หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางกันตวัณณ์ สุธรรมวิรัชครูโรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีวรรณา บุญเรืองครูโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นางเพลิน สุขรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแม่กวัก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางนวกาญจน์ ฝั้นมณีวรรณครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร พิกุลครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นางไลวัลย์ สิงห์แก้วครูโรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสมคบ สุภากุลครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพิน กนกทิพย์ครูโรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ นันทวาศครูโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนิลยา ทองศรีศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ราหุรักษ์ครู โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางบัวเพชร สัญญาเขื่อนครู โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางจีรภา สุดใจครู โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
5. นางประนอม พรมมารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนพเก้า ที่รักศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ รัตนประสาสน์ครู โรงเรียนวิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
3. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์ครู โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
4. นางวรรณา ไพรผุยครู โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
5. นางวิลาสินี ไชยคำครู โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสุพรรณ โลกคำลือครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
4. นางบุษบา พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
5. นางนงเยาว์ นามทองดีศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน สุภรัชต์เศรณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา บุญเกิดครู โรงเรียนวัดหนองเหียง สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นางจันจิรา เทพแก้วครู โรงเรียนบ้านวังไคร์มิตรภาพที่ 102 สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ ไพรผุยครู โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
5. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจันทกานต์ สิทธิราชศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ทองนามอญครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มากมีครู โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
4. นางพิมพ์จันทร์ พัชรดำรงกุลครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
5. นางมาลี ยะยองครู โรงเรียนบ้านแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกนกพรรณ เรืองเหล็กครูโรงเรียนบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกุลภา แก้วอรุณครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางวาทินี เมธีวีรวัฒน์ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 39ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ไชยบุญทาครู โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางพรพิมล กิตติพีรเดชครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา รัศมีครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะครู โรงเรียนบ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาววนิดานุช ปันโปธาครู โรงเรียนม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวณกร มะโนศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรตา นิรชานันท์ครู โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ สุทธหลวงศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกรูครู โรงเรียนวัดเมธังทราวาส สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ชื่นชอบครู โรงเรียนมิตรมวลชน สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล โป่งอ้ายศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ 3ประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ มะโหราครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา ตุลาสืบครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางฐิติพร ไขแสงศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทรโคตรครู โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืชครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร แก้ววิชัยครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เหมืองหม้อครู โรงเรียนบ้านช่างคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
3. นายนรพนธ์ จันชูมีครู โรงเรียนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2 สพป.ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสกาวรัตน์ มั่นตรงครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี เมืองยศครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เครือสบจางครู โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
4. นางสาวนายิกา ตาคำครู โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
5. นางยุพาพิน ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนัฐพงศ์ นำมาครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ วงศ์ติ๊บครู โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพรวิมล บัวโรยครู โรงเรียนแม่ระเมิง สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
4. นายกฤษตฤณ ยะเรือนงามครู โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
5. นางนพมาศ อภิรักษ์พนาเขตครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัล ปันแก้วครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา แสงศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายภูษิต กวางทองครู โรงเรียนบ้านวังเลียง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
4. นายกัมปนาท หมื่นต๊ะครู โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
5. นางนิตยา สายแววครู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางเอมพิกา ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางวิไลย์ มนทนมครู โรงเรียนบ้านโม่หลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
5. นางสาวปัทมพรรณ ริ้วเจริญครู โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. 34กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิศา สีกรณ์ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ คำบุญชูครู โรงเรียนวอแก้ววิทยา อบจ.ลำปางกรรมการ
3. นางสาววิไลพรรณ หล้าบุญมาครู โรงเรียนบ้านจองไฟ สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
4. นายสมพร ท้าวอุดมครู โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. นางพลอยปภัส คำภีระครู โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสมาพร กันอินครู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป.ลำปาง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ บุญเรืองครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายสุทธิวิกรณ์ สุทธะครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายชุติเดช เร่งเร็วครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นางสาวลีลาวดี ปละอุดครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางกันยา โยมงามครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเทวิน ธรรมลังกาครู โรงเรียนสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ขวัญสินครู โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
4. นายอนุวัฒิ ทะปาละครู โรงเรียนบ้านนาสัก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย พันโนลิดครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ งามขำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ไพฑูรย์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายวัลลพ ใจรักษาครู โรงเรียนวังหินวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวรชต กาวีอ้ายครู โรงเรียนบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา เทพอาวุธครู โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ พันธ์เขียวครู โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
7. นางสาวทิวาพร เตมีศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
8. นายกมลภพ วสิษฐวุฒิครู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม.34กรรมการ
9. นางเบญทิพย์ สายเลาคำครู โรงเรียนอบุาลงาว (ภาณุนิยม) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
10. นางสาวภณิดา อุทธโยธาครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ งามขำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ไพฑูรย์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นางสาวสิริภัสสร์ กันทะวงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
4. นายเกษม สิทธิวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
5. นายอาทิตย์ กิติโรจน์ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
6. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
7. นางโชติกา กิจเนตรครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
8. นางพัชรินทร์ ธนสิทธิ์สุนทรครู โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา ยารังษีครู โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
10. นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อนครู โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางฟองนวล ยันตรวัฒนาครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย สาธิครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางสมพิศ สายอุดต๊ะครู โรงเรียนบ้านแม่เฟือง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
4. นางธวชินี มาหล้าครู โรงเรียนบ้านแม่พริกบน สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่ครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
6. นางสาวพิมลพรรณ ยาพรมครู โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
7. นายณัฐพล เตชะพลีครู โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
8. นายธนภัทร ภูดอนตองครู โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
9. นางจิราพร เรือนคำมูลครู โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
10. นางสาวเอมมิกา บัวดีครู โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
11. นางสาวกุลจิรา ฝุ่นวังครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
12. นายจักรินทร์ กาวิโลครู โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
13. นางพิณนภัส ตลอดพงษ์ครู โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
14. นางเอื้อการย์ นาขยันครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม.36กรรมการ
15. นางนวพร ฆ้องเดชครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพรนิภา ยศบุญเรืองครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพร ปงหาญครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางจิราพรรณ จันทร์มณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
4. นางนันทรัตน์ อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
5. นายนัฐชัย ใจเขม็งครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี เทพริยาครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวนิกูล อิทธิเตชสีครู โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
8. นางสาวรัชราภรณ์ คำมูลครู โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
9. นายอนุกรณ์ เดชธงไชยครู โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
10. นางปทิตตา สมบุญโสดครู โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
11. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่ครู โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
12. นายเอกสิทธิ์ ทองไฝครู โรงเรียนบ้านดอนงาน สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
13. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิราครู โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
14. นางอังคณา วงค์ฝั้นครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม.35กรรมการ
15. นายวสันต์ นาขยันครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตันครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนนท์ธวัช ยามีครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม.34กรรมการ
3. นางพัชรี ชูบัวครู โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
4. นางพิชชาพร งามจำครู โรงเรียนวัดนาแก้ว สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ เกิดพงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
6. นายพงษ์พันธ์ สุขถาครู โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
7. นายลพชัย บัวชุมครู โรงเรียนบ้้านแม่รัง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
8. นายเกรียงไกร มาตรมูลครู โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
9. นางพนิดา ประสมครู โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
10. นางวิไลวรรณ ทองใบครู โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
11. นางสาวปารณีย์ บุญสมครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35กรรมการ
12. นางสาวชญาภา สารเถื่อนแก้วครู โรงเรียนบ่อเกลือ สพม.37กรรมการ
13. นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์ครู โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
14. นายกิตติพันธ์ พระพลทัพครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
15. นางอัญชลียา กิติโรจน์ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจำเรียง จิระโพธิ์ครู โรงเรียนวัดหาดปู่ด้วย สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ขัติโยครู โรงเรียนบ้านวังเลียง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นางฉันทนา สุคณากุลครู โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นางจิตสุภัค มานะการูููครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นางถนอมศรี ศรีกอนติครู โรงเรียนบ้านปันง้าว สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวากร แก้วมีครู โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศแก้ว ทองอินทร์ครู โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ลาภะกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางวิพา เหมืองใจมาครู โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศราครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียานุช ศรีทันครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววณิชญา กามะครู โรงเรียนบ้านบอม สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางถนอมจิต ปิ่นกันทาครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ รักมิตรครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. นางศรีมาลา วันทาทรายครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ เดชะครู โรงเรียนหัวเขาราษฏร์บำรุง สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เทพนามวงศ์ครู โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุขครู โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
4. นางกัลยาณี คำไทยครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
5. นางธัญพิชชา อุดเป็งครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนำมัย แก้วหล้าครู โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายบุญนพดล แก้วดวงตาครู โรงเรียนบ้านสองแควใต้ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ โชติมนครู โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ครู โรงเรียนวัดหนองหล่ม สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ หอมแก่นจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธัชกร สายทองศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายภัคคุณ นามวงค์ครู โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางพรรณี คำมาครู โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางสายสมร ปาระมีครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นางสมจิตต์ ยมสาธารครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางปิยะนุช เมืองปิงครู โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หิรัตนพันธ์ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ นันทขว้างครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสายฝน ต๊ะวันนาครู โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ สุมนะครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวดารัน หม่องกีศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ อ้นด้วงครู โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป.ลำพูน เขต 1 กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
5. นางอติภรณ์ ศรีนันทาครู โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ พิชัยพงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สุริยาครู โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นายดิเรก ญาณะตาลครู โรงเรียนบ้านแม่เมย สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นายยงยุทธ อุดเป็งครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ทันวันครูโรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎ์นฤมิตร) สพป.ลำพูน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเสฎฐวุฒิ แว่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นายรัชดา ศรีวิชัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายชิษณุชา ลครศรีครู โรงเรียนตำบลริมปิง สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นางสุนีย์ ทองชาติครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวเรขา ข่ายเงินครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา อุ่นนันกาศครู โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
3. นายสิทธิโชค สุขวิสิทธิ์ครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวกฤติกา กันจะนะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็งครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประยูร อุ่นเรือนครู โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป.ลำพูน เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนิยา กันมาครู โรงเรียนบ้านพุกระโดน สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
3. นางนิระมล เทือกมนต์ครู โรงเรียนบ้านจ๋ง สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นางสาวจันทร์แก้ว ปัญญาเรืองครู โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
5. นายประภากรณ์ สิงห์หล้าครู โรงเรียนนิคมกิ่วลม 3 สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล เย็นวารีย์ครู โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป.ลำพูน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา จันทรักษ์ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เสรีวงศ์ครู โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางศิกานต์ สร้อยญาณครู โรงเรียนท่าช้าง สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
5. นายวิทยา คำแสนเดชครู โรงเรียนวัดสบจาง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศรีบัวจับครู โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเอกจิต แดนปันครู โรงเรียนบ้านวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางพัชริยา ศรีธิพันธ์ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายพิรุณ เตจ๊ะแก้วครู โรงเรียนบ้านปาง สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
5. นายอนุชา นามะสอนครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วครู โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ไชยคำครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายนลวัชร มะโนวรรณาครู โรงเรียนวัดนำ้พุ สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นายเจษฎา ป่าเมืองมูลครู โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์ครูโรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ศรีระวัตรครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นายนิกร ไชยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมศรี อุดสุขครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยพร จักรแก้วครูโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นางผ่องศรี สิทธิชัยครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไผ่โทน สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจีรภัทร วังทีครูโรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางตรีรัตน์ เชียงทองครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลมัย คำภีระครูโรงเรียนป่าตันวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินุช ยุทธแสนครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อะทะวงค์ครูโรงเรียนบ้านป่าหัด สพป. น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ แม่นธนูครูโรงเรียนอนุบาลงาว สพป. ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพิจักษณ์ ชินรัตนตรัยครูโรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญาครูโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไล คนฟูศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นายมงคล ตุ่นใจครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางปิยานันท์ วงษารัฐผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุวภัทร สุคันธาครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
3. นางทับทิม ใบยาครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติคุณ ธรรมวันทาครูโรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี สิงคราชครูโรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นายชาญชัย สีแดดครูโรงเรียนชุมชุนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดาครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ อวดห้าวครูโรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป. ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แสนตาครู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ วศิษฐ์พลพงศ์ครูโรงเรียนวัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
5. นางแสงอรุณ นัดดากุลครูโรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อินต๊ะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางปรานอม ปทุมวิงครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินร์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภัทรภรณ์ ฤทธิรุดเร่งพลครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ไชยถาวรครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ วิเศษครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร หงส์สามสิบเจ็ดครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐิมา ไทยเที่ยงครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นายอุเทน มังคละครูโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกฤษณี คำราชครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เนียมสินครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางนงคราญ รักเกียรติครูโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบังอร เทพสารครูโรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์ครูโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางประไพ สวนโพธิ์ครูโรงเรียนบ้นปากกาง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจิรภรณ์ เดชนาเกร็ดครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก้วครูโรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายสมัย เชียงแสนครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรุจนี ทองคำครูโรงเรียนวัดหลวง สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกมลพร ศรีใจวงศ์ครู โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางพนมพร กาวีครูโรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระอาจารย์พรชัย อริญชโยครูพระสอนศิลธรรมแม่ทะ สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เนตรศักดิ์เกษมครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นางชมเดือน คำผัดครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูมนูญกิจปรีดา (ดร.)วัดทุ่งกล้วยโพธาราม จ.ลำปางประธานกรรมการ
2. พระมหาเกีรติ วรกิตติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางกรรมการ
3. ดร.ภารดี พูลประภาเอี่ยมเจริญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ผศ.พัชรี อัจฉริยตระกูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางกรรมการ
2. นายอติเทพ วิชาญสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางกรรมการ
3. นางสาวสุชารัตน์ วงค์ษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ผศ.พัชรี อัจฉริยตระกูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางกรรมการ
2. นายอติเทพ วิชาญสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง กรรมการ
3. นางสาวสชารัตน์ วงค์ษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.จตุรงค์ เหมราสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางประธานกรรมการ
2. นายสถาบัน ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนบ้านลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเกษร แก้วทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.จตุรงค์ เหมราสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางประธานกรรมการ
2. นายสถาบัน ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเกษร แก้วทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ แสงงามครูโรงเรียนบ้านสบพลึง สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วะเทครูโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลนครลำปางกรรมการ
3. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวรพล ปาปลูกครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
3. นางมนทิรา ไชยสารครูโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนเทพ รักปลื้มครูโรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป.แพร่เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ กัลปสันติครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายภาสกร นามะกุณาครูโรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายปริญญา กลั่นตาครูโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ กัลปสันติครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางชลลดา คนซื่อครูโรงเรียนเสริมขวาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสันติ อุปละกุลครูโรงเรียนปงยางคก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธานี มณีจันทราครูโรงเรียนบ้านหลุก สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ แสงงามครูโรงเรียนบ้านพลับพลึง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์ครูโรงเรียนบ้านตีนตก สพป.เชียงใหม่ เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพรอำไพ วงศ์เรือนครูโรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา ธณาธิปศิริสกุลครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ อุปละกูลครูโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ไชยรินทร์ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นายธนานพ พันโสดาครูโรงเรียนชุมชนบ้นสา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอัครเดช กุณราชาครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี ธรรมรัตน์พงษ์ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางเข็มทอง จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนบ้านจอมปิง สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ตันปลูกครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอาคม มีแสงครูโรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
3. นางเพชรลดา วังแววครูโรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสากล พลละครครูโรงเรียนเทศบาล 6 สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปางประธานกรรมการ
2. นายวรพล ปาปลูกครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณัฐชา วงศ์สาโรจน์ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพลเจต จอมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำโจ้ สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางเพชรลดา วังแววครูโรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายศิฤาพงศ์ มีธรรมครูโรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพศิน ทาฟูครูโรงเรียนบ้านสำเภา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กลั่นตาครูโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนเทพ รักปลื้มครูโรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งนาครูโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโกศล ผัดวังครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กลั่นตาครูโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายชัยวัธน์ พุทธวงค์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ชายสิงห์คำครูโรงเรียน กรป.กลางอุปภัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุ่นใจครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37 กรรมการ
3. นายสุรชัย จอมแปงครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม.35 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ชายสิงห์คำครูโรงเรียน กรป.กลางอุปภัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุ่นใจครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37 กรรมการ
3. นายสุรชัย จอมแปงครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม.35 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูครูโรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายธัญญากร ปั้นแจ่มครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายดิเรก คุ้มเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์ สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูครูโรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายธัญญากร ปั้นแจ่มครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายดิเรก คุ้มเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์ สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอำนวย มหามิตรครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อะมะมูลครูโรงเรียนบ้านกง (ราษฏร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขครูโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย มหามิตรครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อะมะมูลครูโรงเรียนบ้านกง (ราษฏร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขครูโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอภิเษก ปันดีครูโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีมาครูโรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นครูโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิเษก ปันดีครูโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีมาครูโรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นครูโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อมผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อมผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางทองวาทย์ ทองย้อยข้าราชการครูบำนาญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไกรสร วงศ์วัฒน์ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. 35ประธานกรรมการ
2. นางอัญชญา ต๊ะนาครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. 35กรรมการ
3. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร วงศ์วัฒน์ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. 35ประธานกรรมการ
2. นางอัญชญา ต๊ะนาครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. 35กรรมการ
3. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางโสมลักษณ์ กูลพรมผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสครู โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดครูโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางโสมลักษณ์ กูลพรมผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสครู โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดครูโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางอรชร พรศิริครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติครูโรงเรียนนารีรัตน์ สพม. 37กรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาครูโรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอรชร พรศิริครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติครูโรงเรียนนารีรัตน์ สพม. 37กรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาครูโรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไกรทอง ณ ลำปางครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไกรทอง ณ ลำปางครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร วงค์ป้อครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพิมฉวี ปิงแก้วครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางนฤมล คำวงศ์ศาครูโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ทองนาคครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมฉวี ปิงแก้วครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางนฤมล คำวงศ์ศาครูโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ทองนาคครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรครูโรงเรียนประชาราชวิทยา สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายนวรัฐ วรินทร์ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37กรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เนียมแตงครูโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรครูโรงเรียนประชาราชวิทยา สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายนวรัฐ วรินทร์ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37กรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เนียมแตงครูโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงครูโรงเรียนชุมชน 12 สพป.พิษณุโลก 2กรรมการ
3. นายสมยศ อินคำเชื้อครูโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงครูโรงเรียนชุมชน 12 สพป.พิษณุโลก 2กรรมการ
3. นายสมยศ อินคำเชื้อครูโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรครูโรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มครูโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายกิจชัย ส่องเนตรครูโรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มครูโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุพัตร แย้มทับข้าราชการบำนาญ (เชี่ยวชาญ) นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา วิราศรีครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นายกรุง แปงจำครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสุพัตร แย้มทับข้าราชการบำนาญ (เชี่ยวชาญ) นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา วิราศรีครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นายกรุง แปงจำครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วบุญเรืองครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.34กรรมการ
3. นายเอกราช มาศขาวครูโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายวิเศก บุญอุปละครูโรงเรียนป่าซาง สพม.35กรรมการ
3. นายชัชชัย เทพนามวงค์ครูโรงเรียนป่าตันวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางกรรมการ
5. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันครูโรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายวิเศก บุญอุปละครูโรงเรียนป่าซาง สพม.35กรรมการ
3. นายพิสุทธิสรร แสนยะครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.37กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางกรรมการ
5. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันครูโรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ อุดรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญครูโรงเรียนป่าซาง สพม.35กรรมการ
3. นางพรนภา ดอนพรมครูโรงเรียนวัดเต่าทอง สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ อุดรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญครูโรงเรียนป่าซาง สพม.35กรรมการ
3. นางพรนภา ดอนพรมครูโรงเรียนวัดเต่าทอง สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม.35ประธานกรรมการ
2. นายสมพล มะโนคำครูโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครลำปางกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพป.35ประธานกรรมการ
2. นายสมพล มะโนคำครู โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครลำปางกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิดา มูลเครือคำผู้เชี่ยวชาญดนตรีสากล จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นายชัยรุจน์ กาวิชัยครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม.35กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินแค สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิดา มูลเครือคำผู้เชี่ยวชาญดนตรีสากล จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นายชัยรุจน์ กาวิชัยครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม.35กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินแค สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล สพม.35ประธานกรรมการ
2. นางภัทรา คงทิมครูโรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
3. นายทรงพล กาณะรักษ์ครู โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล สพม.35ประธานกรรมการ
2. นางภัทรา คงทิมครูโรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
3. นายทรงพล กาณะรักษ์ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวจนะ แพ่งสภาครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีครูโรงเรียนบ้านบ่อห่อย สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
3. นายสมคิด แก้วเปี๊ยะครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวจนะ แพ่งสภาครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีครูโรงเรียนบ้านบ่อห่อย สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
3. นายสมคิด แก้วเปี๊ยะครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนวัต ทัพชุมพลครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงค์ครูโรงเรียนป่าตันวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายอภิชาติ รอดสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านซองสองนาง สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนวัต ทัพชุมพลครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายธีรพล หมื่นโฮ้งครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายอภิชาติ รอดสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านซองสองนาง สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปราการ ใจดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราการ ใจดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สวยฉลาดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นายวชิรนาท ดอนแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายยงยุทธ เจนคิดครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร สวยฉลาดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นายวชิรนาท ดอนแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายยงยุทธ เจนคิดครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย สอนปิงคำครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.35กรรมการ
3. นายกัมปนาท มาเทพครูโรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ปั้นสวยครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม.35กรรมการ
3. นายภูวนาถ สร้อยทองครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ปั้นสวยครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม.35กรรมการ
3. นายภูวนาถ สร้อยทองครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปาณิสรา บัณฑิตครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นางสาวดวงพร วงค์ป้อครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางนาฎอนงค์ หมุดปินครูโรงเรียนวัดสบแม่ทำ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางยุวดี หัสดีครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี นาคประเสริฐครูโรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสุชดาพร จันทร์เกษรครูโรงเรียนอรุโณทัย สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุวดี หัสดีครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางดาราพร สันตะวันครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
3. นางอภิรดี พยับทองครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา เรียนมั่นครูโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
3. นางพรสิริน เกตุวงค์ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์ครูโรงเรียนบ้านท่าผา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิวา เกษรครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวลี หาญสาริกิจครูโรงเรียนวัดหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีครูโรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิวา เกษรครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถาน้อยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสวิง ชัยมงคลครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมนัส ตุ้ยเต็มวงศ์ครูโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ครูโรงเรียนสบต๋ำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายกิตติธัช จำเนียรไวยผู้เชี่ยวชาญด้านมายากลจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นายอาคม จินดาพันธุ์ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูศรีครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางฉันทณียา ผังครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37ประธานกรรมการ
2. Mr.Yan Yefeiครูโรงเรียนมัธยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจิตตรัตน์ วีระชาติครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปภัมภ์ สพม. 37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี บุญส่งครูโรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. MissYin Xinyingครูโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพัทธมน จูทิมครูโรงเรียนเซนต์ฟรังเซเวียมัสโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. 35ประธานกรรมการ
2. Mr.Hiomu Izuwaครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. 35กรรมการ
3. นายรุ่งสยาม เสนางามครูโรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา อินกาวีครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. MissShang Fengyingครูโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นายอนุชา ชาญช่างครูโรงเรียนพิริยาลัย สพม. 37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. 35ประธานกรรมการ
2. MissShimomura Ayumiครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.34กรรมการ
3. นางปติวราตา นาคจันทร์ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. 35กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวสายใจ แก้วสว่างข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร กอวิเศษครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายสวิง ชัยมงคลครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
4. นางจันทร์ศรี สืบศรีวิชัยครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
5. นายณฐกร วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
6. นายปรเมศวร์ นาละทะหัวหน้าค่ายลูกเสือจอมทองกรรมการ
7. นายสุภาพ กันขันคำครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
8. นางปริฉัตร ธนะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
9. นายวุฒิชัย กลิ่นทองข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
10. นายชนกันต์ จันสุภาเสนครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
11. นางสาวดาวเรือง ปัญญาวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
12. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายครูโรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป.อุทัยธานี เขต 1กรรมการ
13. นายมนตรี ชาติโยธินครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
14. นายสง่า สิทธิครูโรงเรียนบ้านสบหาญ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
15. นายสุวิชญาณ พงษ์เกตผู้อำนวยการ โรงเรียนขนวนจานสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
16. นายอนันต์ ปรงวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2กรรมการ
17. นายสุเกษ วงศ์นามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศ สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
18. นายกุศล ตันมะโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
19. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
20. นางเพ็ญศรี อำพันธ์ครูโรงเรียนวัดบ้านแลง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หีด สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธินันท์ สุนันทพงศ์ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
3. นายวัลลพ ใจรักษาครูโรงเรียนวังหินวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายเศกสรรค์ อิทธิผลครูโรงเรียนบ้านแม่เบิน สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
6. จ.ส.อ.พันธิ์ศักดิ์ สุขทั่งครูโรงเรียนบ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
7. นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะครูโรงเรียนบ้านสันทราย (หางดง) สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
8. นายบุญลือ โพธิ์ขำครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
9. นายสุขะวัฒน์ สุขทั่งครูโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. 39กรรมการ
10. นายรัตน์ เกตุจันทร์ครูโรงเรียนจ่านกร้อง สพม. 39กรรมการ
11. นายปรารม ทองบุรีครูโรงเรียนหนองพระพิทยาคม สพม. 39กรรมการ
12. นายุสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
13. นายวินัย พากเพียรครูโรงเรียนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
14. นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรองครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
15. นายวัชระ บุญมากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
16. นายนิวัตร เสริมศิริครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
17. นายขรรค์ชัย เวียงนาคครูโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต2กรรมการ
18. นายชยณัฐ เสาร์ปาครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. 36กรรมการ
19. นายพงษ์ศักดิ์ สุยะครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
20. นายณัฐวุฒิ กันติ๊บครูโรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
21. นายนิกร ใจไหวครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรวงทอง รักษ์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา แสงจันทร์ครูโรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายรังษี สุวรรณบุตรครูโรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายเมธี อ้วนล่ำผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. นายณัฐกฤช ชัยชนะครูโรงเรียนอนุบาลจุน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
6. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงษ์ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37กรรมการ
7. นายศรีพจน์ เชียงวงค์ครูโรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
8. นายธีรธัช กษมาโชคนภาพรเจ้าหน้าที่ ศพลย.จังหวัดเชียงรายกรรมการ
9. นางวรารัตน์ บุญมากครูโรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
10. นายศุภวัฒน์ เครือกลางรงค์ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
11. นายมณเฑียร สารจันทร์ครู โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
12. นายจรัญ อู่อรุณครู โรงเรียนวัดวังหลวง สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
13. นายทรงยศ หล้าสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
14. นางกาญจนา จักรพรพงษ์ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37กรรมการ
15. นายชาญ ขุนแก้ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
16. นางพิมพา อ่อนอภัยข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
17. นายจรัสพงษ์ รัตนนิทัศน์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
18. นายนพรัตน์ เครือปัญญาครูโรงเรียนบ้านสันหลวง สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
19. นางสันศนีย์ อ้วนล่ำครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
20. นางสาวรัตนาภรณ์ เป็นอันครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
21. นายวิราช รักเพื่อนครูโรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
22. นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์ครูโรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
23. นายวิทยา เตชะวงศ์ครูโรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
24. นายนคินทร์ ภูริพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
25. นายพนัฏฐานันดร ขันคำกาศครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายถาวร เกษณาผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางเกศินี บึงมุมครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. 41กรรมการ
3. นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจาครู โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
5. นางญาดา พันธ์เกษครูโรงเรียนสบพลึงวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายบุญจันทร์ คำทิรานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ สพม.42ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ ยามาครูโรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. 35กรรมการ
4. นายวิชิต อินนันไชยครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35กรรมการ
5. นางปณิฎา มะหลีแก้วครูโรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สว่างการครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. 35ประธานกรรมการ
2. นางพันธ์ธนนันต์ หุตะกมลนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. 3กรรมการ
3. นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้านักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพม. 34กรรมการ
4. นายประสงค์ นามกรณ์ครูโรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ยะตินครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณ จูงามครูโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ทองเถื่อนครูโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ รัตนประภาศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศกุนต์ คุณยศยิ่งครูโรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วกาวีครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพิมพา ภักดีครูโรงเรียนบ้านนาตาโพส สพป. ตาก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิกร แก้วมาครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นางสุพรรณี ปิติวรนันท์ครูโรงเรียนบ้านสัก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกมล ฉลอมครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คุยบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวระบอบ ด้วงเฟื่องครูโรงเรียนบ้านน้ำหลง สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวทัศนีย์ กองสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มหานิลครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา กานิลครูโรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ คำออนครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสรวีย์ ดีสืบชาติตระกูลครูโรงเรียนบ้านสบพลึง สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์ครูโรงเรียนเถินวิทยา สพม.35กรรมการ
3. นางสาววรรธนันท์ วันดีครูโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา มีศิริครูโรงเรียนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายเอก วิจันทร์ตาครูโรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นายธรรมนูญ เสาร์แก้วครูโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไมตรี นาคประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นายเชษฐา ฝั้นเมาครูโรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศราวุธ ใจจะดีครูโรงเรียนบ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงศ์ครองศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพนิดา สถาพรครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35ประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายอภิชาติ อายุยืนครูโรงเรียนบ้านกอมูเดอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ละคำปาครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สิงห์คำครูโรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายไมตรี นาคประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมครูโรงเรียนบ้านวังลึก สพป.สุโขทัย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์ครูโรงเรียนเถินวิทยา สพม. 35กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุภาสอนครูโรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุธี พาทีทินครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมครูโรงเรียนท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
3. นายจตุพล วรรณวงค์ครูโรงเรียนบ้านอ้อน สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ธิจันดาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. 36ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ปราศรัยครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา อินยะยศครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายดีลาภ ปราบสงบครูโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวรณัฐ หมีทองครูโรงเรียนหนองบัว สพม. 42ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช กำลังเก่งครูโรงเรียนบ้านอ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
3. นายณัฏฐพสิษฐ์ เทพดวงแก้วครูโรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
4. นายดิเรก สุปิครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
5. นายพีระชัย อากาศวิภาคข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนสากเหล็กวิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลครูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. 34กรรมการ
3. นายอรรถพล ชื่นกุลครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุขยื่นครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. 35กรรมการ
5. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ชัยวันดีอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลำปางประธานกรรมการ
2. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. 36กรรมการ
3. นายจักรภพ บุญขาวครูโรงเรียนหนองบัว สพม. 42กรรมการ
4. นายกฤษฎา อินทับทิมคูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม.40กรรมการ
5. นายวสันต์ แปงจิตต์ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ศรีใจวงค์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลำปางประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนหนองยาว สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นายธีรภัทร ทองบุญครูโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
4. นายประวิทย์ นาคมอญครูโรงเรียนบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายฐปน เกาะแก้วอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลำปางประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์ครูโรงเรียนบ้านสันทะ สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
3. นายอำนาจ กาศเกษมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อิ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
5. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายครูโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบครูโรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านวังเตย สพป.อุทัยธานี เขต 1กรรมการ
5. นายพิษณุ กล้าณรงค์กรครูโรงเรียนบ้านสมัย สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ นาคภพครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม.42ประธานกรรมการ
2. นายพลากร สายยืดครูโรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
3. นายศรัญย์พงษ์ กวางวิเศษอาจารย์วิทยาลัยลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีกรรมการ
4. นาย์อนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. 42กรรมการ
5. นายธนวัฏ แม่นยำครูโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ แปงจิตต์ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพนม มณีชัยครูโรงเรียนขุนกำลัง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุยะลังกาครูโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
5. นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางภาวิณี พันติยาครู โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเลอพงค์ แก้วคำน้อยครู โรงเรียนบ้านวังพร้าววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายไฉน อุ่นโพธิครู โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิทธิแปงครู โรงเรียนบ้านห้วยขี้นกวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย เมฆบุญส่งลาภครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธ์ุครู โรงเรียนบ้านถึมตอง สพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ วิญญาครู โรงเรียนบ้านกาศเมฆ สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ภู่ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ คงคาใสครู โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง สพป.แม่เสรียง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพรสณฑ์ มหาวรรณครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีรวุฒิ แสนนิทาครู โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะครู โรงเรียนบ้านเด่น สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ 110 สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร ไขรัศมีครู โรงเรียนบ้านค่างาม สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นางสุพรรณี นามวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษราภรณ์ วังใจฟูครู โรงเรียนบ้านอ้อน สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สมศักดิ์ครู โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางภัทรนิษฐ์ อุปละกูลครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ทาไชยวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ใจยวนครู โรงเรียนบ้านปากกาง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจครู โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านอ้อน สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูลครู โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ ไปเร็วครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นายวิเชียร ภูสมสีครู โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม คำเมืองใจครู โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ขันทกสิกรรมครู โรงเรียนสหติเศรษฐกิจวิทยา สพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
3. นางสุนีย์ ไฝเครือครู โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิพา อุดมเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วเนยครู โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. นางอมรา กรองทองครู โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประกายทอง จันทร์จรครู โรงเรียนบ้านอ้อน สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรัณฑรัตน์ สุทธิพรมณีวัฒน์ครู โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางอัมพวัน ณ เชียงใหม่ครู โรงเรียนบ้านแวน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวชนกมาศ จันทร์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวภคณภัทร เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นางอุบล ปิตตะพันธ์ครู โรงเรียนบ้านแม่จันทร์(เชียงแสนประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร สืบกาลีครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสกุลทอง กุหลั่นครู โรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นายชาญชัย ก้อใจครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางดาวเรือง คชพรมครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร ศิริโพธิ์อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางกรรมการ
3. นางพัชนีย์ ทนันชัยครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระครู โรงเรียนหน่องขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา บังวรรณครู โรงเรียนบ้านปางสา สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นางอมรา กรองทองครู โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด โรจน์รุ่งครู โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์ครู โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางพณิตา เงินทองครู โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสิริวรรณ พันธ์ุกสิกรครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วรรณภพศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นางนงนุช ทองเลียบอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางดารุณี ชนะกาญจน์ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชวนชม เครือเขียวครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นางไพรินทร์ หงษ์สี่ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางแอนนา อินจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางลัดดา ทานุชิตครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางละเอียด แก้วประภาครู โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แสงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นางรสนันท์ นามจันทร์ครู โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสุภางค์ คำสีครู โรงเรียนบ้านในเมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย วงษาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา มาลัยครูโรงเรียนวังหินวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย วงษาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา มาลัยครูโรงเรียนวังหินวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย วงษาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวัจันทร์นภา มาลัยครู โรงเรียนวังหินวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางณภัทร สิงห์สีครูโรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางออมสิน วงศ์ปินตาครูโรงเรียนบ้านกวาง จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งวดี สิงห์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู๋ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย วงษาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา มาลัยครูโรงเรียนวังหินวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติกาล พวงทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ โปร่งใจครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัฒนา เหล็งจุ๊ยครูโรงเรียนบ้านส้านครุราษรังสรรค์ จังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกศรา บัวขาวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทาขัดครูโรงเรียนปากจอกวิทยา จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นางจำเรียง ยศบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติกาล พวงทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ โปร่งใจครู โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัฒนา เหล็งจุ๊ยครูโรงเรียนบ้านส้านครุราษรังสรรค์ จังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ กุดแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ชินวัฒน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นายสุวรรณ พิกุลหอมครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่พริกบน จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเกศรา บัวขาวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางแสงเดือน ทาขัดครู โรงเรียนปากจอกวิทยา จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางจำเรียง ยศบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอมรัตน์ ยาวิราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางประทุมทิพย์ เจริญพระธรรมดีครูโรงเรียนบ้านกาดเมฆกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ศิริวงศ์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรูญศรี ศิริวาทครูโรงเรียนบ้านปิน จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นายสุวรรณ พิกุลหอมครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญสิตา วงศรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นายธนกิจ ปานเรืองครูโรงเรียนบรรณโศภิน จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลชนา ไพรพิชิตครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวเรืองรอง ฟองมูลครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประจง วงศ์สวยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางจันแก้ว มาน้อยครูโรงเรียนทองทิพย์วิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวปาณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ ปันลาดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณีครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะครู โรงเรียนบ้านแม่เลียง จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาภัค ปวงงามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางนุชจรี เกี๋ยงคำครู โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางชินภัค สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนผาปังวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ ปันลาดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณีครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะครู โรงเรียนบ้านแม่เลียง จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาภัค ปวงงามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางนุชจรี เกี๋ยงคำครู โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางชินภัค สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนผาปังวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ ปันลาดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณีครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะครู โรงเรียนบ้านแม่เลียง จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางชัญญาภัค ปวงงามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางนุชจรี เกี๋ยงคำครู โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางชินภัค สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนผาปังวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ ปันลาดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณีครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะครู โรงเรียนบ้านแม่เลียง จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาภัค ปวงงามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางนุชจรี เกี๋ยงคำครู โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางชินภัค สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนผาปังวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ ปันลาดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณีครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะครู โรงเรียนบ้านแม่เลียง จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาภัค ปวงงามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางนุชจรี เกี๋ยงคำครู โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางชินภัค สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนผาปังวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย โขนงนุชรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางลลิภัทร สืบเมืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนผาปังวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี ทองคำกูลครู โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนาครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายเมธี เชษฐ์วิสุตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายกมล ผาคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี ทองคำกูลครู โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนาครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย โขนงนุชรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นางลลิภัทร สืบเมืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนผาปังวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี ทองคำกูลครู โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนาครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ใจนันต๊ะครู โรงเรียนบ้านเด่น จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สกุลเกื้อกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายกันยากร บัวสีครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรินญา คำใสครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา มั่นเหมาะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นายพรหมพชร ชมภูครูโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายเมธี เชษฐ์วิสุตครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นายกมล ผาคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี ทองคำกูลครู โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนาครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุฤทธิ์ บุญรอดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางกุลฑีรา เขื่อนคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. นางฐิรญา ไชยคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางวรรณภา มั่นเหมาะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
6. นายกันยากร บัวสีครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
7. นายก้าวพารักษ ชาวส้านครู โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใสครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาส เชื้อคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางอรพรรณ คำวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ลำปางกรรมการ
5. นางสาวละอองศรี เรือนทองครู โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใสครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาส เชื้อคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางอรพรรณ คำวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ลำปางกรรมการ
5. นางสาวละอองศรี เรือนทองครู โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ วางโตครู โรงเรียนบ้านนาอุ่น จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจิต อินทะเสนครู โรงเรียนบ้านปากกาง จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงค์ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ วางโตครู โรงเรียนบ้านนาอุ่น จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจิต อินทะเสนครู โรงเรียนบ้านปากกาง จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงค์ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงค์ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
2. นายชูชัย นะนิตย์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียงครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ปาดอนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกำพล ไชยสวัสดิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางพัฒนา เหล็งจุ๊ยครู โรงเรียนบ้านส้านครุราษรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดครู โรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยพร พวงสายใจครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ ศรีสองเมืองครู โรงเรียนบ้านหลุก จังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนพนิดา วางหาครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางสุจิรา สร้อยเงินครู โรงเรียนบ้านเวียง จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพนิดา วางหาครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา สร้อยเงินครู โรงเรียนบ้านเวียง จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ สินไพบูลย์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ตามี่ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตา ไชยชนะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภิรญา สอนศิริครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นายธนชาติ ยืนยงครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวลภัสรดา โลราชครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วครู โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวลภัสรดา โลราชครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วครู โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ เป้รอดครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปางกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ จอมธรรมครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ สินไพบูลย์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ตามี่ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวีครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้าครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร บุญยืนครู โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพร เจียตระกูลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
3. นายวิทยา ขอสุขครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นายวันชัย สุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านไตรมิตรสามัคคี จังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]