หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
2 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
3 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
4 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
5 นายอานนท์ สายคำฟู ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
6 นางรุ่งทิวา ถาน้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
7 ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ กิติคำ ครู โรงเรียนวัดเสด็จ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
8 นายสุรศักดิ์ มีรอด ครู โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
9 นางสาวดวงนภา อินยะยศ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
10 นายจรัล ปันแก้ว ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
11 นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูล ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
12 นางสาวรุ่งทิวา หลักแน่น ครู โรงเรียนอบุาลงาว (ภาณุนิยม) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
13 นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะ โรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
14 นางสาววธัญสุธินี เตชะธิ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
15 นายพงษ์พันธ์ พรมพ้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
16 นายพิชชาวีร์ เรียวศรีปรีดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
17 นายคณากร เนียวกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
18 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
19 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
20 นางเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
21 นางสาวนงคราญ ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
22 นางสาวประกายฟ้า สมบูรณ์ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
23 นางสาวยุพิมาศ ท้าวฟูเขียว โรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
24 นางปาหนัน นันทะเสน โรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
25 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
26 นายวิษณุพงศ์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
27 นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา ครู โรงเรียนแจ้คอนวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
28 นางสาวพรญมลวรรณ ส่วนสมบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
29 นางสาวสุนทรี จุ้ยเจ็ก โรงเรียนบ้านแม่เฟือง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
30 นางสาวศิริขวัญ อินทนนท์ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
31 นางสาวกุลอุมา คนเที่ยง โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
32 นางสาวพัชราพร ไชยชุมพล โรงเรียนบ้านแม่เฟือง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
33 นางสาวศิริจรรยา ตาจะนะ โรงเรียนบ้านทรายมูล คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
34 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
35 นายวุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
36 นายบดินทร์ โพธิกมล เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ลำปาง เขต 2 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
37 นายประดิษฐ์ สุภาสอน โรงเรียนอนุบาลแม่พริก คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
38 นางนิภาภัทร ตาวงค์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 2 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
39 นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
40 นางสาวณอาทิตยา จินะการ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
41 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
42 นายจักรพงษ์ สายวงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
43 นางศรีประไพ เป็งบุญมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
44 นางสาวกรรณิการ์ สุยะสืบ โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
45 นางสาวปรารถนา อินทวงศ์ โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
46 นางสาวสุพิชญา เสนาป่า โรงเรียนวัดเสด็จ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
47 นางสาวณิชชา ชอบธรรม โรงเรียนวัดเสด็จ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
48 นางสาวพรทิพย์ ลวงคำ โรงเรียนวัดเสด็จ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
49 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
50 นายจักรพงษ์ หมื่นสุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
51 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
52 นายอนุชา น้อยจันทร์ ครู การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
53 นางสาวณัฐนิชา ต้องใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
54 นายนภสินธุ์ ดวงประภา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
55 นางสาวสุวิมล ใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
56 นายเจษฎา จักรแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
57 นายสมศักดิ์ ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
58 นายวีรศักดิ์ เป้รอด ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
59 นางสาวจิดาภา ทันใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
60 นายณัฐพล ขัดสี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
61 นางสาวลำดวน เรน่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
62 นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูล ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
63 นางสาวชไมพร สริยาสม ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
64 นายณัฐพงษ์ คำบุญทา ครู โรงเรียนบ้านอ้อน คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
65 นายมลฑล อินเจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
66 นางวงเดือน วงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
67 นายถนัด มณีจันทรา ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
68 นางสาวทรรศนีย์ บุญตันบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
69 นางสุกัลยา แปงอินต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
70 นางสาวสุวพัชร์ เทพสุทะ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
71 นางสาวฉัตรณาลิน เฮงสิมมาเคารพ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
72 นางอิศรา สารบรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
73 นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
74 นางอัมพร วรรณแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
75 นางสุภานันท์ นันทะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
76 นางสาวเจนจิรา น้ำใจดี โรงเรียนพิชัยวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
77 นางสาวสุภัตรา หลวงบุญมี โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
78 นางสาวอุทุมพร บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
79 นางสาวิตรี ปันแก้ว โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
80 นางกัลย์กมล บุญแข็ง โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
81 นายสมชาย นันทะเสน โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
82 พล.ต.ต.นิยม ด้วงศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 คณะกรรมการอำนวยการ
84 นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
85 นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
86 พล.ต.กิติติศักดิ์ แม้มเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 คณะกรรมการอำนวยการ
87 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
88 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น คณะกรรมการอำนวยการ
89 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
90 รศ.ดร.พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
91 ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
92 นายเกรียงเดช สุทธภักติ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
93 นายทองดี จอมวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
94 นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
95 นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายสอาด ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 คณะกรรมการอำนวยการ
97 นายธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
98 นายสรายุทธ พิจอมบุตร ผู้อำนวยการ สกสค. ลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
99 นายชเนรินทร์ สมิทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
100 นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
101 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
103 นายถาวร เหรียญตระกูลชัย ขนส่งจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
104 พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
105 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายชูฤทธิ์ อันนารา ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
107 นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายประดิษฐ์ บุดดีจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
112 นางจรวยพร ทะแกล้วพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางธีรพร คงฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
118 นางพรรณี การะกัน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายมงคล ขัดผาบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายอัครินทร์ พิชยกุล นายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
121 นางสาวรัตนา ธนะคำ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายบุญส่ง สมพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายสมศักดิ์ สลีวงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายวิศาล ตรีปิยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายเรวัฒน์ สุธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
131 นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
132 ผศ.เล็ก แสงมีอนุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
133 ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
135 นายเกรียงศักดิ์ ขันติพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
136 ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายชาตรี ยศสมแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
138 นายอดิสร พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
140 ดร.เปรมปรีด์ หมู่วิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายอนุชา เสนาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
142 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
143 นางทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการ สพม. 35 คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายมานะ ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายเจริญ อุทานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อห้อ คณะกรรมการอำนวยการ
149 นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายยงเกียรติ อินทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสี คณะกรรมการอำนวยการ
152 นายศักดิ์ นามะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน้านโป่งขวาก คณะกรรมการอำนวยการ
153 นายชัยชนะ สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการอำนวยการ
154 นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายสมเกียรติ ปงจันตา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
156 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายบุญโยง วงค์ลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายปกรณ์ จีราพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายชนินทร์ วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ
162 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายประพันธ์ เชื้อสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำโท้ง คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายสมยศ ยะม่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ
165 นางสาวพิลาวรรณ หอระดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางรจนา ยอดดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
167 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
169 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
170 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการ สพม.35 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
171 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
172 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
173 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
174 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
175 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
176 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
177 นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
178 นายชัย ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
179 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
180 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
181 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
182 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
183 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
184 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
185 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
186 นายสันติทัศน์ เรืองเดชร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
187 นายพีรชัย จันทสาร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
188 นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
189 นายธนาวัฒน์ คำราช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
190 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
191 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
192 นายอดิสร พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
193 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศููนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
194 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
195 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
196 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
197 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
198 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
199 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
200 นายบุญเรือง นันตะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กิ่วลม 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
201 นายสุวิทย์ สมทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำเภา คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
202 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
203 นายสมเกียรติ ปงจันตา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
204 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
205 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
206 นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
207 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
208 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
209 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
210 นายชนินทร์ วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
211 นายบุญโยง วงค์ลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
212 นายปกรณ์ จีราพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
213 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
214 นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
215 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
216 ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
217 นางสาวอัชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
218 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
219 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
220 นางศุภวรรณ แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
221 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
222 ดร.สมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
223 นายกพล เมืองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอื้อม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
224 นายสุรชัย กิมาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้ง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
225 นายยิ่งศักดิ์ พิณภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
226 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
227 นางเพ็ญศรี บังเมฆ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
228 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
229 นายสุเทพ ทับบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
230 นางอรพิณ กองคำบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
231 นางปิยาภรณ์ จันทร์โอภาส ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
232 นางชีวพร สุริยศ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
233 นางวัลยา ปุกมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
234 นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
235 นายนรินทร์ สกุณา ผู้อำนวยการหน่วนตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
236 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
237 นางสมศรี ต้นโนนเชียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
238 นางสมคิด ขีนาวุธ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
239 นายเสรี เสมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
240 นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
241 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
242 นายพิชชาวีร์ เรียวศรีปรีดี ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
243 นายคณากร เนียวกุล ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
244 นายสมยศ ยะม่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
245 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
246 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
247 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
248 นางสาวเขมจิรา เกษมสุขพัชรา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
249 นางธิดารัตน์ บุตรเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
250 นางสาววศินี วนรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
251 นางสาวเพ็ญศิรินนภางค์ ใจตาบุตร ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
252 นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
253 นางสาวศรัณย์ญา ฉายศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
254 นายสุวิทย์ อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
255 นางสาวระวีวรรณ อิ่นทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดน้ำโท้ง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
256 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
257 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการ สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
258 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
259 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
260 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
261 นายอดิสร พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
262 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
263 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
264 นางวัลยา ปุกมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
265 นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
266 นายนรินทร์ สกุณา ผู้อำนวยการหน่วนตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
267 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผูู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
268 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
269 นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
270 นายปัญญา ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งข่วง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
271 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
272 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
273 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
274 นายเฉลิม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแขม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
275 นายศักดิ์ นามะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขวาก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
276 นางปัญฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
277 นายชาติชาย สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรองเคาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
278 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
279 นางสามปอยดง เครือนันตา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
280 นายฉัตรกมล รัตนปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
281 นายธวัชชัย สุวรรณเนตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
282 นางอรชร พรศิริ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
283 นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
284 นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
285 นายอนุชา เสนาธรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
286 นายถนัด มณีจันทรา ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
287 นางอรัญญา เรียนปิงวัง ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
288 นางอรัญญา ฟูเฟื่อง ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
289 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
290 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
291 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
292 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
293 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
294 นายอานนท์ สายคำฟู ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
295 นางพรสิริน เกตุวงค์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
296 นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
297 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
298 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
299 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
300 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
301 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
302 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
303 นายมนัส อนันตกิจไพบูลย์ ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
304 นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
305 นางรัตนา ธะนะคำ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
306 นายชูฤทธิ์ อันนารา ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
307 นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
308 นายอัครรินทร์ พิชยกุล นายกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
309 นายภูวนัฐ อิทราชัย ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
310 นายประยูร แก้วเดียว นายกสมาคมการท่องเที่ยวลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
311 นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
312 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
313 นายบุญส่ง สมพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
314 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
315 นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
316 พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
317 นายนรินทร์ สกุณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
318 นายอดิสร พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
319 นายกพล เมืองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอื้อม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
320 นายสุรชัย กิมาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
321 นายสมยศ ยะม่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
322 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
323 ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ ครู โรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
324 นายวรเดช ศรีเดช ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
325 นายวสันต์ แปงจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
326 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
327 นายอิทธิ ทุุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
328 นายชลทิศ ดีสาระ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
329 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
330 นายณัฏฐพล ภักดีเจริญ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
331 นางสาวศศลักษณ์ เครืออินตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
332 นายสุเทพ ทับบำรุง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
333 นางกัลยา มีเมือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
334 นางไพลิน ศิลปชัย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
335 นางภาฏียา เพิ่มสุข ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
336 นายจตุพร โปธาคำ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
337 นางสาวหอมนวล ศรีริ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
338 นายนเรศ บัวลวย นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
339 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
340 นายสุวิทย์ สมทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำเภา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
341 นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
342 นางสาวภัสสิร์ญา แสงเมืองเปียง นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
343 นางสาวผุสดี เครือสาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
344 นางนภัสวรรณ ทาไชยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
345 นางโชติกา ใจเฉียบ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
346 นางเสาวนีย์ อาจสามารถ นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
347 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
348 นายชัย ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
349 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
350 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
351 นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
352 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
353 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
354 นายวุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
355 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
356 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
357 นายนิทัศน์ ธรรมวัชรากร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
358 นายอานนท์ สายคำฟู ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
359 นายวรเดช ศรีเดช ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
360 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
361 นายยมนา สุขหอม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
362 นายกำจร แสงงาม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
363 นายชัยณรงค์ ภักดี ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
364 นายวสันต์ แปงจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
365 นายอิทธิ ทุุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
366 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
367 นายคิด ใหม่ธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
368 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
369 นางดาวเรือง คชพรม ครู โรงเรียแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
370 นางรุ่งทิวา ถาน้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
371 ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ ครู โรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
372 นายสุรศักดิ์ มีรอด ครู โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
373 นางสาวดวงนภา อินยะยศ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
374 นายจรัล ปันแก้ว ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
375 นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูล ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
376 นางสาวรุ่งทิวา หลักแน่น ครู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
377 นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะ ครู โรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
378 นายวีระศักดิ์ เป้รอด ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
379 นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
380 นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา ครู โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
381 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
382 นายสมศักดิ์ ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
383 นายมนัส จงจิตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
384 นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
385 นายภคพล ทะแกล้วพันธุ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
386 นางสาวธัญสุธินี เตชะธิ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
387 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
388 นางสาวเพ็ญศิรินนภางค์ ใจตาบุตร ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
389 นายพงษ์พันธุ์ พรมพ้าว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
390 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
391 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
392 นายพิชชาวีร์ เรียวศรีปรีดี ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
393 นายคณากร เนียวกุล ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
394 นางสาวธิติกานต์ เสริมกลิ่น โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
395 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
396 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
397 นายอานนท์ สายคำฟู ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
398 นางรุ่งทิวา ถาน้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
399 นายอิทธิ ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
400 ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ กิติคำ ครูโรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
401 นายสุรศักดิ์ มีรอด ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
402 นางสาวดวงนภา อินยะยศ ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
403 นายจรัล ปันแก้ว ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
404 นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูล ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
405 นางสาวรุ่งทิวา หลักแน่น ครูโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
406 นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะ ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
407 นางสาวธัญสุธินี เตชะธิ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
408 นายพงษ์พันธ์ พรมพ้าว เจ้าหน้าที่ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
409 นายพิชชาวีร์ เรียวศรีปรีดี เจ้าหน้าที่ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
410 นายคณากร เนียวกุล เจ้าหน้าที่ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
411 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
412 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
413 นางเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร ครูอัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
414 นางสาวทรรศนีย์ บุญตันบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
415 นางสุกัลยา แปงอินต๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
416 นางสาวนงค์คาร ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
417 นางสาวประกายฟ้า สมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
418 นางสาวยุพิมาศ ท้าวฟูเขียว ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
419 นางปาหนัน นันทะเสน ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
420 นายวิษณุพงศ์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
421 นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
422 นางสาวพรญมลวรรณ ส่วนสมพงษ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
423 นางสาวสุนทรี จุ้ยเจ๊ก ครูโรงเรียนบ้านแม่เฟือง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
424 นางสาวศิริขวัญ อินทะนนท์ ครูโรงเรียนบ้านสบค่อม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
425 นางสาวธิติกานต์ เสริมกลิ่น ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
426 นางสาวกุลอุมา คนเที่ยง ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
427 นางสาวพัชราพร ไชยชุมพล ครูโรงเรียนบ้านแม่เฟือง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
428 นางสาวศิริจรรยา ตาจะนะ ครูโรงเรียนบ้านทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
429 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
430 นายวุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
431 นายบดินทร์ โพธิกมล เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
432 นายประดิษฐ์ สุภาสอน ครูโรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
433 นางเพียงใจ จันทิมา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
434 นางนิภาภัทร ตาวงค์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
435 นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
436 นางสาวณอาทิตยา จินะการ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
437 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
438 นายจักรพงษ์ สายวงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
439 นางศรีประไพ เป็งบุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
440 นางสาวกรรณิการ์ สุยะสืบ ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
441 นางสาวปรารถนา อินทวงศ์ ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
442 นางสาวสุพิชญา เสนาป่า ครูโรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
443 นางสาวณิชชา ชอบธรรม ครูโรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
444 นางสาวพรทิพย์ ลวงคำ ครูโรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
445 นายนวฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
446 นายจักรพงษ์ หมื่นสุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
447 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
448 นายอนุชา น้อยจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
449 นายอนุวัฒน์ นิวัติเจริญกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
450 นางสาวณัฐนิชา ต้องใจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
451 นายนภสินธ์ ดวงประภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
452 นางสาวสุวิมล ใจมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
453 นายเจษฎา จักรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
454 นายสมศักดิ์ ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
455 นายวีรศักดิ์ เป้รอด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
456 นางสาวจิดาภา ทันใจ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
457 นายณัฐพล ขัดสี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
458 นางสาวลำดวน เรน่า เจ้าหน้าที่ สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
459 นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูล ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
460 นางสาวชไมพร สิริยาสม ครูโรงเรียนผาแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
461 นายณัฐพงษ์ คำบุญทา ครูโรงเรียนบ้านอ้อน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
462 นายมลฑล อินเจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
463 นางวงเดือน วงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
464 นายถนัด มณีจันทรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
465 นางสุกัลยา แปงอินต๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
466 นางสาวสุวพัชร์ เทพสุทะ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
467 นางสาวฉัตรฌาลิน เฮงสิมมาเคารพ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
468 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
469 นายนพดล ภาวะโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
470 นายภูริวัจน์ ประสิทธิ์วราโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสันทราย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
471 นายตระกูลพันธุ์ กันไว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
472 นางสาวสุมาลี มูลคำ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
473 นางสาวกุญชณิกานต์ วางมือ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
474 นางสาววันวิสา นาละออง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
475 นางศิรินภา ปริญญา ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
476 นางสาวดารุณี คำนวล ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
477 นายสมชาย นันทะเสน ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
478 นางสาวิตรี ปันแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองยาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
479 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
480 นายพรชัย จันทสาร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
481 นายธนาวัฒน์ คำราช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
482 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
483 นายสมยศ ยะม่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
484 นางจงกร แสงคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
485 นางยุวนุช จันทราทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
486 นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
487 นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
488 นายวรวิทย์ คำดี เจ้าพนักงานพัสดุ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
489 นางชมพูนุท ต๊ะแสง เจ้าพนักงานการเงิน สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
490 นางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
491 นางศศิธร บุญชุม นักวิชาการพัสดุ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
492 นางจันทร์จิรา องอาจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
493 นางสาวปริญญา ไชยวรรณ นักวิชาการพัสดุ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
494 นางปนัดดา โปชัยคุปต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
495 นางดวงจันทร์ คำเครือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
496 นางสาววิไลพร พิจอมบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
497 นางสาวสุมาลี หวังรุ่งโรจน์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
498 นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ สพป. ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
499 นางสาวอำไพ ศรีหมื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
500 นางภคมน พงษ์ภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
501 นางรุ่งนภา สายสาธุนาวิชญ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
502 นายเจริญชัย วัทธศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
503 นางเปรมใจ ยะม่อนแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
504 นางทิพย์วรรณ เรืองประเสริฐ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
505 นางสาวศศิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
506 นางเบญจวรรณ ปันดี เจ้าพนักงานพัสดุ สพป. ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
507 นางศิริเพ็ญ แก้วใน นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
508 นางสาวยุวพรพรรณ นันตา ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
509 นางจิราพร จริยภมรกุร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
510 นางอรพิณ กองคำบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
511 นางอาทิตยา กินาคม นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
512 นางรุ่งนภา เครือคำหล่อ นักวิชาการพัสดุ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
513 นางรุ่งทิพย์ จินาจันทร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
514 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
515 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
516 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
517 ผศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
518 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
519 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
520 นายมงคล ขัดผาบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
521 นายเอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
522 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
523 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
524 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
525 นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
526 นางปัณฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
527 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
528 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
529 นายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
530 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
531 นายชาญเจริญ ชื่อชวกรกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
532 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
533 นายรัชวุฒิ ปรารถนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
534 นางสุดาวดี ทศมณฑล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
535 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
536 นายบุญเรือง นันตะกูล รองประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
537 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานกลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
538 นายจรัส ไชยา ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
539 นายบุญเรือง นันตะกูล ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
540 นายมนตรี เดชแพ ประธานกลุ่มเครือข่ายชมพูทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
541 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
542 นายศักดิ์ แสงบุญเรือง ประธานกลุ่มเครือข่ายขุนตาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
543 นายศักดิ์ นามะเสน ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองยาว-แม่สัน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
544 นายสุชาติ เตจ๊ะ ประธานกลุ่มเครือข่ายอนันตยศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
545 นายสมคิด ดอนมอญ ประธานกลุ่มเครือข่ายผาไท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
546 นายประพัฒน์ ณ ลำปาง ประธานกลุ่มเครือข่ายขุนงาว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
547 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ประธานกลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
548 นายสุภาพ หงส์สามสิบเจ็ด ประธานกลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
549 นายมณฑล อินเจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
550 นายกิติกร แก้วใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
551 นายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
552 นางศรีพรรณ มาปลูก หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
553 นางประภา ไชยมงคล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
554 นางวรัญชญา ดวงแก้ว หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
555 นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
556 นางสาวลัดดา กาจารี หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
557 นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
558 นางพรพิศ รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
559 นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
560 นายคมสัน มีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
561 นายสมัย ทอรักสาร นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
562 นายณัฐพล หมื่นตาบุตร นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
563 นางพิทยาภรณ์ อวัชนากรณ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
564 นางนิรมล มันทะติ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
565 นางกัลยา มีเมือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
566 นายสันติชัย ไชยดี ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
567 นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
568 นายบุญโปรด ตรีไตรรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
569 นายทิวา ดวงไชย ครู โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
570 นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
571 นายรณชัย พิชิตสันต์ พนักงานราชการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
572 นางสุทัศชัย จันโท พนักงานราชการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
573 นายสุพร กันทะตั๋น เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
574 นายสุพรรณ จันทร์เรียน ประธานชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
575 นายเสรี เสมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
576 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
577 นายสุเทพ ทับบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
578 นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
579 นายกพล เมืองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอื้อม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
580 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
581 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
582 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
583 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
584 นายอัครินทร์ พิชยกุล นายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
585 นายภูวนัฐ อินทราชัย ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
586 นายประยูร แก้วเดียว นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
587 นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
588 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
589 นายธนโชติ วนารัตน์ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
590 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
591 นายปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
592 นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
593 นางเนตรชนก ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
594 นางวรี สุขรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
595 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
596 ส.ต.ท.ชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกร สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
597 นายอานนท์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศเมฆ คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
598 นายบุญทรง ชุ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
599 นายสุวิทย์ สมทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำเภา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
600 นางมณีวรรณ นกเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
601 นายศิวชัย พรหมจันทร์ ผู้อำนวยโรงเรียนทุ่งกู่ด้าย คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
602 นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
603 นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
604 นายบุญสนอง แก้วประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาท คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
605 นายวิกร จันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงวัง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
606 นายประพันธ์ เชื้อสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำโท้ง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
607 นายสมบัติ ศิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
608 นายสมบูรณ์ วงศ์เรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
609 นายฐานกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
610 นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโทก คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
611 นายวิรัตน์ มาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งฝาย คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
612 นายเทพพิทักษ์ สมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
613 นายไพโรจน์ พงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
614 นางธนสรณ์ ปิยะนภัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
615 นายวิเชียร จันทร์แดง ครูโรงเรียนบ้านสบลี คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
616 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
617 นายกพล เมืองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอื้อม คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
618 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
619 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
620 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
621 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
622 นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
623 นายบรรเจิด นนทสูติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
624 นางสาวคนิชา เศรษฐชัยยันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
625 นายอธิษฐาณ วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
626 นายนิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
627 นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
628 นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
629 นายชาตรี ยศสมแสน นายกสมาคมกู้ภัยลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
630 นางสาวพัทธนันท์ นพคุณ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
631 นางสาวฟองเพ็ญ ปัญญาสุข ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
632 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
633 นางทิพวรรณ ศรีธรรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
634 นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
635 นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
636 นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
637 นางเพ็ญศรี บังเมฆ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
638 นางวัลยา ปุกมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
639 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
640 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
641 พ.ท.สุรศักดิ์ สุขแสง ผู้บังคับ ร.17 พัน 2 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
642 พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
643 นายเอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
644 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
645 ร.อ.พนม ดิษฐ์สาคร ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร มทบ.32 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
646 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
647 นายชัย ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
648 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
649 นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
650 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
651 นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
652 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
653 นายชาตรี ยศสมแสน นายกสมาคมกู้ภัยลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
654 นายภานุวัฒน์ หล้าปาวงศ์ นิติกร สพป.ลำปาง เขต 1 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
655 นายวรวิทย์ คำดี เจ้าพนักงานพัสดุ สพม.เขต 35 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
656 นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 35 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
657 นายเชาวลิต วังตระกูล นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 35 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
658 นายณชพัฒน์ ธิแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
659 นายสุพรรณ จันทร์เรียน ประธานชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ลำปาง เขต 1 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
660 ว่าที่ ร.ต.วัฒนา บุญละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
661 นายอานนท์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศเมฆ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
662 นายสุเกษ วงศ์นาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
663 นายประชัน กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
664 นายศักดา ปัญญาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสัก ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
665 นายมนัส แก้วมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
666 นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
667 นายสุนทร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
668 นายพิศาล เครือทนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
669 นายบพิตร ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
670 นายประสิทธิ์ เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหัววัง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
671 นายธนิต ลาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
672 นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
673 นายปรีชา จันทร์จร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
674 นายวีรยุทธ ควรคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
675 นายวิสุทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอูน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
676 นายมานะ ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
677 นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
678 นายกุศล ต๊ะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหก ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
679 นายพิชัย สดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮาว ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
680 นายนิติพงษ์ วงศ์เรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
681 นายชาติณรงค์ มณีกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนวัง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
682 นายยงเกียรติ อินทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสี ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
683 นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวฝาย ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
684 นายเฉลิม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแขม ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
685 นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
686 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
687 นายสมศักดิ์ ฝั้นคำอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
688 นายชาญเจริญ ชื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
689 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
690 นายรัชวุฒิ ปรารถนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
691 นายณัฐพล ทีไชยวงค์ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
692 นายเรืองฤทธิ์ สีตาบุตร หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
693 นายศรีวรรณ ศรีตาบุตร หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
694 นายสุเทพ ทับบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
695 นายสุรชัย กิมาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้ง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
696 นายเสรี เสมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
697 นายสนั่น สายนุวงศ์ นิติกร สพม. เขต 35 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
698 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
699 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
700 นายสมเกียรติ ปงจันตา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
701 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
702 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
703 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
704 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
705 นายธนาวัฒน์ คำราช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
706 นางปิยาภรณ์ จันทร์โอภาส ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
707 นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
708 นางวรี สุขรักษา ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
709 นางรุ่งทิพย์ ถ้ำทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
710 นางพยอม รัตนอภิรักษ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
711 นางสุวาริณี ตันวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
712 นางมัณฑนา ลิ้มตระกูล นักตรวจสอบภายใน สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
713 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
714 นายมนตรี เตชะตามี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
715 ภราดาเกียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
716 ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
717 นางสาวอรวรรณ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
718 นายณรงศักดิ์ ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
719 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
720 นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
721 นางลัดดา ท้วมไชยนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
722 นางจินตนา หิรัญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
723 นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
724 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
725 นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
726 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
727 นางเสาวนีย์ อาจสามารถ นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
728 นางสมัย ทอรักสาร นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
729 นางกุลชรี ปัญจวิวัฒน์กุล นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
730 นางสถิต ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
731 นางสุปราณี กิ่งก้ำ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
732 นางพวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
733 นางกรณิการ์ เกตุภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
734 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
735 นางชีวพร สุริยศ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
736 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
737 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
738 นางเนตรชนก ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
739 นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ นักจัดการทั่วไป สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
740 นางสาวภัสสิร์ญา แสนเมืองเปียง นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
741 นางสุปราณี อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
742 นางสาวชนางค์รักษ์ มะโนสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
743 นางธัญสุดา วงค์ใจบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
744 นางสาวิตตรี ยุชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
745 นางศิริพร ประเสริฐศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสำเภา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
746 นางสาวบุษราคัม จิตร์วิไลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
747 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
748 นางอัญชลาภรณ์ เนตรดุลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
749 นางสาวกาญจนี ฟูคำใบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
750 นางสาวกัลยาณี ขาลสุวรรณ เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
751 นางสาววีรยา อุดหมอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
752 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
753 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
754 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
755 นายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
756 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
757 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
758 นายอนุชา เสนาธรรม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
759 นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
760 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
761 นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
762 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
763 นางวิไลภรณ์ คำภีระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
764 นางสุพิน อุ่นหน่อ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
765 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
766 นายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
767 นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
768 นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
769 นายจรัส ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
770 นายประพันธ์ เชื้อสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำโท้ง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
771 นายสมบัติ ศิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
772 นายสุเทียน ฤทธิพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
773 นายฐานกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
774 นายประพัฒน์ ณ ลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
775 นายกฤชติเดช ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
776 นายศักดิ์ แสงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
777 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
778 นายวินัย แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
779 นางนิลนา เลาสูง นักจัดการทั่วไป สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
780 นายสุวรรณ กาวิละ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
781 นายนิกร ใจไหว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
782 นายสุเทพ ทับบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
783 นางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
784 นายชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
785 นายเสรี เสมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
786 นายณชพัฒน์ ธิแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
787 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
788 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
789 นายนรินทร์ สกุณา ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
790 นางอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
791 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
792 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
793 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
794 นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
795 นางสาวภัสสิร์ญา แสนเมืองเปียง นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
796 นางนภัสวรรณ ทาไชยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
797 นายสุเทพ ทับบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
798 นางกัลยา มีเมือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
799 นางโชติกา ใจเฉียบ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
800 นางไพลิน ศิลปชัย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
801 นายนภสิทนธุ์ รินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
802 นางสาวสายปัญญา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
803 นางสาวจริยา ขัดแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
804 นางวัชรี สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
805 นางณัฐกิตต์ วงศ์น้ำโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
806 นางนิรมล มันทะติ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
807 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
808 นายบุญเรือน หุ่นดี ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
809 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
810 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
811 นางสาวผุสดี เครือสาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
812 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
813 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
814 นายธนาวัฒน์ คำราช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
815 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
816 นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 35 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
817 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
818 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
819 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
820 นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
821 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
822 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
823 นายบุญโยง วงศ์ลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
824 นายปกรณ์ จีราพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
825 นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
826 นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
827 นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
828 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
829 นายมนัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
830 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
831 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
832 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
833 นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. เขต 35 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
834 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
835 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
836 นายวุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
837 นางสาวเกศสุดา ศรีใจ นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
838 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
839 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
840 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
841 นางศิริเพ็ญ แก้วใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
842 นางกนกทิพย์ ศรีคำ นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
843 นางปานเพชร เครือบุญมา นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
844 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
845 นางอารีวรรณ ประสาน นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
846 นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
847 นางอรัญญา นาคะปรีชา นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
848 นางสาวจารุภา ไชยวิเศษ นักวิชาการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
849 นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 35 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
850 นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษา สพป. เขต 35 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
851 นางกรรณิกา เปี้ยปลูก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
852 นางจรรยา คำโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
853 นางสาวเสาวนีย์ วรรณศรี เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
854 นายสุรพล เพ็ชรหาญ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
855 นางวัลยา ปุกมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
856 นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 35 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
857 นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ นักวิชาการศึกษา สพป. ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
858 นางผุสดี ยอดเรือน นักวิชาการศึกษา สพป. ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
859 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
860 นางรัชฎาภรณ์ ปงจันตา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
861 นายศักดิ์ นามะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขวาก คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
862 นายประกาศิต สิงห์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
863 นายเทพพิทักษ์ สมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
864 นางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาครัวประชาสามัคคี คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
865 นางสายบัว ศวีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
866 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
867 นางอนงค์ นุตประวีณ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
868 นางวีรญา แต้มคล่อง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
869 นายจิตร ยอดเทา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
870 นายณัฐกานต์ แข็งแรง ครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
871 นายยุรนันท์ เป็งบังวัน ครูโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
872 นางอัมรินทร์ บุญอเนก ครูโรงเรียนศาลาวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
873 นายคงเดช เทพคำปิ๋ว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
874 นายสงัด ปลุกเศก ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
875 นายจักรชัย กลิ่นหอม ครูโรงเรียนผาช่อวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
876 นายนิธิภัทร หอมกระทุ่ม ครูโรงเรียนเทศบาล 5 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
877 นางวารินทร์ แก้วรวม ครูโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
878 นายอดิศักดิ์ ปลายนา พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
879 นายสกลศักดิ์ มีธรรม พนักงานราชการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
880 นางนุชจิรา วงค์ศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
881 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
882 นางจินตนา อินปรา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะการฝ่ายจัดนิทรรศการ
883 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
884 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
885 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
886 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
887 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
888 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
889 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
890 นางศุวรรณ แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
891 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
892 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
893 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
894 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
895 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
896 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
897 นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
898 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
899 นายสมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
900 นายวุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
901 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
902 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
903 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
904 นางสาวปิยรัฐ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
905 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
906 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
907 นางสาววาสนา บุญญประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
908 นายนภสิทธุ์ รินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
909 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
910 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
911 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
912 นางสาวบูรณี กักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
913 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
914 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
915 นางสนธยา พรหมกิ่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
916 นางกนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
917 นางสาวสายปัญญา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
918 นางสาวเขมจิรา เกษมสุขพัชรา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
919 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
920 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
921 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
922 นายบุญโยง วงศ์ลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
923 นายปกรณ์ จีราพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
924 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
925 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
926 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการ สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
927 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
928 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
929 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
930 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
931 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
932 นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
933 นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
934 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
935 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยกรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
936 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
937 นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
938 นางลดาวัลย์ ชุมคำ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
939 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
940 นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
941 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
942 นางรชฏ กันทะรัญย์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
943 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
944 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
945 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
946 นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
947 นายพิษณุ ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
948 นายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
949 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
950 นายกำจร แสงงาม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
951 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
952 นางวีณา ศิรประภาศิริ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
953 นายวัฒนะ ทองปัญญา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
954 นางเบญญาภา วรรณมณี ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
955 นายศิลป์วลัย อินทิยส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
956 นางพรรณี ใจสาร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
957 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
958 นายชนินทร์ วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
959 นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
960 นางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
961 นายอดุลย์ พลงาม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
962 นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
963 นางศิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
964 นางสาววศินี วนรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
965 นายอดิสร พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
966 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
967 นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
968 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
969 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
970 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
971 นางสาวพัทธนันท์ นพคุณ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
972 นายเจษฎา จักรแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
973 นายนภสินธิ ดวงประภา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
974 นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
975 นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
976 นางอังคณา ลิ้มกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
977 นายสลิต พิมวาปี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
978 นายมลคล วิทยารัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
979 นางสาวสุวิมล ใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
980 นายอนุชา น้อยจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
981 นางสาวอัญชลี กาปัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
982 นางจิราพร จริยภมรกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
983 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
984 นางสมศักดิ์ ศิริวงค์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
985 นางสาวสังวาล แสนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
986 นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
987 นางสาวรวิวรรณ พนารีจารุ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
988 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศููนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
989 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
990 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
991 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
992 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
993 นางสาวพัทธนันท์ นพคุณ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
994 นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
995 นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
996 นางอังคณา ลิ้มกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
997 นายสลิต พิมวาปี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
998 นายมลคล วิทยารัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
999 นางสาวสุวิมล ใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1000 นายอนุชา น้อยจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1001 นางสาวอัญชลี กาปัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1002 นางจิราพร จริยภมรกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1003 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1004 นายนภสินธุ์ ดวงประภา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1005 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1006 นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1007 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1008 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1009 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1010 นางถิรพร ธนะราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1011 นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1012 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1013 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1014 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1015 นางสาวเขมจิรา เกษมสุขพัชรา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1016 นางพิมพร ไชยตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1017 นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1018 นางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1019 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1020 นายประกาศิต สิงห์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กิ่วลม 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1021 นางอมรพรรณ อินต๊ะสืบ นักตรวจสอบภายใน สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1022 นางสาวอริญา วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1023 นายยมนา สุขหอม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1024 นายชัยณรงค์ ภักดี ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1025 นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1026 นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ ครู โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1027 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1028 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1029 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1030 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
1031 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองประธานกรรมการคณะอำนวยการ
1032 นายวินัย แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1033 นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1034 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1035 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1036 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1037 นางฟองจันทร์ อินทวงศ์ ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1038 นางสมคิด วงศ์ษา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1039 นางประทุม แสนจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อห้อ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1040 นางนงคราญ ยอดวีระพงศ์ ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1041 นางสุกัญญา วันชนะ ครูโรงเรียนบ้านกาดเมฆ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1042 นางมันทนา เมืองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1043 นางสุกัญญา ไหวคิด ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1044 นางอำไพ ผัดวัง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1045 นางรัตนา ขันธพร ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1046 นางพีระพรรณ เครือคำขาว ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1047 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1048 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1049 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1050 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1051 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1052 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1053 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1054 นายบุญโยง วงศ์ลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1055 นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1056 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1057 นายสมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1058 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1059 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1060 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1061 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1062 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1063 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1064 นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1065 นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1066 นายวุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1067 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1068 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1069 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1070 นางสาวปิยรัฐ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1071 นางปณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1072 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1073 นางสาววาสนา บุญญประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1074 นายนภสินธุ์ รินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1075 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1076 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1077 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1078 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1079 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1080 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1081 นางขนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1082 นางสาวสายปัญญา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1083 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1084 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1085 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1086 นางเสาวณีย์ อาจสามารถ นักวิชาการศึกษา สพป. ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1087 นางดาวเรือง คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1088 นางสาวดวงนภา อินยะยศ ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1089 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1090 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1091 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1092 นางจินตนา หิรัณณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1093 นางจารุวรรณ ทัฬหิกรณ์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1094 นางรจนา ยอดดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1095 นางมาลี สังข์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1096 นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1097 นางปราถนา ธรรมวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1098 นางรุ่งทิพย์ อินต๊ะคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1099 นางศศิธร ราชตัน ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1100 นางโสภา วาณิชสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1101 นางสมพิศ วรรณสาร ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1102 นางพูลทรัพย์ รักธีรภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1103 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1104 นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1105 นางสุมิตรา ชาตานันท์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
1106 นายเล็ก ขาวหมื่นไว ครู โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1107 นายวิชาญ จิตต์ผ่องอำไพ ครู โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1108 นางจุรีพร ศิริโพธิ์ อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1109 นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1110 ผศ.ดร.วรรณา พิเชฐพฤทธ์ อาจารย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1111 นางสมพิศ พร้อมญาติ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1112 นายณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1113 นายทวีสิน ปัญญาสีร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1114 นายพรชัย สุระพัสดี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1115 นางจันทร์ธิพา ม้ารุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านศิลปะ (House of art) จังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1116 ผศ.ดร.วรรณา พิเชฐพฤทธ์ อาจารย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1117 นางจันทร์เพ็ญ สิริไสย ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1118 นางศิวรินทร์ ทาบุญมา ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1119 นางอารณี พจนธารี ครูโรงเรียนอนุบาลงาว คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1120 นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสัก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1121 นางเยาวนิต อุปละกูล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1122 นางอ่อนแก้ว คันธชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1123 นางสาหร่าย กันทาใจ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1124 นางศิรพร ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1125 นางวรกมล เตสันโต ครูโรงเรียนอนุบาลงาว สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1126 นางอำพา เตชะอู๊ด ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1127 นางสุปราณี ต่างใจ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1128 นางปรานี ศรีธิ ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1129 นางอัจฉรา ใจชุ่ม ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1130 นางกัลยากร ลาดปาละ ครูโรงเรียนบ้านปันเต้า สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1131 นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1132 นางงามตา มามิ่ง ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1133 นางวิทิตา หาญเหรียญทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่ลม ๓ สพป. ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1134 นางธีระพร สมชาติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1135 นางวาสนา ฉัตรตันใจ ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1136 นางจินดา กันยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกาดเมฆ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1137 นางพรทิพย์ ธรรมลังกา ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1138 นางสาวพนิดา แสนราม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1139 นางเพ็ญศรี อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนบ้านอ้อน สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1140 นางจันทร์สุดา สุทธิวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1141 นางวันวิไล ทิมคล้าย ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1142 นางสาวปฏิพร ปินตาปลูก ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1143 นางวราภรณ์ ปัญญาปลูก ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1144 นางสาวศิรินทร์รัตน์ พุ่มไสว ครูโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1145 นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1146 นางจินตนา ปิงวัง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1147 นางเข็มทอง สุภากุล ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1148 นางมณี แก้ววันตา ครูโรงเรียนบ้านโป่งขวาก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1149 นางจุฑามาศ วิทิตธรรมคุณ ครูโรงเรียนบ้านปงแท่น สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1150 นางอรวรรณ โยธา ครูโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1151 นางสายัน สายเครือปัน ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1152 นางสาคร ผลบุญเรือง ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1153 นางสาวพวงพรรณ จันทร์ฟุ่น ครูโรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1154 นางมัณฑนา สุวรรณศร ครูโรงเรียนบ้านสัน สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1155 นางสาวไอยรา หล้าขัด ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1156 นางสุมาลัย วังสะปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1157 นายณัฐวุฒิ ศิริวานิช ครูโรงเรียนบ้านจำปุย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1158 นางนุชทิชา พรมตัน ครูโรงเรียนวัดท่าสี สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1159 นางสาววราภรณ์ สิรชัย ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1160 นางสาวเมทินี กาวิละมูล ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1161 นางกฤษราภรณ์ รักฝูง ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1162 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1163 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1164 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1165 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1166 นางกนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1167 นางสาวดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1168 นางเกตสุดา อนุรักษ์ธงไชย ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1169 นางปาณิตา ชัยวรรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ (บ้านห้วยทาก) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1170 นางอมรรัตน์ สุขดี ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1171 นางพึงใจ รังคะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1172 นางสาวศิริพร อุดมธาดา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1173 นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1174 นางทัศนีย์ วิเชียรบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1175 นางจารุพักตร์ ลิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1176 นางธันยพัด มูลฟู ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1177 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1178 นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1179 นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1180 นางสุกัญญา ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1181 นางปิ่นฟ้า ปาโกวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1182 นางอนงค์ นุตประวีณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1183 นางสาวกันตินันท์ ฟูเต็มวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1184 นางสาวจุฑามาศ เรือนก๋า ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1185 นางสาวมาริษา ฮั่นยะลา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1186 นางสาววรางคณาง ปะพบบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1187 นายอนุสรณ์ ตองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1188 นายเริงชัย ชูบัว ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1189 นางนัทธนันท์ สุชาตตระกูล ครู โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1190 นายพงศ์สวรรค์ งามจำ ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1191 นางสาวพัชรี จันทร์ต๊ะ ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1192 นางสาวจอยริกา จันทร์อินตา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1193 นางสาวสุชาดา จันวรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1194 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1195 นายมนตรี เตชะตามี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1196 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป. ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1197 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1198 นางสาวสายปัญญา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1199 นายจักรพงศ์ ไชยคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะเกลือวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1200 นายบุญเชียร ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1201 นางศรีมาลา วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1202 นางสาวศิริขวัญ เพชรสุก ครูโรงเรียนวังทรายคำวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1203 นางสกลพรรณ วุ้นสีแซง ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1204 นางรุ่งเรือง ขัดศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1205 นายบุญนพดล แก้วดวงตา ครูโรงเรียนสองแควใต้ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1206 นางศิริจันทร์ ใจเย็น ครูโรงเรียนบ้านวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1207 นางจันทร์พิมพ์ หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1208 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1209 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1210 นางนิภา เพชรหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1211 นางกาญจนพรรณ ธิวงศ์ ครูโรงเรียนวัดนาน้อย สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1212 นางวรรณคดี กุลยวง ครูโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1213 นางศศิธร เขื่อนคง ครูโรงเรียนอนุบาลงาว สพป.ลำปาง เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1214 นางนิภาพร กันทะอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1215 นางเสงี่ยม เหลืองไพโรจน์ ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1216 นางประวีณา ชมพูราช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1217 นางสาวเปรียบดาว จานแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1218 นางศิรารัตน์ เรือนนาค ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1219 นางสาวพิมลพร เมืองมูล ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1220 นางสาวบุญแถม ทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1221 นางสาวดวงนภา รัตนดวง ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1222 นางสาวจิตอนงค์ ไทยกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1223 นางสาวสุพัตรา สาละวัน ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1224 นางสุพรรณี สร้อยแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1225 นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1226 นางสาวเกษศินี เปิดตา ครูโรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1227 นางสาวณัฎฐพร จินดากาศ ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1228 นางณิชรัตน์ คำตุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1229 นางวิภารัตน์ สรรเสริญ ครูโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
1230 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1231 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1232 นางสาววาสนา บุญญประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1233 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1234 นางณัฐพัชร์ บวรภัสพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1235 นายมนู วรรณารักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1236 นางชุลีพร กอบกำ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1237 นางวรางคณา เกษณา ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1238 นางพัชรี เมืองยศ ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1239 นางผ่องศรี จันทกูล ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1240 ว่าที่ ร.ต.พีรพล กาชัย ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1241 นางรวิสรา บุญทาหอม ครู โรงเรียนบ้านปงกา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1242 นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทอง ครู โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1243 นายบริสุทธิ์ อิ่นทา พนักงานขับรถ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1244 นายนิคม อินต๊ะรัตน์ ช่างไฟฟ้า 4 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1245 นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1246 นางสมพิศ ผดุงศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1247 นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1248 นางรชตวัลย์ พิชิตเมธากุล ครู โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1249 นางลัดดา อินทนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1250 นางมยุรี ศรีภูมินทร์ ครู โรงเรียนสบป้าวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1251 นางเกศรา เคนศรี ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1252 นายกฤษฏา ศรีภูมินทร์ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1253 นางสาววาสนาพรรณ รัตน้ำหิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1254 นางเรณู อุทานันท์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1255 นางสาวเมทินี แก้วบุญเรือง ครู โรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1256 นางนวลสวาท ไปเร็ว ครู โรงเรียนห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1257 นายพิษณุ ศรีขันทะ ครู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1258 นางมัลลิกา ประเทศรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1259 นางบัวบาน ตาเต็มดวง ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1260 นางบุปผา เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1261 นางสาวเตือนใจ ณ ลำปาง ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1262 นางสาวขวัญภิรมย์ สุวรรณหงส์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1263 นางสาวสุนิสา การกุนา ครู โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1264 นางสาวชุติมา เจตอภิการ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1265 นางเรียม ตระกูลอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1266 นางอรุณี สุวรรณโอสถ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1267 นางศรีออน พันธ์จูม ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1268 นายจรูญ วงศ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1269 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1270 นางสุดคนึง พัฒนโชติ ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1271 นางไลวรรณ อรุณ ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1272 นางขนิษฐา พลสุจริต ครู โรงเรียนบ้านวังตม สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1273 นางทรงศรี ฟูใจ ครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1274 นางสุนันท์ เรืองจิตต์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1275 นางฟ้าหทัย คมสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1276 นางสาวศิรินุช ยุทธแสน ครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1277 นางจันทร์ฉาย จิระอมรนิมิต ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1278 นางมิ่งขวัญ สุวรรณศร ครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1279 นางสุรางค์ พิศาลรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1280 นางสาวฉัตรณาลิน เฮงสิมมาเคารพ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1281 นางสาวอุทุมพร บุญช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1282 นางสาวกฤษณา ทนันชัย ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1283 นายฤทธิรงค์ สุภาสืบ ครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1284 นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษม ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1285 นางสาวสุปราณี ติ๊บศรี ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1286 นางกัญญา ไชยเนตร ครู โรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1287 นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1288 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1289 นายสวิง ชัยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1290 นางบุญรัตน์ ทองสิริมณีรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1291 นางสุรภี บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1292 นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชย ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1293 นายปริญญา มานะสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1294 นางผ่องพรรณ์ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1295 นายสิทธิกร ชะนะกร ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1296 นายทัศนะ วิรุณวราทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1297 นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์ ครูโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1298 นายสุพล ปูหนุก ครูโรงเรียนบ้านแม่เฟือง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1299 นางอำไพ วงศ์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตนอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1300 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1301 นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1302 นางสาวส่องหล้า ภักดีวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1303 นางสาววิภาวี แต้มไว ครูโรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1304 นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1305 นายวีรพงษ์ หล้าวงศา ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1306 นายวิทยา ชมเชย ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1307 นายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1308 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1309 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1310 นายนภสินธุ์ รินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1311 นายธานี มณีจันทรา ครูโรงเรียนบ้านหลุก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1312 นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุล ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1313 นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลสบปราบ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1314 นายพศิน ทาฟู ครูโรงเรียนบ้านสำเภา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1315 นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1316 นางนงลักษณ์ ต้นปลูก ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1317 นายเจริญ เรืองจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1318 นายพลเจต จอมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำโจ้ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1319 นายธีรพล หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1320 นางนฤมล มูลเปี้ย ครูโรงเรียนแม่ถอดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1321 นางเข็มทอง จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านจอมปิง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1322 นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1323 นายมานะ ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1324 นายศักดิ์ แสงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1325 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1326 นายชาติชาย สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1327 ส.อ.พงศ์กิติ แก้วกิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1328 นายบุญโยง วงค์ลังกา ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1329 นายปรัชญ์ชา ธนาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1330 นางอนงค์ สมหวัง ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา อบจ.ลำปาง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1331 นายกิตติ ผดุงภักดีกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1332 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1333 นายนิคม จันทบ ครูโรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1334 นายชัชชัย เทพนามวงศ์ ครู โรงเรียนป่าตันวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1335 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1336 นายมานพ สิทธิกูลนะ ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1337 นายมนูญ จองตามา ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1338 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1339 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1340 นางสาวพิลาวรรณ หอระดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1341 นางวัชรีภรณ์ ยมนัตท์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1342 นางสาวรัตติกาล หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1343 นางสาวมัสลิน สิงห์บุญญานุภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1344 นางสาวอาทิตา อริยะสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1345 นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1346 นางปาริฉัตร จุราเพชร ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1347 นางปราณี ห่อทอง ครูโรงเรียนบ้านสันทราย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1348 นางดวงจันทร์ จำภูวรรณ ครูโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1349 นางสาวสุมาลี แสนทวีสุข ครูโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1350 นางสาวศิริประภา สุกิน ครูโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1351 นางอัมพร ยืนสุข ครูโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1352 นางสาวจันจิรา พันไผ่ ครูโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1353 นางมะลิวัลย์ โยธา ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1354 นางปาณี จีณะวิจารณะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1355 นายเกษม ด้วงสน ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1356 นางสาวประภัสจิต เตชะ ครูโรงเรียนบ้านสบค่อม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1357 นางศิริวรรณ แก้วอรุณ ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1358 นายจักรพงศ์ แสงน้อย ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1359 นางขวัญเมือง เตเฉลย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพ.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1360 นายสุรเดช ตื้อยศ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา สพม.๓๕ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1361 นางสาวแสงจันทร์ มาหลวง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1362 นางสาวกาญจนา ชัยวุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1363 นางสาวปิยาภัทร อินผูก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1364 นางสาววทันยา อุดอิ่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1365 นางสาวพวงพรรณ จันทร์ฟุ่น ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1366 นางสาวจุมพิตตา ชฎา ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1367 นางสาววิมล ปวนปันวงค์ ครูโรงเรียนผาแดงวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1368 นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณศร ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1369 นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1370 นางสาวฉัตรลดา พรานประเสริฐ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1371 นายนิธิภัทร หอมกระทุ่ม ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1372 นางอรทัย ณัฎฐาการ ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1373 นางสาวปิยวดี คำหมื่นกูล ครูโรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1374 นายปรัชญ์ชา ธนาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1375 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล) จังหวัดลำปาง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1376 นางเพ็ญศรี จินะใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านสันทราย สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1377 นางนิตยา ยะทุ่งตัน ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1378 นางวรรณี อริยสมบัติ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1379 นางสาวปรีชญา สิริเขมาภรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทราย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1380 นางวิลาวัลย์ คำขอด ครูโรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1381 นางสาวอรชร หงษ์ยี่สิบหก ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1382 นางสาวศิรภัสสร อัมพุธ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1383 นายวิบูลยศักดิ์ กูลพรม ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1384 นางลลิตา จุมดวง ครูโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1385 นายกรัณกร ใหญ่วงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1386 นางพิชญาภา กาญจน์นำพร ครูโรงเรียนศาลาวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1387 นางรัฐติกา พันธุ์ชน ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1388 นางรุ่งกาญจน์ วิมุกตาคม ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา อบจ.ลำปาง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1389 นางสาวพรนิภา นันตาพรม ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1390 นางแสงเดือน ศรีรัตนา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1391 นายณัฐพงศ์ ปงกา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1392 นางสาวภัสพิชา การะกัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1393 นางสาววิริญญา ขัติยะราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1394 นายสุรเดช ตื้อยศ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา สพม.35 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1395 นางสาวแพรวมณี สายสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1396 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1397 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1398 นายสมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1399 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1400 นางอรัญญา ฟูเฟื่อง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1401 นางบงกช สุดใจ ครูโรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1402 นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1403 นางสุนันทา ยาท้วม ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1404 นางกันหา ก๋าจารี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1405 นางเรวดี ปัญญาไชย ครูโรงเรียนบ้านทาน สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1406 นางสาวณัฐธิดา ดุลย์ส่วยโอ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1407 นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1408 นางสาวรัตนา ชมภูสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1409 นางสาวผดาชไม ตรีมณี ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1410 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1411 นายจิรัฎฐ์ วางมือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1412 นางสาวชาริณี ธูปเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1413 นางสาวเบญจวรรณ ศรีนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1414 นางสาวพัชรีภรณ์ ใจเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1415 นายปรเมศวร์ ประเทือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1416 นางสาวอำภา เลาหมี่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1417 นายณัฐดนัย คนสูง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1418 นายธนพงศ์ ใจอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1419 นางสาวเบญจวรรณ ยะแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1420 นางสาวประภาพรรณ วงศ์ตามี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1421 นางสาวจิรชยา น้อยสปุ๋ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1422 นายปรเมศวร์ ประเทือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1423 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1424 นายทศพร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1425 นางมาลี เตชะพี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1426 นางฉวีวรรณ ธรรมสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเอื้อม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1427 นางพรจันทร์ สุวรรณสุระ ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1428 นางปรียา พันธุ์จำนง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1429 นางเรือนทอง สมวัน ครูโรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1430 นายชัชวารินทร์ อิ่นแดง ครูโรงเรียนบ้านเอื้อม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1431 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1432 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1433 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1434 นายทวีชัย เชื้อบุญยืน ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1435 นายบุญธรรม ปีนัง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1436 นายสมเชียง ทิยาว ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1437 นางดาวเรือง คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1438 นายมนู คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1439 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1440 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1441 นายทศพร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1442 นางมาลี เตชะพี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1443 นางฉวีวรรณ ธรรมสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเอื้อม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1444 นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ ๑๑๐ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1445 นางพรจันทร์ สุวรรณสุระ ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1446 นางปรียา พันธุ์จำนง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1447 นางเรือนทอง สมวัน ครูโรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1448 นายชัชวารินทร์ อิ่นแดง ครูโรงเรียนบ้านเอื้อม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1449 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1450 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1451 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1452 นายทวีชัย เชื้อบุญยืน ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1453 นายบุญธรรม ปีนัง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1454 นายสมเชียง ทิยาว ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1455 นางดาวเรือง คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1456 นายมนู คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1457 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1458 นายจงรัก บุญยืน ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1459 นายน้อย ไชยเชียงของ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1460 นายนพดล ยอดวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1461 นางสาวสมจิตร วงศ์ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1462 นางสมพิศ มานิตยกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1463 นางบุญจิรา ก๋าจารี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1464 นางสาวศรีบุตร เปี้ยอุตร ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1465 นางโสภาพรรณ คำบุญชู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1466 นางนิภา สมสกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1467 นางปรานอม ไชยเชียงทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1468 นางศุภนุช ชัยยาคำ ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1469 นางสาวสุมินตรา มิ่งเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1470 นายมานัส สายอุดต๊ะ ครูโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1471 นางเกษรา ปัญญาสอน ครูโรเงรียนบ้านสบค่อม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1472 นางพันธนันท์ ปัญญา ครูโรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1473 นายพิทักษ์ ก๋าวิตา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1474 นายธนัช มหาสินทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านสบค่อม สพป.ลำปาง เขต ๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1475