หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 13 71 25
2 006 โรงเรียนชลประทานผาแตก 33 90 43
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 22 52 29
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 26 43 28
5 013 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 18 36 22
6 012 โรงเรียนท่าศาลา 9 22 14
7 022 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 4 8 4
8 026 โรงเรียนบ้านดอนปิน 26 54 33
9 027 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 11 27 19
10 028 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 4 7 4
11 029 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 10 17 12
12 030 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 22 88 39
13 031 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 8 14 8
14 032 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 2 6 4
15 035 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 2 3 2
16 034 โรงเรียนบ้านปางแดง 4 9 5
17 033 โรงเรียนบ้านป่าขุย 3 3 3
18 036 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 0 0 0
19 037 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว 0 0 0
20 038 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 4 7 4
21 041 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 0 0 0
22 042 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 24 51 24
23 043 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 10 23 12
24 039 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 0 0 0
25 040 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 27 60 35
26 047 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
27 046 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 5 9 6
28 054 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 21 39 21
29 055 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 3 6 4
30 056 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 60 133 80
31 057 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 2 2 2
32 058 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 2 1
33 059 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 40 125 48
34 060 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 1
35 061 โรงเรียนบ้านออนกลาง 8 15 8
36 062 โรงเรียนบ้านออนหลวย 13 25 14
37 023 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 75 165 94
38 024 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 2 4 3
39 025 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 19 49 30
40 048 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 3 12 3
41 049 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 4 7 3
42 050 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 16 37 23
43 051 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 19 36 19
44 053 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 14 23 16
45 052 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 2 4 4
46 044 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 1 1 1
47 045 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 33 121 52
48 066 โรงเรียนพุทธิโศภน 23 56 33
49 074 โรงเรียนวัดขะจาว 10 20 13
50 073 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 6 30 11
51 076 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 25 46 28
52 077 โรงเรียนวัดดอนจั่น 21 50 34
53 078 โรงเรียนวัดดอนชัย 9 13 10
54 079 โรงเรียนวัดทรายมูล 2 4 2
55 080 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 4 5 4
56 081 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 4 10 8
57 082 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 3 1
58 083 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 14 26 20
59 085 โรงเรียนวัดป่าตัน 7 12 11
60 086 โรงเรียนวัดป่าตาล 3 5 3
61 084 โรงเรียนวัดป่าแดด 3 5 3
62 090 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 0 0 0
63 091 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 9 17 13
64 092 โรงเรียนวัดล้านตอง 13 20 14
65 093 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 11 21 13
66 094 โรงเรียนวัดสวนดอก 9 42 17
67 095 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 9 27 14
68 097 โรงเรียนวัดสันป่าค่า 0 0 0
69 098 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 9 27 16
70 096 โรงเรียนวัดสันโค้ง 1 3 1
71 100 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 2 21 3
72 102 โรงเรียนวัดห้วยทราย 19 41 20
73 101 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 28 55 30
74 075 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 5 14 8
75 087 โรงเรียนวัดเปาสามขา 8 20 11
76 088 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 5 8 5
77 099 โรงเรียนวัดเสาหิน 3 4 3
78 089 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 0 0 0
79 105 โรงเรียนศรีเนห์รู 7 12 9
80 106 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 5 5
81 108 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 4 12 6
82 109 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 22 36 24
83 112 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 18 38 24
84 114 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 2 2
85 113 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 52 146 73
86 005 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 1 1
87 015 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 11 25 13
88 068 โรงเรียนแม่คือวิทยา 25 54 30
89 069 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 4 4 4
90 070 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 20 47 26
91 064 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1 1 1
92 002 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 3 11 3
93 004 โรงเรียนจิตราวิทยา 1 6 2
94 011 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 26 43 27
95 020 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 0 0 0
96 021 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0
97 063 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 13 9
98 065 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 3 3 3
99 067 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 0 0 0
100 117 โรงเรียนมาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 1 3 2
101 118 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 1 1 1
102 072 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 5 13 5
103 103 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
104 104 โรงเรียนวิชัยวิทยา 0 0 0
105 107 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 7 11 7
106 110 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
107 111 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 3 3
108 116 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 1 3 2
109 115 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว 0 0 0
110 010 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 14 34 23
111 014 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 0 0 0
112 071 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 2 2
113 001 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 16 39 20
114 007 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0
115 016 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 0 0 0
116 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 0 0
117 018 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 0 0 0
118 019 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 0 0
รวม 1149 2680 1478
4158

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465 E-mail: nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]