สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 41 11 0 0 52
2 บ้านสันกำแพง 34 19 6 0 59
3 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 27 26 9 5 62
4 บ้านหนองโค้ง 21 10 5 2 36
5 บ้านโป่งน้อย 20 6 5 1 31
6 ชลประทานผาแตก 19 3 7 4 29
7 วัดช่างเคี่ยน 18 4 0 0 22
8 วัดห้วยแก้ว 17 4 2 5 23
9 พุทธิโศภน 14 7 2 0 23
10 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 14 6 2 2 22
11 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 14 4 1 0 19
12 บ้านดอนปิน 13 9 2 1 24
13 วัดดอนจั่น 13 4 4 0 21
14 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 12 6 3 1 21
15 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 12 4 4 0 20
16 บ้านแม่หวาน 12 2 2 1 16
17 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 12 0 0 0 12
18 บ้านร้องขี้เหล็ก 11 6 4 0 21
19 แม่คือวิทยา 10 9 2 2 21
20 บ้านป่าไม้แดง 10 8 3 2 21
21 ดาราวิทยาลัย 10 6 8 2 24
22 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 10 6 4 0 20
23 วัดป่าข่อยใต้ 9 4 0 1 13
24 บ้านแม่ปูคา 9 1 2 2 12
25 วัดขะจาว 9 0 1 0 10
26 วัดห้วยทราย 8 5 2 2 15
27 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 8 5 1 0 14
28 แม่โป่งประชาสามัคคี 8 3 3 2 14
29 วัดสันมะฮกฟ้า 8 0 1 0 9
30 วัดสวนดอก 8 0 0 0 8
31 วัดร้องอ้อ 7 2 0 0 9
32 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 6 6 3 1 15
33 บ้านป่าเสร้า 6 4 2 2 12
34 บ้านตลาดขี้เหล็ก 6 4 1 0 11
35 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 6 3 6 3 15
36 ท่าศาลา 6 2 1 0 9
37 วัดสันกลางเหนือ 6 1 1 0 8
38 ศรีเนห์รู 6 1 0 0 7
39 วัดป่าตัน 6 1 0 0 7
40 วัดล้านตอง 5 4 4 0 13
41 วัดข่วงสิงห์ 5 0 0 0 5
42 วัดเจ็ดยอด 5 0 0 0 5
43 ทาเหนือวิทยา 4 6 2 3 12
44 วัดวังสิงห์คำ 4 2 4 1 10
45 บ้านบวกค้าง 4 1 5 0 10
46 บ้านป่าเหมือด 3 5 2 0 10
47 บ้านออนหลวย 3 5 0 3 8
48 เชียงใหม่คริสเตียน 3 4 5 2 12
49 เทพเสด็จวิทยา 3 4 1 2 8
50 บ้านบ่อหิน 3 2 0 1 5
51 วัดเมืองสาตร 3 2 0 0 5
52 สังวาลย์วิทยา 3 0 1 0 4
53 บ้านแม่จ้อง 3 0 0 0 3
54 วัดป่าตาล 3 0 0 0 3
55 ศิริมังคลาจารย์ 3 0 0 0 3
56 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 3 0 0 0 3
57 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 5 2 0 9
58 วัดดอนชัย 2 3 4 0 9
59 บ้านม่วงโตน 2 3 0 0 5
60 วัดบ้านน้อย 2 2 0 0 4
61 วัดเปาสามขา 2 1 1 1 4
62 วัดบ้านม่อน 2 1 1 0 4
63 บ้านปางแดง 2 1 0 1 3
64 วัดเสาหิน 2 1 0 0 3
65 บ้านป่าขุย 2 1 0 0 3
66 บ้านท่าหลุกสันทราย 2 0 2 0 4
67 พิมานเด็กเชียงใหม่ 2 0 0 1 2
68 วัดหนองป่าครั่ง 2 0 0 0 2
69 บ้านเชิงดอยสุเทพ 2 0 0 0 2
70 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 0 0 0 2
71 บ้านแม่ดอกแดง 1 2 0 0 3
72 บ้านออนกลาง 1 1 5 0 7
73 สวนเด็กสันกำแพง 1 1 3 2 5
74 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
75 บ้านปงป่าเอื้อง 1 1 0 0 2
76 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 1 0 0 2
77 บ้านปางน้ำถุ 1 1 0 0 2
78 วัดสันโค้ง 1 0 0 0 1
79 วัดบ้านโห้ง 1 0 0 0 1
80 บ้านโป่งกุ่ม 1 0 0 0 1
81 มาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 1 0 0 0 1
82 บ้านป่าป้อง 0 2 2 0 4
83 บ้านกอสะเลียม 0 2 1 1 3
84 วัดป่าแดด 0 2 0 1 2
85 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 2 0 0 2
86 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 1 2 1 3
87 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 1 1 0 2
88 บ้านลวงเหนือ 0 1 0 2 1
89 วัดทรายมูล 0 1 0 1 1
90 จิตราวิทยา 0 1 0 0 1
91 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 1 0 0 1
92 แม่ตะไคร้ 0 0 3 1 3
93 บ้านสันทราย 0 0 1 0 1
94 อนุบาลมยุรี 0 0 1 0 1
95 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0
96 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 0
97 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 585 277 152 65 1,014