. เด็กหญิงพรอุมา   เอี่ยมศักดิ์
 
1. นายพงศกร  บุญตัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเหมยฟ้า  หมอกใหม่
 
1. นางเพ็ญศรี  ธรรมไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองไหล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เกาะ
 
1. นางจรัสศรี  สุรีติ๊บ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  อินถา
 
1. นางสุภาภรณ์  สุวรรณา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงอภิสรา  คำวัง
 
1. นางยุพิณภรณ์  แสงปราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กหญิงโม   ลุงหม่อง
 
1. นางมลชญา   หินศรีสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  จีนท่าจันทร์
 
1. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงชนกานต์  แก้ววรรณี
2. เด็กหญิงนันทิกาญจน์  ธาระสิทธิ์
3. เด็กหญิงปวริศา  วราสินธ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิสุวรรณ
2. นางปราณี  คำผง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชาลิสา   อั้งอารีย์
2. เด็กหญิงบารมิตา   หวานจริง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
 
1. นางปรานอม  ปรากฎวงศ์
2. นางจิราภา   ทั่งเชียงใหม่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงธัญธิญาพร  ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ศุกร์ณีย์
3. เด็กหญิงสุนันท์ญา  มณีวรรณ
 
1. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมมหาวัน
2. เด็กหญิงอรชา  ทองสุข
 
1. นางจันทพร   พลอินตา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. นางสาวณัฐริกา  บุญมาอูป
2. นางสาวทอฝัน  สุทธนิล
 
1. นางสาวพิมพ์รดา  ส่งชื่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายสุธี   แลเฌอร์
 
1. นางสาววิไล  กล้าหาญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  อภิวงศ์เจริญ
 
1. นางทัศนา  สมิทรปัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงสายพิณแพร  วันดี
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายต่อลาภ  อินกองงาม
2. เด็กชายภูมิภัทร  บุตรชัย
3. เด็กชายวิภาส  มากเพ็ง
 
1. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี
2. นางสาวอารีรัตน์  อินต๊ะวัน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายธนาพงษ์  บัวบาล
2. เด็กชายวิศวะ   แซ่หว้า
3. เด็กชายศรราม  สีดา
 
1. นายจำเริญ   เสียงเพลิน
2. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ประจำชอบ
2. เด็กหญิงจิญชยา  เครือจันทร์
3. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร์เขียว
 
1. นางเกศฬิน  คำมา
2. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจันทรา  ฉินหมี่
2. เด็กหญิงทิภัชชา  พุทธวงค์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ยีซอ
 
1. นางสาวภัทรภร  วงศ์แก้ว
2. นางสาวอนงนาฏ  ใบแสง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายพีรดล  จุลพันธ์
2. เด็กชายศิริพงษ์  ปกปิงเมือง
 
1. นางสาววรดา  สุขสอน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายจักรรินทร์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายอ๋องเมือง  ลุงมาก
 
1. นายธนาวุฒิ  โตลำมะ
2. นางสาวสุภัสรา  นิจิรัมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงแพรวา  บุญมี
 
1. นางโสภาพรรณ  ชื่นทองคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  พันธุ์สินปทีป
 
1. นางวารุณี  บุญยินดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายบิ๊ก  ลามา
 
1. นางสาวภัทรภร  วงศ์แก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายนัทธวัฒน์   แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงภัทรมน   เอี่ยมเทียน
3. เด็กชายศุภโชค  วุฒิชัย
 
1. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงจารุเนตร  ฟักเขียว
2. เด็กชายณัฐภัทร  รูปสูง
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ทาอินทร์
 
1. นายชัชชัย  ธรรมชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงอรจิรา  ปัณฑรนนทะกะ
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
2. นางสาวณิชชาภัทร  ขันทะบุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายจักรกฤษ  สมภารจันทร์
2. เด็กชายณัฐกานต์  วรรณก้อน
3. เด็กชายภูวนัย  วรรณก้อน
 
1. นายวราวุฒิ  สุริยะป้อ
2. นางสาวปาริชาต  สุวรรณมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงภัสรา  ปาลี
3. เด็กหญิงวณิชญา  ทำสอาด
 
1. นางอรพรรณ  ใจเขื่อนแก้ว
2. นายพิษณุ  มาอ้าย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ชัยเทพ
2. เด็กหญิงนีรชา  ฝนบริบูรณ์
3. เด็กหญิงวารี  จงจิตรเสรี
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังขวลี
2. เด็กหญิงศรีสุภางค์  ปิงวัง
3. เด็กหญิงอวัศยา  นาคสนธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ยศชัยศรี
2. นางเรืองนภา  ภู่รุ่งเรือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงปริศนา  ฉิ่งร่ำ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นทับทิม
3. เด็กหญิงเด็กหญิงภัทราพร  พงษ์ใจภัทร
 
1. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตาล 1. เด็กชายลัทธพล  ใจอินทร์
2. เด็กชายอังคเดช  มูลงาม
 
1. นายชัช  หมอยา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงญาณิษา  สินหมี่
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หลวงมะลิ
 
1. นางจันทนา  หน่อคำมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1. เด็กชายอ่อง  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายแดง  ชนะพล
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  อนันตภัควัฒน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตาล 1. เด็กชายภูวดล  นางเมาะ
2. เด็กชายสิทธา  ฤทธิ์อุดมกิจ
 
1. นายชัช  หมอยา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายดาวเมือง  ลุงติ่น
2. เด็กชายธนัช  สดวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา  แสงสรทวีศักดิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายจอมวัน   จอมแจ้ง
2. เด็กชายบัญชา  ทุนเอ
 
1. นายนภดล  สุขดี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายฌาณฉลาด  กันทวงค์
2. เด็กชายพิชิตพล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายนภดล  สุขดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลปรียา   กิติยา
2. เด็กหญิงนิจสิรี  คำภีระ
3. เด็กหญิงฮะจิ   ธนเจริญพัทธิ์
 
1. นางกุลนารี   ณะรินทร์
2. นางสาวพรรณราย   ไชยชนะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง
2. เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล
3. เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร
4. เด็กหญิงมาไดคะ  ฮะระ
5. เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์
 
1. นางจารุณี  ไชยถาวร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  ครรลองโอภาส
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เย็นหลักร้อย
3. เด็กหญิงพลอยสวย  จันทวี
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สนธิคุณ
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  อาก่า
 
1. นายหิรัญ  เจริญแล้ว
2. นางสาวเปียทิพย์  บุญชุม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้วเรือง
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  แดงระดับ
3. เด็กหญิงพิชญา  ขันเขียว
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ยกกรเลิศ
5. เด็กชายแดง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายธนภัทร   รักการทัพ
2. เด็กหญิงพรหมพร   สาริกา
3. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  ลุงยอน
4. เด็กหญิงหอมนวล   วิชิต
5. เด็กหญิงเบญญาภา   ไชยลังกา
 
1. ดร.ฐิติรัตน์   วสิษฐ์พลพงศ์
2. นางสาวสกุลทิพย์   พรหมรังกา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงชรีรดา  รอดรัศมี
2. นางสาวณัฐชนก  งามวงศ์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปะวะ
4. นางสาวพิสมัย  ปันจิตรต๊ะ
5. เด็กหญิงมณฑนิตย์  จ้าวเจริญ
 
1. นายทองคำ  ทองเจือ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จินะมูล
2. เด็กชายสมชาย  ดวงดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  คุณยศยิ่ง
4. เด็กหญิงหมวย  ไม่ระบุนามสกุล
5. เด็กชายอนุชา  พอกพูน
 
1. พระณัฏฐ์ธวัชญ์  สมบัติ
2. นายจิตรกร  ศรีคำมูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายนันทกร  สารอูป
2. เด็กหญิงลักษิณา  คำกันสิงห์
3. เด็กชายเพชรกล้า  อุปพงศ์
4. เด็กชายเพิ่มพูน  ลุงมู
5. เด็กชายไม้   -
 
1. นายบุญเกิด  โอมฤก
2. นายไทย  คำแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายกรรชัย  คำแหลง
2. เด็กชายกรแลง  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กหญิงขจารีย์  ชัยธนกฤติ
4. เด็กชายชัยมงคล  โข่จา
5. เด็กหญิงณิชา  สุขนิรันทร์
6. เด็กหญิงดวงใจ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงดาวมอญ  ลุงสอง
8. เด็กชายถิรายุส์  ไพรคุ้มรัศมี
9. สามเณรธนกฤต  จันทร์หล้า
10. เด็กหญิงธนพร  ราชโยคี
11. เด็กชายธีรภัทร์  มาลัย
12. เด็กหญิงพิชญา  นายเฮิง
13. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มิ่งขวัญ
14. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชัยวงค์
15. เด็กหญิงสุกัลยา  เดหลู่
16. เด็กชายสุนันทา  ทองอินทร์
17. เด็กชายอนุทิน  มุทิตา
18. เด็กชายอภิชาต  นายซิน
19. เด็กชายอุดมพงษ์  พิพัฒน์พิทยากุล
20. เด็กหญิงเด็กหญิงศศิวิมล  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นางสาวณิชชยาวรรณ  สุริยะวงค์
2. นางสาวสมัชญา  ปินตา
3. นายมติชน  ไชยราช
4. ดร.ฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
5. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายพันทวี  กลั่นแฮม
 
1. นางสาลี่  คงนาค
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมืองสาตร 1. เด็กหญิงจินตนา   นำมา
 
1. นางธดาภรณ์   พงษ์ไทย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พะกะวัน
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกฤษฏ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์
2. เด็กหญิงเบญญาภา   แสนคำป้อ
 
1. นางมานิตา   อุชชิน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กชายนราธิป  ลูสา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงแก้ว
 
1. นางสุภาพร  พันธ์เกษม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาแก้ว
2. เด็กชายณัฐนันท์  ชาวเกษตร
 
1. นางอาธัญญา  จันต๊ะคุต
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงกชกร  โอดกระโทก
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำอ้าย
3. เด็กชายธนดล  โฉสูงเนิน
4. เด็กชายนนท์ชัย  ลุงแก้ว
5. เด็กชายภานุวิชญ์  สมใจ
6. เด็กหญิงรดาพร  แซ่เฉิง
7. เด็กหญิงวรัญญา  ซุ้นสุวรรณ
8. เด็กชายศิริวัตร  แก้วสุวรรณ
9. เด็กชายสิทธิชัย  แจโพ
10. เด็กหญิงเสาวลี   ลุงคำ
 
1. ดร.ฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
2. พระมหานพดล  อกิญฺจโน (สุคำ)
3. พระบรรณวิชญ์  ปณณวิชโช
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงก้อย  ลุงเซ
2. เด็กหญิงคำหลู่   แสงคำ
3. เด็กหญิงคำแก้ว  มิ่งชัย
4. เด็กหญิงจันทร์หอม  ส้มหวาน
5. เด็กหญิงจามเงิน  จันตา
6. เด็กหญิงนวลอนงค์  แซ่ฟ้าง
7. เด็กหญิงปวีณา  ดวงดี
8. นายปุ้น  นายทอน
9. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ลุงทุน
10. เด็กหญิงวันวิสา  แสงแก้ว
11. เด็กหญิงศิริพร  ดวงใจ
12. เด็กชายสมชาย  ลุงหล้า
13. เด็กหญิงเพลิน  ลุงเเสง
14. เด็กหญิงเอ็งคำ  แสนดี
15. เด็กหญิงแสงหอม  คำศรีสม
 
1. นางสาวเกศสุดา  ขิปะนัน
2. นางสาวกัลยารัตน์  สุมานนท์
3. นางสาวปวีณา  ชัยกุย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี
2. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วประถม
 
1. นายธิติพันธ์  อนันต์รักษ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงนันทิพร  จะแต๊ะ
2. เด็กชายฟีลี่  อย่าจา
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
2. นายสมหวัง  ดวงปัน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลุงแดง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. นายคำ  ลุงจาย
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงนลินี  ลุงคำ
 
1. นางไพจิตรา  วงศ์เรือง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
 
1. นายประชา  รุ่งศิริ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. นายหล้าอ่อง  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายน้องชาย  ลุงแข็ง
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ขันตี
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงกู่  ลุงอินตา
2. เด็กหญิงอ่อน  ไม่ระบุนามสกุล
 
1. นายอดิพงษ์  แป้นทอง
2. นางสาวปิยวรรณ  ตีระไชย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจมาธิ
2. เด็กหญิงปิยมาศ   จันต๊ะตึง
 
1. นางจันทร์ฉาย   ปาระก้อน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชลลดา  จุยคำวงค์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ยาสุทธิ
 
1. นางวนิดา  ยิ่งยง
2. นางสาวพาณิภัค  เพชรวิจิตร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาววรรณา  แซ่ว่าง
 
1. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนรรณพ  เปี้ยสาย
2. เด็กหญิงรตน์พรรณ  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายไกเนทร์  มูลเทพ
 
1. นางประไพ  ฤทธิ์ปัจจะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงภคพร  ขัติยศ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  จรรยาสุภาพ
3. เด็กชายเจษฎา  ภาวะดี
 
1. นายทรงพล  ปรีคำ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายจ๋ามยุ่น  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ปินตาแสน
3. เด็กชายหลาวฟ้า  บุญมี
 
1. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงอนันตญา  พนาเสรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ฟุ้งเจริญศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ   สมบูรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอารยา  พรมคำติ๊บ
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงนภัส  สิทธิแก้ว
 
1. นายคมกริช   รัตนแสง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐกานตร์  อุปรินทร์
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจมา
 
1. นายคมกริช   รัตนแสง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงธีรานันท์  ใจจา
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  โชติธรรม
 
1. นายเฉลิมพล  พุทธสอน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายวรปรัชญ์  แสงพระการ
 
1. นายประเชษฐ  คำปิงชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. นายไทย  คำแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต
 
1. นายบุญเทียม  สุริยะน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงสาลิกา  ลิ้นเนียว
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายบัณฑิต  เกตุดี
 
1. นายจิระ  ถาวร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกษคำ
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายสังวร  แซ่หาง
 
1. นางชนิดาภา  บุญล้ำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ม่วงสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมพล  พุทธสอน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ลุงออ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤติยาณี  โพธิ์สด
2. เด็กหญิงกูนารี  ต่วนมูดอ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
4. เด็กชายธีรพงค์  สุนันตา
5. เด็กหญิงนิราภร  บุญศรี
6. เด็กหญิงประภาดา  มั่งคั่ง
7. เด็กชายพงศกร  พุทธวงค์
8. เด็กชายพิษณุ  เงาเงิน
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วสาริกา
10. เด็กชายวรกร  โพธิ์นิล
11. เด็กชายวรากร  เลายี่ปา
12. เด็กชายวิชากร  จำรัสฉาย
13. เด็กชายอภิรักษ์  บรรเทิง
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ลิ้มพูล
15. เด็กชายโจเซฟ  แซ่เหลียว
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1. เด็กหญิงคำสร้อย  นรากร
2. เด็กชายชาตรี  ลุงลู่
3. เด็กชายซื่อ  -
4. เด็กหญิงณัฐฤดี  วันวงศ์
5. เด็กชายต้น  ปินใจ
6. เด็กชายนครินทร์  ปวงพาณิชย์พัฒนา
7. เด็กชายนนทภัทร์  ลุงคำ
8. เด็กหญิงพรทิพย์  -
9. เด็กหญิงพลอย  ศิริวรรณ
10. เด็กหญิงพิมพ์  ลุงจอน
11. เด็กชายภนุพงษ์  นนฐิแสง
12. เด็กชายมอนหลาว  -
13. เด็กหญิงมะลิ  ซอซอ
14. เด็กชายมังกร  ซอซอ
15. เด็กชายวินโบ  ซอซอ
16. เด็กชายสายฝน  ทอน
17. เด็กหญิงสิริตุลา  ฤทธิ์วงษากุล
18. เด็กชายหม่อง  -
19. เด็กหญิงอ่อน  วงศ์มั่น
20. เด็กชายเดชาธร  วรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ชัย
2. นายอนืรุตน์  สุภาราช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายตุ้ย  ลุงสุ
2. เด็กชายลู  -
3. เด็กชายสมชาย  ลุงยะ
4. เด็กชายสมบัติ  ลุงเมี๊ยะ
5. เด็กชายเกรียงไกร  สอนดี
6. เด็กชายเคนเนธ  อึ้ง เหวิน ชง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
2. นางทรงศรี  แก้วสัก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแซว
2. เด็กชายกลาง  ส่าเล
3. เด็กหญิงจันทร์คำ  ลุงออ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทา
5. เด็กชายชัยพงค์  คำเผ่า
6. เด็กชายชายแดน  ลุงหวุ่นนะ
7. เด็กหญิงญาดา  ชิตมินทร์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  เลาลี
9. เด็กชายดนุสรณ์  เลาหลง
10. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีมี่
11. เด็กชายต้อม  ส่าเล
12. เด็กชายธนกฤต  สินหมี่
13. เด็กหญิงธนัชพร  อาทรประชาชิต
14. เด็กชายธีรภัทร์  จิรศักดิ์ทวี
15. เด็กหญิงนวลหมวย  อินทร์บุญ
16. เด็กชายนันทชัย  จองญ่า
17. เด็กชายปิยะพงค์  ลุงคำ
18. เด็กชายพล  งามวงค์
19. เด็กหญิงพิมมาดา  ลุงหย่า
20. เด็กชายยอดคน  สุหฤทดำรง
21. เด็กหญิงยอดเพชร  คำมี
22. เด็กชายรัชต  ชื่นอุทิศชาติ
23. เด็กชายวรวิศ  ลุงออ
24. เด็กหญิงวีนัส  สาระจันทร์
25. เด็กชายศรราม  ลุงทูล
26. เด็กชายศรัญญู  อ่องคำ
27. เด็กชายศราวุธ  สนั่นเอี่ยมเจริญ
28. เด็กชายสมชาย  ลุงทุน
29. เด็กหญิงหอม  ลุงต่า
30. เด็กชายอนุภาพ  ดีมาก
31. เด็กชายอภิรักษ์  เกียรติตระกูลดี
32. เด็กชายเจษฏากร  ชิตมินทร์
33. เด็กชายเสฏทะชัย  ตาสติ
34. เด็กหญิงเอมม่า  แซนวิค
35. เด็กชายแลงวัน  ใจดี
36. เด็กหญิงแสง  คำใส
37. เด็กหญิงแอน  จั่นต่า
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
2. นายสุพจน์  ลำปน
3. นางสาวชลินทรา  จันทร์ธีระโรจน์
4. นางสาวกัลยาณี  สุนันติ
5. นางสาวสุรางคนา  ชุ่มศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายกตัญญู  หมอแอ๋
2. เด็กหญิงกนกอร  ติย๊ะ
3. เด็กชายกฤษณะ  ปัญจะไชยา
4. เด็กหญิงกัญญานี  ลุงส่าน
5. เด็กหญิงคิรภัสสร  อภิคุณฤทธิกรณ์
6. เด็กชายจักรเพชร  มีช้าง
7. เด็กชายจิ่งเมือง  ลุงมุ่ง
8. เด็กหญิงณพัฐอร  ปันคำมูล
9. เด็กชายณัฐพล  ปุระเสาร์
10. เด็กชายตะวัน  ใจจ้อย
11. เด็กหญิงตาวัน  ลุงคำ
12. เด็กหญิงทักษพร  หมู่สูงเนิน
13. เด็กชายทูล  ลุงจาง
14. เด็กชายธงชัย  จิรสกุลดี
15. เด็กหญิงธนพร  ลุงจาง
16. เด็กชายธนศักดิ์  ใครบุตร
17. เด็กชายธัญธร  ศรีวิชัย
18. เด็กชายนวพล  สร้อยเงิน
19. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันต๊ะ
20. เด็กหญิงพรนิภา   ป้องประดา
21. เด็กชายภาณุ  ลุงจ่าลี
22. เด็กชายภูริวัฒน์  ปัญโญมูล
23. เด็กหญิงมนัสสวี  ปู่โน๊ะ
24. เด็กชายรัชชานนท์  เต๊อะอ้าย
25. เด็กหญิงวันวิสา  วิโรจน์
26. นายสหรัถ  ภิบาล
27. เด็กชายสุขสันต์  เกี๋ยงภาลัก
28. เด็กชายหลู่  ลุงอิ่งต๊ะ
29. เด็กชายอนา  นายทุน
30. เด็กหญิงอารียา  ใครบุตร
31. เด็กหญิงอู  ลุงอ่อน
32. เด็กชายเจมส์  ลุงต๊ะ
33. เด็กหญิงเปิง  สีดอ
34. เด็กหญิงเมธาวดี  อิ่นคำ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
2. นายธวัช  ทนันชัย
3. นางสาวนงนุช  ใจคำปัน
4. นางสาววรรณนิศา  นวลวัง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าขุย 1. เด็กชายกิตติพศ  พรหมประเสริฐ
 
1. นางหริณยาภรณ์   คิดชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายธนัตถ์  ไทยใจอุ่น
 
1. นายพิพัฒน์  แสงคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา  ธิสา
 
1. นางอรสา  กุณาเงิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วอ่อน
 
1. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนาธรณ์  เริงสาราญ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายกตัญญู  หมอแอ๋
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นายมงคล  บุญมา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1. เด็กหญิงปารีวรรณ  ท้าวก๋า
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง
 
1. นายอัฐพล  ปรีชามานพวงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายศุภกิตติ์   สาระบูลย์
 
1. นายนิรุตต์  ศิรภัสสร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงธัญญา  เกสวิน
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  คงคาน้อย
 
1. นางณัฏฐ์ณิชชา  ไชยวัณณ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์อารีย์
 
1. นางสาวพิกุล  ตันดี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แซ่ลี
 
1. นางชนิดาภา  บุญล้ำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรวิสรา  ชำนาญปรุ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทวย  ลุงมาศ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกรรณลณิษฐ์  คำภู ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงจันทิรา  จิตนาน
3. เด็กชายณัฐพล  พลอยแก้วฝน
4. เด็กหญิงปริฉัตร  ขาวสวย
5. เด็กชายภูผา  ใจยะ
6. เด็กชายสหชาติ  มะโนวงษ์
7. เด็กหญิงสุขฤดา  หาญประเทศ
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  เผือกพันธ์
9. เด็กหญิงอังคณา  เทพไตรศร
10. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุระเดช
 
1. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปาสามขา 1. เด็กชายกรวิชญ์   แดงสกุล
2. เด็กชายณัชพล   ใจสุ
3. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ขัติมะโม
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ใส่ด้วง
5. เด็กชายศุภกิจ   พิมพ์ใจ
6. เด็กหญิงสุุภาวดี  นางเมาะ
7. เด็กหญิงเกวลิน   ทรายมูล
8. เด็กชายใส   ลุงต๊ะ
 
1. นางธัญญพัทธ์   วงศ์ขัดนนท์
2. นางเพ็ญพร   สังขวรรณะ
3. นายเนติชน  ไชยวงค์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงณฐมน  จินดาธนภาคิน
2. เด็กหญิงพรธวัล  คงทวีบุญ
3. เด็กหญิงมนัสชนก  สมเดช
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  พัตสร
5. เด็กหญิงเมธาพร  ด้วงทอง
6. เด็กหญิงเมษา  สุวรรณกุล
 
1. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
2. นางสาวภาวิดา  คำสัตย์
3. นางสาวกชพร  วัฒนกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงกิตติมา  คำเหม้า
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มาก๋า
3. เด็กหญิงธนาพร  ทาแดง
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วด้วง
5. เด็กหญิงพัชรนาถ  จำปานิล
6. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  รังษี
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีสุภาพ
8. เด็กหญิงศลาสิณี  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  บุญชู
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงคำเงิน  คำแสง
2. เด็กหญิงภูพิงค์  เทียวประสงค์
3. เด็กหญิงมูล  ลุงอ่อน
4. เด็กหญิงสิริขวัญ   คำลือ
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตั้งประโคน
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงจาย
7. เด็กหญิงเพชรา  ลุงมาก
8. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงทุน
 
1. นางเกษแก้ว  สายยาว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  โปธาวงค์
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  โปธาวงค์
3. เด็กหญิงณัฐชพันธ์  อยรังสฤษฎ์กูล
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อนชิง
5. เด็กหญิงนภัสกร  ทองทราย
6. เด็กหญิงนันทิดา  มัสยา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่หลี่
8. เด็กหญิงพลอย  ภาสกรนิรันดร์
9. เด็กหญิงพลอย  ปัญญา
10. เด็กชายรัฐภูมิ  นาคีสถิต
11. เด็กหญิงสุภนิดา  คำเป็ง
12. เด็กหญิงหทัย  แซ่หลี่
13. เด็กชายหยอง  ลุงวงค์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิสุขิตา
 
1. นางอุทัยรัตน  บรรเลงสวรรค์
2. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดีมาก
2. เด็กหญิงก้อน  ลุงต่า
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงน้อย  โสง
5. เด็กหญิงประภาพร  ทองดี
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทรายคำ
7. เด็กหญิงพลอยใส  แสงหาญ
8. เด็กหญิงสายใจ  ลุงใส
9. เด็กชายหนุ่ม  ลุงตู้
10. เด็กหญิงแพรไหม  อิ่นคำ
11. เด็กหญิงแลง  ลุงหลั่ง
12. เด็กหญิงแสงซ่า  ซอจิ่ง
 
1. นางอัมไพวรรณ  เคหะลูน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญมา
2. เด็กชายนราวิชญ์  สุทธนิล
3. เด็กชายวิทยา  แสนเรืองเดช
4. เด็กชายเทพทัต  ชัยวงศ์คำ
5. เด็กชายไตรภพ  อูปคำแดง
 
1. นายวสันต์   ติ๊บจา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงนพคุณ  แสงมณี
2. เด็กชายพงศธร  ยิ้มสุด
 
1. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
2. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วตา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เบญจวัฒนนันท์
 
1. นางสาวอรุณี  บุญตันกัน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงอิษยา  การุญบริรักษ์
 
1. นางสาวมณี  ศิลป์มิตรภาพ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเจือ
 
1. นางสาวมณี  ศิลป์มิตรภาพ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจอม   ปัญญา
2. เด็กชายณัฐพงค์  มูลวิชัย
3. เด็กชายที่   ลุงขุน
4. เด็กชายบุญ   จิ่งตา
5. เด็กชายพรชัย   สร้อยคำ
6. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง   สมบูรณ์
2. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์ดี
3. นางสาวสุพรรณรัตน์   เปี้ยฝั้น
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจาย    -
2. เด็กชายชัยยะ   ปัญญา
3. เด็กชายณัฐพงศ์   ลุงโซน
4. เด็กชายวิษณุ   บุญส่ง
5. เด็กชายเครือ   ลุงมู
6. เด็กชายเปตา   เคอเสือแข็ง
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง   สมบูรณ์
2. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์
3. นางสาวสุพรรณรัตน์   เปี้ยฟั่น
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตัดยา
2. เด็กชายจักรพงษ์  แซ่เจ๊า
3. เด็กชายดานุนัย  แซ่หว่าง
4. เด็กชายตันติพัฒน์  หนั่นต่า
5. เด็กชายทนงพัช  เลาะมู
6. เด็กชายบุพกร  ยี่ปา
7. เด็กชายประดิษฐ์  ยะแส
8. เด็กชายเอกลักษณ์  ลาเช
 
1. นายเชาวลิต  ศรีธิ
2. นายเฉลิมพันธ์  อินทชัย
3. นายผดุงเกียรติ  ศรีสมบูรณ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันติ
2. เด็กหญิงจินต์รุจี  ธรรมเดช
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หมื่นทา
4. เด็กหญิงญาดา  อรรถนิรันค์
5. เด็กหญิงณพวรรณ  ภูมิธรรม
6. เด็กหญิงณัฐษิตา  อินดี
7. เด็กหญิงปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ
8. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล
9. เด็กหญิงสายไหม   ไชยคำหล้า
10. เด็กหญิงอรกัญญา  จิรสินการิน
 
1. นายประชา   รุ่งศิริ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  สุ่มเสมอ
2. เด็กหญิงณรัญญา  วังหน้า
3. เด็กชายติณณภพ  ปวนปินตา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  เหล่าใหญ่
5. เด็กหญิงภูษิดา  อินต๊ะ
6. เด็กหญิงรัฐกานต์  ชินะใจ
7. เด็กหญิงรัฐมาศ  ภักดี
8. เด็กชายสมชาย  ลุงสาม
9. เด็กชายสหรัฐ  พรสุกัณวิทย์
10. เด็กหญิงอุรชา  คำจา
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
2. นายสมศักดิ์  จันดี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงดวงใจ   ลุงโก
2. เด็กหญิงสายฝน   ลุงกอ
3. เด็กหญิงสิรินญา   พรหมชัยยา
 
1. นางจุฑารัตน์   คงวุฒิ
2. นางสาววิลาณีย์   เวียงคำ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. นางสาวพวงทอง  ไตรเมฆนิกร
2. นางสาววิภาวินี  อัมรานนท์
3. นางสาวสุธิมา  พรหมดวง
 
1. นางสาวณัฐชาดา  สุภามูล
2. นางสาวปุญญิสา  พรมจันทร์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงนันทกานต์  พัฒนธัญญา
2. เด็กหญิงรชยา  วงค์กรณ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเฉลียว
 
1. นางสุชารัตน์  ยาศรี
2. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด
2. เด็กชายตรีพงษ์พรหม  ณรงค์กุล
 
1. นางอรพรรณ  สมตุ้ย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำบาง
2. เด็กหญิงลัดดา  ลุงคำแดง
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางสาวกรวรรณ  กิตติ์ปวร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายมินทร์ธดา  ทานกระโทก
2. เด็กชายสมบัติ  ลุงติ
 
1. นางมนชยา  ทิพย์วงค์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กชายธนากร   ถ่างกระโทก
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ใจตา
 
1. นางสาวปิยธิดา   พันกันทะ
2. นายธีร์นริศวร์   ปราจันทร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤษดา  นิลประดับ
2. เด็กหญิงเขมิกา  เจนกสิกิจ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนแก้วพะเนา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กชายณัฐนัน  ไทยหนุ่ม
2. เด็กชายอภิรักษ์   เดือนขื้น
 
1. นางสาวปิยธิดา   พันกันทะ
2. นายธีร์นริศวร์   ปราจันทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิยะจันทร์
2. นายวิศิษฐ์  ปินไชย
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กชายบันฑิตชัย   พือทอ
2. เด็กหญิงรัฐริกา  สุนาตุ้ย
 
1. นายภูริเดช   สุขนันท์
2. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์  มิ่งเมืองนล
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงธันยพร  ป่าง
2. เด็กชายเอกพจน์  แซ่ม้า
 
1. นางสาววรรณทนี  กองคำ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายญาณชัย  จีนพงษ์
2. เด็กชายวรกันต์  วรรณคำ
 
1. นายสมฤกษ์   พอกจันทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. นายภานุพงศ์  สุปินชมภู
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ไชยอาม
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงชุติมา  บัซอย
2. เด็กหญิงผอง  สามลอ
3. เด็กหญิงมิ่นจิ่ง  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
2. เด็กชายขชล   เขาเรียง
3. เด็กชายชิติพัทธ์   ชัยมงคล
 
1. นายมาโนช  นันทา
2. นายธวัฒชัย  ใบโสด
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ย่าน
2. เด็กชายสุดฟ้า  สร้อยคำ
3. เด็กชายสุรชาติ  พิริยะ
 
1. นายนายสุพจน์  สุริติ๊บ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชตะโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิ์คงตั้ง
3. เด็กหญิงโสภิดา  เพ็ญศรี
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนแก้วพะเนา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญช่วยค้ำ
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  บุตรแก้ว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ตาใจคำ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนแก้วพะเนา
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายจตุพนธ์   ใจดี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ธิสงค์
3. เด็กชายวงกร   ขำสีทอง
 
1. นายธนัชชนม์  มาตระออ
2. นายมานิต   ชนะเลิศ
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิง ธนัชพร  ศรีทราย
2. เด็กหญิงณัฎ  อนุสารสุนทร
3. เด็กชายดวิชญ์  คำขัติ
 
1. นายธวัฒชัย  ใบโสด
2. นายมาโนช  นันทา
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำดี
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยวุฒิ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ไอ่อี้
2. เด็กชายจำเริญ  มีสุข
3. เด็กชายวัชระ  รักสกุลทวี
 
1. นางวลารัตน์  กุลธรวัฒนา
2. นายทวี  กันธิวงค์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายมนัสนันท์  เพชรชัชวาลย์
3. เด็กชายศิริพงษ์  ไชยมงคล
 
1. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงรินรดี   ปู่เรือน
3. เด็กหญิงเงินหอม  ลุงต๋า
 
1. นายทวี  กันธิวงค์
2. นางวลารัตน์  กุลธรวัฒนา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายกมล  ปิยชาติศรกล
2. เด็กชายจ๋อม  หนั่นต่า
3. เด็กหญิงแสง  ปอแล
 
1. นางสาววรรณทนี  กองคำ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ละคำ
2. เด็กหญิงพร  -
3. เด็กหญิงรัศมี  โสภณกิตติวงศ์
4. เด็กหญิงวนิดา  คำใส
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ลุงมอง
6. เด็กหญิงแสงเงิน  ลุงซอ
 
1. นางสาวจิรัชญา  แสนหลวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งไพลิน  สุขสิงห์
3. นางสาวขนิษฐา  กาตั้ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เลาเฒ่า
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วคำ
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่ลี
5. เด็กหญิงสุนิดา  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงเปรมทิพย์  เยาว์มณี
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นางสาวฐิตินันท์  ใจปั๋น
3. นายสุวิชชา  เพ็งโตวงศ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กหญิงจินตนา  ไฟกาศ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่หย่อ
3. เด็กหญิงยี่หวา  พ่อรู
 
1. นางผ่องศรี  สุริยะป้อ
2. นายกิตติ   ณ เชียงใหม่
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนมี่
2. เด็กหญิงดารุณี  มาเยอะ
3. เด็กหญิงแสง  ลุงพ่วง
 
1. นายศุภเดช  เฟื่องฟูกิจการ
2. นางรมณ  เดชะธนโภคิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงบัวเงิน  ชัยศิริ
2. เด็กหญิงสาธิกา  เลายี่ปา
3. เด็กหญิงอาเดอะ  เซหมื่อ
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นายพนิต  ปิ่นมาศ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายจิรายุ  ติ๊บปาละ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญฝั้น
3. เด็กชายศราวุฒิ  นำพา
 
1. นายวสันต์  ขอดศิริ
2. นายอำนาจ  บัวลอย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันโค้ง 1. เด็กหญิงพฤษภาพร  วีระจันทร์
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  รินคำ
3. เด็กหญิงสุนทรี  นิลตาติ๊บ
 
1. นางคณิตชนก  คำเขียว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1. เด็กชายคัมภีร์  กาทู
2. เด็กชายธาราดล  ปู่เขียว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พวงดอกแดง
 
1. นายจิระพงษ์  สุภามูล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กหญิงส่วยจา  ลุงวิ
2. เด็กหญิงหญิง  ลุงน้อย
3. เด็กหญิงหลาว  ปู่แหลง
 
1. นางสาวรวี  หล้าซาว
2. นางสาวอติกานต์  สาต๊ะ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศานติพจน์
2. เด็กหญิงชาริณี  เขียวทับ
3. เด็กหญิงณัฏฐการณ์  ภมรสุจริตกุล
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงจีระเนตร  ทาวรรณะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชินเกตุ
3. เด็กหญิงอโรชา  บัวแก้วเกิด
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางสาวอรุณี  บุญตันกัน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงรังสินี  ชูเนียม
3. เด็กหญิงวันฉาย  วันใส
 
1. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ลุงซอ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  หล้า
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงคำ
 
1. นางผ่องศรี  สุริยะป้อ
2. นางสาวกชพร  ศรีอ่อน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงมนฤดี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นายประเวช  นะคำ
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ทองฤทธิ์
2. เด็กชายปุณณวิช  บุญหนัก
3. เด็กชายภูเมธ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว
2. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงพรพิมล  เที่ยงใจดี
2. เด็กหญิงละออ  ดวงดาว
3. เด็กหญิงโสภิชชา  วงศรีลา
 
1. นางประนอม  ตาวินโน
2. นางสาววิไลลักษณ์  จิตแจง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ทูโคกกรวด
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กชายฉัตรนรินทร์  ขัติมงคล
 
1. นางกรองจิต  อินทจักร์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  ยี่คำปัน
 
1. นางบุษราภรณ์  เป็งอินตา
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางลำพวง  ต่างใจ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงกชพร  อินทไชย
 
1. นางลำพวง  ต่างใจ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายนันทพงศ์  ชมถิ่น
 
1. นางสาวปิยวรรณ  เต็มเขียว
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายแสงส่องฟ้า  -
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ลุงกอ
2. เด็กหญิงสุชาดา  วรรณรัตน์
3. เด็กหญิงอารดา  ลุงหริ่ง
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางเขมิกา  วงศ์ใหญ่
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมปิง
2. เด็กชายภวินทร์  ถนอมธรรม
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทรายทอง
 
1. นายวิทยา  บุญยะมหา
2. นายมั่นชัย  เฟื่องฟูกิจการ
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายพิชิตชัย  ส่วยอิง
2. เด็กหญิงเนตรสวรรค์  มาตันบุญ
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางเขมิกา  วงศ์ใหญ่
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงนวล  ลุงคำ
2. เด็กชายศักดิ์ไทย  ลุงแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางเขมิกา  วงศ์ใหญ่
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกฤตพจน์  ท้าวคำมา
 
1. นายธีรวัฒน์  พุทธโส
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กหญิงทิพย์สิริ  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายวสุพงษ์  อิวาง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 1. เด็กหญิงวนัชพร  กุลพิเนตร
 
1. นางเพียงฤทัย  จิรสินทรัพย์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กชายยอดรัก  เลาว้าง
 
1. นายวสุพงษ์  อิวาง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรัฐพล  แก้วสว่าง
 
1. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายสุรเดช  นันต๊ะสาร
 
1. นางสาวสายสุดา  ไพรแสงอรุณ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ยาดี
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายปกครอง  สายทอง
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจวงค์ยะ
 
1. นางกฤษณี  นาคะเปรมินทร์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1. นายธีระพงษ์  ดงดอน
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กหญิงพรกมล  ธนบดีจิรกาล
 
1. นางตรีชฎา  วิจันทร์ตา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ปิมปา
2. เด็กหญิงขวัญพร  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ใจยอด
4. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ
5. เด็กหญิงสุทธิพร  ขัติแสง
6. เด็กหญิงอรวรรณ  อินเที่ยง
7. เด็กหญิงอัมพิกา  ก๋องมงคล
 
1. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวอาริยา  ใจสม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บานเย็น
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุริยาสุข
3. เด็กชายสุริยา  จันต๊ะวงค์
 
1. นางวารุณี  สร้อยอินทร์
2. นางสาวสิริกุล  อนันตการณ์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรมแดน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุตรโยจันโท
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลุงเหน่
 
1. นางพัชราภรณ์  ใจงาม
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงดาว  โบโบ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ปออยู่
3. เด็กหญิงเพชรา  โชติรุจิตรา
 
1. นางคนึงนิจ   ทนันชัย
2. นางสุนิตย์   จันต๊ะวงค์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงกำไล  ลุงละ
2. เด็กหญิงมินตรา  ฟองคำ
3. เด็กชายเอกพล  จินดา
 
1. นายโยธิน  วีระคำ
2. นางสาวรัตนา  แหล่งหล้า
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายพงศกร  ติยะ
2. เด็กชายรินคำ  เพชรทอง
3. เด็กชายศักดา  เบียงแล่
 
1. นางสาวจตุพร  ธนันไชย
2. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ธรรมสัย
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  ยอดคำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญทวี
 
1. นางเกศริน  เลิศกุศล
2. นางพิศมัย  วงค์ชูเวช
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงณญาตา  มณีวรรณ
2. เด็กชายวาคิม  น้อยไทย
 
1. นางสาวพัณณิตา  คงวุฒิ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายปยุต  จีนะ
2. เด็กชายวรเทพ  หวันแสง
 
1. นางศิวิไล  มงคล
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรเรือน
2. เด็กชายปฏิญญา  แก้วเมืองมูล
 
1. นางรัตนาวลี  ทรายมูล
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กชายอดิศร  เลาลี
2. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายไตรภพ  แซ่เฒ่า
 
1. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี
2. นายวสุพงษ์  อิวาง
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายชยพล  คำ
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ชญาณทิพย์
3. เด็กหญิงยลดา  แซ่ถัง
 
1. นางสาวจตุพร  ธนันไชย
2. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน