หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ระหว่างวันที่ 14-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายถนัด คำก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโค้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายอภิชาต รัตนยรรยงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
11 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
12 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
13 นายอภิรัฐ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
14 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
15 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
16 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
17 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
18 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
19 นายนภดล ศิวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ คณะกรรมการดำเนินการ  
20 นายประเทือง ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก คณะกรรมการดำเนินการ  
21 นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการดำเนินการ  
22 นางมณทิรา ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินการ  
23 นายเฉลิม สุภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
24 นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
25 นายเกรียงไกร ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเนห์รู คณะกรรมการดำเนินการ  
26 นายศิลา คำฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการดำเนินการ  
27 นายวัลลภ เครือกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด คณะกรรมการดำเนินการ  
28 นายบรรจง จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการดำเนินการ  
29 นายอุดม พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด คณะกรรมการดำเนินการ  
30 นายทวี สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสิงห์คำ คณะกรรมการดำเนินการ  
31 นายสันธาน สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการ  
32 นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน คณะกรรมการดำเนินการ  
33 นายอภิชาต วงศ์คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ คณะกรรมการดำเนินการ  
34 ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ  
35 นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ  
36 นางสาวดารา ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา คณะกรรมการดำเนินการ  
37 นายยงยุทธ ขัดผาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น คณะกรรมการดำเนินการ  
38 นายปรีชา ทิพย์บุญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง คณะกรรมการดำเนินการ  
39 นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน คณะกรรมการดำเนินการ  
40 นายประพาท ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร คณะกรรมการดำเนินการ  
41 นายศรีคราม ปิจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตัน คณะกรรมการดำเนินการ  
42 นายไกรลาศ คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่อเมืองลัง คณะกรรมการดำเนินการ  
43 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการดำเนินการ  
44 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ คณะกรรมการดำเนินการ  
45 นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะกรรมการดำเนินการ  
46 นายวินิจ มธุรสาทิส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการดำเนินการ  
47 นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย คณะกรรมการดำเนินการ  
48 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท คณะกรรมการดำเนินการ  
49 นายสังวาลย์ บุญมาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า คณะกรรมการดำเนินการ  
50 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ  
51 นายพัลลภ วิชญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ  
52 นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการดำเนินการ  
53 ส.ต.อธิโชค ประสพโชควัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินการ  
54 นายสุรสิทธิ์ แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) คณะกรรมการดำเนินการ  
55 นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ  
56 นายสมบูรณ์ ฟองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ  
57 นายคุณธน จันทร์ธีระโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้ง คณะกรรมการดำเนินการ  
58 นางอังค์ริสา ปิงยอง รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ผาแหน คณะกรรมการดำเนินการ  
59 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง คณะกรรมการดำเนินการ  
60 นายสมศักดิ์ ปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา คณะกรรมการดำเนินการ  
61 นายชูศักดิ์ เนียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล้านตอง คณะกรรมการดำเนินการ  
62 นางสาวจรรยา พวงเงินมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตาล คณะกรรมการดำเนินการ  
63 นางพิมพา นามวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอสะเลียม คณะกรรมการดำเนินการ  
64 นายรัฐพล ดู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขุย คณะกรรมการดำเนินการ  
65 นายณรงค์ เสาร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้า คณะกรรมการดำเนินการ  
66 นายอลงกต เขียนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง คณะกรรมการดำเนินการ  
67 นายปัญญา บุญมาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ  
68 นายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด คณะกรรมการดำเนินการ  
69 นายสมพร ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ คณะกรรมการดำเนินการ  
70 นายสงวน อินทร์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน คณะกรรมการดำเนินการ  
71 นายสุริยน สุริโยดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม คณะกรรมการดำเนินการ  
72 นายวิทยา ป้อมเสมาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
73 นายธีรวัฒน์ แสงปราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง คณะกรรมการดำเนินการ  
74 นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการดำเนินการ  
75 นายสมศักย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ  
76 นายอุดม ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย คณะกรรมการดำเนินการ  
77 นายสรพงศ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) คณะกรรมการดำเนินการ  
78 นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ  
79 นายนิวัฒน์ นิลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
80 นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง คณะกรรมการดำเนินการ  
81 นายไมตรี ธินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง คณะกรรมการดำเนินการ  
82 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง คณะกรรมการดำเนินการ  
83 นายวสันต์ ขอดศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ  
84 นายกิตติพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน คณะกรรมการดำเนินการ  
85 นางศิวาภรณ์ วรรณภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน คณะกรรมการดำเนินการ  
86 นายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม คณะกรรมการดำเนินการ  
87 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 คณะกรรมการดำเนินการ  
88 นางสุพิน ไชยนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
89 นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวย คณะกรรมการดำเนินการ  
90 นายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง คณะกรรมการดำเนินการ  
91 นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา คณะกรรมการดำเนินการ  
92 นางดวงดี สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านม่อน คณะกรรมการดำเนินการ  
93 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินการ  
94 นายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย คณะกรรมการดำเนินการ  
95 นางทองเหรียญ แก้วนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้ คณะกรรมการดำเนินการ  
96 นายพิชัย ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
97 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
98 นายสวงษ์ ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 2 คณะกรรมการดำเนินการ  
99 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอสันกำแพง คณะกรรมการดำเนินการ  
100 นายสุทัศน์ บัวเย็น ประธานเครือข่ายฯ อำเภอดอยสะเก็ด คณะกรรมการดำเนินการ  
101 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อำเภอแม่ออน คณะกรรมการดำเนินการ  
102 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง คณะกรรมการดำเนินการ  
103 นายถนัด คำก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันโค้ง คณะกรรมการดำเนินการ  
104 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ  
105 นายสมศักดิ์ บุญลูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
106 นางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
107 นางนารี หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
108 นายณรงค์ เทพศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
109 นางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นายเทวินทร์ ณ สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นายประชา รุ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นายอุเทน แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นายปิติพงษ์ วิญญาณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นายวันชัย ทวีเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
116 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 1 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
117 นายสวงษ์ ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 2 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
118 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอสันกำแพง คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
119 นายสุทัศน์ บัวเย็น ประธานเครือข่ายฯ อำเภอดอยสะเก็ด คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
120 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อำเภอแม่ออน คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
121 ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
122 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
123 นายวชิระ พรหมเมือง นิติกร คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  
124 นายอภิรัฐ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
125 นายไกรลาศ คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
126 นางสาวจรรยา พวงเงินมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตาล คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
127 นายไมตรี ธินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
128 นางสุพิน ไชยนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
129 นางสุภา วิริยะภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
130 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
131 นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
132 นายคุณธน จันทร์ธีระโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
133 นางศิวาภรณ์ วรรณภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
134 นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
135 นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
136 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
137 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
138 นายสังวาลย์ บุญมาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
139 นายณรงค์ เสาร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้า คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
140 นายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
141 นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
142 นายอภิชาต รัตนยรรยงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
143 นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
144 นายชูศักดิ์ เนียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล้านตอง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
145 นายอลงกต เขียนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
146 นางดวงดี สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านม่อน คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
147 นางเกสร โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
148 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
149 นายปรีชา ทิพย์บุญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
150 ส.ต.อธิโชค ประสพโชควัฒนา ผู้อำนวยการวัดบ้านน้อย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
151 นายธีรวัฒน์ แสงปราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
152 นางทองเหรียญ แก้วนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
153 นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
154 นายภูชาวานิช ภูผา นิติกร สพป.ชม.1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
155 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
156 นายวินิจ มธุรสาธิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
157 นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
158 นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
159 นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
160 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
161 นายเฉลิม สุภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
162 นายสมศักดิ์ ปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
163 นายสุริยน สุริโยดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
164 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
165 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
166 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
167 นายนภดล ศิวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
168 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
169 นายปัญญา บุญมาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
170 นายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
171 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
172 นายประเทือง ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
173 นายพัลลภ วิชญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธาฯ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
174 นายสงวน อินทร์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
175 นายพิชัย ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
176 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
177 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
178 นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
179 นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายมูลฯ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
180 นางศิริพร สล่าปัน จินะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
181 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
182 นางสุชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
183 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
184 นายสมบูรณ์ ฟองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องวัวแดงฯ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
185 นายวสันต์ ขอดศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดขี้เหล็ก คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
186 นายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
187 นางสาวจรัสโฉม ชมภูมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
188 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอสันกำแพง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
189 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
190 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
191 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
192 นายสุรสิทธิ์ แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
193 นายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
194 นายพัลลภ วิชญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
195 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อำเภอแม่ออน คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
196 นายบรรจง จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
197 นายธวัช ทนันชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
198 นายบรรจง จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
199 นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
200 นายเจษฏา จันต๊ะนาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างฯ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
201 นายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
202 นายสราวุธ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
203 นายถนัด คำก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันโค้ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
204 นายสุขสันต์ จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
205 นายสมพร ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
206 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
207 ว่าที่ พ.ต.กรณัฐ รัตนยรรยงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
208 นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
209 นางณัฐพร บุญจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสันโค้ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
210 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
211 นายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขัน  
212 นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
213 นายสมศักดิ์ บุญลูน รองผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
214 นายณรงค์ เทพศิริ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
215 นายมาโนช นันทา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
216 นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
217 นายธนาวุฒิ โตลำมะ ครูโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
218 นายสรรค์ธร ปาทา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
219 นางลภัสรดา เทพจร โรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
220 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
221 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
222 นางจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
223 นายธวัฒชัย ใบโสด ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
224 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
225 นายอลงกรณ์ ชัยรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
226 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ  
227 นางมะลิวัลย์ หล่อสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ  
228 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
229 นางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
230 นายอำนวย วิริยะ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยี สพป.ชม.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
231 นางสาววรดา สุขสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
232 นางจรัสศรี สุรีย์ติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
233 นางสาวพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ชม. 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
234 นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
235 นายชูชาติ หาได้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชม. 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
236 นายณัฐพงษ์ เตจ๊ะนัง โรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
237 นายโสภณ โปธินันท์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
238 นางประภาพรรณ บุญวงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
239 นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
240 นางรัตนา เจนร่วมจิต เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
241 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
242 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
243 นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
244 นายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
245 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
246 นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
247 นางสาวดารา ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
248 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
249 นายยงยุทธ ขัดผาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
250 นายนิวัฒน์ นิลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
251 นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
252 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
253 นายสุทัศน์ บัวเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
254 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
255 นายอภิชาต รัตนยรรยงค์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
256 นางดาวนภา น่วมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
257 นางอังสนา สุขสุขเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
258 นางจารุภา ระเวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
259 นางวิธกานต์ จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
260 นางจิราภรณ์ เดชนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
261 นางพัชรีย์ จินดาหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
262 นางจินตนา สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
263 นางอัญชลี สิทธิจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
264 นางปิยะรัตน์ วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
265 นายเทวินทร์ ณ สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
266 นายณรงค์ เทพศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
267 นางปณิศรา แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465 E-mail: nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]