รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง
 
1. นายธนณัฐ  จินดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงอาซามิ  บัวยา
 
1. นางวัฒนา  ประยูรวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงญาดา   วิยาพร
 
1. นางสุพรรณี  สุวรรณใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์มูล
 
1. นางสาวนิรมล  มัทธวรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงเจิม  ปางน้อย
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายทัตพล   ฤทธิ์ลัคนา
 
1. นางสมพร   รุ้งวิจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงนิภัทร์ทรา  แผนเสือ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. นางสาวอรปรีดา  ชัยอินทร์
 
1. นางพัชรินทร์  ช้างน้อย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงปริญญา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางดารุณี  เครือคำอ้าย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  กุศล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายภูวดล  แก้วราช
 
1. นางสาวภาสินี  ธิศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กชายธนพนธ์  พลอยเหลือง
 
1. นางวิเชียร  ขิงหอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
 
1. นางจินตหรา  พร้าวไธสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายกฤตธรรศ  เพ็ญสุริยะ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  แก้วเบี่ยง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นางสรวงสุดา  บุญเรศ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กหญิงรสิตา  วงเกิด
 
1. นางประไพ  แสงเปี่ยม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย
 
1. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกฤษณา   ประสิทธิการ
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวบัวรอง   แก้วเป็ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เวลา
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงฟ้าไส  พันธ์ุชัย
 
1. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แก้วสอาด
 
1. นางพเยาว์  ลีลา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นางปรียา  ชุ่มกมล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายซื่อ  ลุงจิ่ง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กชายเมฆา  จุฑาเศวต
 
1. นางรักษ์ตะวัน  อุดมวัฒนกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงญาราวี  ใจเปรมปรีดี
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงดวงพร  ยอดสำเภา
 
1. นางอุไร  วงษ์นาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายอังชนะ   นุ่มรุ่ง
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงวันดี  นานคำ
 
1. นางเรณู  เขียวอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   แว่นแก้ว
 
1. นางสาวพรรณทองนาค  ทับทิมงาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนศิลปกร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ
 
1. นางลัดดา  สุขคง
2. นายวีระยุทธ  ขอบเมืองฮาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกุลนัฐดา  กดนอก
3. เด็กหญิงเปมิกา  แสนนอบน้อม
 
1. นายชัยเล็ก  ใจวงศ์
2. นางอัจฉรีย์  เวียงดาว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงสุชานรี  ทัศนา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูเมือง
3. เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก
 
1. นางธนิกานต์  ศรีทอง
2. นางสุภัทรา  สิงหเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
2. เด็กหญิงณัชชา  จารีต
3. เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
 
1. นางนฤมล  เรือนคำ
2. นางอารีรัตน์  บุตรราช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชาลิสา   อั้งอารีย์
2. เด็กหญิงบารมิตา   หวานจริง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
 
1. นางปรานอม  ปรากฎวงศ์
2. นางจิราภา   ทั่งเชียงใหม่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงธิติกานต์  แสงดี
2. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ชุมภู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บ้านนาพรชัย
2. เด็กชายพนารักษ์  กาขัน
3. เด็กหญิงระวีวรรณ  เถินตรง
 
1. นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม
2. นายสุรพันธ์  สุรินธิวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุโรพันธ์
2. เด็กหญิงพิยดา  ดำดง
3. เด็กหญิงภารดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  งามเมือง
2. นางสาวพรนภา  เขียวอาสะวะ
3. นางสาวเงิน  ลุงหริ่ง
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หาญประกอบสุข
2. นางพรรณศรี  โมราราย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธัญญะ
2. เด็กชายพฤนท์เดช  สุทธิ์ด้วง
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นายนิคม  เตชนันท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนัทธิดา  จรรยา
 
1. นางอรสา  สุภาวงศ์
2. นางณฐมน  ศรีเลสินธุ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ยาใจ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีสมุทร
 
1. นายอริยธัช  รพีกาญจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงชญานี  แม่เกศินี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ปอนคำ
 
1. นายประดิษฐ์  หลวงชื่น
2. นางสาวจันทกานต์  เฉลิมพงษ์วรกิจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. นางสาวคำ  แก้วคำ
2. นางสาวอาริษา  ทาม้าดี
 
1. นางนันทกรานต์  สมศรี
2. นางรัชนี  ดะนัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกรกนก   ติยะสันต์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   เขม้นเขตการ
 
1. นางสาวอุบล  ซิวตาวงศ์
2. นางหนึ่งฤทัย   ทองนามอญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิณรีธ์  รัตนอักษรศิลป์
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  เต็บปัญญา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายพบธรรม   ตันอารีย์
 
1. นางลลนา  พิลึก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
 
1. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
 
1. นายกันต์ชาคริณ  ใยสวรรค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พึ่งมิ่ง
 
1. นางอภิญญา  ยุทธรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงดาริกา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางทิพาพร  เจือกโว้น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายรังสิมันต์ุ  คำตื้อ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงวริศรา  สุขสุม
 
1. นางสาวสุพรรษา   ธรรมสโรช
2. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กล้ากสิการณ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  โมกขะศักดิ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทับทิม
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ใจสอนนา
2. เด็กชายยศพล  สุรางวัด
3. เด็กหญิงวรรัตน์  พุทธกุลนัง
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
2. นายนวนพ  ระมาศจาย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ก๋าคำ
2. เด็กหญิงดรุณี  บร่าต่อ
3. เด็กชายอภินัทธ์  วังลึก
 
1. นางลภัสนันท์  การดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พงศ์สกุลการ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายนันธวัช  คงเทศน์
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินทร์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  จะรวมรัมย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เทียรเงิน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำรังษี
 
1. นายบรรจง  จิณเสน
2. นางจงจิตร  จิณเสน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงวณิดา  ยานะจิตต์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน
3. เด็กชายไชยภพ  ฟองสุภา
 
1. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
2. นายกฤษณ์ศราวุฒิ  เหลี่ยมดี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช
3. เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ภัทรวรเมธ
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ภัทรวรเมธ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฮวดหอม
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  พูลสุวรรณ
 
1. นางสาวธนาภา  วานิชพิพัฒน์
2. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญภิพบ
3. เด็กหญิงอรทัย  พิศจาร
 
1. นางสุภาวรรณ  บุญตา
2. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจันทรา  ฉินหมี่
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ยีซอ
3. เด็กหญิงนันทิพร  สมคิดวิไล
 
1. นางสาวภัทรภร  วงศ์แก้ว
2. นางสาวอนงนาฏ  ใบแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายดนุพร  วนากิจรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชมชิดพนา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำแก้ว
 
1. นางวริสรา  บวรธนทรัพย์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กหญิงนรินทร  ทองเพชร
2. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ตาวงค์ษา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศอนันต์
 
1. นายหยินฝัด  แซ่คู
2. นายสัตยา  สนิท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  เสือเขียว
2. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
2. นางพรทิวา  ช้างปลิว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชูเกียรติ   ก๋าอินตา
2. เด็กชายเดชานนท์  ยาสมุทร
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กหญิงฝนพรรษา  ธรรมธิ
2. เด็กชายวัฒนา  ก๋าโยแว่น
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สวาสดิ์พันธ์
2. นางสาวเกวลี  ศิริแสน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เดชภักดี
2. เด็กชายมติครรภ  คล้ายทอง
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
2. นางชุติภา  บริบูรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
 
1. นางสุพรรณ  มณีวัฒนเศรษฐ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่เตียว
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงฐิติมล  โสดา
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองแท้ 1. เด็กชายรณชัช  เนียมเปี่ยม
 
1. นางนิยตา  ทองเถาว์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิโรจน์   โพธิ์ระย้า
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงเพียรพร  สีฟอง
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. นายวิศรุต  ขันไชย
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายธนธร  งานสุจริต
2. เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์
3. เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร
 
1. นางสาวนิศา  นาคนิยม
2. นางสาวนิศา  นาคนิยม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  สีทำมา
2. เด็กหญิงพุธิตา  พูนทองพันธ์
3. เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง
 
1. นางมะลิวรรณ  วงศ์พิริยะวาทิน
2. นางขวัญใจ  ตรีจักร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติ  ช่อไชยกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  สองเป็ง
3. เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นางสาวบุญเเถม  ทองคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงจิราพร  มีบุญ
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  อินทร์ประสาท
3. เด็กหญิงอินทิรา  ดีแจ่ม
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
2. นายธวัชชัย  ทับทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจริยา  อภิสุภาพ
2. เด็กหญิงบูรณาพร  สาลีคำ
3. เด็กหญิงอิษฎาอร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ช่วยเพ็ญ
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  คมขัน
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวมาก
 
1. นางพิชญา  ทัพประดิษฐ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญมงคลชัย
2. เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ
3. เด็กชายศุภณัช  สุพรรณสาร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สาระพิน
2. นางนรวรรณ  ดีอาจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงอรจิรา  ปัณฑรนนทะกะ
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
2. นางสาวณิชชาภัทร  ขันทะบุตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงนันทิชา  ปากหาญ
2. เด็กหญิงพิมชนก  เอกนันทา
3. เด็กหญิงอังครา  ยอดยืน
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทิชา  อินทร์นิ่ม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทัพมาก
3. เด็กหญิงนราพร  เทศขำ
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. นางสาวจารุณี  รัตนอินทร์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาววนิดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสภา
2. เด็กชายธนากร  เสืออินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เผ่าโหมด
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายวิทยา  แพงทอง
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พรมเผือก
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อ่วมบุญ
3. เด็กชายนิธิพัทธ์  กล่อมยิ้ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรชัยวัฒน์
2. นางพัชรี  สุดจิตต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กชายธีรภัทร  เนตรสุวรรณ
2. เด็กชายนพกร  กันทากาศ
3. เด็กหญิงพรลภัส  จ่างคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  นันตาเวียง
2. นางสาวชลธิชา  บุรีรัตน์ศรีสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายลุกะ  เหม่อโป๊ะ
2. นายอาทิพย์  ยี่ยู
3. นายเซลามี  เหม่อโป๊ะ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
2. นางสาววรรณิกา  ยานะธรรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยเทพ
2. เด็กหญิงนีรชา  ฝนบริบูรณ์
3. เด็กหญิงวารี  จงจิตรเสรี
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงวรรณิภา  กรมเวช
3. เด็กหญิงอารดา  กุลประเสริฐ
 
1. นางสาวนพประภา  ธรรมดา
2. นายมนู  แก้วมี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรกองแดง
2. เด็กหญิงเคททิ  ชัยรินทร์
3. เด็กหญิงเจสสิกา  ชัยรินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นายกฤษณะ  เสมพงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช้างคำ
3. เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์
 
1. นางสาวอมรวดี  บุญมา
2. นางรัชดา  รสฉ่ำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงณัฐมนท์  พรหมจารีย์
2. เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  คำจ้อย
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฟองตา
 
1. นางพนิดา  กอรี
2. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพ็ชรวารินทร์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
3. เด็กหญิงนิษญา  พูลทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวสลิลรัตน์  วรรณสอน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงอารียา  เทียนช้าง
2. เด็กหญิงอำพร  พรมมา
3. เด็กหญิงแทน  แสงสังวาล
 
1. นางสาวศรัญญา  เตชะวงศ์
2. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เสาปันนา
2. เด็กหญิงทรายทอง  นันทะยา
3. เด็กหญิงอภิชญา  คันธะวงศ์
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์
2. เด็กชายอรรจกร  วงษ์อนันต์
 
1. นางจันทนา  สอนกองแดง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์
 
1. นางกรรญาณี   บุญสุทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายอนันต์  เลิศล้ำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  เนื่องอุดม
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. นายจิรกิตติ์  ตันฟุ่น
2. เด็กชายมนัส  พงษ์สรรพัง
 
1. นางพจนารถ  สิทธิชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมณี
2. เด็กชายวิชาญ  ชัยโก
 
1. นายพิสิฎฐ์  แสงอบ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1. เด็กชายยุลานันท์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายสัญญา  อุ่นถิ่น
 
1. นายชีวิน  หน่อแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1. เด็กชายอนุชา  พาดา
2. เด็กชายอนุชิต  พาดา
 
1. นายวีระ  อ่อนพรมราช
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายน้อย  ลุงทุน
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายชานหม่อง  ลุงติยะ
2. เด็กหญิงเกษณี  แซ่คั้ว
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  คำฝั้น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มียวน
2. เด็กชายภูนิวัฒน์  นุชชม
 
1. นางสาวกาญจนา  ถมใย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กชายปฏิภาน  จันทร์แสนสวย
2. เด็กชายพลวัตร  จันทร์แสนสวย
 
1. นายพิภพ  โพนสาลี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายธนกร  บุญเพชร
2. เด็กชายสิรภพ  กมลาไสย์
 
1. นายไพโรจน์  บุญยิ้ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธีรเดช   มั่นประสงค์
2. เด็กชายอธิภัทร  คอคง
 
1. นายสมชาติ   พุ่มรส
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายธนพล  อ่อนทอง
2. เด็กชายนรวิชญ์  ศิริพงศ์
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายอนุชิต  เข็มสำฤทธิ์
2. เด็กชายโกวิทย์  ฮวดศรี
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนสงคราม
2. เด็กชายธวัชชัย  จิตรมา
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. นายจักรกฤษณ์  สอิ้งแก้ว
2. นายชนาธิป  เหลี่ยมศรี
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันหมวก
2. นายเลิศศิลป์  ทองสุระวิโรจน์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนพนาพร
2. เด็กหญิงชยานันท์  จารุทยากรกุล
3. เด็กหญิงพรไพลิน  นิพัทธ์พงศ์สิริ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรัทธา
5. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรัทธา
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
2. นางสาวประไพพักตร์  สุวรรณโน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก   เปลรินทร์
2. เด็กหญิงนันทสิริ  ติ๊บงา
3. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ   ใจอ้าย
4. เด็กหญิงวรรณสรณ์   วรรณวิจิตร
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์   โอสถานนท์
 
1. นางสาววรดา  ตันทิวัตถ์ณิชกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป  แจ่มใส
2. เด็กหญิงณิชากร  บูรณะพันธ์
3. เด็กหญิงนิรดา  ริตเม่น
4. เด็กหญิงรัตนกุล  มูลเงิน
5. เด็กหญิงไอริสา  สร้อยศรี
 
1. นางสาวสุนันท์  แสงทอง
2. นางสาวมัณฑนา  คำใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงปริม  เปรมสุข
2. เด็กหญิงพนัชกร  กันหา
3. เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ
4. เด็กหญิงวรินยุพา  สุริยนต์
5. เด็กหญิงศิรดา  รักเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ   ช่างสอน
2. นางวินัย  ทันเรือน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพลา
2. เด็กชายปวริศร์   ผันศรี
3. เด็กหญิงสวิตตา  อุดรวัฒน์
4. เด็กหญิงสุชานาถ  พรมใจ
5. เด็กหญิงเดือนรัตน์  บุตรดาบุตร
 
1. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
2. นางพรชนก  ชุ่มตา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง
2. เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล
3. เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร
4. เด็กหญิงมาไดคะ  ฮะระ
5. เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์
 
1. นางจารุณี  ไชยถาวร
2. นางอุบล  สว่างวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  พันธุ์ไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชชา  กาหยี
3. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่อุง
4. เด็กหญิงภัสรา  เพชรวิบูลย์
5. เด็กหญิงอภิวดี  คงคะดี
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางสอาด  คงเปี่ยม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันพนาคีรี
2. เด็กหญิงนงนุช  รวิพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงพรธิดา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงวาสิตา  สัตยมิ่งมงคล
5. เด็กหญิงศรุตยา  สังวรศิลปชัย
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนะแหง่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์
4. เด็กหญิงแสงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงโนรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายณัฐภัทร   อินตานวน
2. เด็กชายภีมวัศ   น้อยวงศ์
3. เด็กชายสรวิชญ์   ประอินทร์
4. เด็กหญิงสิรินทรา   มีใจดี
5. เด็กชายเอกรวิศ   จักก่ายี่
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นางสุพิชญา  ภัทรางกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1. เด็กชายคมน์ศักดิ์  แสงทองพนา
2. เด็กหญิงชนัญญ์พัทธ์  โพธิ
3. เด็กหญิงชลนา  เจริญธัญญพร
4. เด็กชายธราเทพ  เงินสุดใจ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นางพิมพ์กานต์  เทพวงศ์
2. นางศศิวิมล  แสนอุนันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  อรชร
2. เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
3. เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์
 
1. นางพรสวรรค์  ฐานะกอง
2. นางกุหลาบ  การเก็บ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จำปา
2. เด็กหญิงจาฟียา  จินามา
3. เด็กหญิงจารวี  มังกรณ์
4. เด็กหญิงชนิศา  ทองเจือ
5. เด็กหญิงพีรดา  จงสุขสันติกุล
 
1. นางปรานอม  ปทุมวิง
2. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สมบูรณ์
2. เด็กชายถิรวิทธ์   วงษ์เดือน
3. เด็กชายธนวลัญช์  ปัญญาเป็ง
4. เด็กชายนิธิกร  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงนิศารัตน์   นวลมา
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นางสาวประภัสสร  ตันกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1. เด็กหญิงจิรดา  เปรมทวีกุล
2. เด็กหญิงฟอง  แสงอ้าย
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทองบัว
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ส่างซู้
5. เด็กหญิงหลาวมอญ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพูลศิริ  สุริยาสัก
2. นายพิพัฒน์  เมธีรัตนกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  แซ่เอี้ยว
3. เด็กหญิงพชรพรรณ  กันทา
4. เด็กหญิงวันทนี  อุโมง
5. เด็กหญิงวิไลพร  มอยมา
 
1. นางอัญชลี  ไก่งาม
2. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ทองเชิด
2. เด็กหญิงนุชนาถ  บุญชื่น
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แพ่งเมือง
4. เด็กชายวุฒิชัย  อินคำ
5. เด็กหญิงเตือนจิตร  พึ่งอินทร์
 
1. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
2. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  นิยมทศ
2. เด็กหญิงนิสา  ไพรจำเริญแก้ว
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยอนุพงษ์
4. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิน
5. เด็กหญิงลีลาวดี  ตำลึงทองกุล
 
1. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
2. นายวรกิจ  ทากี้
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  บุตรภราดร
2. เด็กหญิงพฤกษา  เจตจำนงเลิศ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มีชัยอนันต์
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ทุมพันธ์
5. เด็กชายสิทธิกานต์  วิมานโอฬาร
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
2. นายอาทิตย์  ประสาเนตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   จันทนุปาน
2. เด็กหญิงพรณัชชา   ทองสกุล
3. เด็กหญิงยุพเรศ  ต๊ะคำ
4. เด็กหญิงอรณัญช์   กิ่งสวัสดิ์
5. เด็กชายอิงครัตน์   สายเกิด
 
1. นางสายฝน   สายเกิด
2. นายรุติพงษ์   สายเกิด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายนัครา  สาถิตย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เฟื่องแก้ว
3. เด็กชายพัทธดนย์  บัวอินทร์
4. เด็กชายศาสนา  แสงสุข
5. เด็กชายเจษฎาพร  ไวธัญญกิจ
 
1. นายวุฒิไกร  สีอูด
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายทักดนัย  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงพิมดาว  นาเกี่ยว
3. เด็กหญิงมธุรส  แซ่เล้า
4. เด็กชายวีรวัส  มุกดาสวรรค์
5. เด็กชายวีรวุฒิ  มุกดาสวรรค์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลึก
2. เด็กหญิงบุญญิศา  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงปานธิดา  เขียนประเสริฐ
4. เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
5. เด็กชายศุภชัย  แก้วเทศ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงกฤติกา   วอพะพอ
2. เด็กหญิงปวีณา    จะหละ
3. เด็กหญิงมลทิรา   ประเสริฐสงบสุข
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร    เกิดพนา
5. เด็กหญิงสิริวรรณา    แซ่ลี
 
1. นางสาวกัลยา   วงค์วรรณ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวลอยลม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกิตติภณ   บุญศรี
2. เด็กชายขจรศักดิ์   พางาม
3. เด็กชายชานนท์   รักซ้อน
4. เด็กชายณัฐนนท์   วิชเดช
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีสมัย
6. เด็กชายทรรศนัย   บุญสนอง
7. เด็กชายธนดล   ศาลา
8. เด็กชายธนวัฒน์   กันสาด
9. เด็กชายธนัท   ปั้นมูล
10. เด็กชายธีรพันธ์   จันทร์แก้ว
11. เด็กชายพชร   ชื่นในโชค
12. เด็กชายวรายุทธ  เกิดกรุง
13. เด็กชายสหรัถ  สวัสดี
14. เด็กหญิงสุภามาส   เอี่ยมละออ
15. เด็กชายองอาจ   ดอกบานเย็น
16. เด็กหญิงเกตุศิณี  บุตรทอง
17. เด็กชายเก่งกล้า   แก่นสี
18. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   ตรีนนท์
19. เด็กชายเมธา  มาบัว
20. เด็กชายไพรวัลย์   ไผ่พงษ์
 
1. นายจิตกร   สมาคม
2. นางภัคจิรา   สมาคม
3. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
4. นายกิตติศักดิ์  จันทร
5. นางปภาณิน  อินทรไพศาล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกชกรณ์  หอมไกล
2. เด็กหญิงกชวรรณ  โพธิหงษา
3. เด็กชายกวินท์  พิสุทธิพจน์
4. เด็กชายคุณานนต์  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงจิรัชญา  เลิศคชลักษณ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงค์เวียน
7. เด็กหญิงชนกนาถ  เวทย์ทินนัน
8. เด็กหญิงชลพิจารณ์  กรัณย์ธนพล
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาวทอง
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภารัตน์
11. เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญชื่น
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำเขียว
13. เด็กหญิงบุษบัณณ์  แก้วตา
14. เด็กหญิงประวีร์ณพัชร  จ้อสูงเนิน
15. เด็กหญิงฝนทอง  แซ่เอียง
16. เด็กหญิงภัทรธิชา  อินต๊ะแก้ว
17. เด็กหญิงภูษิตา  ภูคงทอง
18. เด็กหญิงวรัญญา  ขันทะจิตร์
19. เด็กหญิงสุกฤตยา  สถิติรัตน์
20. เด็กชายอภิชัย  พงค์ตัน
 
1. นางสาวฐาปนี  เวทย์ทินนัน
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
3. นางวราภรณ์  คำวังพฤกษ์
4. นางศรีดา  สีมี่
5. นายปฏิพล  เตจินะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงกฤตยา  อานุ
3. เด็กชายจักรภพ  ยืดยาด
4. เด็กชายชนาธิป  เลขที่
5. เด็กหญิงชุมพูนุท  เทพพิพิธ
6. เด็กชายธีรยุทธ์  เพราะมือ
7. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เสาร์แก้ว
8. เด็กหญิงพรญาณี  โพ๊ะสูงเนิน
9. เด็กชายพิศรุต  รักสถาน
10. เด็กหญิงภัณฑิรา  จำชาติ
11. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  วางโต
12. เด็กชายรัชพล  ซอแบก
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วาวแวว
14. เด็กชายฤทธิชัย  ชัยวงศ์
15. เด็กหญิงสาวิณี  หริ่มฉ่ำ
16. เด็กชายอดิศร  เข่งปลา
17. เด็กชายอภิชาต  ใจยะ
18. เด็กชายเจษฎา  อัดจันทึก
19. เด็กหญิงแคทรียา  พาแขะ
20. เด็กชายโมทนา  ซอเซอ
 
1. นายนัทธ์ณรงค์  กันทะเสน
2. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
3. นางสาวโชสิญาณ์  วิเคียน
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์
5. นางพรทิพย์  มัชชะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายกวิน  กัมปนาทสิริกุล
2. เด็กหญิงกัลยาณี   หาญปราบศึก
3. เด็กหญิงชญานิศ  ศักดานิรชร
4. เด็กชายณัฐพงศ์   รังสรรค์ภิรมย์
5. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
6. เด็กชายทัพพ์   กัมปนาทสิริกุล
7. เด็กชายธนกร   บุญมีเมธา
8. เด็กหญิงธนิสา   ไพโรจน์ประภา
9. เด็กชายธิพงษ์   ชัยชนะงาน
10. เด็กชายธีรภัทร   คีรีประสิทธิ์เวช
11. เด็กชายธีราทร   เทวาอุปการ
12. เด็กชายธีรเดช   ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กหญิงนันทิพร  เฉลิมรื่นรมย์
14. เด็กหญิงบุญทิวา   ศักดานิรชร
15. เด็กหญิงประลิตา  เด่นมโนธรรม
16. เด็กชายภานุภัทร   ผลรัฐผจัญ
17. เด็กหญิงวลีพร   รังสรรค์ภิรมย์
18. เด็กหญิงวลีพรรณ  รังสรรค์ภิรมย์
19. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
20. เด็กชายเฉลิมพล   รังสรรค์ภิรมย์
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวสุนทรี  ดวงศรี
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวพันธนีย์   ถิ่นพนาสุข
5. นางสาวภัทรลภา  นาวรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายกษิดิษ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกาญจนีย์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายธนดล  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงรัตนา  ยืนยงคีรีมาศ
8. เด็กชายวรชิต  ยังพงษ์พันธุ์
9. เด็กชายวิโวฒ  แซ่ย่าง
10. เด็กชายศตวรรษ  เลาจาง
11. เด็กชายศิลา  นิธิเมธา
12. เด็กชายศุภชัย  เลาว้าง
13. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
14. เด็กชายสรวิศ  แซ่ว่าง
15. เด็กชายเกษม  แซ่ซ้ง
16. เด็กชายเน้ง  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ว่าง
18. เด็กชายเรืองวิทย์  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
20. เด็กชายไกรสร  วิชยาลัย
 
1. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
3. นางสาวพจนา  นาคปูน
4. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายกชพงค์  จงใจ
2. เด็กชายกฤษฎากร  ธรรมสอน
3. เด็กชายกฤษณะ  อุดทาคำ
4. เด็กชายกิติชัย  ทาอาสา
5. เด็กชายจักรีพันธ์  อุดทาคำ
6. เด็กหญิงจิราภา  สมกันทา
7. เด็กหญิงณัญจนา  ใจอินถา
8. เด็กชายธนบัตร  แก้วลังกา
9. เด็กชายธนวัต  ใจใหม่
10. เด็กชายธวัชชัย  ใจบุญมา
11. เด็กชายนภัสกรณ์  ประเสริฐภักดิ์
12. เด็กชายนเรธร  ขัดผาบ
13. เด็กหญิงปานวาด  พิณพงษ์
14. เด็กชายพัชระพงษ์  ฟูเอี้ยง
15. เด็กชายภูริภัทร  อุดทาคำ
16. เด็กชายรัฐภูมิ  จอมใจ
17. เด็กชายวุฒิภัทร  ฟูกัน
18. เด็กหญิงศิรดา  ใจใหม่
19. เด็กชายอภินันท์  กวยทา
20. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชุ่มธิ
 
1. นายณัฐนันท์  จันทร์ตา
2. นายสมาน  คำปวน
3. นางสุมารัช  คำปวน
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณาพร  อินบุญส่ง
5. นางสุจิณณา  วัฒนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์คลัง
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   พงษ์คุณ
 
1. นางสาวภาณี   แสนเสนาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายพันทวี  กลั่นแฮม
 
1. นางสาลี่  คงนาค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กชายอรุณ   พวงทอง
 
1. นายเฉลิมพล   ชมพิกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา
 
1. นางณิชาภัทร  กิติมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายนฤดล  เจริญชน
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงกชนันท์  -
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ยาเถิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบค่อม 1. เด็กชายธีรภัทร   ม้าวทุ่งตัน
2. เด็กหญิงอรณิชา   หวานมีรส
 
1. นางสาวประภัสจิต   เตชะ
2. นางสาวมณฑกานต์   อินกาวี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์   ลิลเยียดอห์ล
2. เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางมณีพันธุ์  สมมีชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกฤษฏ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์
2. เด็กหญิงเบญญาภา   แสนคำป้อ
 
1. นางมานิตา   อุชชิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายภานุพงศ์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงศศิประภา  ทองทา
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางวิลาวรรณ  ทองทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงสุรางคนา  เขม้นกิจ
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางสมหมาย  สวรรค์พัฒนกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คักกันหา
2. เด็กชายธัญเทพ  บุญเรือง
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สงมา
 
1. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
2. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายชัยมงคล  พรมดี
2. นางสาววิไลลักษณ์  ต้นวงค์
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
2. นางรัศมี  ครองสิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายชัชชัย  แสงใส
2. เด็กหญิงพิยาดา  โสขำ
 
1. นางสุภาพร  ถาวรศักดิ์
2. นางสมคิด  บุญมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรวิริยะ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหลืออ่อน
3. เด็กหญิงดากานดา  สถาพร
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ซีโฮ่
5. เด็กหญิงพันธิตรา  พลูเพชร
6. เด็กหญิงวศินี  คำสมัย
7. เด็กหญิงวัลยา  แสงบุญส่ง
8. เด็กหญิงวิมพืวิภา  พ่วงพลับ
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีกาญจนทรัพย์
10. เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์
 
1. นางกิตติยา  วรประวัติ
2. นางวรรณพร  บัวเงิน
3. นางชมภูนุช  ดีพร้อม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุศลิน  ยาใจ
2. เด็กหญิงณิชญ์กานต์  พลหาญ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาคำ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม
5. เด็กหญิงนิรดา  ยารวง
6. เด็กหญิงปพิชญา  จันพยับ
7. เด็กหญิงพรรธิษา  ยาสาร
8. เด็กหญิงศรินทรา  มุกดาหาร
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปัญญาศิลป์
10. เด็กหญิงอารียา  เฮงตระกูล
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
2. นางรัตติกาล  คงประหยัด
3. นางสาวอทิตา  อินต๊ะชมภู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงกชกร  โอดกระโทก
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำอ้าย
3. เด็กชายธนดล  โฉสูงเนิน
4. เด็กชายนนท์ชัย  ลุงแก้ว
5. เด็กชายภานุวิชญ์  สมใจ
6. เด็กหญิงรดาพร  แซ่เฉิง
7. เด็กหญิงวรัญญา  ซุ้นสุวรรณ
8. เด็กชายศิริวัตร  แก้วสุวรรณ
9. เด็กชายสิทธิชัย  แจโพ
10. เด็กหญิงเสาวลี   ลุงคำ
 
1. ดร.ฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
2. พระมหานพดล  อกิญฺจโน (สุคำ)
3. พระบรรณวิชญ์  ปณณวิชโช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพร  สารพล
2. เด็กหญิงกวิศรา  สารมี
3. เด็กชายจิรเมธ  รัตน์ชัยศิลป์
4. เด็กหญิงชนากานต์  การินธิ
5. เด็กชายชยุต  ตาคำ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวงศ์
7. เด็กหญิงพัทธมน  จินะราช
8. เด็กชายภัทรพล  คำฟู
9. เด็กชายภูวเนศ  สิทธิชัย
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  วุฒิกรณ์
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางจารุวัลย์  จินะราช
3. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกัญสมาพร  ห้าแสน
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีชัยมูล
3. เด็กหญิงนวพรรษ  นามแก้ว
4. เด็กหญิงนันทิวา  อุดเต็น
5. เด็กหญิงนิรมล  จุ้มเขียว
6. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
7. เด็กหญิงศลิษา  รัตนพงค์
8. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ต๊ะตา
9. เด็กหญิงอังคณา  นาภี
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  หิรัญรัตน์
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
3. นางพวงผกา  แก้วจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ตาไว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ดวงมะโน
3. เด็กหญิงดาวนภา  จี่มุข
4. เด็กหญิงพรนิภา   บุญล้อม
5. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมั่น
6. เด็กหญิงภัทรวดี   หิงไธสง
7. เด็กหญิงรุ้งดาว  สิทธิหาญ
8. เด็กหญิงวรรณษา  พันสาย
9. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ปั้นปลือ
10. เด็กหญิงเพลินพิศ  ไต่ครบุรี
 
1. นางวสี  ชนะภัย
2. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
3. นางสาวชนาภา  แพงทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  การะเวก
3. เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม
4. เด็กหญิงดลยา  ประสานวงษ์
5. เด็กหญิงนิษา  ใจอ่ำ
6. เด็กหญิงน้ำทอง  ภูแม่น้ำ
7. นายยุทธพิชัย  อินเมฆ
8. เด็กหญิงรักษิณา  รอดกสิกรรม
9. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
10. เด็กชายสราวุธ  ใจกล้า
11. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
12. เด็กหญิงสุมิตรา  ดีผ่อน
13. เด็กหญิงอภิชญา  โชติรัสสะ
14. เด็กหญิงอรทัย  นุ่มเกลี้ยง
15. เด็กหญิงเกศินี  อัชรา
 
1. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
2. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
3. นางนิภาภร  สงฆ์คุ้ม
4. นางสาวนิตยา  ขอนทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ย้า
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภา  แซ่มัว
4. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ซ่ง
5. เด็กหญิงปอซัว  แซ่เฮ่อร์
6. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่มัว
7. เด็กหญิงมัญชลี  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงวราพร  สว่างธนานันต์
9. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เท่า
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี
11. เด็กหญิงสุขสกุล  แซ่ลี
12. เด็กหญิงอัญชลี  ลีรัตนวิโรจน์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยศิริราษฎร์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์   แซ่จั้ง
15. เด็กหญิงเดือนตะวัน  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นายทินกร  มุกดาสวรรค์
3. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
4. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำติ๊บ  เทพรักษา
2. เด็กหญิงจินจิดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงปนัดดา  ซีหมื่อ
5. เด็กหญิงปวิตรา  พงค์ทวีชัย
6. เด็กหญิงพรทิพย์  อายิกู่
7. เด็กหญิงพิมพรรณ  แซ่จาง
8. เด็กหญิงภัทรียา  เขียวอ่อน
9. เด็กหญิงรุ่งจิรา  ลามืออากู่
10. เด็กหญิงวีนัส  พระพรเลิศ
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  อินทร์บุญ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่วยยือ
13. เด็กหญิงหม่อหล่า  มาเยอะ
14. เด็กหญิงหอมนวล  ลักธรรม
15. เด็กหญิงแพรวา  วงค์คำ
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นายภัทรวุธ  พ้นภัย
3. นายคนองเมฆ  สุทธศิลป์
4. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชมภู
4. เด็กหญิงชาลิสา  ชยางกูร ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
6. เด็กหญิงทับทิม  คำจันทร์
7. เด็กหญิงนริศรา  ราชอภัย
8. เด็กหญิงพัชรพร  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงมนภรณ์  ตาน้อย
10. เด็กหญิงรวีพรรณ  มองการณ์ไกล
11. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
12. เด็กหญิงศุภนิดา  คำเมือง
13. เด็กหญิงสุธารัตน์  ยาวิชัย
14. เด็กหญิงสุภัสรา  วงค์บุญธรรม
15. เด็กหญิงอริสา  แสนกาบ
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางโรจนา  รีรักษ์
4. นางสาวภัคนันท์  พรหมฤทธิวงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องตาที 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เพ็งสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรพงษ์   งามเขียว
3. เด็กชายชุติพนธ์   พรมณี
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ลีแก้ว
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์ขานอาจ
6. เด็กชายธนโชติ   กุละคำแสง
7. เด็กชายบัณฑิต  ประดาพล
8. เด็กชายพงศกร   หนูวงษ์
9. เด็กชายภาณุวัฒน์   แสนนอก
10. เด็กชายมงคลศักดิ์   เกษสิมลี
11. เด็กชายศุภวิชญ์   ธิลา
12. เด็กชายอนุชา   อ่อนตาแสง
13. เด็กชายอนุชิต  พงษ์ษา
14. เด็กชายอัมรินทร์  สอนนอก
15. เด็กชายเชิดชัย   บุญช่วย
 
1. นายสุทธิรักษ์   โฮนอก
2. นางสาวสมควร   กลทิพย์
3. นางสาวรัตนา   กลทิพย์
4. นางสาวภัณฑิรา  ไกรษร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงดรัลพร  สายปัน
3. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วก้อน
4. เด็กหญิงธนีวรรณ  พงศ์เชียงเงิน
5. เด็กชายธารพระกร  ใจทาหลี
6. เด็กหญิงปรีลดา  สมุทธวงค์
7. เด็กชายปวีร์  ปินฑศิริ
8. เด็กชายปิยกมล  เครือดวงคำ
9. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
10. เด็กหญิงอริษา  จันต๊ะจี๋
11. เด็กหญิงอุษณิษา  วงศ์ฟู
12. เด็กชายเทพพร   กรจรานุพงศ์
13. เด็กชายเทวา  กรจรานุพงศ์
14. เด็กหญิงเบญญาภา  เปียกสันเทียะ
15. เด็กชายเมธาวี  ศรีปินตา
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นางจันทร์ศรี  วิรุณวราทิพย์
3. นางเทียมจันทร์  วงศ์นันตา
4. นางเพ็ญศรี  ศิริชยพงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  แถลงเอื้อ
2. เด็กหญิงปภานันท์  ทาแจ้ง
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นายธานัท  หงษ์โม่
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกัณตภณ  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี
 
1. นางชลธร  แกล้วกสิกรรม
2. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
2. เด็กชายอธิปไตย  ใจซื่อ
 
1. นางสาวประทุมวรรณ์  อุ่นเรือน
2. นายชาลี  มณีชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. นางสาวนิฐิกาญจน์  อิทธิกูน
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์นิโฮม
 
1. นางสาวส่องหล้า   ภักดีวงศ์
2. นายขวัญชัย  อุ่นเอ้ย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี  จีโน
 
1. นายรังสรรค์  วังสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายดนัย  ลุงอุ
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ศิริเศรษฐ์เดโช
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงอริสรา  เรือนตุ้ย
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายเอกภาพ  โสภาแปง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงยุภาลักษณ์  คำทุม
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. นายภคิน  พูลสุข
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรกิตติ์   ถึงสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชัยวงค์
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีพล
 
1. นางจุไลภรณ์  นิภาโยธิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงนลินี  ลุงคำ
 
1. นางไพจิตรา  วงศ์เรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงวรัชยา  กันทา
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายพชรพล   สุกใส
 
1. นางจินตนา   โชติธนะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงวิมาลา  แซ่เฉิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  อินต๊ะแสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กชายเจตริน  มีเดช
 
1. นายพิชิตชัย   ชาวไร่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เต็มจิรวัฒน์
 
1. นางสาวสุทธิพร  สุทธิกาศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. นายธวัตรชัย  ขันวัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. นางสาวเจนจิรา  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร  นากามูระ
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปั้นช้าง
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายธนโชติ  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนมาศ  แจ้งชัด
2. เด็กหญิงธิชาวรรณ  ออมสิน
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ 1. เด็กชายธนภัทร  ลุงหม่อง
2. เด็กชายวีระชัย  จาคา
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนาตอง  มงคล
2. เด็กหญิงวราพร  ใอสอ
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  ใจยา
2. เด็กชายแดง  จะฟู
 
1. นางภัทรินญา  เพชรธนดารินทร์
2. นางเยาวเรศ  เมืองปา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สะเอียบคง
2. เด็กหญิงนรินทร์ธร  สมภาร
 
1. นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
2. นายภานุพงศ์  สวัยษร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. นางสาวหอม   ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงอลิษา  กระกัด
 
1. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
2. นางปาริชาติ  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงชัญญา  ผาด่าน
2. เด็กหญิงผ่อง  ปูดด้าว
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงธิติมา  เขื่อนเป็ก
2. เด็กหญิงธีราพร  ใจปิง
 
1. นายประภาส  จันทรา
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงขันแก้ว  ไทยลื้อ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   วัฒนทรัพย์ไพศาล
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายเก่งกล้า  -
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงสุภัทธิณี  จันดี
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายม่ง   แซ่ลี
 
1. นางสาววไฬญา   แปงถายะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปรียา  สุรินต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  กันธะชัย
3. เด็กชายอนันต์กร  สาแก้ว
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางพัชรินทร์  วรรณชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กชายรตนพล  ทองคำ
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กชายอ่อน  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางวิไลวรรณ  ทิวาศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กชายยี่  ลุงซู้
2. เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
3. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางพนิดา  หมื่นจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กชายวีรภัทร  จันทะคูณ
2. เด็กชายศิริชัย  สุริโย
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  สีหะวงค์
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
2. นายชัยสิทธิ์  แสนประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวจันทร์นวล  โกฏแสง
2. นางสาวนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  อนุจร
2. เด็กชายนลธวัช  แปงอุด
3. เด็กชายเอกชัย  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นายกิตติศักดิ์  มูลเขียน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญคำ
2. เด็กชายธนันชัย  จีนามูล
3. เด็กชายอาทิตย์  ชอบศิลป์
 
1. นางสาวสุนิสา  สมบุญมา
2. นางสาวพัชรี  สิทธา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายประกาศิต  ปิ่นม่วง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แกล้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพนัสพงษ์   ชำนาญวงศ์
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายธาดา  ทวีรัตน์
 
1. นายวัลลภ  แก้วเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายอัครชัย  ตันศิริล้ำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นางฐิตาภา  ปันแปง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายสุวิน  บุตรวงษ์
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทองสุข
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายพีรพล  แสงเพชร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. เด็กชายธนรักษ์  มาเพชร
 
1. นางสาวจันทรา  ดอนชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายภูวนัย   เอมเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขจรคำ
 
1. นายมงคล  ว่องวิกย์การ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงเมทินี   วิชัยวงษ์
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงวิชุดา   ดวงชารี
 
1. นายกีรติ   ภุมร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธ์ุ  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภิชัย  พวงเงิน
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นางสาวมลธิชา  ชูชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงวรัชยา  รอดเครือวัลย์
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โตจีน
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองนุ่ม
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายวรปรัชญ์  แสงพระการ
 
1. นายประเชษฐ  คำปิงชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ชิดจุ้ย
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. นายไทย  คำแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายศราวุธ  โพธิ์ศรี
 
1. นายนพพล  น้อยพ่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายเอนกพงศ์  วิเศษดอนหวาย
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทรมานนท์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. นางสาวเขมวันต์  นิลทอง
 
1. นายจักราช  บุญอิ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายบัณฑิต  เกตุดี
 
1. นายจีระ  ถาวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายวาริพินทุ  อุทวีสาร
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายนัฐพล   เจริญลาภ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายวินัย  อ่อนนุ้ย
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงชิดชนก   ทิศโหล
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายกนกพล  แก้วเกตุ
 
1. นายเจษฎา  โอดเชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงคัทลียา  เลือกกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐวดี  ฉิมพุฒ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงมนพร  เขียวเสวย
 
1. นางศรีรัตน์  สาครินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณา
 
1. นางชญาภา  ไทยสมัคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
3. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
4. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
5. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
6. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
7. เด็กชายศราวุธ  คชลี
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี
9. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก    โตใหญ่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   รุ่งบาง
3. เด็กชายธนากร    เทพโสดา
4. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
5. เด็กหญิงนันทัชพร    ตรงต่อกิจ
6. เด็กชายพีรพัฒน์    อุ่นวงค์
7. เด็กชายพีรพันธ์   กลิ่นมั่น
8. เด็กหญิงรัชนีกร    ทองอยู่
9. เด็กชายวศิน    วรรณรัตน์
 
1. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์    บวบดี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาญสาริกิจ
2. เด็กชายชุติพงศ์  จันทร์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงทวีติยา  แดงบุตร
4. เด็กหญิงนาตยา  ธุมา
5. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์มี
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วราหะ
7. เด็กชายศิกวัส  นาคสูตร
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ปาจิตต์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
2. นางอชิรญา  อนันตรักษ์
3. นางศิริวรรณ  อ่อนเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สาระรักษ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
5. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสงคราม
7. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
9. เด็กชายเอกรัตน์  นนท์ประศาสน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์  พลมาก
3. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายฐิติพงษ์    แจ้งเจน
2. เด็กชายทศพล   คนขำ
3. เด็กหญิงนันธิชา   เต่าทอง
4. เด็กหญิงนีราพรรณ  สระขุนทด
5. เด็กหญิงนีราภา  สระขุนทด
6. เด็กหญิงบุญมา   สุวรรณ
7. เด็กชายพลวัฒน์  ไอทา
8. เด็กชายศรายุทธ   ไล้ทองคำ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชูเฉลิม
 
1. นายศิวนัฐ   น้อยดี
2. นางสาวปนัดดา  สิงห์โต
3. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    บุญไทย
2. เด็กชายจิรายุทธ   คำจันทร์
3. เด็กชายชลชาติ    คำจันทา
4. เด็กหญิงชุตาภรณ์    ชมภูระย้า
5. เด็กชายปภาวิชญ์    เสาร์สีทอง
6. เด็กชายปิติกร    อ่ำรอด
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    บัวด้วง
8. เด็กหญิงมุุฑิตา    น้อยจีน
9. เด็กหญิงวริศรา    พงษ์ตระกูล
 
1. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์    บวบดี
3. นายกฤตภาส  ทองพูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
3. เด็กชายชัยพร  สีสวย
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำกอง
5. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
6. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
7. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
8. เด็กชายพฤกชนันท์  แหลมเทียน
9. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
10. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
11. เด็กหญิงวริษา  เลาะสูงเนิน
12. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
13. เด็กชายศราวุธ  คชลี
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี
15. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางนัฏติยา  บุญประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  นันทโชติ
2. เด็กชายคณิศร  สารี
3. เด็กหญิงจิฬศิกาญน์  หลากจิตร์
4. เด็กชายณัฎฐกร  เอมอิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคแก้ว
6. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
7. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
8. เด็กชายนัทพงษ์  พันแจ่ม
9. เด็กชายนิรุตติ์  สุขสวรรค์
10. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
11. เด็กหญิงปภาวรินท์  แจ้งเมือง
12. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ชัยฉลอง
13. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
14. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
15. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
3. นางสาวจันทนี  ล่องชูผล
4. นายณัฐพงศ์  เพ็ชร์มุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   โตใหญ่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    รุ่งบาง
3. เด็กชายธนวัฒน์    เงินมีศรี
4. เด็กชายธนากร    เทพโสดา
5. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
6. เด็กชายธราเทพ    จูเกษม
7. เด็กหญิงนันทัชพร    ตรงต่อกิจ
8. เด็กชายพงศ์พัทธ์    อ่อนดาบ
9. เด็กชายพีพัฒน์    อุ่นวงค์
10. เด็กชายพีรพันธ์    กลิ่นมั่น
11. เด็กหญิงรัชนีกร    ทองอยู่
12. เด็กชายรัฐภูมิ    พรมเสือ
13. เด็กชายวศิน    วรรณรัตน์
14. เด็กชายอนุชา    สาน้ำอ่าง
15. เด็กชายอรรถพร    อ่อนดาบ
 
1. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์    บวบดี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นายกฤตภาส  ทองพูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ด้วงมูล
2. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
3. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  เจี๊ยบนา
4. เด็กชายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
5. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ชิดจุ้ย
6. เด็กชายนัทธพงศ์  บวบนา
7. เด็กหญิงปภาดา  จุลพันธ์
8. เด็กชายประกาศิต  ปิ่นม่วง
9. เด็กชายประวันวิทย์  แสงประทุม
10. เด็กชายวรเมธ  สุขสมเนตร
11. เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
12. เด็กหญิงศรุตา  สุทธิพงษ์
13. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
14. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
15. เด็กชายเอนกพงศ์  วิเศษดอนหวาย
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
3. นางทวิวรรณ  ฉัตรทอง
4. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจักรชัย    อินทร์กลอง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    บุญไทย
3. เด็กชายจิรยุทธ    คำจันทร์
4. เด็กชายชลชาติ    คำจันทา
5. เด็กหญิงชุตาภรณ์    ชมภูระย้า
6. เด็กหญิงธนวัฒน์  เงินมีศรี
7. เด็กชายธนัท    ขุนด่าน
8. เด็กชายธวัชชัย  แพ่งมิ่ง
9. เด็กชายนรวิชญ์    พรมแว่น
10. เด็กชายปภาวิชญ์    เสาสีทอง
11. เด็กชายปิติกร    อ่ำรอด
12. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    บัวด้วง
13. เด็กหญิงมุฑิตา    น้อยจีน
14. เด็กหญิงวริศรา    พงษ์ตระกูล
15. เด็กชายวศิน  วรรณรัตน์
 
1. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นายกฤตภาส  ทองพูล
4. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พิมพ์ศรี
2. เด็กชายธเนศ  บุญมี
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ยี่เป็ง
4. เด็กหญิงนุก  มาเยอะกู่
5. เด็กชายพิธยา  โชคบริบูรณ์
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  จินดาหลวง
7. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงดี
8. เด็กหญิงมะเมี้ย  ไทยใหญ่
9. เด็กหญิงมาย  คำแสง
10. เด็กหญิงรัชนี  ชัยศรีภูมิ
11. เด็กหญิงศิริญญา  พยัคศักดิ์
12. เด็กชายศิวกร  เจริญ
13. เด็กหญิงสุภาพร  สิทธินุน
14. เด็กหญิงหล้า  สุลิน
15. เด็กชายอาทิตย์  สุขเจริญ
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
2. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
3. นายกริช  อึ้งอภิธรรม
4. นายอภิชาติ  นาเมืองรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตภาส  กำลังเเพทย์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตผล
3. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีฉ่ำ
4. เด็กหญิงพิชญา  ฤทธิชัย
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิชัย
6. เด็กชายพีรพล  แสงเพชร
7. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
8. เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์รักษา
9. เด็กหญิงสู่ฝัน  วัฒนวิกย์กรรม
10. เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงไกร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นายวิทชัย  ป้อมคำ
3. นางสมาพร  ลีัภัยรัตน์
4. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกฤตพล  นารี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขสถิตย์
3. เด็กชายฉัตรดนัย  เบ็งยา
4. เด็กชายตะวัน  แสนคำ
5. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
6. เด็กชายนภันต์วุฒิ  เดชด่าน
7. เด็กชายพลพล  ปุญญฤทธิ์
8. เด็กชายภัทรพล  รัตนเสถียร
9. เด็กชายวรวิทย์  ปัทมคัมภ์
10. เด็กชายวิสันต์ปกรณ์  ใจเที่ยงธรรม
11. เด็กชายศูภณัฐ  อ่อนแตง
12. เด็กชายสุรชา  แสงทองคำ
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
2. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
3. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
4. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายคณิศร  สารี
2. เด็กหญิงจิฬศิกานญ์  หลากจิตร
3. เด็กชายณัฏฐกร  เอมอิ่ม
4. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
5. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
6. เด็กชายนิรุตติ์  สุขสวรรค์
7. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
8. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ชัยฉลอง
9. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
10. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
11. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
12. นายสุธน  ไต่ถาม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นายศุภชัย  ตาทิพย์
3. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
4. นางสาวจันทนี  ล่องชูผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค   ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส   ทองอยู่
3. นายกิจชัย   เจริญเนตร
4. เด็กชายกิตติพงษ์   ประสพหมู่
5. เด็กชายขจรศักดิ์  หมั่นฤทธิ์
6. เด็กชายจิรายุ   สุวรรณเมฆ
7. เด็กหญิงชนิกานต์   มะณีแก้ว
8. เด็กชายนพกร  ทาน้อย
9. นายบัญฑร  เยาวกุล
10. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
11. เด็กหญิงพิยดา   นกนาค
12. เด็กชายสิรภพ  หงษ์เทศ
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายภูวนัย   เอมเทศ
3. นางสาวภิรมย์ศรี   ศรีภิรมย์
4. นางสาวสุชญา  โต๊ะดอนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชาตรี  เกลาโพธิ์
2. เด็กชายทองพูน  กะชัยภูมิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  เริงเขตรกรณ์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  พันตุลา
5. เด็กชายศักดา  กะชัยภูมิ
6. เด็กชายศักรินทร์  ผ่องแผ้ว
7. เด็กชายสุรชัย  ขำกระแสร์
8. เด็กชายอนวัฒน์  ครองหนองแดง
9. เด็กชายอัสนี  สระทองแก้ว
10. เด็กหญิงอาริยา  แสนสมบัติ
11. เด็กชายเรวัติ  มงคลยิ่ง
 
1. นางรัชนี  คล้ายอ้น
2. นายพินิจ  คล้ายอ้น
3. นายพิศทิตชัย  ก้อนมณี
4. นายถวิล  แก้วถิ่นดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร  บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างจิตร์
5. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
6. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
7. เด็กชายนันทวัฒน์  วันทาดี
8. เด็กชายภีรพัฒน์  ลองทอง
9. เด็กชายสุุทธิพงษ์  จันทร์น้อย
10. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตการณ์
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แถมพยัฆ
12. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
2. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
3. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบุตร
4. นายบุรินทร์  ดำสนิท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมะตะ
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงกุ้งนาง  -
4. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ทัดสอน
5. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวพันธ์
6. เด็กหญิงณภากุญช์  อินทรศร
7. เด็กชายธนภัทร  สวนสอน
8. เด็กหญิงนฤมล  ทุยคำ
9. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
10. เด็กหญิงนิจวิภา  จันเขียว
11. เด็กหญิงบัณพร  คงสบาย
12. เด็กหญิงปุณยาพร  สามทอง
13. เด็กหญิงพัชราภา  คำภูมี
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
15. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำภูมี
16. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงลพ
17. เด็กชายสุวิชัย  องอาจ
18. เด็กชายอนุพันธ์  คล้ายลักษณ์
19. เด็กชายอภิรักษ์  ศิลพร
20. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กชายคมกริช  ภูมิกระจ่าง
3. เด็กหญิงจันทิมา  อรรถโสภา
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
5. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
6. เด็กชายธนากร  แสนสิทธิ์
7. เด็กหญิงนารี  ใจรักษา
8. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
9. เด็กชายพระจันทร์ฉาย  น้อยจันทร์วงษ์
10. เด็กหญิงภัทราวรรณ  จันทร์วิภาค
11. เด็กชายภูตะวัน  วิเศษชาติ
12. เด็กหญิงมณีณัฐ  เพิ่มพูน
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
14. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
15. เด็กชายสิทธิพล  ชูศรี
16. เด็กชายสุนทร  อ่ำผ่อง
17. เด็กหญิงอภัสรา  พุทธมา
18. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
19. เด็กหญิงเนตรนภา  พึ่งน่วม
20. เด็กหญิงเสาวภาค  เนินผา
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางมลฤทัย  เพ็ชรพงษ์
3. นางสาวสุรี  กฤษฎี
4. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
5. นางรจนา  คำแก้ว
6. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ปรางค์ทวี
2. เด็กชายชัยธวัช  วิเชียงพงไพร
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ธารสุขพุทธา
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีวิพาท
5. เด็กหญิงนุตประวีร์  คีรีกอบกสิณ
6. เด็กหญิงปวิมล  จรรยาเพลินฤดี
7. เด็กหญิงพิมพิศา  บวรรวัฒนวุฒิ
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ธารสุขพุทธา
9. เด็กหญิงมทินา  ศรีวนารักษ์คีรี
10. เด็กหญิงมัสยา  เพียงพิสมัย
11. เด็กหญิงรศนา  นิมิตรชัย
12. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
13. เด็กหญิงลักธิกา  เผ่าเสรีชัย
14. เด็กหญิงวัชรี  ไพรสราญเลิศ
15. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้ากุศล
16. เด็กชายสุรชัย  คงคาผล
17. เด็กหญิงอรทัย  พิวาสชวนพิศ
18. เด็กหญิงอาทิตยา  พระบาทแสงทอง
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  พนาพรชัย
20. เด็กหญิงเมทิตา  ธารสุขวงศา
 
1. นายธวัชชัย  นันทชัย
2. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
3. นายอภิพล  วงค์เติ๊ก
4. นางตวงพร  คงเมือง
5. นางยุพาพรรณ์  วงษ์วาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กชายกมลชัย  ยี่สุ่นแสง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  โตทิม
4. เด็กหญิงจินตนา  ศิวะดำรงค์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
6. เด็กชายณฤพล  อยู่เพชร
7. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
8. เด็กหญิงนัทธมน  ทัพกระเสพ
9. เด็กชายพงศกรณ์  ประสาทกิจ
10. เด็กหญิงพรวิมล  เลี่ยมมาตร
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่เอ็ง
12. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ประจะเนย์
13. เด็กหญิงรมินตา  แก้วสุขา
14. เด็กชายรวิโรจน์  ทาทำนุก
15. เด็กหญิงวันทนีย์  ดีพิจารณ์
16. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
17. เด็กชายวีระศักดิ์  การะวงษ์
18. เด็กชายศริฆรินทร์  พิลึก
19. เด็กชายอัตพล  เข็มทอง
20. เด็กชายเอกพงษ์  ประชุมชัย
 
1. นายบริสุทธิ์  นะวะมวัฒน์
2. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
3. นางสาวนิสา  ยอดละออง
4. นางคนึง  เก่งเขตรกิจ
5. นางสิริกาญจน์  ชาติบุตร
6. นายพนมทวน  ทองสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  คงสุริยะเศียร
2. เด็กหญิงกาญจนา   นิยมทศ
3. เด็กหญิงทิพานัน  คีรีกถินเทศ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
5. เด็กหญิงบุษกร   รุจราทับทิม
6. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
7. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
8. เด็กหญิงพิจิตรา   วัฒนาสกุลคีรี
9. เด็กหญิงพิมพา  คีรีวนาศรม
10. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
11. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิน
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังกระจุก
13. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
14. เด็กหญิงวรนุช  ซื่อสัตย์กตัญญู
15. เด็กหญิงวารุณี   ขวัญหล้าวิจิตร
16. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูลไพร
17. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
18. เด็กหญิงสุเย   ปรางค์ทวี
19. เด็กหญิงอรุนยุพา  ทะนุศีลธรรม
20. เด็กหญิงอารยา  ปัตติสกุล
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นางสาวสายรุ้ง  อวฤทธิ์
3. นายกานต์ระวี  จันไวย
4. นางจิดาภา   ประภาวิลัย
5. นางสาวเด่นดาว  กุณามา
6. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาพักตร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกาจณาภรณ์  อินทร์ตอง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาวรกูล
5. เด็กหญิงชลธิชา  คุณวงษ์
6. เด็กชายณัฐกมล  ชาติวรรณ
7. เด็กหญิงทิพาภรณ์  บุญปาน
8. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ตัดสมัย
9. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
10. เด็กหญิงนันทวัน  ทีฆะภรณ์
11. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อุบลอ่อน
12. เด็กหญิงวรัณญา  พัสสร
13. เด็กหญิงวริศรา  โตโสภา
14. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ทอง
15. เด็กชายวิรัตน์  เนียมเอี่ยม
16. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
17. เด็กหญิงสาวิตรี  หอมกลิ่น
18. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์คำ
19. เด็กหญิงอรสา  แถมจรัส
20. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภาคถิน
 
1. นายวิริต  ชื่นเรือง
2. นายสุพจน์  พรหมลี
3. นายสุรพล  ไตรฟื้น
4. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
5. นายมนศักดิ์   เง่าลี
6. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายธนวุฒิ  นามมล
3. เด็กชายธวัตชัย  ปัญญาก๋า
4. เด็กชายพรหมมินทร์  เขื่อนคำ
5. เด็กชายภีรภัทร์  วรรณเกษม
6. เด็กชายศุภณัฐ  อุประวุฒิ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายกิตติชัย  ถาวร
2. เด็กชายจอน  แซ่ลี
3. เด็กชายมานัส  -
4. เด็กหญิงมาเรีย  แซ่ลี
5. เด็กชายสมชู  -
6. เด็กหญิงอรัชพร  วันทนาใจ
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
2. นายชัยนันท์  แซ่ยั้ง
3. นายชาญณรงค์  ล้านคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายณัฐกานต์  อินติ
2. เด็กชายธีรทัศน์  อุตมะ
3. เด็กชายวชิรพล  จักรตุพัจน์
4. เด็กชายวีระกุล  เลาจ๋าว
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยวัง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หยวกเดช
 
1. นายณรงค์  ก้อนแหวน
2. นายอมร  อุปนันท์
3. นางสุพัตรา  สุริยะวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชกร  บัวย้อย
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  คำฟู
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงนรมน  เหมืองศรี
5. เด็กชายนัสพวัฒน์  สิ่วสงวน
6. เด็กหญิงนุชวรา  จินดามรกต
7. เด็กหญิงประภาพรรณ  ปาวารีย์
8. เด็กชายพร้อมพงษ์  อภิวงค์
9. เด็กชายยุทธนา  สูงตรง
10. เด็กชายวัชรพล  เดชะปราปต์
11. เด็กชายศักดิ์ระธี  รัตนะ
12. เด็กชายศิทธิชัย  ขุนอุดร
13. เด็กชายสกุล  สิทธิฤทธิ์
14. เด็กชายสถิตย์พร  พรหมมา
15. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีจันทรากูล
16. เด็กหญิงอรุณี  มูลเมือง
17. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
18. เด็กหญิงอังคณา  ศิริวัฒนะตระกูล
19. เด็กหญิงอัจราภรณ์  เฟื่องขจรจินดา
20. เด็กหญิงอารียา  อุตะมะ
21. เด็กชายเจษฏา  ปินต๊ะ
22. เด็กหญิงไอริณ  ด้วงสวัสดิ์
 
1. นางนิตน้อย  อินชัย
2. นายประเสริฐ  สุริยโต
3. นายยุทธนา  คำวัง
4. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
5. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
6. นางผ่องพรรณ  คำมงคล
7. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
8. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
2. เด็กหญิงกวิสรา  ถนอมชื่น
3. เด็กหญิงกษิษฐา  แจ่มวงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กันธิมา
5. เด็กชายจิรายุ  แก้วนิล
6. เด็กชายจีระพล  เทียนสว่าง
7. เด็กหญิงชนากานต์  ต๋าตา
8. เด็กหญิงฐิติรัชต์  สารีพันดอน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  มโนวงศ์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต่อ
11. เด็กหญิงดวงตะวัน  สีไสย
12. เด็กชายตะวัน  สาคร
13. เด็กชายธนกร  ปั้นเกี่ยว
14. เด็กชายธนชิต  พรมสี
15. เด็กชายธนภัทร  เนื้อไม้
16. เด็กชายธนวินท์  ปัญญาปา
17. เด็กชายธนายุต  อ่องเพ็ง
18. เด็กหญิงธนิศา  ชากัณฑ์
19. เด็กหญิงธัญญานุช  ชอุ่นเกตุ
20. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
21. เด็กหญิงนันทิชา  ศิวิใจ
22. เด็กหญิงนิภาพร  บัวลอย
23. เด็กชายพงศกรณ์  กันทา
24. เด็กหญิงพรกมล  เขียวสวัสดิ์
25. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
26. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ลำภู
27. เด็กชายภูรันดร์  หิรัญงาม
28. เด็กหญิงลลิตา  สิทธิ์วงศ์
29. เด็กหญิงศิริพร  เสริมทำ
30. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
31. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขนวม
32. เด็กชายอนุพงษ์  ศิลพร
33. เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงอ้น
34. เด็กชายเกรียงไกร  โรจนวิจิตร
35. เด็กหญิงเกศกนก  วัชรันทวิศาล
36. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
37. เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกเป็ง
38. เด็กชายเรวัติ  จีนเพชร
39. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยแจ้ง
40. เด็กหญิงแพรพิลาศ  แสนเปียง
 
1. ดร.เสวก  บุญประสพ
2. นางเรณู  จุฑาครุปต์
3. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
4. นางจิรพร  ทองใหญ่
5. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
6. นางสายพิณ  เมฆหมอก
7. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
8. นางนที  อ่อนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  รุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกลคำ
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  อยู่บาง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ต้นผัด
5. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชรพินิจ
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนคำ
7. นางสาวชื้นกมล  อบอุ่น
8. เด็กหญิงฐิติพร  สิงห์ตา
9. เด็กชายทินกร  แก้วเปี้ย
10. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สิงห์ลอ
11. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  กล่ำมา
12. เด็กชายธรรมสรณ์  มั่นแย้ม
13. เด็กชายธวัชชัย  นวลพุ่ม
14. เด็กชายธัชชัย  เข็มแอ็ด
15. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุข
16. เด็กหญิงนิลนา  จันทร์ทอง
17. เด็กชายปัญญา  แสนกุณา
18. เด็กหญิงพจณิชา  จันดา
19. เด็กหญิงพรทิพย์  ไตรอุโฆษ
20. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นครไทย
21. เด็กชายพีระพัฒน์  พรมรัตน์
22. เด็กหญิงฟ้าพราว  เพชรต่าย
23. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปีนตาเครือ
24. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล่าจำปา
25. นายมณฑล  จ๋อยคล้าย
26. นางสาวรัชฎาพร  เลี้ยงประเสริฐ
27. เด็กหญิงรัฐสภา  เป้าเพชร
28. เด็กชายวชิรพันธ์  พรวนประมูล
29. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นมาก
30. นางสาววาสนา  เที่ยงผดุง
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีรักษ์
32. เด็กชายสุทัศน์  เชียงเติม
33. นางสาวสุนิษา  ครุฑทอง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนียมจุ้ย
35. เด็กหญิงอันดา  เป้าอิ่ม
36. เด็กชายเฉลิมวงศ์  ตุ่นเงิน
37. เด็กหญิงเรณู  ทองเงิน
38. เด็กชายเรืองศักดิ์  แก้วนาคแนว
39. เด็กชายไนยชน  กล่ำเสือ
 
1. นางปิยะมาศ  รุ่งจรูญ
2. นายปิยะ  สิงหนาท
3. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
4. นางราตรี  พรมทัศน์
5. นางสาวรภิษา  จงณรงค์ชัย
6. นายปริญญา  เสนีย์
7. นางสาวปราณี  วงษ์ปัน
8. นายฉกรรจ์  ราชยะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  นามมาลี
3. เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วกสิกรรม
4. เด็กชายจิรภัทร์  บนขุนทด
5. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สาหร่าย
6. เด็กหญิงณัชชา  ศรีคำขลิบ
7. เด็กหญิงธณธร  ไต่ครบุรี
8. เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น
9. เด็กหญิงนภัส  ระดาขันธ์
10. เด็กหญิงปภัสนัน  เมณฑ์กูล
11. เด็กหญิงปภาวดี  โจทย์จันทร์
12. เด็กหญิงพรรษกร  ทองเอีย
13. เด็กหญิงพรรษชล  ทองเอีย
14. เด็กหญิงภาวิณี  เกือบโคกกรวด
15. เด็กหญิงมนัสนัน  เมณฑ์กูล
16. เด็กหญิงรจนา  เรไร
17. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำขลิบ
18. เด็กหญิงวรรณา  แจ้งเจน
19. เด็กหญิงวรรณิษา  นาคสุวรรณ
20. เด็กหญิงวิภารัตน์  รังผึ้ง
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หุปปะดง
22. เด็กหญิงศตนันท์  สิงห์ขาว
23. เด็กชายศุลัคน์  ชุดนอก
24. เด็กชายสิทธิพล  มวลคำลา
25. เด็กชายสิทธิพล  ปั่นฉาย
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จุมพล
27. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
28. เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุงอินทร์
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เต๊ะปานันท์
30. เด็กชายสุวินัย  ทองมั่น
31. เด็กหญิงสุวิมล  คามเขตร
32. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เทศสูงเนิน
33. เด็กหญิงอังคณา  แวงเลิศ
34. เด็กหญิงอาทิมา  บุญมาก
35. เด็กหญิงเกษราภรณ์  นามมาลี
36. เด็กชายเปรม  พรนิคม
37. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญฤทธิ์
38. เด็กหญิงโสรยา  มหานาม
39. เด็กชายโอรส  สืบเพ็ง
40. เด็กหญิงไขแสง  ศรีคำขลิบ
 
1. นายกิตินัย  นาคศรี
2. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
3. นายสุระ  ทวีผล
4. นางศตพร  สะศรีแสง
5. นางศันศนีย์  มูลตรีภักดิ์
6. นายบัญชา  บุญเพ็ง
7. นางจินตนา  แคนเภา
8. นางกำไล  กันธิยะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชาย ธีรภัทร   สุขตระกูล
2. เด็กหญิงกัญญา   พรมมา
3. เด็กหญิงจันทรวิมล  สีสมัย
4. เด็กชายจิรพัส   ดีแป้น
5. เด็กชายชลารักษ์   นราเลิศ
6. เด็กชายณัฐกานต์   จวงสาคร
7. เด็กชายณัฐดนัย   สกิดเกิด
8. เด็กชายณัฐภัทร   จันทร์สุวรรณ
9. เด็กหญิงดุจนภัส   มนต์เปลี่ยม
10. เด็กชายทัศนชัย   คำศรี
11. เด็กหญิงธนพร   บุญลือ
12. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีกอง
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พัดนาค
14. เด็กหญิงนฤมล   บุญจันทร์
15. เด็กหญิงนาตยา   ทุมจันทร์
16. เด็กชายนิธิพร   ศิริโสภณ
17. เด็กหญิงน้ำรินทร์  ริดลอย
18. เด็กหญิงบุญยานุช   ปานเขียว
19. เด็กหญิงประสิตา  ประดับบุญ
20. เด็กหญิงปิยดา   ปิชัยนะ
21. เด็กชายปิยะ   ศรีสัตย์
22. เด็กหญิงปิยะภัสร์   ม่วงสิมมา
23. เด็กชายพสิษฐ์   อิ่มสิน
24. เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น
25. เด็กหญิงพิยดา  ทศวัฒน์
26. เด็กชายพีรพัฒน์   ภู่โพธิ์
27. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขตระกูล
28. เด็กหญิงภัทรธิดา   ดีฉนวน
29. เด็กชายภูวดล   อินทร์จันทร์
30. เด็กหญิงวรนุช   ริดน้อย
31. เด็กหญิงวรรณา   มีมาก
32. เด็กหญิงวีรญา   หน้าชม
33. เด็กหญิงศิรินภา   โรจน์บุญถึง
34. เด็กหญิงสายพิณ   ชมภูนุช
35. เด็กหญิงสุจิตตรา   ศรีรอด
36. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีจำปา
37. เด็กชายสุวิทย์   นิลรัตน์
38. เด็กหญิงอมิตตา   สายอาทิตย์
39. เด็กชายเดชา   ทองคำ
40. เด็กหญิงเพชรลดา  ม่วงสิมมา
 
1. นายประสิทธิ์   ทรัพย์แพ
2. นายนิรันดร์  พรหมฮวด
3. นายวิฑูร  สวัสดิ์นที
4. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
5. นางกัสสุมา  ขัติศรี
6. นางสาวธนัชพร  มั่นจอง
7. นางพิมพ์ใจ  เจริญเวชรักษ์
8. นางสาวปิยะนุช  แจ่มหม้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พงค์อ้าย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฝึกฝน
3. เด็กชายจักรพล  อวดห้าว
4. เด็กหญิงชนิตา  พรหมวงค์
5. เด็กหญิงชาลิสา  ประดับเพ็ญแข
6. เด็กชายณัฐพล  สวยสด
7. เด็กชายธีรภัทร  สะสม
8. เด็กชายธีรศักดิ์  รัตนไทย
9. เด็กชายนพชัย  ศรีธิเดช
10. เด็กชายนพดล  มัชชะ
11. เด็กชายปิยนันต์  การเพียร
12. เด็กชายพงศธร  ประกอบมี
13. เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน
14. เด็กชายภานุวัฒน์  สามแก้ว
15. เด็กชายภานุเดช  กำแก้ว
16. เด็กชายภูวนัย  ไชยยะ
17. เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
18. เด็กหญิงวราภรณ์  ล้านหล้า
19. เด็กชายวีรชน  ทองเนื้อแปด
20. เด็กหญิงศันสนีย์  ตาลี
21. เด็กชายสุทธิภัทร  ปัญญามูล
22. เด็กชายอภิชาติ  ธนารีย์กุล
23. เด็กหญิงอมลวรรณ  จ๊ะมี
24. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เติ๋น
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นางสาวปิยะวดี  คำหมื่นกุล
3. นางอัมพร  ทุงมีผล
4. นายชาติชาย  สมศักดิ์
5. นางอรพิน  เทียมเย็น
6. นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
 
1. นางพจณีย์  คณฑา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายจิรภัทร   สังข์ทิพย์
 
1. นางสาวกิติยา   เสิบกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายดนุภัทร  จวงสาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเสริม  จั่นผ่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายชินวัตร  ก๊กมาศ
 
1. นางวัชรวีร์  ใจจักรธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวสุรีย์ลักษณ์  พงศ์ไตรภพ
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวเกศณี  ดีสมปรารถนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอินทิรา  อวิสุ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นายยุทธการ  จินาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนาธรณ์  เริงสาราญ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  พุ่มพวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยกาอินทร์
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตจา
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นายมงคล  บุญมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภิญญาพัชญ์
 
1. นางอรัญญา  ฟููเฟื่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงรัญชนา  ปานทอง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงอรัญญาทิพย์  ทัพพมงคลรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  จิตตรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำนาน
 
1. นางสาวเดือนฉาย  จันนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวตวงทอง  ไชยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางอรวริสรา  โสตธนาภูรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายซามูเอล  บุญบันดาล
 
1. นางจิตตราพร  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
 
1. นางชลธิชา  ศิลปชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ
 
1. นางรสริน  รังษี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  แซนโม
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
 
1. นางสาวสมพร  กะรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกนกพร  กำธรเดชะ
 
1. นางสาววิรินทร์  วงศ์นายะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  คำเงิน
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กหญิงพัชราภา  อัตมาพัน
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  สิทธทูลิ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กชายกันตะชาติ  อินแก้วเครือ
 
1. นายเอกวิทย์  ชัยลังกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายภูริภัทร  สิริพิระยะกุล
 
1. นางสาวมยุรี  สิงหาทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา   คงดี
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายธวัตชัย  ปัญญาก๋า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เชื้้อคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนวรรธน์  สุลัยศรี
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรวิสรา  ชำนาญปรุ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวอรัฐธร  สุภาแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงสิริมา  โกมล
 
1. นายสุพจน์  เพ็งนิ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
2. เด็กชายทักษิณ  สิทธิมงคล
3. เด็กหญิงวรรณวิลาส  อุ่นแก้ว
4. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
5. เด็กชายสมบูรณ์  แผนเมืองแก้ว
6. เด็กชายสุวพิชญ์  น้อยตาล
7. เด็กชายหัสกรณ์  แก้วดี
8. นายอาทือ  เมอเลกู่
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
3. นายวัฒนา  จิวสืบพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหล็กสีสืบ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อนุรักษ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ภิชัย
4. เด็กชายปิยพนธ์  บุญเป็ง
5. เด็กหญิงมานิกา  วิฑูรย์
6. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
7. เด็กชายอนุชา  แดงประดับ
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญทัน
9. เด็กชายเติมศักดิ์  เลาหตีรานนท์
10. เด็กชายโชคทวี  วิรณะ
 
1. นางสาวอารีย์  จินะราช
2. นายปฏิญญา  วรทอง
3. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกรรณลณิษฐ์  คำภู ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงจันทิรา  จิตนาน
3. เด็กชายณัฐพล  พลอยแก้วฝน
4. เด็กหญิงปริฉัตร  ขาวสวย
5. เด็กชายภูผา  ใจยะ
6. เด็กชายสหชาติ  มะโนวงษ์
7. เด็กหญิงสุขฤตา  หาญประเทศ
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  เผือกพันธ์
9. เด็กหญิงอังคณา  เทพไตรศร
10. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุระเดช
 
1. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ใจจู
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงกฤติยา  จริงมาก
4. เด็กหญิงกัญญาพร  เสวิกา
5. เด็กชายกัมปนาท  ถาน้อย
6. เด็กหญิงขวัญมนัส  คันธวังอินทร์
7. เด็กชายจักรภัทร  ตันตระกูล
8. เด็กชายจิรพัฒน์   วิไลวิริยะ
9. เด็กหญิงฉันทกานต์  นิลเขต
10. เด็กชายชยานันท์  ผันผาย
11. เด็กหญิงฐิณีวัลย์  เทพปินตา
12. เด็กชายณชพล  ศิริชา
13. เด็กหญิงณัชชา  โตสงวน
14. เด็กหญิงณัฐนรี  ช่างคำ
15. เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย
16. เด็กหญิงณิรัฐธิดา  เเก้วศรีงาม
17. เด็กหญิงนงรวีร์  ต๊ะนางอย
18. เด็กหญิงนริสรา  ตั้งตัว
19. เด็กชายนิติชัย  วิเชียรสาร
20. เด็กหญิงปรัชญาพร  จันทร์ต๊ะคำ
21. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูธนิก
22. เด็กหญิงปองการ  สิทธิกูลนะ
23. เด็กชายปัญญากร  นิวันติ
24. เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
25. เด็กหญิงพัชราภา  มาเทศ
26. เด็กหญิงภณิดา  โชติกรณ์
27. เด็กหญิงภัทรลภา  ธิดา
28. เด็กหญิงลภาพร  สุพจนานุรักษ์
29. เด็กหญิงวรภาพร  วงค์ช่างเงิน
30. เด็กชายวรรธนัย  ใจการ
31. เด็กหญิงวิชาดา  ธรรมสิทธิ์
32. เด็กหญิงศจีพิชตรา  ชัยทรัพย์
33. เด็กชายศตายุ  คำใส
34. เด็กชายสรชัช  พิพัฒน์ทิพย์สุมล
35. เด็กหญิงสวรินทร์  อารมณ์
36. เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์
37. เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์
38. เด็กหญิงอาภาพิสิฐ  พงศ์พาสิน
39. เด็กชายเจมส์  เพรลย์
40. เด็กชายโชตยากร  ดวงเเก้ว
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางสาวสุนีรัตน์  ณ ประเสริฐ
3. นางสาวนภาลัย  คำกาละ
4. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมรัตนพงษ์
5. นางสาวศุภิสรา  หาญวงค์
6. นางสาวจิตรตรา  ทราจารวัตย์
7. นางสาววชิรฏาว  แสงบุญเรือง
8. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เจีย
3. เด็กหญิงคำแตง  ปิ่นส่วย
4. เด็กหญิงจันทนียา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จินตา
6. เด็กหญิงจินดา  แชเป้
7. เด็กหญิงชญานิน  ลุงเฮิง
8. เด็กหญิงชนาภา  ธนาบูรณ์สกุลโชติ
9. เด็กหญิงชิตาภา  นามคำ
10. เด็กหญิงดาราวลี  สิงห์เคราะห์
11. เด็กหญิงนิดาภรณ์  นามยี่
12. เด็กหญิงนิราพร  แซ่ล่อ
13. เด็กหญิงนุชนา  วัฒนกิตติพงษ์
14. เด็กหญิงปรายฝน  สระทองเคน
15. เด็กหญิงปวีณา  เวียงอังกูร
16. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บูซะ
17. เด็กหญิงปิยดา  ยอดคำ
18. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ปินจิ้ง
19. เด็กหญิงพฤกษา  เปาแพง
20. เด็กหญิงพิชญาพร  ลาหู่นะ
21. เด็กหญิงพิมพกานต์  อิ่นคำ
22. เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ไฉ
23. เด็กหญิงมณิภา  -
24. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี้
25. เด็กหญิงมีนา  อ่วยมือ
26. เด็กหญิงรัตนา  แซ่เจ้า
27. เด็กหญิงรินรดา  สิงเคราะห์
28. เด็กหญิงวรรณา  สมพร
29. เด็กหญิงวรวรรณ  ร่มพนาธรรม
30. เด็กหญิงศิริพร  ไตทอน
31. เด็กหญิงสรัสวันต์  บุญมี
32. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดใส่
33. เด็กหญิงสุดา  แซ่ย่าง
34. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่เล้า
35. เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีลำไพ
36. เด็กหญิงอัมพร  คำอิน
37. เด็กหญิงอุษบา  หลวงหลู่
38. เด็กหญิงเนตรดาว  ลายคำ
39. เด็กหญิงแสงอ่อง  ปัญญา
40. เด็กหญิงไพริน  อรุณศิริปรีดา
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. นางมาลี  สอนมาลี
3. นางสาวสุพรรณ  แปงหล้า
4. นางสาวแน่งน้อย  อุปมา
5. นายศักดา  ธรรมรักษา
6. นางสาวสุดารัตน์  ปัญญาศิริวงค์
7. นางสาวภูษณิศา  สอนสุกอง
8. นางสาวกัญณภัทร  ขยัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงจิรชยา  ใจประเทือง
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  สีวิลัย
3. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ทะตั๋น
4. เด็กชายธนิษฐา  กวางเต้น
5. เด็กหญิงธัญยพร  กลิ่นลอย
6. เด็กหญิงนราธิป  เสียงหวาน
7. เด็กชายนรินทร  เชื้อวงศ์
8. เด็กหญิงนลินนิภา  โปทา
9. เด็กชายนันทพงศ์  ธารากุล
10. เด็กหญิงปนัดดา  ปิงเมือง
11. เด็กหญิงปรีดาภร  ก้อนคำ
12. เด็กหญิงปวันพัสตรฺ์  แสงอ่อน
13. เด็กหญิงปิยชนก  สุพา
14. เด็กหญิงปุณญภา  ชื่นสมบัติ
15. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์แดง
16. เด็กหญิงพัชริดา  ไพรสิงห์
17. เด็กหญิงพันณ์ชิตา  วังกาวรรณ
18. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยิ้มแย้ม
19. เด็กหญิงพิชญา  ขาวสะอาด
20. เด็กหญิงภัทรกันย์  วังแสน
21. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  กาบจันทร์
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชมรัตน์
23. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กำยาน
24. เด็กชายวรภัทร  วัลภัย
25. เด็กหญิงวันวิสา  กุกอง
26. เด็กหญิงสรัลรัตน์  บุญทน
27. เด็กหญิงสิดาพร  สีแก้ว
28. เด็กหญิงสิริกาญจน์  น้ำหล่าย
29. เด็กหญิงสิรินทร  แก้วกัน
30. เด็กหญิงอภิชญา  เนื่องสนธิ
31. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำเหลือง
32. เด็กหญิงอัจราภรณ์  ยะปู่
33. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสุข
34. เด็กหญิงเพชรลดา  ชูชาติ
35. เด็กหญิงแพรทองทา  เสมาทอง
36. เด็กหญิงโสภิตณภา  เลี้ยงเชื้อ
37. เด็กหญิงไปรดา  วังคะออม
 
1. นางจีราพร  วุฒิการน์
2. นางสาวพรศรี  กองโกย
3. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
4. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
5. นางสาวสิดาพร  บุตรชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายกัมปนาท    อาจปาสา
2. เด็กหญิงกาญจนา   บุญปล้อง
3. เด็กชายจิรวัฒน์   แยบกสิกิจ
4. เด็กหญิงจิรัชยา   ดอนสระไพร
5. เด็กหญิงจุฑามณี   รักษาญาติ
6. เด็กหญิงชลธิชา   ลูกอินทร์
7. เด็กหญิงทักษิมา   หนแสนดี
8. เด็กหญิงธาวินี    สุริยะเลิศ
9. เด็กหญิงธิฌากรณ์   นิธิสิริวัฒน์กุล
10. เด็กชายธีรเดช   แสนคำ
11. เด็กหญิงนภาภรณ์   คำพวง
12. เด็กหญิงนันธกานต์   สัตตะนาโค
13. เด็กหญิงนิตยา   ไทยกล้า
14. เด็กหญิงนุจรี   วงค์สุพรรณ
15. เด็กหญิงปานตะวัน   กันถาด
16. เด็กชายพลลือชัย   นาคคุ้ม
17. เด็กหญิงพัชชา   จบหิมเวศน์
18. เด็กหญิงพัชรพร   เทพาชมพู
19. เด็กหญิงพัชริฎา    ตุ๊บบาง
20. เด็กหญิงพิชาพร   โตหุ่น
21. เด็กหญิงพิยดา   เกตุกลมเกลา
22. เด็กหญิงมัณฑนา   เนตรทิพย์
23. เด็กชายรติพงษ์   สืบมี
24. เด็กหญิงริลรพัชร    เลาวกุล
25. เด็กชายวัชรพล  ประยูรคำ
26. เด็กหญิงศิรินภา    คีรีทศ
27. เด็กหญิงศุจิดา   ชูสัมฤทธิ์
28. เด็กชายศุภลักษณ์   นาคสังข์
29. เด็กชายศุภวิชญ์    เทพสุวรรณ์
30. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ดีบาง
31. เด็กหญิงสุณิษา   ประมาณ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพ็งน้ำคำ
33. เด็กหญิงสุนันดา    พูลคุ้ม
34. เด็กหญิงสุนิสา   สุขสนั่น
35. เด็กหญิงสุพัชชา   ชมสน
36. เด็กชายสุภกิตย์    กล่อมยัง
37. เด็กชายสุรเชษฐ์    บุญเจริญ
38. เด็กหญิงอนิสา   จันทร์ศิริ
39. เด็กหญิงอังข์คณา    สมพงษ์
40. เด็กหญิงเสาวรส    เรืองอนันต์
 
1. นางสาวอัญชลี   คงเมือง
2. นางสาวสุภารัตน์   ช่วงบัญญัติ
3. นายพิชิต   เอมศิริ
4. นางสาวอนุสรา   โพฤทธิ์
5. นายภาณุวัฒน์   วัฒนนารถ
6. นายนรินทร์    ขุนมิน
7. นางสาวสมพร   หงษ์ยิ้ม
8. นายโพธิ์ทอง   ปริมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายกันต์กมนต์  จินารักษ์
2. เด็กชายคมสันต์  อุทธาโกสม
3. เด็กชายจักรพันธ์  บุญใหญ่
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์ราษฎร์
5. เด็กชายชาญชนะ  นาใจแก้ว
6. เด็กหญิงฌัชชา  หมื่นป่า
7. เด็กหญิงณัชชา  บุตราช
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมทา
9. เด็กชายนฤชา  สีดาแหลม
10. เด็กชายนัฐพล  อุดศรี
11. เด็กหญิงนิลาวัลย์  รุ่งเรือง
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีวิมาด
13. เด็กชายพลวัต  ฤทธิ์ลือชัย
14. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
15. เด็กชายภารดร  พิมสา
16. เด็กหญิงรวิวรรณ  อุทธาโกสม
17. เด็กหญิงรวิสรา  คำแพง
18. เด็กหญิงรุ่งนภา  แผนมั่น
19. เด็กหญิงวรรณภา  คงจาด
20. เด็กหญิงวราพร  ขุนชาญ
21. เด็กหญิงวันวิสาข์  อินทร์อ่อน
22. นายวิโรจน์  เผ่นณรงค์
23. เด็กหญิงวิไลพร  ยอดยัง
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจเที่ยง
25. เด็กชายอดิศร  แสงสี
26. เด็กชายอธีศีล  บังลาด
27. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรี
28. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตน์เพชร
29. เด็กหญิงอรยาณี  สีขำ
30. เด็กหญิงอลิตา  ศรีพรม
31. เด็กชายเอกรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
2. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
3. นางสำรวย  ศรีตะลา
4. นางสาวกมลรัตน์  สุเทพ
5. นางสาวเรือนแก้ว  สอนที
6. นางสาวกานต์ชนก  ปัทมรัตน์
7. นางสาวรมิตา  เต็มเต๊ะ
8. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  หมู่สุข
2. เด็กชายกัณฑพล  บัวสนิท
3. เด็กหญิงกัลยานี  พละเดช
4. เด็กชายจักรพรรณ์  ก้อนจันทึก
5. เด็กชายทินกร  ข้อสกุล
6. เด็กหญิงนาฏยา  พรหมชุลี
7. เด็กชายนิพัทธ์  บัวจัตุรัส
8. เด็กชายประวิทย์  สินธุรักษ์
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  น้ำรักษ์
10. เด็กหญิงปิยะดา  จันพิทักษ์
11. เด็กชายพงเพชร  บุญช่วย
12. เด็กหญิงพรพรหม  คำภักดี
13. เด็กหญิงพิมนภา  คำอินทร์
14. เด็กชายภานุพงศ์  บุญไทย
15. นางสาวภาศิณี  โชติยา
16. นายมนต์ชัย  จันนพคุณ
17. เด็กชายมานะ  สุจริต
18. นางสาวระพีพันธ์  แสงเงิน
19. เด็กหญิงรุ้งนภา  เย็นวัฒนา
20. เด็กหญิงรุ้งนภา  บุญไทย
21. เด็กหญิงลัดดา  บุญคำ
22. เด็กชายวัชระ  ยาใจ
23. เด็กชายศักดิ์ดา   คงดี
24. เด็กชายศิขรินทร์  ปล้องจันทา
25. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เรือนบา
26. นายสงกรานต์  เชื้อชิด
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณพรม
28. เด็กชายสุทธิชัย  พาซื่อ
29. เด็กหญิงสุนันทา  เนาขุนทด
30. เด็กหญิงสุปรานี  บุญทอง
31. เด็กชายสุพัฒน์  ชุ่มกระโทก
32. เด็กหญิงสุวิสา  ไชยมงคล
33. เด็กชายสุเมธ  แก้วระดี
34. เด็กชายอนุชิต  สายสิงห์
35. เด็กชายอภิชัย  กองยอด
36. เด็กหญิงอรจิรา  นาสมภักดิ์
37. เด็กชายอรรถพล  จากศาลา
38. เด็กหญิงอุมาวดี  ก้านสันเทียะ
39. เด็กชายเจษฎา  ดาวดอน
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาเพ็ขร์
 
1. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
2. นายวันชัย  เมฆพัฒ
3. นางสาวสมส่วน  สีสัตย์ซื่อ
4. นางอุดมลักษณ์  สถาพรศรีสวัสดิ์
5. นางพัชรี  เพชรน่าชม
6. นางบังอร  วงษ์พิทักษ์
7. นางอุ่นเรือน  ทวนขุนทด
8. นายนาทพงษ์  วงษ์พิทักษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายจิรภัทร  หนูแดง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เตมา
3. เด็กชายตันติยาวัติ  บุญเกิด
4. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์มาก
5. เด็กหญิงนิรัตน์ชา  ประทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปวิตรา  จันทร์สันต์
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แก้วมาลา
8. เด็กชายพีรพัน  กงทอง
9. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วสุริวงค์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ประทุมวัง
 
1. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
2. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
3. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เทพมา
2. เด็กชายธนกร  กองมูล
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
5. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
6. เด็กชายพิเชษ  กินยอน
7. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
8. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
10. เด็กชายโกวิท  สุภาแดง
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ
2. เด็กหญิงญาดา  อินต๊ะ
3. เด็กชายณพนธกรณ์  ศรีเมือง
4. เด็กชายธีภพ  ไตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงพฤกษา  เตชะตา
6. เด็กหญิงภูมินันท์  สุเมธีธิกุล
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   กรรณิกา
8. เด็กชายอชิระ  แสนจันทร์
9. เด็กชายเหมันต์  ประวัง
10. เด็กหญิงไอยาริญช์  โมลา
 
1. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
2. นางสาวศิณี  ตาน้อย
3. นางสาวเนาวรัตน์  ขันธ์เขียว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายครรชิต  สาริโท
2. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
5. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
6. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
7. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
9. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
10. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตตธัช   ท้าวราช
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  ขันเมือง
3. เด็กหญิงกุลรัตน์   ขันเมือง
4. เด็กชายครรชิต   จักรสมศักดิ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พินชัย
6. เด็กชายรชฏ   ข่ายแก้ว
7. เด็กหญิงรัชธิดา   คำสม
8. เด็กชายลาภิศ   พันธ์ทิบุญ
9. เด็กชายสิปปกร   วิชา
10. เด็กหญิงเกวรินทร์   บุตรดี
 
1. นางสาวกัญนิภา  เขื่อนแก้ว
2. นางอัญชลี  ยอดบุญเรือง
3. นางสาวเกมพิกา   ปันอ้าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลเอี่่ยม
2. เด็กชายจิรายุส  บุตรตา
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มะโนเปียง
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  งิ้วเรือง
5. เด็กชายธีรเดช  ฉัตรกันทะ
6. เด็กชายนครินทร์  ธรรมสุขี
7. เด็กชายปารเมศ  มโนเปียง
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  มลิวัลย์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
10. เด็กชายสิทธิพล  ซาวสืบ
 
1. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
2. นางรุ่งเรือง  ขัดศรี
3. นางสาวเรียม  ก๋าขัติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสืออินทร์
2. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  แก้วจันทร์อำเพิน
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูแผ้ว
4. เด็กหญิงมินธิรา  แก้วดวงน้อย
5. เด็กหญิงรุจรวี  มณีนารถ
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทราช
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขน่วม
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกเป็ง
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางนที  อ่อนทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
2. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
4. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
5. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
6. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกันตพร  เอี่ยมสังข์
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
3. เด็กหญิงนราวดี  ไพรเจือแก้ว
4. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีอำไพเลิศ
5. เด็กหญิงหวาน  เวียงเสวก
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภาณุ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
3. นางสาวจันทนา  นิลภา
4. นางสาวปริศรา  สิทธิปัญญา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  เครือเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐพร   บุญมี
3. เด็กหญิงพรนภัส  ช่างหลก
4. เด็กหญิงศิรินัดดา   เป็นสุข
5. เด็กหญิงศิรินัดดา   เป็นสุข
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาส
7. เด็กหญิงเกศมณี    จันทร์เตือนงาม
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
3. นางสาวสายพิณ  เมฆหมอก
4. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
2. เด็กหญิงชุลี  วังอาชา
3. เด็กหญิงนิตยา  โสภาวนามาศ
4. เด็กหญิงพาวิณี  ศุภธนมงคล
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คีรีทัศไนย
6. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนพนา
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
3. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
4. นางสาวนัฐธิดา  ใจคำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
8. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา   เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกันติชา    เพ็งเพชร
3. เด็กหญิงขวัญพิชชา  หงษ์สมดี
4. เด็กหญิงขวัญหทัย    กุลคง
5. เด็กหญิงทิติภา    ผ่องนาค
6. เด็กหญิงนิพาดา   เกตุนิน
7. เด็กหญิงพัฒฐวีรวรรณษ์  พัดพรม
8. เด็กหญิงภรัณยา  มีเรือง
9. เด็กหญิงวิชญา    ทวีไพบูลย์สกุล
10. เด็กหญิงวีราพร  กลิ่นน้อย
11. เด็กหญิงศศิวิภา   มาฆะมาส
12. เด็กหญิงสีนีนาฎ    เนียมมา
 
1. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
2. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
3. นางมะลิวัลย์    บวบดี
4. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
2. เด็กหญิงดลวรรณ   พุทธซ้อน
3. เด็กหญิงธฤษวรรณ  บรรเทิงจิตต์
4. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  ไทยวงศา
5. เด็กหญิงภัฑราภรณ์  สุขจันทร์
6. เด็กหญิงวริศรา   พันธุ์สมบูรณ์
7. เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
8. เด็กหญิงสุภาวดี   สายทอง
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางพิมลจิตต์  ศรีสละ
4. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
7. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
8. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
3. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
5. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
6. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
8. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
9. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
10. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกิตติพร  ลำพา
2. เด็กหญิงกิติยา  รัติโชติ
3. เด็กหญิงกุลณัด  รัติโชติ
4. เด็กชายชลธาร  มิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐมน  ฤาชัย
6. เด็กชายธีรพงศ์  ผ่อนตาม
7. เด็กหญิงนันทิดา  เสริมศรีพงษ์
8. เด็กชายลัทธพนธ์  พระพราย
 
1. นายศุทธวีร์  สงวนสัตย์
2. นางสาวบุญญาภา  โชควุฒิขจร
3. นางอุไรวรรณ  เมฆฉาย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ทิพย์เพชร
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  สาสน
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ไชยวงค์
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว   ศรีสัมพันธ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนก้าว
6. เด็กหญิงภัทรลดา  เหม็นแดง
7. เด็กหญิงภาวินี  แก้วยา
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
9. เด็กหญิงวิภาพรรณ   จันทร์แป้น
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ   นิยม
11. เด็กหญิงสุพัตตรา  เทพนรินทร์
12. เด็กหญิงอนัญพร   ไมตรีจิตร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
2. นายจิตติ  เขียวมาก
3. นางมะลิวัลย์   บวบดี
4. นายณรงค์กรณ์   อู่ทองมาก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
7. เด็กชายพันธุ์พงศ์  ศรีวิชัย
8. เด็กชายพิเชษ  กินยอน
9. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
10. เด็กชายวรศิลป์  ชิมี
11. เด็กชายวิทวัส  ลุงสุ
12. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
13. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
15. เด็กชายโกวิท  สุภาแดง
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกณิศนันท์  สุภาผล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ธระสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทร์ฉ่ำ
4. เด็กหญิงชุติภากาญจน์  นามแฮด
5. เด็กหญิงณัฐฌานันท์  มกราพันธุ์
6. เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์  เตห่าน
7. เด็กหญิงบุษญารัตน์  พ่วงชัง
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปั้นทอง
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์
10. เด็กหญิงหทัยพัชร์  วจีสัจจะ
11. เด็กหญิงเพชรรตี  ปวุตตานนท์
 
1. นางจันทนา  นักรบ
2. นางดาราพร  สันตะวัน
3. นางวิชชารัตน์  สิมพลีวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  โปธาวงค์
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  โปธาวงค์
3. เด็กหญิงณัฐชพันธ์  อยรังสฤษฎ์กูล
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อนชิง
5. เด็กหญิงนภัสกร  ทองทราย
6. เด็กหญิงนันทิดา  มัสยา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่หลี่
8. เด็กหญิงพลอย  ภาสกรนิรันดร์
9. เด็กหญิงพลอย  ปัญญา
10. เด็กชายรัฐภูมิ  นาคีสถิตย์
11. เด็กหญิงสุภนิดา  คำเป็ง
12. เด็กหญิงหทัย  แซ่หลี่
13. เด็กชายหยอง  ลุงวงค์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิสุขิตา
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
2. นางอุทัยรัตน  บรรเลงสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
6. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
7. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
8. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
12. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
13. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
14. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
15. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
16. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจตุพร  อะทะวงษา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มานิธิ
4. เด็กหญิงนิดา  วิชัย
5. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
6. เด็กหญิงมินลดา  ดวงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
8. เด็กหญิงศุภนิดา  จรรศิลป์
9. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์เกียรติคุณ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเมืองมา
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุงเมือง
2. เด็กหญิงน้องฟ้า  จะติ๊ด
3. เด็กหญิงปัณชญา  มูลทิน
4. นางสาวพิมพ์วิภา  มะโนรมย์
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทาวงค์
6. เด็กหญิงวรรณภา  ม่วงพิมาย
7. เด็กหญิงศิริพร  สมคิด
8. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
9. เด็กหญิงสาลิกา  สมคิด
10. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
11. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร  เมธีพิทักษ์กุล
3. นางหทัยกาญจน์  ฤทธิ์สกุลชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายณัฐกานต์   เกตสิระไชย
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายทัศนชัย  คำศรี
4. เด็กชายพงษ์เพชร   บุญมา
5. เด็กชายเฉลิมรัตน์   จันทบูรณ์
 
1. นายไกรวิชญ์  วงค์สุรินทร์
2. นางทัศวรรณ  มณีกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายกิติรักษ์  สมร่าง
2. เด็กชายณัฐพล  เพลิดพริ้ง
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วสุวรรณ
4. เด็กชายนิรัช  สมใจ
5. เด็กชายศิวกร  พลอยแสง
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสาวกานดา  กันฉิม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายทิตยพงศ์  ชนะพล
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขมา
3. เด็กชายรดิศ  สืบสิงคาร
4. เด็กชายวิชญะ  กันทะวะ
5. เด็กชายเดชาธร  ใจบุญ
 
1. นางจริญา  มีใจ
2. นางจุไรพรรณ  วังใน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายแปง
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทิพย์ทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสว่าง 1. เด็กหญิงจิรทิปต์  ผิวขาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  หมื่นจันทร์
 
1. นางลำดวน   ไชยิถะ
2. นางชุตินันท์  ธรรมดำรงวิทย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายปรีชา  จันแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หน่อแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
2. นางสาวรำพึง  วรรณศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายสุประชัย   บวรพึ่งสกุล
 
1. MissDuan  Aidi
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายศุภกร  แซ่จ๋าว
 
1. Mrs.CHIU   YUN TING
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
 
1. MissFengli  Jiao
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายณัฐกานต์  แซ่หย่าง
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยปิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  อุดมทัรพย์ศิลา
 
1. นางนุชรี  กันทะเนตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชนิภา  กะป๋า
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองสอน
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปิญาพัชร  ถิรวิริยาภรณ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวปณิตา  กุฎีศรีพลาย
 
1. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงรัตน์ธนา   สิทธิวัง
 
1. นางสาวโสภา   โย่ทู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายณกร  แชก้องภู่
2. เด็กชายณัฐพล  เบกากู่
3. เด็กชายประเสริฐ  เชอกอง
4. เด็กชายพงษ์ชัย  หมื่อแล
5. เด็กชายวันชัย  เบียงแล
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เชอหมื่อ
 
1. นายภาสกร  ต๊ะปัญญา
2. นางสุนทรี  ปาลี
3. นายศุภกิจ  กุลสุทธิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  นนทะภา
2. เด็กหญิงจาณุฐภา  อารีย์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มไสว
4. เด็กหญิงศกุนตลา  โสภี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอโต
6. เด็กชายอติวิชญ์  ส้มแป้น
 
1. นางสาวชลดา  กันยา
2. นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว
3. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไหมแพง
2. เด็กชายธนโชติ  เนตรขำ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วกลั่น
4. เด็กหญิงลักษิกา  หะนุ
5. เด็กหญิงวีรดา  ราญรอน
6. เด็กหญิงศศิชา  ศรีพุฒ
 
1. นางเกศสุดา  โสละวัฒน์
2. นายประเสริฐ  เทพศร
3. นายชิษณุพงศ์  ลืออ้าย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงกิตติมา  กระชอนเงิน
2. เด็กหญิงตีรณา  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธัชวรรณ  พัฒน์ธิพงษ์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แดงนิ่ม
5. เด็กหญิงรุจิษยา  ศรีนา
6. เด็กหญิงศรีจุฑารัตน์  จ้อยสุดใจ
 
1. นายประเสริฐ  เทพศร
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นางสาวพิจิตรา  บัญญัติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว
2. เด็กชายธนเดช  ธนปรมินทร์
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
4. เด็กชายภูวนัย  แสนคำ
5. เด็กชายสุภัทรพล  คงจริง
6. เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกแก้ว
 
1. นางศรีวิภา  ศรีขวัญแก้ว
2. นางพยอม  รอดมา
3. นางปัทมา  รอดมา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจาย    -
2. เด็กชายชัยยะ   ปัญญา
3. เด็กชายณัฐพงศ์   ลุงโซน
4. เด็กชายวิษณุ   บุญส่ง
5. เด็กชายเครือ   ลุงมู
6. เด็กชายเปตา   เคอเสือแข็ง
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง   สมบูรณ์
2. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์
3. นางสาวสุพรรณรัตน์   เปี้ยฟั่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  กวินกตเวที
2. นายณัฐเดช  การมงคลกวิน
3. เด็กชายธนาวุฒิ  หยกพฤกษา
4. เด็กชายพิธาน  อัตตะแจ่มใส
5. นายภัทรพงศ์  ศิริประเทืองกุล
6. เด็กชายวันเฉลิม  สิงขรโสภณ
7. นายวีระศักดิ์  ขวัญตาวงศา
8. เด็กชายโชคชัย  เทียบธรรมดี
 
1. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
2. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
3. นายธวัช  โลกา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วบัง
2. เด็กชายคมชาญ  บาฤาษี
3. เด็กชายนพชัย  เดชธนากร
4. เด็กชายพูลระพี  ศรีเฉลิม
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  อุดรแดน
6. เด็กชายอมร  แก้วบัง
7. เด็กชายอาทิตย์  แก้วบัง
8. เด็กชายเปรมศักดิ์  กล้าหาญ
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
2. นายอัฐวิทย์  โทนะใจ
3. นายขจร  แก้วตา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. นายจ่ามยุ่น  ลุงมูลหลิ่ง
2. นายจ๋อง  สมโพธิ์
3. นายชัชพงศ์  อินต๊ะพรม
4. นายทูลจ่า  ลุงโท๊ะ
5. นายนุ  ลุงละ
6. นายปี  นายติ๊
7. นายภูวเดช  แซงสิงห์
8. นายหลาว  วีระสะ
 
1. นายณภัทรพงศ์  ศิริคำ
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นางสาวธัญญรัตน์  ตุ่นคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  เผือกบุญเกิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดีเมฆ
3. เด็กชายณัฐภัทร  จิ๋วสายแจ่ม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วถึง
5. เด็กหญิงภัสสร  แสงขันธ์
6. เด็กหญิงวรณัน  เกตุทอง
7. เด็กหญิงวลัยพร  เอี่ยมจรัส
8. เด็กหญิงอริสา  สังข์กลิ่น
9. เด็กหญิงเวธณี  ม่วงมิตร
 
1. นางสมหมาย  สนิทแสง
2. นางสาวสุดาวรรณ  ยามา
3. นายชัชวาลย์  ทองกรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สนแย้ม
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีท้วม
3. เด็กหญิงนฤมล  มีท้วม
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  บัวบุตร
5. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
6. เด็กหญิงมุขมณี  อยู่อ้น
7. เด็กหญิงลักษิกา  พันทวี
8. เด็กหญิงเกศกนก  บัวลา
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ประกอบกิจ
10. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทรา
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
3. นายฐิติรัตน์  เขียวหวาน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงชณัฐดา  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงนฤลดา  คำวงศ์ภากร
3. เด็กหญิงปราณี  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วมา
5. เด็กชายภูมิระพี  ราญมีชัย
6. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่จ๋าว
7. เด็กหญิงอนันตญา  สามล
8. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ญแสง
9. เด็กหญิงอภิสรา   แสงไทย
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงฉิมพลี
 
1. ดร.ทัศณรงค์  จารุเมธีชน
2. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
3. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ปู๋ปั๋น
2. เด็กหญิงพรพนา  ชีวขุนคีรี
3. เด็กหญิงยุพิน  เงินดี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อนุรักษ์ไพรดี
5. เด็กหญิงวารี  -
6. เด็กชายสมชาย  ภูมิสันทัด
7. เด็กหญิงสุวรรณี  พิราบพารา
8. เด็กหญิงอันธิกา  นทีพิทักษ์
9. เด็กชายเทิดศักดิ์  สกุลลิขิตพัฒน์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คมคายผกา
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่่อน
3. นายพนมไพร  ใจขัด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายจักรินทร์  กองหมอก
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  สุระวัง
3. เด็กชายทุน  ลุงทุน
4. เด็กหญิงธนัชพร  ไชยคำ
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  สิงคะปะ
6. เด็กหญิงธีรนาฏ  ปานสุวรรณ
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินเสาร์
8. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  แซ่จ๋าว
9. เด็กหญิงสรสิชา  ปิ่นมาตร
10. เด็กชายสุเมธ  สอนเอียด
 
1. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
2. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง
3. นางสรัลชนา  เฟื่องฟู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  การดี
2. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
3. เด็กชายณัฐพล  กุญชร
4. เด็กชายธนภูมิ  ฟังเพลิน
5. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
6. เด็กหญิงสุชาดา  ทำนา
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริคำเพ็ง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  นิ่มละออ
9. เด็กหญิงอารัญญา  ลำทา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามพิง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นายธงชัย  ทำนา
3. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลลินี  มากุลต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  งามพิง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วางมือ
4. เด็กหญิงนันทิชา  ทิเขียว
5. เด็กชายสรายุทธ  สัตย์มาก
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    คำดี
2. เด็กหญิงปลื้มกมล   กัลปพฤกษ์
3. เด็กหญิงอภิวันท์   อุดป่าคา
4. เด็กหญิงเกสรา    ใจยะเด็ด
5. เด็กหญิงไอรดา   ใจตา
 
1. นางประดับ   สำลี
2. นางวราภรณ์   แสนอินทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  คัมภีระ
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จะแต่
5. เด็กหญิงแคท  ปัญญาเยอะ
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงญาณิศา  มโนทิพย์เจริญ
2. เด็กชายวายุ  ศรีเพ็ง
3. เด็กชายสมคิด  -
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันตา
2. นางชลลดา  เข็มทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
2. เด็กหญิงแลงหนุ่ม  ลุงอิ่งต๊ะ
3. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงซอ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงจีรภา  จื่อจำ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุระโคตร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  โปธาตุ
 
1. นางสุธาทิพย์  อินโองการ
2. นางสาวอาทิติยา  เพลิดเพลิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงภัทราพร  สอนลา
3. เด็กหญิงภาคินี  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   นันท์ชัย
2. เด็กชายธีระศักดิ์   ผุสดี
3. เด็กหญิงสมัชญา  คำก้อแก้ว
 
1. นางทรายคำ   ด้วงนิล
2. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงหมวย  ยามะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เกี๋ยวคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยเมืองใจ
3. เด็กหญิงอมรกานต์  แสงทิพย์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางมยุเรศ  จิโน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เตียมทะนะ
3. เด็กหญิงแสงคำ  แสนใหม่
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางสาววาสนา  คำห้วยหาญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดาษดา
2. เด็กหญิงนวพรรษ  มะโนสา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทัยรา
 
1. นางประเนียน  แก้วมาลากุล
2. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายชินรัตน์  สอนรอด
2. เด็กหญิงณัฎณิชา  สุรินทร์
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเรือง
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางสาวปราณี  ปะพอ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาเนียม
2. เด็กหญิงณิชา  ภูผาชัย
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทะวงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หลายแห่ง
2. เด็กชายนครินทร์  สีสัน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดวงบุปผา
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  หมื่นศรี
2. นายเสรี  พันธ์เมืองมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คำวัง
2. เด็กหญิงภัทรพร  ขัติวงศ์
 
1. นางปรมาพร  โยธาวัฒนากูล
2. นางปารวีย์  สุปันตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงนิตยา  -
2. เด็กชายไตรภพ  -
 
1. นายธนาคม  นะกาลัง
2. นางสาวเสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กหญิงศุภัชญา  ทับบุญมี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวคำ
 
1. นายบุญเสริม  กองทรง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ใจวงศ์ก้อน
2. เด็กหญิงวันวิสา  สุขจิตร
 
1. นางสุทิพย์   ศิริเรือง
2. นางสาวนภารัตน์  อั๋นดอนกลอย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  สุภา
2. เด็กชายพีรพล  สุภา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
2. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมล  ศรแก้ว
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขใส
 
1. นางสาวมณีการ  มาขำ
2. นางสาวสมจิตต์  เขียวเกษม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เหล็กชื่น
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  แซ่หาญ
 
1. นายธนพล  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวปาริฉัตร  หางศร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชาณุชิต   เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   กล่อมแก้ว
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้ออิ่ม
2. เด็กชายปวริศ  มุกดาลอย
 
1. นางสาวมาริสา  คำเวิน
2. นางสาววิลาสินี  เรือนคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูรัตน์
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  ใจจุมปู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  กุลบุตร
 
1. นายไพโรจน์  ศรีนวล
2. นางสาวชุติมา  ดวงตาเสือ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวปลอด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนานวล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายรัฐพงศ์  ปาลี
2. นางสาวสุนันชา  แก่งกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์
2. นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิตา
2. เด็กชายเกื้อพงค์  ศรีใจแก้ว
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายสายชน  เทือกตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา   เป้าพะเนา
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เม่นขาว
 
1. นายอิสรพงศ์   ทองอิ่ม
2. นางปิยะวรรณ   มีคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงตุลยา  พรมศักดิ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  อุทกธาร
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงวรานันท์  กู่สันเทียะ
2. เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางสาวสุพิชชา  บำรุงเมือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ลอ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สุนวงค์
 
1. นางสาวภูษณิศา  กันทาอินต๊ะ
2. นางสาวเมธินี  โททอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  มุ่งลือ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงวิมล  -
2. เด็กหญิงแตงโม  -
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เงินคำมูล
2. เด็กหญิงอนิญญา  พอใจ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
2. นางปวิสา  ลำคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายนนทิวัฒน์  ปันตะยัง
2. เด็กหญิงเยาวภา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางณัฐธิดา  แสนบุญเลิง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริพานกุล
2. เด็กชายสมัชญ์  วีรกรรม
 
1. นายนิรุตต์  เสาหิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กลมวงศ์
2. เด็กชายสุรสิงห์  มวลทอง
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
2. เด็กชายเอกณเดช   ชวนะพงศ์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1. เด็กชายจิรพัส   ทองสอน
2. เด็กหญิงอาจารี   สิงห์โตทอง
 
1. นายอิสรพงศ์   ทองอิ่ม
2. นางสาวณภัทร   สมบูรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงวนิดา  แพ่งผล
2. เด็กหญิงอาริยา  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นายปิยะพงษ์  กระจาด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณภัทร  แสนโท
2. เด็กชายเดชา  อินตา
 
1. นายกฤตติภูมิ  เขียวคำสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. นายภานุพงศ์  สุปินชมภู
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ไชยอาม
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา   แก้วผัด
2. นายวรัญชิต   ขัติวงค์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางธนพร  แสงปราช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายกิตตินันท์   สายบัว
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นายอาทร  จันทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉิมมาทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองไซ
3. เด็กหญิงวันดี  โพธ์ประเสริฐ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชุลิตา   จันทร์นฤกุล
2. เด็กหญิงปิยดา  กำพาพันธ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ   สอนซื่อ
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงธาดา  คำรณ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทายา
 
1. นายสุชาติ  เวียงชัย
2. นางสาวสุกัญญา  คำวัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายชินกฤต  ราชกิจ
2. เด็กชายมินธาดา  คลองตะเคียน
3. เด็กชายวรเดช  เล่ห์กล
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัชธนกฤช  ธนะลภัสโชค
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายปกรณ์  พงษ์คุณกร
2. เด็กชายปพนรัตน์  ฟูใจ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นางสุภัสสรา  กล่อมเกษม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดสา
2. เด็กหญิงพัชรพิสุทธิ์  อินมา
3. เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม
 
1. นางสาวเยาวน์ยศ  ถีปรี
2. นางสาวอภิชญา  เทียนไชย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายกริช  ดอกจันทร์
2. เด็กชายอติชาต  สระทอง
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เกิดกอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ปรางค์ศรี
2. เด็กชายวัชระ  ค้ำชู
3. เด็กชายวันวิเศษ  เกตุสำลี
 
1. นางชุติกาญจน์  สีเขียว
2. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายชานนท์  บุญสวัสดิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  พูญทัศน์
3. เด็กชายอติชาติ  ปล้องอ้วน
 
1. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายธนากร  แพทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  คุงดิน
3. เด็กชายสินธนา  ชำนาญพนา
 
1. นายชัยศรี  อุแสง
2. นางสาวสายสมร  มั่นแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายจตุรณต์  อ้นจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายธนาพันธุ์  บุญตา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้าปวงคำ
2. เด็กชายปฤษฎาวัตร  สุเม็ง
3. เด็กชายศิวกร  สุเม็ง
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายนิรุต  ดีทู
2. นายอาโย  เมกากู่
3. นายเอกชัย  อาส่า
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายกันตพล  รกไพร
2. นายพิทวัส  รกไพร
3. นายศักดาชัย  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัชพล  สุขเภา
2. เด็กชายนันทกานต์  จันทร์จอม
3. เด็กชายภูริช  โตสงคราม
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายกฤษดา  โตคำนุช
2. เด็กชายประพจน์  คำคล้าย
3. เด็กชายปัณณธร  ม่วงเนียม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นางณัฐกานต์  โพธิ์อ่อง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เขียวสืบ
2. เด็กชายนัฐพล  ต๊ะวงศ์ษา
3. เด็กชายรัตนพล  หาสร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นายภาณุวัฒน์  ฉัตรอินตา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชนินทร์  ไพศาลธารา
2. เด็กชายบุญสิน  เริงไม
3. เด็กชายสุรชัย  เกษมภูสกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  โนชัย
2. นายชินดนัย  ติวรรณะ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชัชพงศ์  แก้วเกษการ
2. เด็กชายวิทวัส  ไชยแสง
3. เด็กชายศุภกร  เกษแก้ว
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางยุวดี  โสภาศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธเนศ  บุญมาน
2. เด็กชายอติคุณ  มามี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พันธะ
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   ทุมอาริยะ
2. เด็กชายตะวัน   กันหาคำ
3. เด็กชายวรกต   เต็มใจ
 
1. นายเอกภักดิ์   ยินดีผล
2. นายปรีชา  เครืออิ่ม
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนภัสรา  วันอุด
2. เด็กหญิงมณีนนท์  เสือคง
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  ชัยพรม
 
1. นายวสันต์  แปงจิตต์
2. นางประวีณา  ติง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายชุติพนธ์  บุญรัศมี
2. เด็กชายณัฐภัชร  สระทอง
3. เด็กชายธีรพงศ์  ผาคำ
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายวิทวัส  อินทมานนท์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนิชานาถ   ฟูตุ้ย
2. เด็กหญิงปิยธิดา   เขียนใจ
3. เด็กหญิงอภัสนันท์   พรหมแพง
 
1. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปองพล  ตะสุข
2. เด็กชายปิยะพงษ์  คล้ายชม
3. เด็กชายวายุ  วอนเจียม
 
1. นายเอกพันธ์   อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ   ศุกเจริญลาภ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำดี
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยวุฒิ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สังข์เมือง
2. เด็กชายทินกร  แทนเทือก
3. เด็กชายวันเฉลิม  ก้อนพล
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ด่อนคร้าม
2. เด็กชายมนตรี  สงคุ้ม
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  อึงอาคม
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายจิณณวัตร  บุญฮอม
2. เด็กชายชาตรี  จันคำ
3. เด็กชายิชิตพล  เงินจี
 
1. นายณัฐกรณ์  อินตาแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เผ่าจอมรัตน์
2. เด็กชายสมัชชา   ไชยมงคล
3. เด็กชายไชยวัฒน์   ไชยสถาน
 
1. นางสาวสุนทรี  สมณะ
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีธนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ปุย
3. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นายวิชิตร  พิใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายณัฐกานต์   เอี่ยมอ่อน
2. นายรัตติกร   ติ๊บเสีอ
3. นายสถาพร  กุละ
 
1. นายเกษม  อุปละกูล
2. นางสุเธียร  คำออน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายจิรภัทร  เกษมวัฒน์
2. เด็กชายชัยธวัช  อะภัยลุน
3. เด็กชายวาทิน  สิงห์แก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นางภัทรพร  พรสวรรค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายกรณวัต  ยอดคําแสง
2. เด็กชายหยุ่น  ลุงกู่
3. เด็กชายอินแสง  ลุงคํา
 
1. นายเสถียร  มอยติละ
2. นางศิราณี  หน่อคํา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงคำ  ลุงปานโค่
2. เด็กหญิงจิ้ง  ลุงต่า
3. เด็กหญิงมัด  ลุงปานโค่
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
2. นายอภิชัย  ปัญโญใหญ่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ยอดเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนฤดี  สร้อยมี
3. เด็กหญิงสุภัชชา  พุ่มมาลัย
 
1. นายเชาวิทย์  ไรเกษ
2. นางวัฒนารัตน์  ไรเกษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงอาทิติยา  แดงสง่า
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นายขรรณ์ชัย  เวชพร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 1. เด็กชายชญานนท์  แสงคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินภูธร
 
1. นายโชติณัฎฐ์  ตั้งเธียรธิติกุล
2. นางบุศกรณภัสร์  ตั้งเธียรธิติกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจตุพร  แซ่หลี
2. เด็กหญิงดลพร  มือโมะ
3. เด็กหญิงอมรา  แซ่ย้า
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  วรรณทิพย์
2. เด็กหญิงนริศรา  มั่นคง
3. เด็กหญิงวิภาดา  อินทร์เลื่อม
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เอมโอด
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสุข
6. เด็กหญิงเณศรา  สวัสดิ์มงคล
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัลยา  สร้อยข่าย
2. เด็กหญิงชญานิศฐ์  สาดอ่ำ
3. เด็กหญิงฐานัชฌา  อิ่มพึ่ง
4. เด็กหญิงปาจรีย์  เกตุศรี
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงทับทิม
6. เด็กหญิงเจนจิรา  เอี่ยมแจง
 
1. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
2. นางพัทธนันท์  จันฤๅไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มะณี
2. เด็กหญิงธันวา  อุ่นพงษ์
3. เด็กหญิงนฤมล  อินชะนะ
4. เด็กหญิงนาราภัทร  สีปาน
5. เด็กหญิงวรรณดี  จันทาทับ
6. เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วนวล
 
1. นายวีระยุทธ  บัวชุม
2. นางธิดารัตน์  ดีชู
3. นางสาวอัญชลี  วงษ์กัณหา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วันมา
3. เด็กหญิงยุพา  อักษร
4. เด็กหญิงศศินา   คำบรรลือ
5. เด็กหญิงอรทัย  ใจบุญ
6. เด็กหญิงไพลิน   ทองสุข
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
3. นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาผ่องใส่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล้าปงสาย
3. เด็กหญิงนวพร  พินิจมนตรี
4. เด็กหญิงพวงผกา  ชัยวงค์เหล็ก
5. เด็กหญิงอธิชา  ปินตา
6. เด็กหญิงอารียา  ลือศิริ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
3. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  จันทร์พิลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชิณเกษ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทศักดิ์
4. เด็กหญิงพิมพร  ไชยราช
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กอนมนตร
6. เด็กหญิงสโลชา  จิแมน
 
1. นางสาวกรชนก  อยู่ถมสังข์
2. นายวิโรจน์  หล่อศิริ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ภัทรภิญโญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงจุฬามณี   ลุงแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
3. เด็กหญิงลี  ลุงลอย
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นายนิธิโรจน์  ดวงธีระกาญจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กชายธีรนันท์   ต๊ะยะพงศ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พรมจาริต
3. เด็กหญิงไอลดา    หมีคณะ
 
1. นางไพรวัลย์    เตจ๊ะวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยนกวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  วาตา
2. เด็กหญิงสมฤทัย  มะโนแก้ว
3. เด็กหญิงสมัชญา  โกลาเพ็ง
 
1. นางสาวสำเนียง  โกพา
2. นางสุรีรัตน์  สืบคำแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนิศรา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงพัชนิดา  พานเพชรสกุล
3. เด็กหญิงวาทินี  ปันอิน
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นายพงศกร  หมุดแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์ผกา
2. เด็กหญิงธณิดา  พินิจ
3. เด็กหญิงสุจารี  พนาภา
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวเหมือนฝัน  พิจารณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายจารุเกียรติ  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงพลอยธิดา  อิ่นคำ
3. นายอภิวัฒน์  คงคา
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงวรพิชชา  กาศสกุล
2. เด็กชายสุทิวัส  ยานะวิน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชุ่มอินดา
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงนฤพร  แม่นปืน
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  ปรางค์นอก
 
1. นายธรรมเนียม  ทับทอง
2. นางชวนพิศ  ทับทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เจ็งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปิยพร  อินแก้วมูล
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อุ่นเอ้ย
 
1. นางสาวชฎาธาร  จันนา
2. นางสาวจินดารัตน์  หลวงพา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายกฤตนัน  บุญมาภิ
2. นายสรศักดิ์  ทรายอินทร์
3. เด็กหญิงสรินยา  แก้ววิเศษ
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงวาทินี  โนกัน
3. เด็กหญิงสโรชา  เงินทา
 
1. นางพัทธ์ชาลี   ณ น่าน
2. นางชัชฎาพร  วังเขียว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  แช่ม้า
2. เด็กชายพิเชษฐ  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอันนา  เลาย้าง
 
1. นางบุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงกฤติยา  อุปนันชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  หลานป้อ
3. เด็กหญิงธนพร  วงศ์ษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
2. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงหอมจันทร์   พม่า
2. เด็กหญิงเนตรนภา   กันใจมา
3. เด็กหญิงเสาร์คำ   แสงจันทร์
 
1. นางสมจินต์  อุปละ
2. นางพรรณี   ภิญโญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  เรือนแก้ว
2. เด็กหญิงสกลรัตน์  จันตูม
3. เด็กหญิงสุธิมา  แว่นแก้ว
 
1. นางพรนภา  คำใจดี
2. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อรุณฟอง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสงมณี
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางรัชนีกร  รักพงศา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ปาโกวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร   ยวงอ้าย
3. เด็กหญิงศศลักษณ์   เมืองเย็น
 
1. นายมนู  คชพรม
2. นางดาวเรือง   คชพรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  หมอเก่ง
2. เด็กชายเดชาวัต  มะโนวงศ์
3. เด็กหญิงไพลิน  เก่งกุญชร
 
1. นางจันทรา  หมอเก่ง
2. นางสาวรจนา  สุริยะวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายชนะชัย  ต๋ามา
2. เด็กชายปิยะพงษ์   วัฒนาสว่างศรี
3. เด็กชายภานุชัย  น่วมคำ
 
1. นายสนธยา  บังวรรณ
2. นายอนุโชติ  โยสุยะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแงะ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  พรหมแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรฐิรา  คำเมืองมูล
3. เด็กหญิงยิ้มเย็น  ใบทอง
 
1. นางวาสนา  ดวงเทียน
2. นางศิวาพร  หอมนิยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิงฐิติมา  เทพสิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงดลนภา  เสน่ห์ทรัพย์ทอง
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  กุณาเบี้ยว
 
1. นางกาญจนา   รัตนพันธ์
2. นางวิภาวรรณ  ชลชวลิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. นางสาวพรนภา  เงินสมบัติ
2. เด็กหญิงภัชรินทร์  นุ่มมีชัย
3. เด็กหญิงศรินทร์ดา  พิมเสน
 
1. นางพนมรุ้ง  แพทย์ไชโย
2. นางจริญญา  ศรีรุ่งเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายกฤต  ทิวรัถยาสิริ
2. นางสาวปนัสยา  แซ่ท้าว
3. นางสาวสุมาลี  แซ่ท้าว
 
1. นางวาสนา  นันทเสน
2. นางสใบทิพย์  จันเครือ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยมนา
2. เด็กหญิงปวีณา  อนันต์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  ใจยา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางนุสรา  ใจหาญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฑนิชา  หิ่มเก่า
3. เด็กหญิงวาระดี  สมศรี
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเขียว
2. นางบังเอิญ   ปานแม้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เมืองมา
2. เด็กหญิงนาถชนก   อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงศิริมาศ   บุรี
 
1. นางวรัชยา  ทาชาติ
2. นายชลปภัส  ปัญญาคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงกชมล  นิลเพชร
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  เพิ่มหิรัญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ละครทิพย์
 
1. นางสุทิน  เนียมประยูร
2. นางประพันธ์  สุขหมื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. นางสาววรัญญา  แซ่เจียว
2. นางสาวอนุตรา  ฐิติโชติตระกูล
3. เด็กชายโยธกาล  อินทร
 
1. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
2. นางสาวบุษบา  กงพลนันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เราเท่า
2. เด็กหญิงสมาเรียร  เรายะ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจมา
 
1. นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์
2. นายสมัคร  จันตาเงิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    คำดวง
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ถาน้อย
3. เด็กหญิงธนวรรณ   กัลพฤกษ์
 
1. นายสมคิด  ไทยสมัคร
2. นายนพดล  ยศเรืองศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปิยมาศ  เพียรไม่คลาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งฟ้า
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์   กาญจนโพธิ์
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายพีรภัทร์   โต่นวุธ
2. เด็กชายรฐนนท์  บัวมาก
3. เด็กชายอรรถพันธ์  พนมพจน์
 
1. นายสัตต์ยา  นราพิสุทธิ์
2. นายประมาณ  แสงรัศมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายมงคล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงรติมา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กเทศ
2. นางสาวพรฤดี  หวังนำโชค
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขตา
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   สารจุม
2. เด็กชายนนทวัฒน์   แก้วปา
3. เด็กหญิงปวีณา  แก้วกันยา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
2. นางพรจิตร  ตาวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะอื่อ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  สินหวะ
3. เด็กชายหล่อแช  เชอหมื่อ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
2. นายนายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายกฤษณ์  ธิติบุษบงกุล
2. เด็กหญิงนลินี  วงค์ขัติย์
3. เด็กหญิงพิมชญา  อินถา
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายชโมยละ  -
2. เด็กหญิงธัญชนก  เปรียะเซกู่
3. เด็กชายสมชัย  -
 
1. นางแพรวเพชร  กาลา
2. นางน้ำทิพย์  ประทุมทอง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสนสอาด
2. เด็กหญิงพัชธิชากรณ์  ไหวคิด
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ขยันดี
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
2. นายสัมปทาน  พาติกรรม
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงวลัยพร   หนูพวก
2. เด็กหญิงสุชาดา   ปราณีตพลกรัง
3. เด็กชายโยธิน   สิงห์คำมา
 
1. นางรำจวน   ยอดเกตุ
2. นางสาวกัณภัส  สุขงาม
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายป้าง  เมืองซู่
2. เด็กหญิงมนรดา  จึงนะ
3. เด็กหญิงอิ่งส่า  บุญมา
 
1. นางภูษณิศา  เกรียงศักดิ์พิชิต
2. นางสาวพรภัสร์ชนก  เพ็ญญาหลวง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงรติมา  มงคลศิลป์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ปิกคำ
3. เด็กหญิงอรญา  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางลัดดา  ทานุชิต
2. นางสาวเฟื่องลดา  หมื่นธรรมชัย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไก่แก้ว  ปัณนะ
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ไชยาจินะ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปรเมศร์  จิตรำพึง
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายศรุตเทพ  จตุพจน์
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงอภิสมัย  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสมศรี  บัวผัน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายจิโรจน์  ปุนณภพสกุล
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจิรพันธ์  มณี
 
1. นางสาวมธินา  เอกสะพัง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่เล้า
 
1. นางนิศากร  อินผ่อง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายอภิชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำปุย 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดอนเลย
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  อินทิยศ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงพัชรา  หมวกชา
 
1. นางอรุณ  เทียมเพ็ง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวศิราณี  นุธรรม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายรัชทชงค์  บุญศรี
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ดอกบานเย็น
 
1. นายจิตกร   สมาคม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆสุวรรณ
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภพ  สินค้ำคูณ
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพัสกร  อินต๊ะอ้าย
 
1. นางจุฑามาศ  ธนารักษ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน"ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางลำพวง  ต่างใจ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. นายภาคภูมิ  ช่วยทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์สถิตย์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายศุภสิทธ์  สุประการ
 
1. นางบัณฑิตา  ต๊ะติ๊บ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายวิศรุต  วิจิตร
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กชายแสงชัย   ใจวงค์
 
1. นายอินทร  นันต๊ะแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กหญิงน้องคำ  นายข่า
 
1. นางทิวาพร  ชูนิตย์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อิงวะระ
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายอนุพันธ์  แซ่ม้า
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา  ทีฆาวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา  ไชยยา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐชานนท์  เต่าแหลม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรสุรินทร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายภานุพัฒน์   แสงสีห์
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายภัทรเมธี  ประดิษฐกุล
 
1. นางพัชรินทร์  ปัญญายืน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงเมญาวี  ประทุมทอง
 
1. นางพรรณี  มาดิษฐ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาป่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทวงค์
 
1. นางไฉไล  เพียรเกิด
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กชายธนวัตร  จุ้ยวงษ์
 
1. นางสาวจงจินตน์  แจ่มกระจ่าง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายศุภัชพงศ์  บางทิพย์
 
1. นางจันทภา  ยาเป็ง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกวินทร์  สำเนียง
 
1. นางสาวจุฑามณี  ถุงปัญญา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงนวพร  สลาดถา
2. เด็กหญิงนวล  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงพรชิตา  เลาย่าง
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายชุติพนธ์  มีบุญ
2. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
3. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นายชิต  คำชั่ง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แสงย่าง
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  เลาเทาะ
3. เด็กหญิงอรณัฐ  ชูมือกู่
 
1. นางสาวศรัญญา  กิตติชัยพลังกุล
2. นางสาวสร้อยสุดา  จันทิมา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจีระภา  ลานพลอย
2. เด็กหญิงจุุฑามาศ   พรมวงษ์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชียงราย
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. เด็กหญิงจุม  ปากน้อย
3. นางสาวหลาว  ลุงปั่นต๊ะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงปรียาพร  เลาสือ
2. เด็กหญิงพิยดา  คำลี
3. เด็กหญิงโหย่งเย้ง  ลุงต้า
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  หลบหลีก
2. เด็กชายจิรพัส  วงศ์ประภาคาร
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
2. นางสาวนริศราภรณ์  ชุ่มเชย
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร  น้อยเพ็ง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  ทองศรี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายชนาณุพงษ์  วาวแวว
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางประไพพร  สายเปียง
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงพานิช  เพชรคีรีรัฐ
2. เด็กชายอติกานต์  จันทรมณฑล
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณคำพันธุ์
2. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
2. เด็กชายสราวุธ  เรืองเจริญ
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวัชรกร  แซ่ซ้ง
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. นางสาววรรณลิสา  พงศ์ธัญวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่กือ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  กมลาสน์กมุท
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
2. นางอรวรรณ  สุวรรณคำพันธุ์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายฐานันด์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐชา  คำลือ
 
1. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
2. นางธัญธิดา  หัวนา
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงอนงค์  ลุงหน่อ
 
1. นางปุลพร  ยืนบุญ
2. นางสาวนิตยา  ขยัน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา   ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางสาวธาวริณ  โทปุรินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นางสาวกัญรักษ์  คงสำเร็จผล
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายสุนทร  พลยุทธศาสตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิษณุ  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายคือ  นายกาน
 
1. นายสิทธิชัย  หมูเขื่อน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงมู
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์โพธิ์
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายคำอ่อง  นายเล็ก
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองเพ็ชร
 
1. นางสาวอุษา  ปักกิจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงอรพิน  สมฤทัยไพศาล
 
1. นางสุภาพร  ร่มโพธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพริริยาพร  เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิรา  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันติ๊บ
 
1. นางจุไรวรรณ  ชมภู
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายนรภัทร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทำนอง  แพนมะณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนริศรา  ยามา
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กชายตรัยรัตน์  ดวงมีกิติกานต์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายยศกร  ลุงออ
 
1. นางชลาลัย  แก้วกริยา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กชายยอดรัก  เลาว้าง
 
1. นายวสุพงษ์  อิวาง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปา 1. นายอัศวิน  ไชยยะ
 
1. นายชนสิษฎ์  จอมเดชา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา   ทองศรีจันทร์
 
1. นายฉลาด  มั่นดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายบูรณัส  ไฝเครือ
 
1. นางสาววศินี  ขวัญคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายสุรเดช  นันต๊ะสาร
 
1. นางตรีชฎา  วิจันทร์ตา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วมนตรี
 
1. นายชนิดาภา  คำปัญจะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางสาวอัญชนา  หาญใจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายสรยุทธ  มีพวงผล
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงพรมพร  ถ้วยทอง
 
1. นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  เมืองหล้า
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นายอมรชัย  ปงลังกา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายศักยภาพ  วงศ์ระย้า
 
1. นายสุพจน์  ปํญญา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงฐานิต  อยู่คำ
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัญญา  เซียมราย
 
1. นางสมศรี  บัวผัน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นำปุ๊ด
 
1. นางนุชรินทร์  ก่อพาราภิรมย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์ภา
 
1. นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงภัทรธิรา  คำแพ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทุมวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายพีรพงษ์  ปันอินทอง
 
1. นายณรงค์  บุญแรง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายชายเมือง   ลุงถั่ว
 
1. นางลัดดา  ประอินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 1. เด็กชายอภิเดช  นาธิกา
 
1. นายภาณุกูล  คำเหลือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงนิติยา  หมอยาดี
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายปิยะพล  สิงห์ที
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. นายอาทิตย์  เจริญพร
 
1. นางวรรณา  จิโน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญเพ็ง
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินตภา  แสงแก้ว
 
1. นายนิยม  กอบแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจกปก 1. เด็กหญิงแก้ว  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวผาทอง   อุ่นฟ้า
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ชัยยัง
 
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 1. เด็กชายอัษฎาพร  ทองคำใบ
 
1. นางสาวอุไรพร  โพธิ์โต
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงจุติพร  ตาเขียว
 
1. นายเอกพันธ์  ตันท่อน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายกรรชัย  แก้วเทพ
 
1. นายจรูญ  ทาราทิพย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวิเชษฐ์  บุญแสวง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยราช
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายปิยราช   แย้มเอิบสิน
 
1. นางสุรีรัตน์    เชี่ยวชาญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. นายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นางประภาพร  จักรคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางศรีนวล  แก้วร่วมวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายอดิเทพ   ขันทะ
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวิกา  เบ็ญจขันท์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  กิสิน
3. เด็กหญิงยศวดี  ใจเเพ็ญ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือพรม
5. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นายธนากร  วัฒนพรเดชา
2. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อินคำ
2. เด็กหญิงปัญญาพร   บุญอินทร์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    วรรณา
4. เด็กหญิงภัคจิรา    คำถา
5. เด็กหญิงรุ่งนภา    อินปา
6. เด็กชายเฉลิมชัย   บุญมา
 
1. นางสมร   สุทธหลวง
2. นางสาวสุทธิกานต์  เฟืองแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  รักแก้ว
2. เด็กหญิงนภัทราสินี  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงนฤมล  พรมเพียร
4. เด็กหญิงประกายดาว  ทั่งนาค
5. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์มณี
6. เด็กหญิงมินตรา  วรผล
7. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง   ศรีภูธร
2. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
3. นายสมอาจ  ศรีภูธร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงภควดี  เกิดสิน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวป้อม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
2. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายจักรพงค์  อภิธรรมมา
2. เด็กชายฉัตรณพัฒน์   บุญเพ็ชร์
3. เด็กชายภาวัฒน์  ปางงาม
 
1. นางนวลละออ  จุมปามัญ
2. นางทวีลักษณ์  ทองอินปัน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายกล้าหาญ   แซ่กือ
2. เด็กหญิงปสุดา   สียะ
3. เด็กหญิงวิลัย   แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
2. นางแก้วมาลา   นิช่างทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายบุญชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเดือนตะวัน  แซ่ลี
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์   ฤทธิ์กระโทก
2. เด็กชายสมพงษ์  ฤทธิ์กระโทก
3. เด็กหญิงสรนันท์  พลสว่าง
 
1. นางกชวิมล  ไชยะโสดา
2. นางดวงดาว  มากจุ้ย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กชายศักดากร  งามตา
2. เด็กหญิงอรยา  โลแพทย์
3. เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  งามตา
 
1. นายธงชัย  ทวีโค
2. นางสุพรรณี  นันทะไสย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงจารุภา  เครืออยู่
2. เด็กหญิงเกวลิน  ด้วงลา
3. เด็กชายเจษฎาพร  พันธ์ุพืช
 
1. นางสุมาลี  คุณชื่น
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงฐิติพร  มังกรอัศว
2. เด็กชายทัศพล  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ลีทัศนียากูล
2. นางสาวทำนอง  แพนมะณี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายบุญช่วย  จะแฮ
2. เด็กชายมานิต  แซ่เฉิง
3. เด็กชายอาเฟื่อย  แซ่ค่วง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงนุ่น  ลุงมน
2. เด็กหญิงพลอย  นาใจ
3. เด็กหญิงอ๊อด  แดง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางสาวกิตติญา  อำนา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงนิศาชล   ตันมิกา
2. เด็กหญิงบุษกร   ฝ้ายเทศ
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ต่างใจเย็น
 
1. นางประดับ   ศรีโยทัย
2. นายสมบูรณ์  ชุ่มมงคล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกิตติภณ   ขุนศรีมณี
2. เด็กชายจิรายุ   บุญหล้า
3. เด็กชายเจษฎา   โอกาศ
 
1. นายสามาตร   นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายชาญชัย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายบุณยกร  แซ่ว่าง
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
2. นายวิลาศ  เกษมวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายทรงพล  ท้าวคาม
2. เด็กชายนันทกร  ท้าวคาม
3. เด็กชายสารัช  หอมดอก
 
1. นางวิมลรัตน์  ทักษิณ
2. นางจินดาภรณ์  กุณา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1. เด็กชายกฤตเมธ  รักแจ่ม
2. เด็กชายพีรภัทธ์  ดาแพง
3. เด็กชายอิงทรรษ  พรหมหมื่น
 
1. นายภาณุพงศ์  อนุรักษ์พนาวัน
2. นางสมทรง  จารย์คำมา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายณัฐวัฒ  สะเอียบคง
2. เด็กชายวรวุธ  ยาสมุทร์
3. เด็กชายเมธวิน  ดอนแก้ว
 
1. นายพิษณุวัฒน์  เสาร์แดน
2. นายกมล  กุมภวรรณ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เลาว้าง
2. เด็กชายอภิรัตน์  ลีลาศีลธรรม
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สันฑ์วนาคีรี
 
1. นายจตุรงค์  ใจจิตร
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายชัยวิเชฐ  ปานทอง
2. เด็กชายวิพัฒน์  พรหมอ่อน
3. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  จินดา
 
1. นางอมรรัตน์  แก้วแกม
2. นายสมชาติ  แก้วแกม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธีรนัย  พยุงบรรพต
2. เด็กชายลี  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวรากร  แซ่เกอ
 
1. นางสายฝน  แสนฟอง
2. นางวิมลพรรณ  กรินวงศา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายปภังกร  แกล้วกล้า
2. เด็กชายรามพิรุณ  แก้วบุรี
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  อิ่มขุนทอง
 
1. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายก้องภพ   จะบู่
2. เด็กหญิงพนิดา   จะนิ
3. เด็กหญิงอรนา   แรงสิงห์
 
1. นางสาวณัฐธิดา   บุญศรี
2. นายกฤษฎา   ชินะใจ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายนพรัตน์  โสภา
2. เด็กชายนฤเบศ  คะสุวรรณ
3. เด็กชายวรดร  โสภา
 
1. นายสมบูรณ์   มาถา
2. นางสาวพัชรินทร์  มั่นขัน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรสินี   จะงะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จะทอ
3. เด็กหญิงอรวรรณ   จะปา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ    ลางแขก
2. นางสาวรสา  กาวิทู
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกิตติกานต์  เทพวรรณ์
2. เด็กชายพิชชากร  เพียงไพรชม
3. เด็กชายไพศาล  เพาะเจาะ
 
1. นางนภัสภรณ์  ดวงเนตร
2. นางสาวกฤติกา  กันจะนะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงมาลี   ใจปิง
2. เด็กหญิงลลิตา  ใจปิง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจปิง
 
1. นางสาวชัญญานุช   มาณกิจ
2. นางนันทนา   สิทธิไชยนุกูล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มะตะโก
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไมตรีญาติ
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  นันตา
 
1. นางนิตยา  กันทะเสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยผา
2. เด็กหญิงวรรณษี  สิทธิเสนา
3. เด็กหญิงอภิรญา  ทองอยู่
 
1. นางจิตรลดา  วงเวียน
2. นายธีรนัย  กสิการ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทร์ภู่
2. เด็กหญิงพรชิตา  เต็มบาง
3. เด็กหญิงรจนา  วังคะฮาด
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
2. นางสุนทรีย์  ทาริยะอินทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เฮงเฮี้ยะ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วงศ์จักร
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงนันทกา  ราชรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  รางคำ
3. เด็กหญิงพิราวรรณ  ก๋าชุม
 
1. นางวิไล  กันทะใจ
2. นางสาวนิเกศน์  กันทะถี่
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายฉัตรชัย   มณฑลพนา
2. เด็กหญิงลีลาวดี  มานะศักดิ์เกษม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นปุย
2. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังลอยชาย
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ปกรณ์ไพโรจน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
2. นางสาวทิวาวรรณ  ตันกุระ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์สุวรรณ
2. นายอภิรักษ์  สถิตสุข
 
1. นางศรีวัฒนา   เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายณัฐชยา  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงรุจิรา  ก๊ะเตอร์
 
1. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
2. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีทรัพย์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงกาละ
 
1. นายกีรติ  จันโททัย
2. นางสาวเสาวรส  สิงห์สังข์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายกอบโชค  อย่างอิ่น
2. เด็กชายสมชาย  ลือกิจ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
2. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อาก่อ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นายพงศ์พันธ์  นันชัย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. นายพชรพล  แซ่เท้า
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ฟ้า  คงแสนลีชัยเจริญ
 
1. นางสาวไพลิน  อินอ่ำ
2. นายวัชรินทร์  ระยับศรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนากร  ณ ลำพูน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขียงแขก
 
1. นางอัมพร  สตรอง
2. นางรัชราภรณ์  คำมูล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายธเนศ  บุญมา
2. เด็กหญิงอินทิรา  ธูปชู
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวภนิดา  นาวิกา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายยุธวัน  วารินทร์
2. เด็กชายศักดิภัทร   คำปา
 
1. นายถาวร   ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี   รัตนเพ็ญ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุ้งวารี 1. เด็กหญิงณัฑริกรรณ์  เขียนงาม
2. เด็กชายอัครเดช  สิงห์หนู
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  จินดากุล
2. นางศรีวิไล  เจียงวรีวงศ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายยุทธการ  สุขวิลัย
2. เด็กชายสุธี  ลงขาว
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กหญิงอริสา  แยส่อ
2. เด็กชายเฉลิม  มาเยอะ
 
1. นางยุวธิดา  กันแก้ว
2. นางกัญญารัตน์  ศรีมันตะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายดิษฐ์  แซ่ว้า
2. เด็กชายอภสร  แซ่ว้า
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  มั่นคง
2. เด็กชายศิวัช  บำรุงอินทร์
3. เด็กชายเมธี  ศรีเลิศ
 
1. นายธวัช  หนักแน่น
2. นางสาวปัทมาพร  นพรัตน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กชายกฤษณะ  วังวันทนา
2. เด็กชายปวริศ  คิงจอง
3. เด็กชายภูวดล  แก้วแววน้อย
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นายนพคุณ  ศรียา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  คุรุวนาภรณ์
2. เด็กหญิงทิพปภา  ขุนทรง
3. เด็กชายพชร  ใจแสน
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เดชพรม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นถา
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  ละกุด
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เจริญงาม
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์สืบ
3. เด็กชายเวชวิชิต  อินต๊ะเสน
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นายพัฒนพงษ์  ฟูใจ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธารศิลา  สุต๋า
2. เด็กชายสุขสันต์  สุต๋า
3. เด็กชายอภิชัย  สุต๋า
 
1. นางสาวจีรนันท์  อินรา
2. นางสาวกัณฑมาศ  อินทอง