หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจุฑามาศ ไชยวงศ์โรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ตันดีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางสุรพรรค์ กันทาเหมยโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
5. นางเรวดี มณีศรีโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสิริพรรณ โลห์วิริยะสกุลโรงเรียนบ้านปางน้ำถุประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา จินามาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นางผ่องนภา รินลาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
4. นางสุกัญญา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางนิภาพร บุญแก้วโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์สุดา สมนาโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
2. นางณัฎฐิกา โอมฤกโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางผ่องภาใย คำฝั้นโรงเรียนบ้านม่วงโตนประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ เรืองปัญญาโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ดิษชลอโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
5. นางคะนึงนิจ ทะนันชัยโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
6. นางสุภาพ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ กลนาวาโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
8. นางจันทราภรณ์ ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางผ่องภาใย คำฝั้นโรงเรียนบ้านม่วงโตนประธานกรรมการ
2. นางณัฐวุฒิ ดิษชลอโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางคนึงนิจ ทนันชัยโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นางสุภาพ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางลาวัลย์ เรืองปัญญาโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
6. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ กลนาวาโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
8. นางจันทราภรณ์ ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา ชุวสิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา เก่งกล้าโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางสุกัญญา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายพงศกร บุญตันโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ เป็งใจโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรมน เดชะธนโภคินโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางเพ็ญพร สังขวรรณะโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
4. นางนิ่มน้อย นาระศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา คำมูลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว อุฒาธรรมโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวณัฐชาดา สุภามูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ บัวอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางถนอมศรี บัวลอยลมโรงเรียนบ้านลวงเหนือประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ศรีพรหมมาศโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
3. นางณัฐพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิวา พวงมาลัยโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อารีวงศ์โรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นางพัชรียาภรณ์ อิศราภรณ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีสมบัติโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษากรรมการ
4. นางสาวภัชราภรณ์ ศรีสุขคำโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรุ่งลาวัลย์ กันเต็งโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ประธานกรรมการ
2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นางสาววนิดา ยืนยงโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
4. นายเสถียร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายเสถียร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
4. นางสาววนิดา ยืนยงโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวลี ยารังษีโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางปิยพร ใจระวังโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ เป็งใจโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางวิลาวรรณ์ เหล็งไทยโรงเรียนชุมชนวัดบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นางหญิง หงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวทัศนียา สุขใจโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ อาษากิจโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงค์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนียา สุขใจโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นางขวัญใจ อาษากิจโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงค์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอลิสา วะสีโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคณิตา ใจกล้าโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางสุพิน มณีศรีสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางสวาท สำลีโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษากรรมการ
5. นางแสงบุญ เชิญธงไชยโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
6. นายปกครอง บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
7. นางคณิตชนก คำเขียวโรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอลิสา วะสีโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงบุญ เชิญธงไชยโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายปกครอง บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย มันทากาศโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
5. นางคณิตชนก คำเขียวโรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
6. นางคณิตา ใจกล้าโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
7. นางสวาท สำลีโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงระวี สิทธิโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ธุระแสงโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
4. นางสาวปุญณิสา พรมจันทร์โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสา ดาทองโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นายทองดี แซ่เฒ่าโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสายทอง ใจปัญญาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายจำเริญ เสียงเพลินโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางอุบลวรรณ ขันแข็งโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางกชพร จันต๊ะจายโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นางอรทัย นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ สันติสกุลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑิตา ธิสมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายจำเริญ เสียงเพลินโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นายธีรนันต์ ชุ่มใจโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายทองดี แซ่เฒ่าโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนารี กรองบริสุทธิ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นายธีรนันต์ ชุ่มใจโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางสาววริศรา แก้วไชยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวภัทรลภา เปี่ยมสุขโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววริศรา แก้วไชยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวภัทรลภา เปี่ยมสุขโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางกาญจนา สามารถโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวผกาพรรณ อินโปธาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
6. นายภูมิศิษฐ์ ภัทราธนคันภีร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
7. นายประวิทย์ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ นันตากูลโรงเรียนบ้านป่าเหมือดประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาวโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ ปาลีโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
4. นางสาวภัทรภร วงศ์แก้วโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี แก้ววงค์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ มั่งมีโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ แก้วตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา นันตะภูมิโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ หมั่นค้าโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ไชยคำจันทร์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัญชลี แก้ววงค์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณณี ประกอบศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร วงศ์แก้วโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางธนภรณ์ วงค์สถานโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
6. นายกฤษตฤณ ยะเรือนงามโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฐิติยา เมืองมูลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรสมาริน ญาณบุญโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางวัลภา อภัยใจโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางวนิดา อุทุมพรโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นางสาวชัชนันท์ สุกัณทาโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางฐิติยา เมืองมูลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายอนุกิตติ โตวิเวกโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ใจโฮ้งโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
5. นางสาวละออทิพย์ จินะมอยโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวพยุดา ทาเติงโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2ประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นางสาวชมัยพร บริพันธกุลโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บุญทาโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
5. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
6. นางสาวปริญา นาวีโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอกโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพยุดา ทาเติงโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญทาโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวชมัยพร บริพันธกุลโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
5. นางสาวปริญา นาวีโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอกโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวน้ำฝน เหลายาโรงเรียนดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อรุณแก้วโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. นายภิรมย์ ใจโหล้งโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรนิภา ไทยวงค์โรงเรียนบ้านออนหลวยประธานกรรมการ
2. นางสุภาลักษณ์ ภูมิมณีโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางกันตนา ใจเสมอโรงเรียนชุมชนบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอกโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอกโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ อุ่นอุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายนพเมศ สมภารจันทร์โรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กิตติจิริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
6. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
7. นายชัชชัย ธรรมใจโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
8. นางกรกช ช่างสากลโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
9. นายนเรศ สีธิใจโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
10. นางสาวแววฤทัย ไชยมงคล โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
11. นายเสมณี ประดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
12. นายอนุกิตติ โตวิเวกโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
13. นายปริชาติ จิน๊ะ โรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาว นฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางกรกช ช่างสากลโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายปริชาติ จิน๊ะโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
6. นายเอกพงศ์ อุ่นอุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
7. นายนพเมศ สมภารจันทร์โรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายอำนาจ กิตติจิริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
10. นายชัชชัย ธรรมใจโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
11. นายปริชาติ จิน๊ะโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
12. นางสาวแววฤทัย ไชยมงคลโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
13. นายประดิษฐ์ เสมณีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ สีธิใจโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายชัชชัย ธรรมใจโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวแววฤทัย ไชยมงคลโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
5. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เสมณีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
7. นายปริชาติ จิน๊ะโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
8. นางกรกช ช่างสากลโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
9. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
10. นายอำนาจ กิตติจิริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
11. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
12. นายนพเมศ สมภารจันทร์โรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
13. นายเอกพงศ์ อุ่นอุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ อุ่นอุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เสมณีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลงโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา พะยอมโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายชัชชัย ธรรมใจโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
2. นางสาววริศรา เฉลยไกรโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายสมบัติ ยาแปงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประยูร กาวิชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ ภาวะเดชโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
3. นางชุลีพร ถาแปงโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางสาววราพร คำปาโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
5. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
6. นางศศิธร สินลาโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประยูร กาวิชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร คำปาโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
3. นางศศิธร สินลาโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
4. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ภาวะเดชโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
6. นางชุลีพร ถาแปงโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ สายสนิทโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสายรุ้ง ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ สล่าปันโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพร ชาวน่านโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
5. นางดรุณี มณีวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสาวิกา สวนยศโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสายรุ้ง ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ สล่าปันโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพร ชาวน่านโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวสาวิกา สวนยศโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
6. นางดรุณี มณีวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรศักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นายบุญเกิด โอมฤกโรงเรียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขตโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ คำใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
5. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ คำใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
4. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านออนหลวยประธานกรรมการ
2. นางสกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
3. นายอภิชาต ติไชยโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางสุรีย์ ขาวสวยโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสายอรุณ กิติยะโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านออนหลวยประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ขาวสวยโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสายอรุณ กิติยะโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
5. นางสกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
6. นายอภิชาต ติไชยโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สังข์ทองโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
4. นางธันต์นิศา จันทร์ดีโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
5. นายวัชระ เณรพรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
6. นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
7. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนลโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
8. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
9. นายทองคำ ทองเจือโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนลโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
6. นางสาวรัตนา สังข์ทองโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
7. นางธันต์นิศา จันทร์ดีโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
8. นายทองคำ ทองเจือโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
9. นายวัชระ เณรพรม โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เณรพรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร วรรณลังกาโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายทองคำ ทองเจือโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางชุลีพร ถาแปงโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายพิทยา สุรินทร์เปาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นายเฉวก พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวมลิลา แก้วฟูโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนลโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ เทพสุธาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธวัช ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองโค้งประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ขะยอมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นายเชาวลิต ศรีธิโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นายกิตติ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย อ้นบำรุงโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนูแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายคมกฤช ขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
4. นายธนภัค วรรณรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ชัยสารโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ ประทุมวันโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสงวน อินทร์ไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวานประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ขะยอมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นายเชาวลิต ศรีธิโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ชัยสารโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนูนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวปารณีย์ บาตรโพธิ์โรงเรียนดอนชัยกรรมการ
4. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
5. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ลิปิกร มาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายทวิชนม์ ชนทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
9. นางทิพย์วรรณ ศรีเพ็ชรดีโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
10. นางสาวนภัสวรรณ วตินาโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
11. นางจินตนา ประสงค์ดีโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปารณีย์ บาตรโพธิ์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ ศรีเพ็ชรดีโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ วตินาโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ลิปิกร มาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางไพจิตรา วงศ์เรืองโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาววราภรณ์ จันทสูตรโรงเรียนบ้านป่าขุยประธานกรรมการ
2. นางทวีพร มาน้อยโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จำปาทองโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคีกรรมการ
4. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. ผศ.ลิปิกร มาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. นายฐิติพงษ์ แสงสิงห์ โรงเรียนขาลสุวรรณกรรมการ
8. นายอนุชา ต๊ะยาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
9. นายทรงพล ปรีคำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ จันทสูตรโรงเรียนบ้านป่าขุยประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ต๊ะยาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นายทรงพล ปรีคำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. ผศ.ลิปิกร มาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. นางทวีพร มาน้อยโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
8. นางวิไลวรรณ จำปาทองโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคีกรรมการ
9. นายฐิติพงษ์ แสงสิงห์โรงเรียนขาลสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ชาติไธสงโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ หมื่นยอดโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ชาติไธสงโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นายเกษรินทร์ หมื่นยอดโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวหัสยารัตน์ ปัญไชยโชคโรงเรียนบ้านปางน้ำถุประธานกรรมการ
2. นายพลวัฒน์ สุวรรณรินทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
3. นางอรชาภา ธำรงกุลรวีโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางเขมิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนวัดป่าป่าข่อยใต้กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. นายทวิชนม์ ชนทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวพาณิภัค เพ็ชรวิจิตรโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
2. นายพลวัฒน์ สุวรรณรินทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายประชา รุ่งศิริโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. นายทวิชนม์ ชนทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนุชนาถ จิตติรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นายพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายธน เทพปิตุพงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวมัญชุสา มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. นายทวิชนม์ ชนทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ประกอบของ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
7. นางสาวเพียงเดือน สุกันธา โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ประกอบของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นายขัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
4. นายทวิชนม์ ชนทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. นางอรุณวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางสาวมัญชุสา มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
7. นางสาวเพียงเดือน สุกันธา โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเพียงเดือน สุกันธาโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
2. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายศราวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นายคุณัญญา ไชยมิ่งโตโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
7. นายสุรพงษ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศราวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
2. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคุณัญญา ไชยมิ่งโตโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
2. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายศราวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นายคุณัญญา ไชยมิ่งโต โรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
7. นายสุรพงษ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายศราวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นายคุณัญญา ไชยมิ่งโตโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
7. นายสุรพงษ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายศราวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
7. นายคุณัญญา ไชยมิ่งโตโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายคำรณ สุกใสวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์ลักษณ์ คุณยศยิ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิกุล ตันดี โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
8. นายมานพ ทองทาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
9. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายคำรณ สุกใสวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายมานพ ทองทาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางวิบูลย์ลักษณ์ คุณยศยิ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวพิกุล ตันดี โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
6. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
7. นางอังศุมาลิน วิญญาณ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
9. นายบุญเทียม สุริยะน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายคำรณ สุกใสวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์ลักษณ์ คุณยศยิ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิกุล ตันดีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
8. นายมานพ ทองทาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
9. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายคำรณ สุกใสวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์ลักษณ์ คุณยศยิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิกุล ตันดี โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
8. นายมานพ ทองทาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
9. นายบุญเทียม สุริยะน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนพล แป้นสุวรรณโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายไทย คำแก้วโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายเฉลิมพล พุทธสอนโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายกฤษณะ จีรกิตติรักษ์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
7. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชนิดาภา บุญล้ำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์มูลวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนพล แป้นสุวรรณโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จีรกิตติรักษ์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
3. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
5. นายไทย คำแก้วโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
6. นายเฉลิมพล พุทธสอนโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวพฤกษารักษ์ เตจ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิพัทธ์ มะโนสมุทรโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสิทธา สารวัตรโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพฤกษารักษ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นางสาวพฤกษา เตจ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปฏิพัทธ์ มะโนสมุทรโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพฤกษารักษ์ เตจ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายวัฒนพล แป้นสุวรรณโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์ โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. นายสิทธา สารวัตรโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ สมเกตุโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายจักรภพ สุริยะมงคลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ตาถาดีโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนิดาภา บุญล้ำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน วิญญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์มูลวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ สมเกตุโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายจักรภพ สุริยะมงคล โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ตาถาดีโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ตาถาดีโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนพล แป้นสุวรรณโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
5. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชนิดาภา บุญล้ำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์มูลวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ สมเกตุโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่านครพิงค์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
3. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพฤกษารักษ์ เตจ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายคำรณ สุขใสวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิบูลย์ลักษณ์ คุณยศยิ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางธวัลกร ทองนาคโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิริยา เจียรรัตน์ธาดา โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิบูลย์ลักษณ์ คุณยศยิ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางธวัลกร ทองนาคโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิริยา เจียรรัตน์ธาดา โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอัมไพวรรณ เคหะลูน โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
5. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางอัมไพวรรณ เคหะลูนโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
6. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอัมไพวรรณ เคหะลูนโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
5. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นายทวี สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
4. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. นางอัมไพวรรณ เคหะลูนโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววิภาพร โปธิโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกันยา พิมพาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรุ่งฟ้า ไชยซาววงค์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณี ศิลป์มิตรภาพโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. Mr.Gao yu zhouโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวพรกันยา พิมพาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งฟ้า ไชยซาววงค์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นางสาวมณี ศิลป์มิตรภาพโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. Mr.Gao yu zhouโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวัลลภ เครือกิจโรงเรียนวัดเจ็ดยอดประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายอรรถพล โบเลนโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นายวันรวี สื่อกระแสร์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
5. นายรียะพงษ์ คันทะลือ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
6. นายกฤษนรา ภิมุขโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
7. นายสมัย อาจหาญโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
8. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายโอภาส อินต๊ะแสนโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โรจน์เจริญชัยโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายสุเทน นันธิ โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ จันดี โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
6. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
7. นายวรวิทย์ ปุณโณฑกโรงเรียนบ้านป่าสักงามกรรมการ
8. นายพบศาสตร์ มหาทิพย์โสภาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
9. นายยทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวีระ อุสาหะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มหาพรหมโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางพวงพยอม อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาดา นิธิวนันท์โรงเรียนบ้านปางน้ำถุประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ไชยถาโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
3. นางปัณพร พรหมคำแดงโรงเรียนวัดบ้านโห้งกรรมการ
4. นางประกายกาญจน์ แห่งชาติไชยาโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลไม พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นางพรพิมล วงศ์แสงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
4. นายวิทยา บุญยะมหาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางลไม พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ คันธาโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
4. นางพรพิมล วงศ์แสงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
5. นายวิทยา บุญยะมหาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ยมนาโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
3. นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางสำรวย ไชยสารโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ สุวรรณโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นายภูริเดช สุขนันท์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
2. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางพัชชา สินธุวานนท์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภูริเดช สุขนันท์โรงเรียนทาเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ กรรมการ
4. นางพัชชา สินธุวานนท์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
2. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชชา สินธุวานนท์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายอดิเรก อุดมใหม่โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางมนชยา ทิพย์วงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สุวรรณมาโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
4. นางสาวไกรวัลย์ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธีร์นริศวน์ ปราจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
3. นางมรกต จุมปาลีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายสมฤกษ์ พอกจันทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนาโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นายสดายุ ธีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านม่อนกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ขันวิชัยโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
4. นางสังวาล ปัญญาหล้าโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
5. นายณัฐชัย มาตาโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ กาใจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายเอกชัย กัญชนะโรงเรียนวัดป่าไม้แดงกรรมการ
4. นายณัฐชัย มาตาโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
5. นายธนาวุฒิ โตลำมะโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายยอดชาย ก้อนมณีโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นายมานิต ชนะเลิศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
6. นางลภัสรดา เทพจรโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสรรคธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นายุสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายพัลลภ วิชญพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายยอดชาย ก้อนมณีโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เทพจรโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นายมานิต ชนะเลิศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายยอดชาย ก้อนมณีโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนวัดโป่งน้อยกรรมการ
4. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นายมานิต ชนะเลิศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
6. นางลภัสรด เทพจรโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมานิต ชนะเลิศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นายยอดชาย ก้อนมณีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางลภัสรดา เทพจรโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
6. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนช่างเคี่ยนกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ แก้วนำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายบุญเกิด กันทะอินทร์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางตรีชวัล มูลทะสินโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
5. นายจรัล ไสหมื่นแก้วโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
6. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ มาเดชโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กันทะอินทร์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวรัตนา พันธ์ศรีวงค์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ ลำเนาว์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ แก้วนำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายบุญเกิด กันทะอินทร์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางตรีชวัล มูลทะสินโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
5. นายจรัล ไสหมื่นแก้วโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
6. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ มาเดชโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจรัล ไสยหมื่นแก้วโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นายอดิศร ชนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ กันทอนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นายประจวบ แก้วนำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายบุญเกิด กันทะอินทร์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นางตรีชวัล มูลทะสินโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลกรรมการ
6. นายจรัล ไสหมื่นแก้วโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ มาเดชโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายวิชาติ ปาลีตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ช่างหล่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สมพรหมโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
3. นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย ปาระก้อนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
5. นางพีระพร คิดร่วมโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกานต์พิชชา คำหลู่โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
2. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางพีระพร คิดร่วมโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศุภกิจ นรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอนุกุล นามปันโรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
3. นางละเมียด กันทอินทร์ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)กรรมการ
4. นางสมจิตต์ พรสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พรรณ อินทรีย์วิทยาลัยอาชีวะศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางภาณุมาศ ทองคำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ บุญหนักโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางจันทลักษณ์ ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ กันตีมูลโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
5. นายสราวุธ กระจ่างโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
6. นายอธิพันธ์ กันทอนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภาณุมาศ ทองคำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ บุญหนักโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ กันตีมูลโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
4. นายสราวุธ กระจ่างโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
5. นายอธิพันธ์ กันทอนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ กระจ่างโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
2. นายสุเมศ เสนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายอธิพัณธ์ กันทอนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายโอภาส มูลอ้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอังศณา กันธิยะโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางสายสมร ห้องดอกไม้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ คำดวงดาวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางนิศารัตน์ เพียรพนัสสักโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิชากร ธาตุอินจันทร์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทาอินทร์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ เพียรพนัสสักโรงเรียนทาเหนือวิทยา กรรมการ
4. นายวสันต์ ขอดศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายโอภาส มูลอ้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร ห้องดอกไม้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คำดวงดาวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางอังศณา กันธิยะโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นางนิศารัตน์ เพียรพนัสสักโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพิมพ์พันธุ์ ชมภูชัยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา ทองสุขโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
3. นางสาวกรกมล ปิ่นแก้วโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ฟองศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
5. นางมุกดา ปวงจักรทาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมผิน กำแพงแก้วโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2ประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
3. นางกาญจน์ทิพย์ ยืนธรรมโรงเรียนวัดสันป่าค่ากรรมการ
4. นางจันทิรา วุฒิโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา คีรีไพรทอง โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประพาท ชุ่มมะโนโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นายสงวน อินทร์ไชยโรงเรียนบ้านแม่หวานรองประธานกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางอุบลลักษณ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางพัชรียาภรณ์ อิศราภรณ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนภาลัย กีติสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ วงศ์คีรีโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นางพัชรียาภรณ์ อิศราภรณ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางอุบลลักษณ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุบลลักษณ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางพัชรียาภรณ์ อิศราภรณ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอุบลลักษณ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางพัชรียาภรณ์ อิศราภรณ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
2. นางเกศริน เลิศกุลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขันแก้วโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
2. นางเกศริน เลิศกุลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขันแก้วโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
2. นางเกศริน เลิศกุลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขันแก้วโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสิริกุล อนันตการณ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นางลินลดา เชาว์มนัสโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสิริกุล อนันตการณ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นางลินลดา เชาว์มนัสโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนบ้านแม่คือกรรมการ
2. นายกุญทรัพย์ แสนมงคลโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนบ้านแม่คือกรรมการ
2. นายกุญทรัพย์ แสนมงคลโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายดำรง มาตี๋โรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายดำรง มาตี๋โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายดำรง มาตี๋โรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดำรง มาตี๋โรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายดำรง มาตี๋โรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
4. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายดำรง มาตี๋โรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายดำรง มาตี๋โรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒนโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นางชาริณี เชียงตาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
3. นางเมทิกา วงค์อัญญาโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนร้องอ้อกรรมการ
2. นางบุผา ปานะพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางพรรณี สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละเมียด กันทอินทร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละเมียด กันทอินทร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางพยอม เกษมสิริโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ สุขนิยมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางพยอม เกษมสิริโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขนิยมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอธิป เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
2. นายวุฒิชัย ตุ้ยดีโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
3. นายโยธิน วีระคำโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภาพร ศรีธิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
2. นางชลธิชา ดอยลอมโรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายธนัชชนม์ มาตรระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมั่นชัย เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมั่นชัย เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465 E-mail: nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]